Začínáme s Azure PowerShellemGet started with Azure PowerShell

Azure PowerShell je navržený pro správu prostředků Azure z příkazového řádku.Azure PowerShell is designed for managing and administering Azure resources from the command line. Azure PowerShell použijte, když chcete sestavit automatizované nástroje, které využívají model Azure Resource Manageru.Use Azure PowerShell when you want to build automated tools that use the Azure Resource Manager model. Můžete si ho vyzkoušet v prohlížeči pomocí služby Azure Cloud Shell nebo nainstalovat na místním počítači.Try it out in your browser with Azure Cloud Shell, or install on your local machine.

Tento článek vám pomůže začít s Azure PowerShellem a seznámí vás se základními koncepcemi jeho fungování.This article helps you get started with Azure PowerShell and teaches the core concepts behind it.

Instalace nebo spuštění v Azure Cloud ShelluInstall or run in Azure Cloud Shell

Nejjednodušší způsob, jak začít s Azure Powershellem, je vyzkoušet si ho v prostředí Azure Cloud Shell.The easiest way to get started with Azure PowerShell is by trying it out in an Azure Cloud Shell environment. Pokud ho chcete zprovoznit v Azure Cloud Shellu, projděte si rychlé zprovoznění pro PowerShell ve službě Azure Cloud Shell.To get up and running with Cloud Shell, see Quickstart for PowerShell in Azure Cloud Shell. Cloud Shell spouští PowerShell 6 v linuxovém kontejneru, takže funkce specifické pro Windows nejsou k dispozici.Cloud Shell runs PowerShell 6 on a Linux container, so Windows-specific functionality isn't available.

Až budete připravení nainstalovat Azure PowerShell na místním počítači, postupujte podle pokynů v tématu Instalace modulu Azure PowerShellu.When you're ready to install Azure PowerShell on your local machine, follow the instructions in Install the Azure PowerShell module.

Přihlášení k AzureSign in to Azure

Přihlaste se interaktivně s využitím rutiny Connect-AzAccount.Sign in interactively with the Connect-AzAccount cmdlet. Pokud používáte Cloud Shell, tento krok přeskočte. Vaše relace Azure Cloud Shellu je už ověřená pro prostředí, předplatné a tenanta, kteří tuto relaci spustili.Skip this step if you use Cloud Shell: Your Azure Cloud Shell session is already authenticated for the environment, subscription, and tenant that launched the Cloud Shell session.

Connect-AzAccount

Pokud jste v oblasti mimo USA, k přihlášení použijte parametr -Environment.If you're in a non-US region, use the -Environment parameter to sign in. Pomocí rutiny Get-AzEnvironment zjistěte název prostředí pro vaši oblast.Get the name of the environment for your region by using the Get-AzEnvironment cmdlet. Pokud se chcete například přihlásit k Azure China 21Vianetu:For example, to sign in to Azure China 21Vianet:

Connect-AzAccount -Environment AzureChinaCloud

V prostředích PowerShell 5.1 se zobrazí přihlašovací dialogové okno, kde můžete zadat uživatelské jméno a heslo pro váš účet Azure.In PowerShell 5.1 environments, you'll get a sign-in dialog to provide a username and password for your Azure account. Ve všech ostatních verzích PowerShellu dostanete token, který se použije na adrese [https://microsoft.com/devicelogin ].On every other version of PowerShell, you'll get a token to use on [https://microsoft.com/devicelogin]. Otevřete tuto stránku v prohlížeči, zadejte token, potom se přihlaste pomocí přihlašovacích údajů účtu Azure a autorizujte Azure PowerShell.Open this page in your browser and enter the token, then sign in with your Azure account credentials and authorize Azure PowerShell.

Po přihlášení se zobrazí informace o tom, které z vašich předplatných Azure je aktivní.After signing in, you'll see information indicating which of your Azure subscriptions is active. Pokud ve svém účtu máte více předplatných a chcete vybrat jiné, pomocí rutiny Get-AzSubscription získejte seznam vašich dostupných předplatných a pak použijte rutinu Set-AzContext s ID vašeho předplatného.If you have multiple Azure subscriptions in your account and want to select a different one, get your available subscriptions with Get-AzSubscription and use the Set-AzContext cmdlet with your subscription ID. Další informace o správě předplatných Azure v Azure PowerShellu najdete v tématu Použití několika předplatných Azure.For more information about managing your Azure subscriptions in Azure PowerShell, see Use multiple Azure subscriptions.

Po přihlášení použijte rutiny Azure PowerShellu k zajištění přístupu k prostředkům v rámci předplatného a jejich správy.Once signed in, use the Azure PowerShell cmdlets to access and manage resources in your subscription. Další informace o procesu přihlášení a metodách ověřování najdete v tématu Přihlášení pomocí Azure PowerShellu.To learn more about the sign-in process and authentication methods, see Sign in with Azure PowerShell.

Vyhledání příkazůFind commands

Rutiny Azure PowerShellu využívají standardní konvenci PowerShellu pro tvorbu názvů, VERB-NOUN.Azure PowerShell cmdlets follow a standard naming convention for PowerShell, VERB-NOUN. Sloveso (verb) popisuje akci (mezi příklady patří New, Get, Set, Remove) a podstatné jméno (noun) popisuje typ prostředku (mezi příklady patří AzVM, AzKeyVaultCertificate, AzFirewall, AzVirtualNetworkGateway).The verb describes the action (examples include New, Get, Set, Remove) and the noun describes the resource type (examples include AzVM, AzKeyVaultCertificate, AzFirewall, AzVirtualNetworkGateway). Podstatná jména v Azure PowerShellu vždycky začínají předponou Az.Nouns in Azure PowerShell always start with the prefix Az. Kompletní seznam standardních sloves najdete v tématu věnovaném schváleným slovesům pro příkazy PowerShellu.For the full list of standard verbs, see Approved verbs for PowerShell Commands.

Znalost podstatných jmen, sloves a dostupných modulů Azure PowerShell vám pomůže vyhledat příkazy s využitím rutiny Get-Command.Knowing the nouns, verbs, and the Azure PowerShell modules available help you find commands with the Get-Command cmdlet. Pokud například chcete najít všechny příkazy související s virtuálními počítači, které využívají sloveso Get:For example, to find all VM-related commands that use the Get verb:

Get-Command -Verb Get -Noun AzVM* -Module Az.Compute

Tato tabulka obsahuje seznam typů prostředků, odpovídajících modulů Azure PowerShellu a předpon podstatných jmen, které se dají použít s rutinou Get-Command, a pomáhá tak při hledání běžných příkazů:To help you find common commands, this table lists the resource type, corresponding Azure PowerShell module, and noun prefix to use with Get-Command:

Typ prostředkuResource type Modul Azure PowerShelluAzure PowerShell module Předpona podstatného jménaNoun prefix
Skupina prostředkůResource group Az.ResourcesAz.Resources AzResourceGroup
Virtual MachinesVirtual machines Az.ComputeAz.Compute AzVM
Účty úložištěStorage accounts Az.StorageAz.Storage AzStorageAccount
Key VaultKey Vault Az.KeyVaultAz.KeyVault AzKeyVault
Webové aplikaceWeb applications Az.WebsitesAz.Websites AzWebApp
Databáze SQLSQL databases Az.SqlAz.Sql AzSqlDatabase

Kompletní seznam modulů v Azure PowerShellu najdete v seznamu modulů Azure PowerShellu, který je hostovaný na GitHubu.For a full list of the modules in Azure PowerShell, see the Azure PowerShell modules list hosted on GitHub.

Seznámení se základy Azure PowerShellu s využitím rychlých zprovoznění a kurzůLearn Azure PowerShell basics with quickstarts and tutorials

Pokud chcete začít s Azure PowerShellem, vyzkoušejte si podrobný kurz pro nastavení virtuálních počítačů a seznámení s tím, jak se na ně dotazovat.To get started with Azure PowerShell, try an in-depth tutorial for setting up virtual machines and learning how to query them.

K dispozici jsou také rychlá zprovoznění Azure PowerShellu pro další oblíbené služby Azure:There are also Azure PowerShell quickstarts for other popular Azure services:

Další krokyNext steps