Digitální obrázek PowerShelluPowerShell Digital Art

Legendy jsou pravdivé! Výkonné prostředí, které zajišťuje bezpečný průchod do cloudu. Ale jak?The legends are true! The powerful shell that ensures safe passage to the cloud. But how?

Využijte prosím digitální kresby propojenou níže.Please enjoy the digital artwork linked below. Předvedete svým partnerům, kterým jste pověřili posouvání Monad!Demonstrate to your peers that you have been entrusted with the Scrolls of Monad!

Infografika PowerShelluPowerShell Infographic

Zdroj kreslenéhoComic

TapetaWallpaper

RozměryPoster

Hero PowerShelluPowerShell Hero

Pokyny pro logo a Digital Art pro Microsoft PowerShellMicrosoft PowerShell Logo and Digital Art Guidelines

Obecně platí, že třetí strany nemůžou používat loga a kresby Microsoftu bez oprávnění.As a general rule, third parties may not use Microsoft logos and artwork without permission. Níže jsou uvedené omezené podmínky, za kterých třetí strany můžou používat logo a grafiku Microsoft PowerShellu.The following are the limited circumstances under which third parties may use the Microsoft PowerShell logo and artwork.

  • Pro jiné než komerční účely (dokumentaci nebo na webu), které odkazují na vaše připojení pomocí Microsoft PowerShellu.For non-commercial purposes (documentation or on a website) that reference your connection with Microsoft PowerShell.

Jakékoli použití mimo tyto pokyny stanovené Microsoftem je čistě zakázané.Any uses outside of these guidelines as determined by Microsoft is strictly prohibited. Nepoužívejte logo nebo grafiku Microsoft PowerShellu v produktech, balení produktů nebo jiných firemních službách, pro které je nutná oficiální licence.Do not use the Microsoft PowerShell logo or artwork in products, product packaging, or other business services for which a formal license is required.

Společnost Microsoft si vyhrazuje právo k ukončení nebo úpravám oprávnění k zobrazení loga nebo grafiky a může požádat o to, aby třetí strany změnily nebo odstranily jakékoli používání loga nebo grafiky, které v rámci vlastního úsudku společnosti Microsoft nedodržují tyto pokyny, nebo by jinak narušila práva společnosti Microsoft v tomto logu.Microsoft reserves the right in its sole discretion to terminate or modify permission to display the logo or artwork, and may request that third parties modify or delete any use of the logo or artwork that, in Microsoft's sole judgment, does not comply with these guidelines or might otherwise impair Microsoft's rights in the logo.