Přehled prostředí Azure PowerShellOverview of Azure PowerShell

Prostředí Azure PowerShell poskytuje sadu rutin, které ke správě vašich prostředků Azure využívají model Azure Resource Manager.Azure PowerShell provides a set of cmdlets that use the Azure Resource Manager model for managing your Azure resources. Azure PowerShell využívá .NET Standard a díky tomu je k dispozici pro Windows, MacOS a Linux.Azure PowerShell uses .NET Standard, making it available for Windows, macOS, and Linux. Azure PowerShell je k dispozici také ve službě Azure Cloud Shell.Azure PowerShell is also available on Azure Cloud Shell.

Informace o novém modulu AzAbout the new Az module

Tato dokumentace popisuje nový modul Az pro Azure PowerShell.This documentation describes the new Az module for Azure PowerShell. Tento nový modul je od základu napsaný v .NET Standard.This new module is written from the ground up in .NET Standard. Použití .NET Standard umožňuje spuštění Azure PowerShellu v PowerShellu 5.1 ve Windows nebo PowerShellu Core 6.x nebo novějším na libovolné platformě.Using .NET Standard allows Azure PowerShell to run under PowerShell 5.1 on Windows or PowerShell Core 6.x and later on any platform. Modul Az teď představuje zamýšlený způsob práce s Azure prostřednictvím PowerShellu.The Az module is now the intended way to interact with Azure through PowerShell. AzureRM bude dál dostávat opravy chyb, ale už ne nové funkce.AzureRM will continue to get bug fixes, but no longer receive new features.

V tématu Seznámení s modulem Az Azure PowerShellu najdete úplné podrobnosti o novém modulu, včetně informací o přejmenování příkazů a plánech údržby pro AzureRM.Learn the full details about the new module, including how commands have been renamed and the maintenance plans for AzureRM, in the Introducing the Azure PowerShell Az module. Pokud chcete nový modul rovnou začít používat, přečtěte si téma Migrace z AzureRM na Az.If you want to get started with using the new module right away, see Migrate from AzureRM to Az.

K dispozici je také dokumentace k AzureRM.The AzureRM documentation is also available.

Důležité

Dokumentace Azure se aktualizuje, aby odrážela názvy rutin v novém modulu, ale ve článcích se stále můžou používat příkazy AzureRM.While the Azure documentation is being updated to reflect the new module cmdlet names, articles may still use the AzureRM commands. Po instalaci modulu Az doporučujeme povolit aliasy rutin AzureRM pomocí rutiny Enable-AzureRmAlias.After installing the Az module, it's recommended that you enable the AzureRM cmdlet aliases with Enable-AzureRmAlias. Další podrobnosti najdete v tématu Migrace z AzureRM na Az.See the Migrate from AzureRM to Az article for more details.

Spuštění nebo instalaceRun or install

Azure PowerShell si můžete nainstalovat v PowerShellu 5.1 nebo novějším ve Windows, PowerShellu Core 6.x nebo novějším na libovolné platformě nebo spustit v Azure Cloud Shellu.You can install Azure PowerShell on PowerShell 5.1 or higher on Windows, PowerShell Core 6.x and later on any platform, or run in Azure Cloud Shell.

Informace o nejnovější verzi Azure PowerShellu najdete v tématu Poznámky k verzi.For information about the latest Azure PowerShell release, see the release notes.

ZačínámeGet Started

Pokud se chcete seznámit se základy Azure PowerShellu, přečtěte si článek Začínáme s Azure PowerShellem.Read the Get Started with Azure PowerShell article to learn the Azure PowerShell basics. Pokud PowerShell neznáte, může pro vás být užitečný úvod:If you're not familiar with PowerShell, an introduction might be helpful:

Následující příklady vám pomohou s běžnými způsoby využití Azure:The following samples can help you with some common uses of Azure:

Získávání dovedností pomocí Microsoft LearnBuild your skills with Microsoft Learn

Další moduly prostředí Azure PowerShellOther Azure PowerShell modules