Instalace Windows PowerShelluInstalling Windows PowerShell

Prostředí Windows PowerShell se nainstaluje ve výchozím nastavení v každém systému Windows počínaje verzí Windows 7 SP1 a Windows Server 2008 R2 SP1.Windows PowerShell comes installed by default in every Windows, starting with Windows 7 SP1 and Windows Server 2008 R2 SP1.

Pokud vás zajímá PowerShell 6 a novější, musíte místo Windows PowerShellu nainstalovat PowerShell Core.If you are interested in PowerShell 6 and later, you need to install PowerShell Core instead of Windows PowerShell. To najdete v tématu instalace PowerShellu Core ve Windows.For that, see Installing PowerShell Core on Windows.

Hledání PowerShellu ve Windows 10, 8,1, 8,0 a 7Finding PowerShell in Windows 10, 8.1, 8.0, and 7

Někdy se může stát, že umístění konzoly PowerShellu nebo ISE (integrované skriptovací prostředí) v systému Windows je obtížné, protože jeho umístění se přesouvá z jedné verze Windows na další.Sometimes locating PowerShell console or ISE (Integrated Scripting Environment) in Windows can be difficult, as its location moves from one version of Windows to the next.

Následující tabulky by vám měly pomáhat najít PowerShell ve verzi Windows.The following tables should help you find PowerShell in your Windows version. Všechny zde uvedené verze jsou původní verze, jak je vydaná, bez aktualizací.All versions listed here are the original version, as released, with no updates.

Pro konzoluFor Console

VerzeVersion UmístěníLocation
Windows 10Windows 10 Klikněte na tlačítko levé dolní ikony okna, začněte psát PowerShell.Click left lower corner Windows icon, start typing PowerShell
Windows 8.1 8,0Windows 8.1, 8.0 Na úvodní obrazovce začněte psát PowerShell.On the start screen, start typing PowerShell.
Pokud máte na ploše, klikněte na ikonu levé dolní roh okna, začněte psát PowerShell.If on desktop, click left lower corner Windows icon, start typing PowerShell
Windows 7 SP1Windows 7 SP1 Klikněte na ikonu vlevo dole rohové okna. do vyhledávacího pole začněte psát PowerShell.Click left lower corner Windows icon, on the search box start typing PowerShell

Pro ISEFor ISE

VerzeVersion UmístěníLocation
Windows 10Windows 10 Klikněte na tlačítko levé dolní ikony okna, začněte psát ISEClick left lower corner Windows icon, start typing ISE
Windows 8.1 8,0Windows 8.1, 8.0 Na úvodní obrazovce zadejte POWERSHELL ISE.On the start screen, type PowerShell ISE.
Pokud máte na ploše, klikněte na ikonu vlevo dole rohové okna, zadejte POWERSHELL ISE .If on desktop, click left lower corner Windows icon, type PowerShell ISE
Windows 7 SP1Windows 7 SP1 Klikněte na ikonu vlevo dole rohové okna. do vyhledávacího pole začněte psát PowerShell.Click left lower corner Windows icon, on the search box start typing PowerShell

Hledání prostředí PowerShell ve verzích Windows serveruFinding PowerShell in Windows Server versions

Počínaje systémem Windows Server 2008 R2 lze operační systém Windows nainstalovat bez grafického uživatelského rozhraní (GUI).Starting with Windows Server 2008 R2, Windows operating system can be installed without the graphical user interface (GUI). Edice Windows serveru bez grafického uživatelského rozhraní mají název Core Editions a edice s grafickým uživatelským rozhraním mají název Desktop.Editions of Windows Server without GUI are named Core editions, and editions with the GUI are named Desktop.

Windows Server Core EditionsWindows Server Core editions

Ve všech edicích Core se při přihlášení na server zobrazí okno příkazového řádku systému Windows.In all Core editions, when you log to the server you get a Windows command prompt window.

Zadáním powershell a stisknutím klávesy ENTER spustíte prostředí PowerShell v relaci příkazového řádku.Type powershell and press ENTER to start PowerShell inside the command prompt session. Zadejte exit , chcete-li ukončit relaci prostředí PowerShell a vrátit se do příkazového řádku.Type exit to terminate the PowerShell session and return to command prompt.

Edice Windows serveru DesktopWindows Server Desktop editions

Ve všech edicích desktopu klikněte na ikonu vlevo dole rohového okna a začněte psát PowerShell.In all desktop editions, click the left lower corner Windows icon, start typing PowerShell. Získáte možnosti konzoly i ISE.You get both console and ISE options.

Jedinou výjimkou z výše uvedeného pravidla je ISE v systému Windows Server 2008 R2 SP1; v takovém případě klikněte na ikonu vlevo dole rohového okna a zadejte PowerShell ISE.The only exception to the above rule is the ISE in Windows Server 2008 R2 SP1; in this case, click the left lower corner Windows icon, type PowerShell ISE.

Jak ověřit verzi PowerShelluHow to check the version of PowerShell

Pokud chcete zjistit, kterou verzi prostředí PowerShell máte nainstalovanou, spusťte konzolu PowerShellu (nebo ISE) a zadejte $PSVersionTable a stiskněte klávesu ENTER.To find which version of PowerShell you have installed, start a PowerShell console (or the ISE) and type $PSVersionTable and press ENTER. Vyhledejte PSVersion hodnotu.Look for the PSVersion value.

Upgrade stávajícího prostředí Windows PowerShellUpgrading existing Windows PowerShell

Instalační balíček pro PowerShell se nachází v instalačním programu WMF.The installation package for PowerShell comes inside a WMF installer. Verze instalačního programu WMF odpovídá verzi PowerShellu. k dispozici není žádný samostatný instalační program pro prostředí Windows PowerShell.The version of the WMF installer matches the version of PowerShell; there's no stand alone installer for Windows PowerShell.

Pokud potřebujete aktualizovat existující verzi PowerShellu, v systému Windows použijte následující tabulku k vyhledání instalačního programu pro verzi PowerShellu, na kterou chcete aktualizaci aktualizovat.If you need to update your existing version of PowerShell, in Windows, use the following table to locate the installer for the version of PowerShell you want to update to.

WindowsWindows PS 3,0PS 3.0 PS 4,0PS 4.0 PS 5,0PS 5.0 PS 5,1PS 5.1
Windows 10 (viz Note1)Windows 10 (see Note1)
Windows Server 2016Windows Server 2016
- - - instalovatinstalled
Windows 8.1Windows 8.1
Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2
- instalovatinstalled WMF 5.0WMF 5.0 WMF 5.1WMF 5.1
Windows 8Windows 8
Windows Server 2012Windows Server 2012
instalovatinstalled WMF 4.0WMF 4.0 WMF 5.0WMF 5.0 WMF 5.1WMF 5.1
Windows 7 SP1Windows 7 SP1
Windows Server 2008 R2 SP1Windows Server 2008 R2 SP1
WMF 3.0WMF 3.0 WMF 4.0WMF 4.0 WMF 5.0WMF 5.0 WMF 5.1WMF 5.1

Poznámka

V počáteční verzi Windows 10 s povolenými automatickými aktualizacemi se PowerShell aktualizuje z verze 5,0 na 5,1.On the initial release of Windows 10, with automatic updates enabled, PowerShell gets updated from version 5.0 to 5.1. Pokud se původní verze Windows 10 neaktualizuje prostřednictvím aktualizací Windows, verze PowerShellu je 5,0.If the original version of Windows 10 is not updated through Windows Updates, the version of PowerShell is 5.0.

Potřebujete Azure PowerShellNeed Azure PowerShell

Pokud hledáte Azure PowerShell, můžete začít s přehledem Azure PowerShell.If you're looking for Azure PowerShell, you could start with Overview of Azure PowerShell.

Jinak, co možná budete potřebovat, je instalace a konfigurace Azure PowerShellOtherwise, what you might need is Install and configure Azure PowerShell

Viz takéSee Also

Systémové požadavky Windows PowerShelluWindows PowerShell System Requirements

Spuštění Windows PowerShelluStarting Windows PowerShell