Co je nového ve Windows PowerShellu 5,0What's New in Windows PowerShell 5.0

Prostředí Windows PowerShell 5,0 obsahuje důležité nové funkce, které rozšíří své použití, zlepšují její použitelnost a umožňují snadnější a komplexní řízení a správu prostředí pro systém Windows.Windows PowerShell 5.0 includes significant new features that extend its use, improve its usability, and allow you to control and manage Windows-based environments more easily and comprehensively.

Prostředí Windows PowerShell 5,0 je zpětně kompatibilní.Windows PowerShell 5.0 is backward-compatible. Rutiny, poskytovatelé, moduly, moduly snap-in, skripty, funkce a profily navržené pro prostředí Windows PowerShell 4,0, Windows PowerShell 3,0 a Windows PowerShell 2,0 v prostředí Windows PowerShell 5,0 bez jakýchkoli změn obvykle fungují.Cmdlets, providers, modules, snap-ins, scripts, functions, and profiles that were designed for Windows PowerShell 4.0, Windows PowerShell 3.0, and Windows PowerShell 2.0 generally work in Windows PowerShell 5.0 without changes.

Instalace Windows PowerShelluInstalling Windows PowerShell

Prostředí Windows PowerShell 5,0 je ve výchozím nastavení nainstalováno v systému Windows Server 2016 Technical Preview a WindowsWindows PowerShell 5.0 is installed by default on Windows Server 2016 Technical Preview and Windows 10.

Pokud chcete nainstalovat Windows PowerShell 5,0 na Windows Server 2012 R2, Windows 8.1 Enterprise nebo Windows 8.1 pro, Stáhněte a nainstalujte Windows Management Framework 5,0.To install Windows PowerShell 5.0 on Windows Server 2012 R2, Windows 8.1 Enterprise, or Windows 8.1 Pro, download and install Windows Management Framework 5.0. Nezapomeňte si přečíst podrobnosti ke stažení a splnit všechny požadavky na systém před instalací rozhraní Windows Management Framework 5,0.Be sure to read the download details, and meet all system requirements, before you install Windows Management Framework 5.0.

V tomto tématuIn this topic

Aktualizace Windows PowerShellu 4,0 v listopadu 2014 – kumulativní aktualizace (KB 3000850)Windows PowerShell 4.0 updates in November 2014 update rollup (KB 3000850)

Mnohé aktualizace a vylepšení Windows PowerShellu konfigurace požadovaného stavu (DSC) ve Windows PowerShellu 4,0 jsou k dispozici v listopadu 2014 kumulativní aktualizace pro Windows RT 8,1, Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 (KB 3000850).Many updates and improvements to Windows PowerShell Desired State Configuration (DSC) in Windows PowerShell 4.0 are available in the November 2014 update rollup for Windows RT 8.1, Windows 8.1, and Windows Server 2012 R2 (KB 3000850). Můžete zjistit, jestli je v systému nainstalovaná aktualizace KB 3000850 spuštěním Get-Hotfix -Id KB3000850 prostředí Windows PowerShell.You can determine if KB 3000850 is installed on your system by running Get-Hotfix -Id KB3000850 in Windows PowerShell.

 • Aktualizace existujících rutin v modulu PSDesiredStateConfigurationUpdates to existing cmdlets in the PSDesiredStateConfiguration module

 • Nové rutiny v modulu PSDesiredStateConfigurationNew cmdlets in the PSDesiredStateConfiguration module

 • Jazykové vylepšeníLanguage enhancements

  • DependsOn nyní podporuje složené prostředky.DependsOn now supports composite resources.
  • DependsOn nyní podporuje čísla v názvech instancí prostředků.DependsOn now supports numbers in resource instance names.
  • Výrazy uzlů, které se vyhodnotí jako prázdné, již nevyvolávají chyby.Node expressions that evaluate to empty no longer throw errors.
  • Chyba, ke které dojde, když je výraz uzlu vyhodnocen jako prázdný, byl opraven.An error that occurs if a node expression evaluates to empty has been fixed.
  • Konfigurace volající konfigurace teď fungují v konzole Windows PowerShellu.Configurations calling configurations now work in the Windows PowerShell console.
 • Vylepšení režimu vyžádaného čteníPull mode enhancements

  • Režim Pull teď podporuje všechny soubory ZIP.Pull mode now supports all ZIP files.
  • AllowModuleOverwrite nyní funguje správně.AllowModuleOverwrite now works correctly.
 • Vylepšení odolnostiResiliency improvements

  • New DebugMode umožňuje znovu načíst moduly prostředků.New DebugMode lets you reload resource modules.
  • Pokud dojde k selhání konfigurace, nedokončený soubor. mof se neodstraní.If a configuration failure occurs, the pending.mof file is not deleted.
  • Místní Configuration Manager (LCM) je nyní odolnější, pokud dojde k poškození nastavení metaconfiguration.The Local Configuration Manager (LCM) is now more resilient when metaconfiguration settings have become corrupted.
 • Vylepšení diagnostikyDiagnostic improvements

  • Upozornění se zobrazí, když parametr LCM nastaví časovač na jiná nastavení, než jste určili.A warning is displayed when the LCM sets the timer to different settings than you have specified.
  • Soubory protokolu chyb nyní obsahují zásobník volání pro prostředky prostředí Windows PowerShell.Error log files now contain the call stack for Windows PowerShell resources.
 • Vylepšení flexibilityFlexibility improvements

  • Prostředek LocalConfigurationManager má novou vlastnost ActionAfterReboot.The LocalConfigurationManager resource has a new property, ActionAfterReboot.
   • ContinueConfiguration (výchozí hodnota): po restartování cílového uzlu automaticky obnoví konfiguraci.ContinueConfiguration (default value): Automatically resumes a configuration after a target node restarts.
   • StopConfiguration: po restartování uzlu neobnovujte automaticky konfiguraci.StopConfiguration: Do not automatically resume a configuration after a node restarts.
  • Spuštění konzistence se teď může vyskytnout častěji než operace přijetí změn nebo naopak.A consistency run can now occur more often than a PULL operation, or vice-versa.
  • Podpora správy verzí: DSC teď může rozpoznat dokument, který se vygeneroval v novějším klientovi (zahrnutý s WMF 5,0).Versioning support: DSC can now recognize a document that was generated on a newer client (included with WMF 5.0).
 • Vylepšení prevence chybError prevention improvements

  • Verze modulu se teď vynutila předtím, než se použije konfigurace.Module version is now enforced before a configuration is applied.
  • DebugPreference je teď správně nastavený pro volání Get-, set-nebo test-TargetResource.DebugPreference is now set correctly for Get-, Set-, or Test-TargetResource calls.
 • Vylepšení zpracování přihlašovacích údajůCredential handling improvements

  • Certifikát se teď používá, pokud je zadaný jak certifikát , tak PSDscAllowPlainTextPassword .A certificate is now used, if both Certificate and PSDscAllowPlainTextPassword are specified.
  • Přihlašovací údaje se dešifrují i pro Get-TargetResource.Credentials are decrypted, even for Get-TargetResource.
  • Přihlašovací údaje Metaconfiguration se šifrují a dešifrují.Metaconfiguration credentials are encrypted and decrypted.
  • PSCredentials se teď dešifrují, když jsou v vloženém objektu.PSCredentials are now decrypted when they are in an embedded object.
 • Integrovaná vylepšení prostředkůBuilt-in resource improvements

  • Prostředek balíčkuThe Package resource
   • Již neinstaluje nesprávný balíček (buď z místních nebo webových zdrojů).No longer installs the wrong package (either from local or web sources).
   • Nyní podporuje protokol HTTPS.Now supports HTTPS.
  • V prostředku balíčkuteď podporuje protokol HTTPS.There is now support for HTTPS in the Package resource.
  • Prostředek archivu teď podporuje přihlašovací údaje.Archive resource now supports credentials.

Nové funkce v prostředí Windows PowerShell 5,0New features in Windows PowerShell 5.0

Nové funkce v prostředí Windows PowerShellNew features in Windows PowerShell

 • Počínaje prostředím Windows PowerShell 5,0 můžete vyvíjet pomocí tříd pomocí formální syntaxe a sémantiky, které jsou podobné jiným objektovým programovacím jazykům.Starting in Windows PowerShell 5.0, you can develop by using classes, by using formal syntax and semantics that are similar to other object-oriented programming languages. Do jazyka Windows PowerShell byly přidány třídy, výčtya další klíčová slova pro podporu nové funkce.Class, Enum, and other keywords have been added to the Windows PowerShell language to support the new feature. Další informace o práci s třídami naleznete v tématu about_Classes.For more information about working with classes, see about_Classes.

 • Prostředí Windows PowerShell 5,0 zavádí nový strukturovaný informační datový proud, který můžete použít k přenosu strukturovaných dat mezi skriptem a jeho volajícími (nebo hostujícím prostředím).Windows PowerShell 5.0 introduces a new, structured information stream that you can use to transmit structured data between a script and its callers (or hosting environment). Nyní můžete použít možnost Write-Host k vygenerování výstupu do informačního streamu.You can now use Write-Host to emit output to the information stream. Informační proudy také fungují pro PowerShell. streamy, úlohy, naplánované úlohy a pracovní postupy.Information streams also work for PowerShell.Streams, jobs, scheduled jobs, and workflows. Datový proud podporuje následující funkce.The following features support the information stream.

  • Nová rutina s informacemi pro zápis, která umožňuje určit, jak Windows PowerShell zpracovává data streamu informací pro příkaz.A new Write-Information cmdlet that lets you specify how Windows PowerShell handles information stream data for a command. Write-Host je obálka pro zápis – informace.Write-Host is a wrapper for Write-Information. Zápis – informace jsou také podporované aktivity pracovního postupu.Write-Information is also a supported workflow activity.
  • Dva nové společné parametry, InformationVariable a InformationAction, umožňují určit, jak se budou zobrazovat informace o datových proudech z příkazu.Two new common parameters, InformationVariable and InformationAction, let you determine how information streams from a command are displayed. Platné hodnoty pro InformationAction jsou SilentlyContinue, stop, Continue, dotazování, ignorování nebo pozastavení, přičemž výchozí hodnota je SilentlyContinue.Valid values for InformationAction are SilentlyContinue, Stop, Continue, Inquire, Ignore, or Suspend, with SilentlyContinue being the default. InformationVariable určuje řetězec jako název proměnné, do které chcete uložit data z příkazu write-host.InformationVariable specifies a string as the name of a variable to which you want the Write-Host data from a command saved.
  • Nová proměnná preference InformationPreference, určuje výchozí preference pro data datového proudu v relaci Windows PowerShellu.A new preference variable, InformationPreference, specifies your default preference for information stream data in a Windows PowerShell session. Výchozí hodnota je SilentlyContinue.The default value is SilentlyContinue.
  • Přidaly se dva nové společné parametry pracovního postupu, PSInformation a InformationAction.Two new workflow common parameters, PSInformation and InformationAction, have been added.
  • Když použijete příkaz Format-Table, sloupce tabulky se teď automaticky naformátují tak, že se vyhodnotí první 300ms dat, která procházejí datovým proudem.When you use the Format-Table command, table columns are now automatically formatted by evaluating the first 300ms of data that passes through the stream.
 • Ve spolupráci s Microsoft Researchse přidala nová rutina ConvertFrom-String.In collaboration with Microsoft Research, a new cmdlet, ConvertFrom-String, has been added. ConvertFrom-String umožňuje extrahovat a analyzovat strukturované objekty z obsahu textových řetězců.ConvertFrom-String lets you extract and parse structured objects from the content of text strings. Další informace naleznete v tématu ConvertFrom-String.For more information, see ConvertFrom-String.

 • Nová rutina Convert-String automaticky zformátuje text na základě příkladu, který zadáte v parametru-example.A new Convert-String cmdlet automatically formats text based on an example that you provide in an -Example parameter.

 • Nový modul Microsoft. PowerShell. Archive zahrnuje rutiny, které umožňují komprimaci souborů a složek do archivu (označované také jako ZIP), extrakce souborů z existujících souborů ZIP a aktualizace souborů ZIP s novějšími verzemi souborů, které jsou v nich zkomprimované.A new module, Microsoft.PowerShell.Archive, includes cmdlets that let you compress files and folders into archive (also known as ZIP) files, extract files from existing ZIP files, and update ZIP files with newer versions of files compressed within them.

 • Nový modul PackageManagement umožňuje zjišťovat a instalovat softwarové balíčky na internetu.A new module, PackageManagement, lets you discover and install software packages on the Internet. Modul PackageManagement (dříve označovaný jako OneGet) je správce nebo multiplexor stávajících správců balíčků (označovaných taky jako poskytovatelé balíčku), aby bylo možné sjednotit správu balíčků Windows pomocí jednoho rozhraní Windows PowerShellu.The PackageManagement (formerly known as OneGet) module is a manager or multiplexer of existing package managers (also called package providers) to unify Windows package management with a single Windows PowerShell interface.

 • Nový modul, PowerShellGet, umožňuje najít, nainstalovat, publikovat a aktualizovat moduly a prostředky DSC v Galerie prostředí PowerShellnebo v interním úložišti modulu, které můžete nastavit spuštěním rutiny Register-PSRepository.A new module, PowerShellGet, lets you find, install, publish, and update modules and DSC resources on the PowerShell Gallery, or on an internal module repository that you can set up by running the Register-PSRepository cmdlet.

 • Nové klíčové slovo jazyka, skryté, bylo přidáno k určení toho, že člen (vlastnost nebo metoda) není ve výchozím nastavení zobrazen ve výsledcích get-member (pokud nepřidáte parametr-Force).A new language keyword, Hidden, has been added to specify that a member (a property or a method) is not shown by default in Get-Member results (unless you add the -Force parameter). Vlastnosti nebo metody, které byly označeny jako skryté, se nezobrazí ve výsledcích technologie IntelliSense, pokud nejste v kontextu, ve kterém by měl být člen viditelný. například automatická proměnná $This by měla v případě metody Class zobrazovat skryté členy.Properties or methods that have been marked hidden also do not show up in IntelliSense results, unless you are in a context where the member should be visible; for example, the automatic variable $This should show hidden members when in the class method.

 • Nové položky, Remove-Item a GET-ChildItem byly vylepšeny, aby podporovaly vytváření a správu symbolických odkazů.New-Item, Remove-Item, and Get-ChildItem have been enhanced to support creating and managing symbolic links. Parametr -ItemType pro položku New-Item akceptuje novou hodnotu SymbolicLink.The -ItemType parameter for New-Item accepts a new value, SymbolicLink. Nyní můžete vytvořit symbolické odkazy v jednom řádku spuštěním rutiny New-Item.Now you can create symbolic links in a single line by running the New-Item cmdlet.

 • GET-ChildItem má také parametr nové hloubky, který použijete s parametrem-rekurze k omezení rekurze.Get-ChildItem also has a new -Depth parameter, which you use with the -Recurse parameter to limit the recursion. Například GET-ChildItem-Return-Depth 2 vrátí výsledky z aktuální složky, všech podřízených složek v rámci aktuální složky a všech složek v rámci podřízených složek.For example, Get-ChildItem -Recurse -Depth 2 returns results from the current folder, all of the child folders within the current folder, and all of the folders within the child folders.

 • Příkaz Kopírovat položku nyní umožňuje kopírovat soubory nebo složky z jedné relace prostředí Windows PowerShell do jiné, což znamená, že můžete kopírovat soubory do relací připojených ke vzdáleným počítačům (včetně počítačů s Nano serverem), a proto nemají žádné jiné rozhraní.Copy-Item now lets you copy files or folders from one Windows PowerShell session to another, meaning that you can copy files to sessions that are connected to remote computers, (including computers that are running Nano Server, and thus have no other interface). Chcete-li kopírovat soubory, zadejte ID PSSession jako hodnotu parametrů New-FromSession a-ToSession a přidejte parametr-Path a-destination a zadejte cestu ke zdroji a cíl v uvedeném pořadí.To copy files, specify PSSession IDs as the value of the new -FromSession and -ToSession parameters, and add -Path and -Destination to specify origin path and destination, respectively. Například Copy-Item-Path c: \ MyFile. txt-ToSession $s-Destination d: \ destinationFolder.For example, Copy-Item -Path c:\myFile.txt -ToSession $s -Destination d:\destinationFolder.

 • Přepis Windows PowerShellu byl vylepšený tak, aby se kromě hostitele konzoly (PowerShell. exe) u všech hostitelských aplikací (například integrované skriptovací prostředí (ISE) v prostředí Windows PowerShell).Windows PowerShell transcription has been improved to apply to all hosting applications (such as Windows PowerShell ISE) in addition to the console host (powershell.exe). Možnosti přepisu (včetně povolení přepisu v rámci systému) se dají nakonfigurovat tak, že se povolí nastavení zapnout zásady skupiny prostředí PowerShell přepisu , které se nachází v šablony pro správu/součástech systému Windows/Windows PowerShell.Transcription options (including enabling a system-wide transcript) can be configured by enabling the Turn on PowerShell Transcription Group Policy setting, found in Administrative Templates/Windows Components/Windows PowerShell.

 • Nová funkce trasování skriptu vám umožní zapnout podrobné sledování a analýzu použití skriptování Windows PowerShellu v systému.A new detailed script tracing feature lets you enable detailed tracking and analysis of Windows PowerShell scripting use on a system. Po povolení podrobného trasování skriptů Windows PowerShell protokoluje všechny bloky skriptu do protokolu událostí trasování událostí pro Windows (ETW), Microsoft-Windows-PowerShell/Operational.After you enable detailed script tracing, Windows PowerShell logs all script blocks to the Event Tracing for Windows (ETW) event log, Microsoft-Windows-PowerShell/Operational.

 • Od Windows PowerShellu 5,0 budou nové rutiny syntaxe kryptografické zprávy podporovat šifrování a dešifrování obsahu pomocí standardního formátu IETF pro kryptografickou ochranu zpráv, jak je popsáno v RFC5652.Starting in Windows PowerShell 5.0, new Cryptographic Message Syntax cmdlets support encryption and decryption of content by using the IETF standard format for cryptographically protecting messages as documented by RFC5652. Rutiny Get-CmsMessage, Protect-CmsMessage a Unprotect-CmsMessage byly přidány do modulu Microsoft. PowerShell. Security .The Get-CmsMessage, Protect-CmsMessage, and Unprotect-CmsMessage cmdlets have been added to the Microsoft.PowerShell.Security module.

 • Nové rutiny v modulu Microsoft. PowerShell. Utility , Get-runspace, Debug-runspace, Get-RunspaceDebug, Enable-RunspaceDebug a Disable-RunspaceDebug, umožňují nastavit možnosti ladění v prostředí runspace a spouštět a zastavovat ladění v prostředí runspace.New cmdlets in the Microsoft.PowerShell.Utility module, Get-Runspace, Debug-Runspace, Get-RunspaceDebug, Enable-RunspaceDebug, and Disable-RunspaceDebug, let you set debug options on a runspace, and start and stop debugging on a runspace. Pro ladění libovolného prostředí runspace (tj. prostředí runspace, které nejsou výchozím prostředím runspace pro konzolu Windows PowerShellu nebo Integrované skriptovací prostředí (ISE) v prostředí Windows PowerShell relace) umožňuje prostředí Windows PowerShell nastavit zarážky ve skriptu a přidat zarážky, které zabrání spuštění skriptu, dokud nebudete moci připojit ladicí program k ladění skriptu prostředí runspace.For debugging arbitrary runspaces (that is, runspaces that are not the default runspace for a Windows PowerShell console or Windows PowerShell ISE session) Windows PowerShell lets you set breakpoints in a script, and have added breakpoints stop the script from running until you can attach a debugger to debug the runspace script. Do ladicího programu skriptu Windows PowerShellu pro prostředí runspace se přidala podpora vloženého ladění pro libovolný prostředí runspace.Nested debugging support for arbitrary runspaces has been added to the Windows PowerShell script debugger for runspaces.

 • Do modulu Microsoft. PowerShell. Utility se přidala nová rutina Format-Hex.A new Format-Hex cmdlet has been added to the Microsoft.PowerShell.Utility module. Format-hex umožňuje zobrazit text nebo binární data v šestnáctkovém formátu.Format-Hex lets you view text or binary data in hexadecimal format.

 • Rutiny Get-Clipboard a set-Clipboard byly přidány do modulu Microsoft. PowerShell. Utility . usnadňují přenos obsahu do relace prostředí Windows PowerShell a z ní.Get-Clipboard and Set-Clipboard cmdlets have been added to the Microsoft.PowerShell.Utility module; they ease the transfer of content to and from a Windows PowerShell session. Rutiny schránky podporují obrázky, zvukové soubory, seznamy souborů a text.The Clipboard cmdlets support images, audio files, file lists, and text.

 • Do modulu Microsoft. PowerShell. Management se přidala nová rutina Clear-Recyclebin. Tato rutina vyprázdní odpadkový koš pro pevnou jednotku, která zahrnuje externí jednotky.A new cmdlet, Clear-RecycleBin, has been added to the Microsoft.PowerShell.Management module; this cmdlet empties the Recycle Bin for a fixed drive, which includes external drives. Ve výchozím nastavení se zobrazí výzva k potvrzení příkazu Clear-RecycleBin, protože vlastnost ConfirmImpact rutiny je nastavená na ConfirmImpact. high.By default, you are prompted to confirm a Clear-RecycleBin command, because the ConfirmImpact property of the cmdlet is set to ConfirmImpact.High.

 • Nová rutina New-TemporaryFile umožňuje vytvořit dočasný soubor jako součást skriptování.A new cmdlet, New-TemporaryFile, lets you create a temporary file as part of scripting. Ve výchozím nastavení je nový dočasný soubor vytvořen v C:\Users\<user name>\AppData\Local\Temp .By default, the new temporary file is created in C:\Users\<user name>\AppData\Local\Temp.

 • Rutiny out-File, Add-Content a Set-content nyní mají parametr New-NoNewline, který po výstupu vynechává nový řádek.The Out-File, Add-Content, and Set-Content cmdlets now have a new -NoNewline parameter, which omits a new line after the output.

 • Rutina New-GUID využívá .NET Framework třídy GUID k vygenerování identifikátoru GUID, který je užitečný při psaní skriptů nebo prostředků DSC.The New-Guid cmdlet leverages the .NET Framework Guid class to generate a GUID, useful when you are writing scripts or DSC resources.

 • Vzhledem k tomu, že informace o verzi souboru můžou být zavádějící, zejména po opravě souboru, jsou k dispozici nové vlastnosti skriptu FileVersionRaw a ProductVersionRaw pro objekty FileInfo.Because file version information can be misleading, particularly after a file is patched, new FileVersionRaw and ProductVersionRaw script properties are available for FileInfo objects. Můžete například spustit následující příkaz, který zobrazí hodnoty těchto vlastností pro PowerShell. exe, kde $pid obsahuje ID procesu spuštěné relace prostředí Windows PowerShell:Get-Process -Id $pid -FileVersionInfo | Format-List *version* -ForceFor example, you can run the following command to display the values of these properties for powershell.exe, where $pid contains the process ID for a running session of Windows PowerShell: Get-Process -Id $pid -FileVersionInfo | Format-List *version* -Force

 • Nové rutiny Enter-PSHostProcess a Exit-PSHostProcess umožňují ladit skripty prostředí Windows PowerShell v procesech oddělených od aktuálního procesu spuštěného v konzole Windows PowerShellu.New cmdlets Enter-PSHostProcess and Exit-PSHostProcess let you debug Windows PowerShell scripts in processes separate from the current process that is running in the Windows PowerShell console. Spuštěním rutiny Enter-PSHostProcess zadejte nebo připojte ke konkrétnímu ID procesu a pak spuštěním Get-runspace vraťte aktivní prostředí runspace v rámci procesu.Run Enter-PSHostProcess to enter, or attach to, a specific process ID, and then run Get-Runspace to return the active runspaces within the process. Spusťte příkaz exit-PSHostProcess pro odpojení od procesu po dokončení ladění skriptu v rámci procesu.Run Exit-PSHostProcess to detach from the process when you are finished debugging the script within the process.

 • Do modulu Microsoft. PowerShell. Utility se přidala nová rutina Waitového ladicího programu.A new Wait-Debugger cmdlet has been added to the Microsoft.PowerShell.Utility module. Před spuštěním dalšího příkazu ve skriptu můžete spustit nástroj Wait-debugger pro zastavení skriptu v ladicím programu.You can run Wait-Debugger to stop a script in the debugger before running the next statement in the script.

 • Ladicí program pracovního postupu prostředí Windows PowerShell teď podporuje dokončování příkazů nebo karet a můžete ladit vnořené funkce pracovního postupu.The Windows PowerShell Workflow debugger now supports command or tab completion, and you can debug nested workflow functions. Nyní můžete stisknutím kombinace kláves CTRL + BREAK zadat ladicí program do běžícího skriptu v místních i vzdálených relacích i ve skriptu pracovního postupu.You can now press Ctrl+Break to enter the debugger in a running script, in both local and remote sessions, and in a workflow script.

 • Do modulu Microsoft. PowerShell. Core byla přidána rutina Debug-Job, která umožňuje ladit spuštěné skripty úloh pro pracovní postup prostředí Windows PowerShell, pozadí a úlohy spuštěné ve vzdálených relacích.A Debug-Job cmdlet has been added to the Microsoft.PowerShell.Core module to debug running job scripts for Windows PowerShell Workflow, background, and jobs running in remote sessions.

 • Byl přidán nový stav AtBreakpoint pro úlohy prostředí Windows PowerShell.A new state, AtBreakpoint, has been added for Windows PowerShell jobs. Stav AtBreakpoint platí v případě, že úloha spouští skript, který obsahuje zarážky set a skript má zarážku.The AtBreakpoint state applies when a job is running a script that includes set breakpoints, and the script has hit a breakpoint. Když je úloha zastavena na zarážce ladění, je nutné úlohu ladit spuštěním rutiny Debug-Job.When a job is stopped at a debug breakpoint, you must debug the job by running the Debug-Job cmdlet.

 • Prostředí Windows PowerShell 5,0 implementuje podporu více verzí jednoho modulu prostředí Windows PowerShell ve stejné složce v $PSModulePath.Windows PowerShell 5.0 implements support for multiple versions of a single Windows PowerShell module in the same folder in $PSModulePath. Do třídy ModuleSpecification se přidala vlastnost RequiredVersion, která vám pomůže získat požadovanou verzi modulu. Tato vlastnost se vzájemně vylučuje s vlastností ModuleVersion.A RequiredVersion property has been added to the ModuleSpecification class to help you get the desired version of a module; this property is mutually exclusive with the ModuleVersion property. RequiredVersion se teď podporuje jako součást hodnoty parametru FullyQualifiedName rutin Get-Module, Import-Module a Remove-Module.RequiredVersion is now supported as part of the value of the FullyQualifiedName parameter of the Get-Module, Import-Module, and Remove-Module cmdlets.

 • Pomocí rutiny Test-ModuleManifest teď můžete ověřování verze modulu provést.You can now perform module version validation by running the Test-ModuleManifest cmdlet.

 • Výsledky rutiny Get-Command teď zobrazují sloupec verze; do třídy CommandInfo byla přidána nová vlastnost verze.Results of the Get-Command cmdlet now display a Version column; a new Version property has been added to the CommandInfo class. Get-Command zobrazí příkazy z více verzí stejného modulu.Get-Command shows commands from multiple versions of the same module. Vlastnost Version je také součástí odvozených tříd třídy CmdletInfo: CmdletInfo a ApplicationInfo.The Version property is also part of derived classes of CmdletInfo: CmdletInfo and ApplicationInfo.

 • Get-Command má nový parametr-ShowCommandInfo, který vrací ShowCommand informace jako PSObjects.Get-Command has a new parameter, -ShowCommandInfo, that returns ShowCommand information as PSObjects. Tato funkce je užitečná hlavně při spuštění příkazu show-Command v Integrované skriptovací prostředí (ISE) v prostředí Windows PowerShell pomocí vzdálené komunikace Windows PowerShellu.This is especially useful functionality for when Show-Command is run in Windows PowerShell ISE by using Windows PowerShell remoting. Parametr-ShowCommandInfo nahradí existující funkci get-SerializedCommand v modulu Microsoft. PowerShell. Utility, ale skript Get-SerializedCommand je stále k dispozici pro podporu skriptování na nižší úrovni.The -ShowCommandInfo parameter replaces the existing Get-SerializedCommand function in the Microsoft.PowerShell.Utility module, but the Get-SerializedCommand script is still available to support downlevel scripting.

 • Nová rutina Get-ItemPropertyValue umožňuje získat hodnotu vlastnosti bez použití tečkového zápisu.A new Get-ItemPropertyValue cmdlet lets you get the value of a property without using dot notation. Například ve starších verzích Windows PowerShellu můžete spuštěním následujícího příkazu získat hodnotu vlastnosti Base aplikace klíče registru PowerShellEngine: (Get-vlastnost ItemProperty-Path HKLM: \ software \ Microsoft \ PowerShell \ 3 \ PowerShellEngine-Name ApplicationBase). ApplicationBase.For example, in older releases of Windows PowerShell, you can run the following command to get the value of the Application Base property of the PowerShellEngine registry key: (Get-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\PowerShell\3\PowerShellEngine -Name ApplicationBase).ApplicationBase. Od Windows PowerShellu 5,0 můžete spustit rutinu Get-ItemPropertyValue-Path HKLM: \ software \ Microsoft \ PowerShell \ 3 \ PowerShellEngine-Name ApplicationBase.Starting in Windows PowerShell 5.0, you can run Get-ItemPropertyValue -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\PowerShell\3\PowerShellEngine -Name ApplicationBase.

 • Konzola prostředí Windows PowerShell nyní používá barvy syntaxe, stejně jako v Integrované skriptovací prostředí (ISE) v prostředí Windows PowerShell.The Windows PowerShell console now uses syntax coloring, just as in Windows PowerShell ISE.

 • Nový modul NetworkSwitch obsahuje rutiny, které vám umožní použít konfiguraci portů přepínačů, virtuálních sítí LAN (VLAN) a základního síťového přepínače vrstvy 2 na Windows Serveru 2012 R2 s podporou síťových přepínačů s certifikací.A new NetworkSwitch module contains cmdlets that enable you to apply switch, virtual LAN (VLAN), and basic Layer 2 network switch port configuration to Windows Server 2012 R2 logo-certified network switches.

 • Parametr FullyQualifiedName byl přidán do rutin Import-Module a Remove-Module, aby bylo možné podporovat ukládání více verzí jednoho modulu.The FullyQualifiedName parameter has been added to Import-Module and Remove-Module cmdlets, to support storing multiple versions of a single module.

 • Příkaz Save-Help, Update-Help, import-PSSession, export-PSSession a Get-Command mají nový parametr FullyQualifiedModule typu ModuleSpecification.Save-Help, Update-Help, Import-PSSession, Export-PSSession, and Get-Command have a new parameter, FullyQualifiedModule, of type ModuleSpecification. Přidejte tento parametr pro určení modulu podle jeho plně kvalifikovaného názvu.Add this parameter to specify a module by its fully qualified name.

 • Hodnota $PSVersionTable. PSVersion byla aktualizována na 5,0.The value of $PSVersionTable.PSVersion has been updated to 5.0.

 • WMF 5,0 (PowerShell 5,0) obsahuje modul platformy pester .WMF 5.0 (PowerShell 5.0) includes the Pester module. Platformy pester je rozhraní pro testování částí pro PowerShell.Pester is a unit testing framework for PowerShell. Poskytuje několik jednoduchých klíčových slov pro použití, která umožňují vytvářet testy pro skripty.It provides a few simple-to-use keywords that let you create tests for your scripts.

Nové funkce v konfiguraci požadovaného stavu prostředí Windows PowerShellNew features in Windows PowerShell Desired State Configuration

 • Jazykové vylepšení Windows PowerShellu umožňují definovat prostředky konfigurace požadovaného stavu Windows PowerShellu pomocí tříd.Windows PowerShell language enhancements let you define Windows PowerShell Desired State Configuration (DSC) resources by using classes. Import-DscResource je teď skutečné dynamické klíčové slovo; Prostředí Windows PowerShell analyzuje kořenový modul zadaného modulu a hledá třídy, které obsahují atribut DscResource.Import-DscResource is now a true dynamic keyword; Windows PowerShell parses the specified module's root module, searching for classes that contain the DscResource attribute. Nyní můžete použít třídy k definování prostředků DSC, ve kterých není vyžadován soubor MOF ani podsložka DSCResource ve složce modulu.You can now use classes to define DSC resources, in which neither a MOF file nor a DSCResource subfolder in the module folder is required. Soubor modulu Windows PowerShell může obsahovat několik tříd prostředků DSC.A Windows PowerShell module file can contain multiple DSC resource classes.
 • Do následujících rutin v modulu PSDesiredStateConfiguration byl přidán nový parametr ThrottleLimit.A new parameter, ThrottleLimit, has been added to the following cmdlets in the PSDesiredStateConfiguration module. Přidejte parametr ThrottleLimit, který určí počet cílových počítačů nebo zařízení, na kterých má příkaz fungovat současně.Add the ThrottleLimit parameter to specify the number of target computers or devices on which you want the command to work at the same time.
  • Get-DscConfigurationGet-DscConfiguration
  • Get-DscConfigurationStatusGet-DscConfigurationStatus
  • Get-DscLocalConfigurationManagerGet-DscLocalConfigurationManager
  • Obnovit – DscConfigurationRestore-DscConfiguration
  • Test – DscConfigurationTest-DscConfiguration
  • Porovnat – DscConfigurationCompare-DscConfiguration
  • Publikování – DscConfigurationPublish-DscConfiguration
  • Set-DscLocalConfigurationManagerSet-DscLocalConfigurationManager
  • Spustit – DscConfigurationStart-DscConfiguration
  • Update – DscConfigurationUpdate-DscConfiguration
 • V případě centralizovaného zasílání zpráv o chybách DSC nejsou v protokolu událostí zaprotokolovány podrobné informace o chybách, ale je možné je odeslat do centrálního umístění pro pozdější analýzu.With centralized DSC error reporting, rich error information is not only logged in the event log, but it can be sent to a central location for later analysis. Pomocí tohoto centrálního umístění můžete ukládat chyby konfigurace DSC, ke kterým došlo pro libovolný server v jejich prostředí.You can use this central location to store DSC configuration errors that have occurred for any server in their environment. Po definování serveru sestav v meta konfiguraci jsou všechny chyby odesílány na server sestav a následně uloženy v databázi.After the report server is defined in the meta-configuration, all errors are sent to the report server, and then stored in a database. Tuto funkci můžete nastavit bez ohledu na to, jestli je cílový uzel nakonfigurovaný na vyžádání konfigurací ze serveru pro vyžádání obsahu.You can set up this functionality regardless of whether or not a target node is configured to pull configurations from a pull server.
 • Vylepšení Integrované skriptovací prostředí (ISE) v prostředí Windows PowerShell usnadnit vytváření prostředků DSC.Improvements to Windows PowerShell ISE ease DSC resource authoring. Nyní můžete provést následující.You can now do the following.
  • Vypíše všechny prostředky DSC v rámci Konfigurace nebo bloku uzlu zadáním kombinace kláves CTRL + MEZERNÍK na prázdném řádku v rámci bloku.List all DSC resources within a configuration or node block by entering Ctrl+Space on a blank line within the block.
  • Automatické dokončování vlastností prostředku typu výčtu .Automatic completion on resource properties of the enumeration type.
  • Automatické dokončování pro vlastnost DependsOn prostředků DSC na základě jiných instancí prostředků v konfiguraci.Automatic completion on the DependsOn property of DSC resources, based on other resource instances in the configuration.
  • Vylepšené dokončování hodnot vlastností prostředkuImproved tab completion of resource property values.
 • Uživatel teď může spustit prostředek v zadané sadě přihlašovacích údajů přidáním atributu PSDscRunAsCredential do bloku Node.A user can now run a resource under a specified set of credentials by adding the PSDscRunAsCredential attribute to a Node block. Například PSDscRunAsCredential = Get-Credential contoso \ DscUser.For example, PSDscRunAsCredential = Get-Credential Contoso\DscUser. Tato funkce je užitečná při vytváření konfigurací, které spouštějí Instalační služba systému Windows a spustitelné instalační programy, přistupují k podregistru pro jednotlivé uživatele nebo provádět jiné úlohy mimo kontext aktuálního uživatele.This functionality is useful for creating configurations that run Windows Installer and executable installers, access the per-user registry hive, or perform other tasks outside the current user context.
 • pro klíčové slovo Configuration se přidala podpora pro 32 bitů (založená na platformě x86).32-bit (x86-based) support has been added for the Configuration keyword.
 • Prostředí Windows PowerShell nyní zahrnuje podporu pro vlastní nápovědu pro konfigurace DSC, která je definovaná přidáním [ CmdletBinding ()] do vygenerované konfigurační funkce.Windows PowerShell now includes support for custom help for DSC configurations, defined by adding [CmdletBinding()] to the generated configuration function.
 • Nový atribut DscLocalConfigurationManager označuje blok konfigurace jako meta-Configuration, který se používá ke konfiguraci místního Configuration Manager DSC.A new DscLocalConfigurationManager attribute designates a configuration block as a meta-configuration, which is used to configure the DSC Local Configuration Manager. Tento atribut omezuje konfiguraci tak, aby obsahovala pouze položky, které konfigurují místní Configuration Manager DSC.This attribute restricts a configuration to containing only items which configure the DSC Local Configuration Manager. Během zpracování Tato konfigurace vygeneruje * soubor. meta. MOF, který se pak pošle na příslušné cílové uzly spuštěním rutiny Set-DscLocalConfigurationManager.During processing, this configuration generates a *.meta.mof file that is then sent to the appropriate target nodes by running the Set-DscLocalConfigurationManager cmdlet.
 • V prostředí Windows PowerShell 5,0 jsou teď povolené částečné konfigurace.Partial configurations are now allowed in Windows PowerShell 5.0. Můžete doručovat konfigurační dokumenty na uzel v fragmentech.You can deliver configuration documents to a node in fragments. Aby mohl uzel získat více fragmentů konfiguračního dokumentu, je nutné nejprve nastavit místní Configuration Manager uzlu, aby určovala očekávané fragmenty.For a node to receive multiple fragments of a configuration document, the node's Local Configuration Manager must be first set to specify the expected fragments
 • Synchronizace mezi počítači je v DSC v prostředí Windows PowerShell 5,0 novinkou.Cross-computer synchronization is new in DSC in Windows PowerShell 5.0. Pomocí integrovaných * prostředků WAITFOR (WaitForAll, WaitForAnya WaitForSome) teď můžete během spouštění konfigurace v různých počítačích zadat závislosti bez externích orchestrací.By using the built-in WaitFor* resources (WaitForAll, WaitForAny, and WaitForSome), you can now specify dependencies across computers during configuration runs, without external orchestrations. Tyto prostředky poskytují synchronizaci mezi uzly pomocí připojení CIM přes protokol WS-Man.These resources provide node-to-node synchronization by using CIM connections over the WS-Man protocol. Konfigurace může počkat na změnu konkrétního stavu prostředku v jiném počítači.A configuration can wait for another computer's specific resource state to change.
 • Pouze dostatečná Správa (JEA), nová funkce zabezpečení delegování, využívá DSC a prostředí Windows PowerShell s omezením prostředí runspace k zabezpečení podniků před ztrátou dat nebo jejich ohrožením zaměstnanci bez ohledu na to, jestli úmyslně nebo neúmyslně.Just Enough Administration (JEA), a new delegation security feature, leverages DSC and Windows PowerShell constrained runspaces to help secure enterprises from data loss or compromise by employees, whether intentional or unintentional. Další informace o JEA, včetně toho, kde si můžete stáhnout xJEA prostředek DSC, najdete v tématu jenom dostatečná Správa.For more information about JEA, including where you can download the xJEA DSC resource, see Just Enough Administration.
 • Do modulu PSDesiredStateConfiguration byly přidány následující nové rutiny.The following new cmdlets have been added to the PSDesiredStateConfiguration module.
  • Nová rutina Get-DscConfigurationStatus získá informace vysoké úrovně o stavu konfigurace z cílového uzlu.A new Get-DscConfigurationStatus cmdlet gets high-level information about configuration status from a target node. Můžete získat stav poslední nebo všechny konfigurace.You can obtain the status of the last, or of all configurations.
  • Nová rutina Compare-DscConfiguration porovnává zadanou konfiguraci se skutečným stavem jednoho nebo více cílových uzlů.A new Compare-DscConfiguration cmdlet compares a specified configuration with the actual state of one or more target nodes.
  • Nová rutina Publish-DscConfiguration zkopíruje konfigurační soubor MOF do cílového uzlu, ale nepoužije konfiguraci.A new Publish-DscConfiguration cmdlet copies a configuration MOF file to a target node, but does not apply the configuration. Konfigurace se použije během další úspěšnosti konzistence nebo při spuštění rutiny Update-DscConfiguration.The configuration is applied during the next consistency pass, or when you run the Update-DscConfiguration cmdlet.
  • Nová rutina test-DscConfiguration umožňuje ověřit, zda výsledná konfigurace odpovídá požadované konfiguraci, a vrátí hodnotu true, pokud konfigurace odpovídá požadované konfiguraci, nebo hodnotu NEPRAVDA, pokud se vlastní konfigurace neshoduje s požadovanou konfigurací.A new Test-DscConfiguration cmdlet lets you verify that a resulting configuration matches the desired configuration, returning either True if the configuration matches the desired configuration, or False if the actual configuration does not match the desired configuration.
  • Nová rutina Update-DscConfiguration vynutí zpracování konfigurace.A new Update-DscConfiguration cmdlet forces a configuration to be processed. Pokud je místní Configuration Manager v režimu Pull, před použitím rutiny Získá konfiguraci ze serveru vyžádané replikace.If the Local Configuration Manager is in pull mode, the cmdlet gets the configuration from the pull server before applying it.

Nové funkce v Integrované skriptovací prostředí (ISE) v prostředí Windows PowerShellNew features in Windows PowerShell ISE

 • Nyní můžete upravovat vzdálené skripty a soubory prostředí Windows PowerShell v místní kopii Integrované skriptovací prostředí (ISE) v prostředí Windows PowerShell spuštěním rutiny Enter-PSSession spustíte vzdálenou relaci v počítači, kde jsou uloženy soubory, které chcete upravit, a poté ** < na vzdáleném počítači > spustíte cestu PSEdit a název souboru**.You can now edit remote Windows PowerShell scripts and files in a local copy of Windows PowerShell ISE, by running Enter-PSSession to start a remote session on the computer that's storing the files you want to edit, and then running PSEdit <path and file name on the remote computer>. Tato funkce usnadňuje úpravu souborů prostředí Windows PowerShell uložených v možnosti instalace jádra serveru systému Windows Server, kde Integrované skriptovací prostředí (ISE) v prostředí Windows PowerShell nelze spustit.This feature eases editing Windows PowerShell files that are stored on the Server Core installation option of Windows Server, where Windows PowerShell ISE cannot run.
 • Rutina Start-přepisu je teď podporovaná v Integrované skriptovací prostředí (ISE) v prostředí Windows PowerShell.The Start-Transcript cmdlet is now supported in Windows PowerShell ISE.
 • Nyní můžete ladit vzdálené skripty v Integrované skriptovací prostředí (ISE) v prostředí Windows PowerShell.You can now debug remote scripts in Windows PowerShell ISE.
 • Nový příkaz nabídky, přerušit vše (CTRL + B), se přeruší do ladicího programu pro místní i vzdáleně spouštěné skripty.A new menu command, Break All (Ctrl+B), breaks into the debugger for both local and remotely-running scripts.

Nové funkce ve webových službách Windows PowerShellu (Správa rozšíření OData IIS)New features in Windows PowerShell Web Services (Management OData IIS Extension)

 • Od Windows PowerShellu 5,0 můžete vygenerovat sadu rutin prostředí Windows PowerShell založenou na funkcích vystavených daným koncovým bodem OData spuštěním rutiny Export-ODataEndpointProxy, která se nachází v novém modulu Microsoft. PowerShell. OdataUtils .Starting in Windows PowerShell 5.0, you can generate a set of Windows PowerShell cmdlets based on the functionality exposed by a given OData endpoint, by running the Export-ODataEndpointProxy cmdlet, found in the new Microsoft.PowerShell.OdataUtils module.

Opravy důležitých chyb ve Windows PowerShellu 5,0Notable bug fixes in Windows PowerShell 5.0

 • Prostředí Windows PowerShell 5,0 obsahuje novou implementaci modelu COM, která při práci s objekty COM nabízí významná vylepšení výkonu.Windows PowerShell 5.0 includes a new COM implementation, which offers significant performance improvements when you are working with COM objects. Video ukázku tohoto efektu najdete v tématu Com_Perf_Improvements.For a video demonstration of the effect, see Com_Perf_Improvements.
 • Na první kartě v relaci Windows PowerShellu se nastavila významná vylepšení výkonu, což zkracuje dobu dokončování na základě téměř 500 ms.Significant performance improvements have been made to the first tab completion in a Windows PowerShell session, shortening tab completion time by nearly 500 ms.

Nové funkce v prostředí Windows PowerShell 4,0New features in Windows PowerShell 4.0

Prostředí Windows PowerShell 4,0 je zpětně kompatibilní.Windows PowerShell 4.0 is backward-compatible. Rutiny, poskytovatelé, moduly, moduly snap-in, skripty, funkce a profily navržené pro Windows PowerShell 3,0 a Windows PowerShell 2,0 Work v prostředí Windows PowerShell 4,0 beze změn.Cmdlets, providers, modules, snap-ins, scripts, functions, and profiles that were designed for Windows PowerShell 3.0 and Windows PowerShell 2.0 work in Windows PowerShell 4.0 without changes.

Prostředí Windows PowerShell 4,0 je ve výchozím nastavení nainstalováno v systémech Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2.Windows PowerShell 4.0 is installed by default on Windows 8.1 and Windows Server 2012 R2. Chcete-li nainstalovat prostředí Windows PowerShell 4,0 ve Windows 7 s aktualizací SP1 nebo Windows Server 2008 R2, Stáhněte a nainstalujte Windows Management Framework 4,0.To install Windows PowerShell 4.0 on Windows 7 with SP1, or Windows Server 2008 R2, download and install Windows Management Framework 4.0. Nezapomeňte si přečíst podrobnosti ke stažení a splnit všechny požadavky na systém před instalací rozhraní Windows Management Framework 4,0.Be sure to read the download details, and meet all system requirements, before you install Windows Management Framework 4.0.

Prostředí Windows PowerShell 4,0 obsahuje následující nové funkce.Windows PowerShell 4.0 includes the following new features.

Nové funkce v prostředí Windows PowerShellNew features in Windows PowerShell

 • Konfigurace požadovaného stavu Windows PowerShellu (DSC) je nový systém pro správu ve Windows powershellu 4,0, který umožňuje nasazení a správu konfiguračních dat pro softwarové služby a prostředí, ve kterém se tyto služby spouštějí.Windows PowerShell Desired State Configuration (DSC) is a new management system in Windows PowerShell 4.0 that enables the deployment and management of configuration data for software services and the environment in which these services run. Další informace o DSC najdete v tématu Začínáme s konfigurací požadovaného stavu prostředí Windows PowerShell.For more information about DSC, see Get Started with Windows PowerShell Desired State Configuration.
 • Uložit – Help teď umožňuje uložit nápovědu pro moduly, které jsou nainstalované na vzdálených počítačích.Save-Help now lets you save help for modules that are installed on remote computers. Pomocí Save-Help můžete stáhnout nápovědu k modulu z klienta připojeného k Internetu (na kterém nejsou nutně nainstalované všechny moduly, pro které chcete nápovědu nainstalovat) a pak zkopírovat uloženou nápovědu do vzdálené sdílené složky nebo do vzdáleného počítače, který nemá přístup k Internetu.You can use Save-Help to download module Help from an Internet-connected client (on which not all of the modules for which you want help are necessarily installed), and then copy the saved Help to a remote shared folder or a remote computer that does not have Internet access.
 • Ladicí program Windows PowerShell je vylepšený tak, aby umožňoval ladění pracovních postupů prostředí Windows PowerShell a také skripty, které běží na vzdálených počítačích.The Windows PowerShell debugger has been enhanced to allow debugging of Windows PowerShell workflows, as well as scripts that are running on remote computers. Pracovní postupy prostředí Windows PowerShell se teď dají ladit na úrovni skriptu buď z příkazového řádku Windows PowerShellu, nebo z Integrované skriptovací prostředí (ISE) v prostředí Windows PowerShell.Windows PowerShell workflows can now be debugged at the script level from either the Windows PowerShell command line or Windows PowerShell ISE. Skripty prostředí Windows PowerShell, včetně pracovních postupů skriptů, se teď dají ladit na vzdálených relacích.Windows PowerShell scripts, including script workflows, can now be debugged over remote sessions. Relace vzdáleného ladění se uchovávají přes vzdálené relace prostředí Windows PowerShell, které jsou odpojené a později se znovu připojí.Remote debugging sessions are preserved over Windows PowerShell remote sessions that are disconnected and then later reconnected.
 • Parametr RunNow pro Registry-ScheduledJob a set-ScheduledJob eliminuje nutnost nastavit okamžité počáteční datum a čas pro úlohy pomocí parametru triggeru .A RunNow parameter for Register-ScheduledJob and Set-ScheduledJob eliminates the need to set an immediate start date and time for jobs by using the Trigger parameter.
 • Invoke-RestMethod a Invoke-WebRequest teď umožňují nastavit všechny hlavičky pomocí parametru Headers.Invoke-RestMethod and Invoke-WebRequest now let you set all headers by using the Headers parameter. I když tento parametr existoval vždycky, byl to jeden z několika parametrů pro webové rutiny, které vedly k výjimkám nebo chybám.Although this parameter has always existed, it was one of several parameters for the web cmdlets that resulted in exceptions or errors.
 • Get-Module má nový parametr FullyQualifiedNametypu ModuleSpecification [ ].Get-Module has a new parameter, FullyQualifiedName, of the type ModuleSpecification[]. Parametr FullyQualifiedName pro Get-Module teď umožňuje určit modul pomocí názvu modulu, verze a volitelně i jeho identifikátor GUID.The FullyQualifiedName parameter of Get-Module now lets you specify a module by using the module's name, version, and optionally, its GUID.
 • Výchozí nastavení zásad spouštění v systému Windows Server 2012 R2 je RemoteSigned.The default execution policy setting on Windows Server 2012 R2 is RemoteSigned. V Windows 8.1 se ve výchozím nastavení nemění žádné změny.On Windows 8.1, there is no change in default setting.
 • Od Windows PowerShellu 4,0 se podporuje volání metody pomocí názvů dynamických metod.Starting in Windows PowerShell 4.0, method invocation by using dynamic method names is supported. Proměnnou lze použít k uložení názvu metody a pak k dynamickému vyvolání metody voláním proměnné.You can use a variable to store a method name, and then dynamically invoke the method by calling the variable.
 • Asynchronní úlohy pracovního postupu již nejsou odstraněny, pokud uplynul časový limit určený společným parametrem pracovního postupu PSElapsedTimeoutSec .Asynchronous workflow jobs are no longer deleted when the time-out period that is specified by the PSElapsedTimeoutSec workflow common parameter has elapsed.
 • Do rutiny New-JobTrigger a set-JobTrigger byl přidán nový parametr RepeatIndefinitely.A new parameter, RepeatIndefinitely, has been added to the New-JobTrigger and Set-JobTrigger cmdlets. To eliminuje nutnost zadat hodnotu TimeSpan. MaxValue pro parametr RepetitionDuration pro opakované spuštění naplánované úlohy v neurčitém období.This eliminates the necessity of specifying a TimeSpan.MaxValue value for the RepetitionDuration parameter to run a scheduled job repeatedly for an indefinite period.
 • Do rutin Enable-JobTrigger a Disable-JobTrigger byl přidán parametr passthru .A Passthru parameter has been added to the Enable-JobTrigger and Disable-JobTrigger cmdlets. Parametr passthru zobrazí všechny objekty, které jsou vytvořeny nebo upraveny příkazem.The Passthru parameter displays any objects that are created or modified by your command.
 • Názvy parametrů pro určení pracovní skupiny v rutinách Add-Computer a Remove-Computer jsou teď konzistentní.The parameter names for specifying a workgroup in the Add-Computer and Remove-Computer cmdlets are now consistent. Obě rutiny teď používají parametr Workgroup.Both cmdlets now use the parameter WorkgroupName.
 • Byl přidán nový společný parametr PipelineVariable.A new common parameter, PipelineVariable, has been added. PipelineVariable umožňuje uložit výsledky příkazu s použitím kanálu (nebo části příkazu s použitím kanálu) jako proměnnou, která může být předána po zbytek kanálu.PipelineVariable lets you save the results of a piped command (or part of a piped command) as a variable that can be passed through the remainder of the pipeline.
 • Filtrování kolekce pomocí syntaxe metody je nyní podporováno.Collection filtering by using a method syntax is now supported. To znamená, že nyní můžete filtrovat kolekci objektů pomocí zjednodušené syntaxe, podobně jako u WHERE () nebo Where-Object, formátovaného jako volání metody.This means that you can now filter a collection of objects by using simplified syntax, similar to that for Where() or Where-Object, formatted as a method call. Následuje příklad: (GET-Process). Where ({$ . Název – shoda s názvem "PowerShell"})The following is an example: (Get-Process).where({$.Name -match 'powershell'})
 • Rutina GET-Process má nový parametr přepínače IncludeUserName.The Get-Process cmdlet has a new switch parameter, IncludeUserName.
 • Byla přidána nová rutina Get-hash, která vrací hodnotu hash souboru v jednom z několika formátů pro zadaný soubor.A new cmdlet, Get-FileHash, that returns a file hash in one of several formats for a specified file, has been added.
 • Pokud v prostředí Windows PowerShell 4,0 modul používá v manifestu klíč DefaultCommandPrefix nebo pokud uživatel importuje modul s parametrem předpony , zobrazí vlastnost ExportedCommands v modulu příkazy s předponou.In Windows PowerShell 4.0, if a module uses the DefaultCommandPrefix key in its manifest, or if the user imports a module with the Prefix parameter, the ExportedCommands property of the module shows the commands in the module with the prefix. Když spouštíte příkazy pomocí syntaxe kvalifikované pro modul, \ název příkazu, názvy příkazů musí obsahovat předponu.When you run the commands by using the module-qualified syntax, ModuleName\CommandName, the command names must include the prefix.
 • Hodnota $PSVersionTable. PSVersion byla aktualizována na 4,0.The value of $PSVersionTable.PSVersion has been updated to 4.0.
 • Chování operátoru WHERE () bylo změněno.Where() operator behavior has changed. Collection.Where('property -match name')přijetí řetězcového výrazu ve formátu "Property -CompareOperator Value" již není podporováno.Collection.Where('property -match name') accepting a string expression in the format "Property -CompareOperator Value" is no longer supported. Operátor WHERE () však akceptuje řetězcové výrazy ve formátu ScriptBlock; To se pořád podporuje.However, the Where() operator accepts string expressions in the format of a scriptblock; this is still supported.

Nové funkce v integrovaném skriptovacím prostředí Windows PowerShellu (ISE)New features in Windows PowerShell Integrated Scripting Environment (ISE)

 • Integrované skriptovací prostředí (ISE) v prostředí Windows PowerShell podporuje ladění pracovního postupu prostředí Windows PowerShell a ladění vzdáleného skriptu.Windows PowerShell ISE supports both Windows PowerShell Workflow debugging and remote script debugging.
 • Přidala se podpora technologie IntelliSense pro zprostředkovatele a konfigurace požadovaného stavu pro Windows PowerShell.IntelliSense support has been added for Windows PowerShell Desired State Configuration providers and configurations.

Nové funkce v pracovním postupu prostředí Windows PowerShellNew features in Windows PowerShell Workflow

 • Do kontextu iterativních kanálů, jako jsou ty, které používá System Center Orchestrator, se přidala podpora pro nový společný parametr PipelineVariable . To znamená, že kanály, které spouští příkazy, jsou v opačném případě v nesprávném provozu pomocí streamování.Support has been added for a new PipelineVariable common parameter in the context of iterative pipelines, such as those used by System Center Orchestrator; that is, pipelines that run commands simply left-to-right, as opposed to interspersed running by using streaming.
 • Vazba parametru byla výrazně vylepšena, aby fungovala mimo scénáře dokončování karet, například s příkazy, které v aktuálním prostředí runspace neexistují.Parameter binding has been significantly enhanced to work outside of tab completion scenarios, such as with commands that do not exist in the current runspace.
 • Do pracovního postupu Windows PowerShellu se přidala podpora pro vlastní aktivity kontejneru.Support for custom container activities has been added to Windows PowerShell Workflow. Pokud je parametr aktivity typu aktivita, aktivita [ ] (nebo je obecná kolekce aktivit) a uživatel jako argument zadal blok skriptu, pak pracovní postup prostředí Windows POWERSHELL převede blok skriptu na XAML, stejně jako normální kompilace skriptu Windows PowerShellu do pracovního postupu.If an activity parameter is of the types Activity, Activity[] (or is a generic collection of activities) and the user has supplied a script block as an argument, then Windows PowerShell Workflow converts the script block to XAML, as with normal Windows PowerShell script-to-workflow compilation.
 • Po selhání se pracovní postup prostředí Windows PowerShell automaticky znovu připojí ke spravovaným uzlům.After a crash, Windows PowerShell Workflow automatically reconnects to managed nodes.
 • Pomocí vlastnosti ThrottleLimit nyní můžete omezit příkazy aktivity Parallel-Parallel .You can now throttle Foreach -Parallel activity statements by using the ThrottleLimit property.
 • ErrorAction společný parametr obsahuje novou platnou hodnotu, pozastavit, která je výhradně pro pracovní postupy.The ErrorAction common parameter has a new valid value, Suspend, that is exclusively for workflows.
 • Koncový bod pracovního postupu se teď automaticky zavře, pokud neexistují žádné aktivní relace, žádné probíhající úlohy a žádné nedokončené úlohy.A workflow endpoint now automatically closes if there are no active sessions, no in-progress jobs, and no pending jobs. Tato funkce zachovává prostředky v počítači, který funguje jako server pracovního postupu, pokud byly splněny podmínky automatického uzavírání.This feature conserves resources on the computer that is acting as the workflow server, when the automatic closure conditions have been met.

Nové funkce ve webových službách Windows PowerShelluNew features in Windows PowerShell Web Services

 • Pokud dojde k chybě ve webových službách Windows PowerShellu (PSWS, označované taky jako Správa rozšíření OData IIS), zatímco je spuštěná rutina, vrátí se volající podrobnější chybové zprávy.When an error occurs in Windows PowerShell Web Services (PSWS, also called Management OData IIS Extension), while a cmdlet is running, more detailed error messages are returned to the caller. Kódy chyb navíc následují podle pokynů pro kód chyby Windows Azure REST API.In addition, error codes follow Windows Azure REST API error code guidelines.
 • Koncový bod teď může definovat verzi rozhraní API a vymáhat použití konkrétní verze rozhraní API.An endpoint can now define the API version, as well as enforce the usage of a specific API version. Vždy, když dojde k neshodě verzí mezi klientem a serverem, se chyby zobrazí klientovi i serveru.Whenever version mismatches occur between client and server, errors are displayed to both the client and the server.
 • Správa schématu odeslání byla zjednodušena automatickým generováním hodnot pro všechna chybějící pole ve schématu.Management of the dispatch schema has been simplified by automatically generating values for any missing fields in the schema. K generaci dojde jako užitečný výchozí bod, i když schéma odeslání neexistuje.Generation occurs, as a helpful starting point, even if the dispatch schema does not exist.
 • Zpracování typů v PSWS bylo vylepšeno, aby podporovalo typy, které používají jiný konstruktor než výchozí konstruktor, a to tak, že se chovají podobně jako PSTypeConverter ve Windows PowerShellu.Type handling in PSWS has been improved to support types that use a different constructor than the default constructor, by behaving similarly to the PSTypeConverter in Windows PowerShell. To vám umožní používat komplexní typy s PSWS.This lets you use complex types with PSWS.
 • PSWS nyní umožňuje rozšířit přidruženou instanci při spuštění dotazu.PSWS now allows expanding an associated instance while running a query. U většího binárního obsahu (jako jsou obrázky, zvuk nebo video) jsou náklady na přenos významné a lepší přenos binárních dat bez kódování.For larger binary contents (such as images, audio, or video), the transfer cost is significant, and it is better to transfer binary data without encoding. PSWS používá pojmenované proudy prostředků pro přenos bez kódování.PSWS uses named resource streams for transferring without encoding. Pojmenovaný proud prostředků je vlastnost entity typu EDM. Stream .The named resource stream is a property of an entity of the Edm.Stream type. Každý pojmenovaný datový proud zdroje má samostatný identifikátor URI pro operace GET nebo UPDATE.Each named resource stream has a separate URI for GET or UPDATE operations.
 • Akce OData teď poskytují mechanismus pro vyvolání metod, které necrud (vytváření, čtení, aktualizace a odstraňování) na prostředku.OData actions now provide a mechanism for invoking non-CRUD (Create, Read, Update, and Delete) methods on a resource. Akci můžete vyvolat odesláním požadavku HTTP POST do identifikátoru URI, který je definován pro akci.You can invoke an action by sending an HTTP POST request to the URI that is defined for the action. Parametry pro akci jsou definovány v těle žádosti POST.The parameters for the action are defined in the body of the POST request.
 • V souladu s pokyny pro Windows Azure by se měly zjednodušit všechny adresy URL.To be consistent with Windows Azure guidelines, all URLs should be simplified. Změna obsažená v klíči jako segment umožňuje znázornit jako segmenty jednotlivé klíče.A change included in Key As Segment allows single keys to be represented as segments. Všimněte si, že odkazy, které používají více hodnot klíče, vyžadují v zápisu kulatých závorek hodnoty oddělené čárkou.Note that references that use multiple key values require comma-separated values in parenthetical notation, as before.
 • V rámci této verze PSWS byl jediným způsobem, jak provést operace vytvoření, aktualizace nebo odstranění na prostředku nejvyšší úrovně, vyvolat operaci post, Update nebo DELETE.Before this release of PSWS, the only way to perform Create, Update, or Delete operations was to invoke Post, Put, or Delete on a top-level resource. Novinkou v této verzi PSWS jsou operace s prostředky, které umožňují uživatelům dosáhnout stejných výsledků při současném dosažení stejného prostředku, a to i v případě, že tyto prostředky obsahovaly.New in this release of PSWS, Contained Resource operations let users achieve the same results while reaching the same resource less directly, approaching as if these resources were contained.

Nové funkce v prostředí Windows PowerShell Web AccessNew features in Windows PowerShell Web Access

 • Můžete odpojit a znovu se připojit k existujícím relacím ve webové Web Access konzole Windows PowerShell.You can disconnect from and reconnect to existing sessions in the web-based Windows PowerShell Web Access console. Tlačítko Uložit ve webové konzole vám umožňuje odpojit relaci bez jejich odstranění a znovu se připojit k této relaci jiným časem.A Save button in the web-based console lets you disconnect from a session without deleting it and reconnect to the session another time.
 • Výchozí parametry se dají zobrazit na přihlašovací stránce.Default parameters can be displayed on the sign-in page. Chcete-li zobrazit výchozí parametry, nakonfigurujte hodnoty pro všechna nastavení zobrazená v oblasti volitelná nastavení připojení na přihlašovací stránce v souboru s názvem Web. config. Pomocí souboru Web. config můžete nakonfigurovat všechna volitelná nastavení připojení s výjimkou druhé nebo alternativní sady přihlašovacích údajů.To display default parameters, configure values for all of the settings displayed in the Optional Connection Settings area of the sign-in page in a file named web.config. You can use the web.config file to configure all optional connection settings except for a second or alternate set of credentials.
 • V systému Windows Server 2012 R2 můžete vzdáleně spravovat autorizační pravidla pro prostředí Windows PowerShell Web Access.In Windows Server 2012 R2, you can remotely manage authorization rules for Windows PowerShell Web Access. Rutiny Add-PswaAuthorizationRule a test-PswaAuthorizationRule teď obsahují parametr přihlašovacích údajů, který správcům umožňuje spravovat autorizační pravidla ze vzdáleného počítače nebo Web Access relace prostředí Windows PowerShell.The Add-PswaAuthorizationRule and Test-PswaAuthorizationRule cmdlets now include a Credential parameter that enables administrators to manage authorization rules from a remote computer or in a Windows PowerShell Web Access session.
 • Teď můžete mít několik relací Windows PowerShellu Web Access v jedné relaci prohlížeče s použitím nové karty prohlížeče pro každou relaci.You can now have multiple Windows PowerShell Web Access sessions in a single browser session by using a new browser tab for each session. Už nemusíte otevírat novou relaci prohlížeče pro připojení k nové relaci v konzole Windows PowerShellu na webu.You no longer need to open a new browser session to connect to a new session in the web-based Windows PowerShell console.

Opravy důležitých chyb ve Windows PowerShellu 4,0Notable bug fixes in Windows PowerShell 4.0

 • Čítač Get-Counter teď může vracet čítače, které obsahují apostrofy v edicích Windows ve francouzštině.Get-Counter can now return counters that contain an apostrophe character in French editions of Windows.
 • Nyní můžete zobrazit metodu GetType u deserializovaných objektů.You can now view the GetType method on deserialized objects.
 • Příkazy #Requires nyní uživatelům umožňují vyžadovat přístupová práva správce (v případě potřeby).#Requires statements now let users require Administrator access rights, if needed.
 • Rutina Import-CSV teď ignoruje prázdné řádky.The Import-Csv cmdlet now ignores blank lines.
 • Problém, kdy Integrované skriptovací prostředí (ISE) v prostředí Windows PowerShell využívá příliš mnoho paměti při spuštění příkazu Invoke-WebRequest , byl vyřešen.A problem where Windows PowerShell ISE uses too much memory when you are running an Invoke-WebRequest command has been fixed.
 • Get-Module teď zobrazí verze modulu ve sloupci verze .Get-Module now displays module versions in a Version column.
 • Příkaz rekurze odebrat položku z podsložek nyní odebere položky z podsložek dle očekávání.Remove-Item -Recurse now removes items from subfolders as expected.
 • Do výstupních objektů GET-Process byla přidána vlastnost username .A UserName property has been added to Get-Process output objects.
 • Rutina Invoke-RestMethod nyní vrátí všechny dostupné výsledky.The Invoke-RestMethod cmdlet now returns all available results.
 • Doplněk Add-Member se teď projeví na zatřiďovacími tabulkami, i když zatřiďovacími tabulkami ještě není k dispozici.Add-Member now takes effect on hashtables, even if the hashtables have not yet been accessed.
 • Select-Object – rozbalení již neproběhne úspěšně nebo generuje výjimku, pokud hodnota vlastnosti má hodnotu null nebo je prázdná.Select-Object -Expand no longer fails or generates an exception if the value of the property is null or empty.
 • GET-Process se teď dá použít v kanálu s jinými příkazy, které získají vlastnost ComputerName z objektů.Get-Process can now be used in a pipeline with other commands that get the ComputerName property from objects.
 • ConvertTo-JSON a ConvertFrom-JSON teď můžou přijmout podmínky v dvojitých uvozovkách a jeho chybové zprávy se teď dají lokalizovat.ConvertTo-Json and ConvertFrom-Json can now accept terms within double quotes, and its error messages are now localizable.
 • Příkaz Get-Job nyní vrátí všechny dokončené naplánované úlohy, a to i v nových relacích.Get-Job now returns any completed scheduled jobs, even in new sessions.
 • Problémy s připojením a odpojením virtuálních pevných disků pomocí zprostředkovatele systému souborů v prostředí Windows PowerShell 4,0 byly opraveny.Issues with mounting and unmounting VHDs by using the FileSystem provider in Windows PowerShell 4.0 have been fixed. Prostředí Windows PowerShell teď dokáže detekovat nové jednotky, když jsou připojené ke stejné relaci.Windows PowerShell is now able to detect new drives when they are mounted in the same session.
 • Už nemusíte explicitně načítat moduly ScheduledJob nebo Workflow pro práci s jejich typy úloh.You no longer need to explicitly load ScheduledJob or Workflow modules to work with their job types.
 • Bylo provedeno vylepšení výkonu procesu importu pracovních postupů, které definují vnořené pracovní postupy. Tento proces je nyní rychlejší.Performance improvements have been made to the process of importing workflows that define nested workflows; this process is now faster.

Nové funkce v prostředí Windows PowerShell 3,0New features in Windows PowerShell 3.0

Prostředí Windows PowerShell 3,0 obsahuje následující nové funkce.Windows PowerShell 3.0 includes the following new features.

Pracovní postup prostředí Windows PowerShellWindows PowerShell Workflow

Pracovní postup prostředí Windows PowerShell přináší výkon programovací model Windows Workflow Foundation prostředí Windows PowerShell.Windows PowerShell Workflow brings the power of Windows Workflow Foundation to Windows PowerShell. Pracovní postupy můžete psát v jazyce XAML nebo v jazyce Windows PowerShell a spouštět je stejným způsobem jako při spuštění rutiny.You can write workflows in XAML or in the Windows PowerShell language and run them just as you would run a cmdlet. Get-CommandRutina načte příkazy pracovního postupu a Get-Help rutina získá nápovědu pro pracovní postupy.The Get-Command cmdlet gets workflow commands and the Get-Help cmdlet gets help for workflows.

Pracovní postupy jsou posloupnosti aktivit správy s více počítači, které jsou dlouhotrvající, opakující se, často, paralelizovat, přerušitelné, Suspended a restartované.Workflows are sequences of multicomputer management activities that are long-running, repeatable, frequent, parallelizable, interruptible, suspendable, and restartable. Pracovní postupy je možné obnovit ze úmyslného nebo náhodného přerušení, jako je výpadek sítě, restart systému Windows nebo selhání napájení.Workflows can be resumed from an intentional or accidental interruption, such as a network outage, a Windows restart, or a power failure.

Pracovní postupy jsou také přenosné; mohou být exportovány nebo importovány ze souborů XAML.Workflows are also portable; they can be exported as or imported from XAML files. Můžete psát vlastní konfigurace relací, které umožňují spouštět pracovní postupy nebo aktivity v pracovním postupu delegovanými nebo podřízenými uživateli.You can write custom session configurations that allow workflow or activities in a workflow to be run by delegated or subordinate users.

Níže jsou uvedené výhody pracovního postupu prostředí Windows PowerShell.The following are the benefits of Windows PowerShell Workflow

 • Automatizace sekvenčních a dlouhotrvajících úloh.Automation of sequenced, long-running tasks.
 • Vzdálené monitorování dlouhotrvajících úloh.Remote monitoring of long-running tasks. Stav a průběh aktivit se v každé době zobrazují kdykoli.Status and progress of activities are visible at any time.
 • Správa více počítačů.Multicomputer management. Současně spouštějte úlohy jako pracovní postupy na stovkách spravovaných uzlů.Simultaneously run tasks as workflows on hundreds of managed nodes. Pracovní postup prostředí Windows PowerShell zahrnuje integrovanou knihovnu běžných parametrů správy, například PSComputerName, které umožňují scénáře správy více počítačů.Windows PowerShell Workflow includes a built-in library of common management parameters, such as PSComputerName, which enable multi-computer management scenarios.
 • Spuštění jedné úlohy složitých procesů.Single task execution of complex processes. Související skripty, které implementují celý scénář na konci, můžete zkombinovat do jednoho pracovního postupu.You can combine related scripts that implement an entire end-to-end scenario into a single workflow.
 • Trvalost.: pracovní postup je uložený (nebo se změnami) na určitých místech definovaných jeho autorem, abyste mohli obnovit pracovní postup z poslední trvale trvalé úlohy (nebo kontrolního bodu) místo restartování pracovního postupu od začátku.Persistence.: a workflow is saved (or check-pointed) at specific points defined by its author so you can resume the workflow from the last persisted task (or checkpoint), instead of restarting the workflow from the beginning.
 • Robustnost.Robustness. Automatické obnovení selhání.Automated failure recovery. Pracovní postupy zachované v plánovaných a neplánovaných restartech.Workflows survive planned and unplanned restarts. Můžete pozastavit provádění pracovního postupu a potom obnovit pracovní postup z posledního bodu trvalosti.You can suspend workflow execution and then resume the workflow from the last persistence point. Autoři pracovního postupu můžou určit konkrétní aktivity, které se mají v případě selhání na jednom nebo víc spravovaných uzlech spustit znovu.Workflow authors can designate specific activities to be re-run in case of failure on one or more managed nodes.
 • Možnost Odpojit, znovu připojit a spustit v odpojených relacích.Ability to disconnect, reconnect, and run in disconnected sessions. Uživatelé se můžou připojit a odpojit od serveru pracovního postupu, ale pracovní postup se spustí průběžně.Users can connect and disconnect from the workflow server, but the workflow runs continuously. Můžete se odhlásit z klientského počítače nebo restartovat klientský počítač a monitorovat provádění pracovního postupu z jiného počítače bez přerušení pracovního postupu.You can log off of the client computer or restart the client computer and monitor the workflow execution from another computer without interrupting the workflow.
 • Plánuje.Scheduling. Úkoly pracovního postupu můžou být naplánované jako jakákoli rutina nebo skript Windows PowerShellu.Workflow tasks can be scheduled like any Windows PowerShell cmdlet or script.
 • Pracovní postup a omezování připojení.Workflow and Connection Throttling. Spuštění pracovního postupu a připojení k uzlům může být omezené, což umožňuje využívat scénáře škálovatelnosti a vysoké dostupnosti.Workflow execution and connections to nodes can be throttled, thus enabling scalability and high-availability scenarios.

Windows PowerShell Web AccessWindows PowerShell Web Access

Prostředí Windows PowerShell Web Access je funkce systému Windows Server 2012, která umožňuje uživatelům spustit příkazy a skripty prostředí Windows PowerShell ve webové konzole.Windows PowerShell Web Access is a Windows Server 2012 feature that lets users run Windows PowerShell commands and scripts in a web-based console. Zařízení, která používají webovou konzolu, nevyžadují prostředí Windows PowerShell, software pro vzdálenou správu ani instalace modulu plug-in prohlížeče.Devices that use the web-based console do not require Windows PowerShell, remote management software, or browser plug-in installations. Vyžaduje se správně konfigurovaná Web Access brána Windows PowerShellu a prohlížeč klientských zařízení, který podporuje JavaScript a přijímá soubory cookie.All that is required is a properly-configured Windows PowerShell Web Access gateway and a client device browser that supports JavaScript and accepts cookies.

Další informace najdete v tématu nasazení prostředí Windows PowerShell Web Access.For more information, see Deploy Windows PowerShell Web Access.

Nové funkce Integrované skriptovací prostředí (ISE) v prostředí Windows PowerShellNew Windows PowerShell ISE Features

Prostředí Windows PowerShell 3,0, integrované skriptovací prostředí (ISE) ve Windows PowerShellu má mnoho nových funkcí, včetně IntelliSense, zobrazení okno Příkaz, sjednoceného podokna konzoly, fragmentů kódu, zarovnávání a rozbalení oddílů, automatického ukládání, seznamu posledních položek, bohatě formátovaného a blokového kopírování a plné podpory pro vytváření pracovních postupů skriptů prostředí Windows PowerShell.For Windows PowerShell 3.0, Windows PowerShell Integrated Scripting Environment (ISE) has many new features, including IntelliSense, Show-Command window, a unified Console Pane, snippets, brace-matching, expand-collapse sections, auto-save, recent items list, rich copy, block copy, and full support for writing Windows PowerShell script workflows. Další informace najdete v tématu about_Windows_PowerShell_ISE.For more information, see about_Windows_PowerShell_ISE.

Podpora pro Microsoft .NET Framework 4Support for Microsoft .NET Framework 4

Prostředí Windows PowerShell je postavené na Common Language Runtime 4,0.Windows PowerShell is built against the Common Language Runtime 4.0. Tvůrci rutin, skriptů a pracovních postupů můžou používat nové třídy Microsoft .NET Framework 4 ve Windows PowerShellu s funkcemi, které zahrnují kompatibilitu a nasazení aplikací, Managed Extensibility Framework, paralelní výpočty, sítě, Windows Communication Foundation a programovací model Windows Workflow Foundation.Cmdlet, script, and workflow authors can use the new Microsoft .NET Framework 4 classes in Windows PowerShell, with features that include Application Compatibility and Deployment, Managed Extensibility Framework, Parallel Computing, Networking, Windows Communication Foundation and Windows Workflow Foundation.

Podpora Windows Preinstallation EnvironmentSupport for Windows Preinstallation Environment

Prostředí Windows PowerShell 3,0 je volitelná součást Windows Preinstallation Environment (Windows PE) 4,0 pro systém Windows 8.Windows PowerShell 3.0 is an optional component of Windows Preinstallation Environment (Windows PE) 4.0 for Windows 8. Windows PE je minimální operační systém, který spouští počítač bez operačního systému a připravuje ho pro instalaci Windows.Windows PE is a minimal operating system that starts a computer that has no operating system and prepares it for Windows installation. Prostředí Windows PE lze použít k rozdělení a formátování pevných disků, kopírování imagí disku na počítač a zahájení instalační program systému Windows ze sdílené síťové složky.Windows PE can be used to partition and format hard drives, copy disk images to a computer, and initiate Windows Setup from a network share. Prostředí Windows PowerShell 3,0 se dá použít v prostředí Windows PE ke správě scénářů nasazení, diagnostiky a obnovení.Windows PowerShell 3.0 can be used on Windows PE to manage deployment, diagnostics, and recovery scenarios.

Odpojené relaceDisconnected Sessions

Počínaje Windows PowerShell 3,0 se na vzdáleném počítači ukládají trvalé relace spravované uživateli (PSSessions), které vytvoříte pomocí rutiny New-PSSession.Beginning in Windows PowerShell 3.0, persistent user-managed sessions ("PSSessions") that you create by using the New-PSSession cmdlet are saved on the remote computer. Již nejsou závislé na relaci, ve které byly vytvořeny.They are no longer dependent on the session in which they were created.

Nyní se můžete odpojit od relace bez přerušení příkazů, které jsou spuštěny v relaci.You can now disconnect from a session without disrupting the commands that are running in the session. Můžete ukončit relaci a vypnout počítač.You can close the session and shut down your computer. Později se můžete znovu připojit k relaci z jiné relace na stejném nebo jiném počítači.Later, you can reconnect to the session from a different session on the same or on a different computer.

Parametr ComputerName Get-PSSession rutiny teď získá všechny relace uživatele, které se připojují k počítači, i když byly spuštěné v jiné relaci v jiném počítači.The ComputerName parameter of the Get-PSSession cmdlet now gets all of the user's sessions that connect to the computer, even if they were started in a different session on a different computer. Můžete se připojit k relacím, získat výsledky příkazů, začít nové příkazy a pak se odpojit od relace.You can connect to the sessions, get the results of commands, start new commands, and then disconnect from the session.

Přidaly se nové rutiny, které podporují funkci odpojených relací, včetně Disconnect-PSSession , Connect-PSSession a, Receive-PSSession a nové parametry se přidaly do rutin, které spravují PSSessions, jako je například parametr InDisconnectedSession Invoke-Command rutiny.New cmdlets have been added to support the Disconnected Sessions feature, including Disconnect-PSSession, Connect-PSSession, and Receive-PSSession, and new parameters have been added to cmdlets that manage PSSessions, such as the InDisconnectedSession parameter of the Invoke-Command cmdlet.

Funkce odpojené relace je podporovaná jenom v případě, že se na počítačích nacházejících ("klient") a ukončování ("Server") na konci připojení spouští Windows PowerShell 3,0.The Disconnected Sessions feature is supported only when the computers at both the originating ("client") and terminating ("server") ends of the connection are running Windows PowerShell 3.0.

Robustní připojení relaceRobust Session Connectivity

Prostředí Windows PowerShell 3,0 detekuje neočekávané ztráty připojení mezi klientem a serverem a pokusí se znovu vytvořit připojení a obnovit spouštění automaticky.Windows PowerShell 3.0 detects unexpected losses of connectivity between the client and server and attempts to reestablish connectivity and resume execution automatically. Pokud se připojení mezi klientským serverem nedá znovu navázat v přiděleném čase, uživateli se pošle oznámení a relace se odpojí.If the client-server connection cannot be reestablished in the allotted time, the user is notified and the session is disconnected. Při pokusu o opětovné připojení poskytuje Windows PowerShell nepřetržitou zpětnou vazbu uživateli.During the attempt to reconnect, Windows PowerShell provides continuous feedback to the user.

Pokud se odpojená relace spustila pomocí InvokeCommand, vytvoří Windows PowerShell úlohu pro odpojenou relaci, která usnadňuje opětovné připojení a pokračování v provádění.If the disconnected session was started by using the InvokeCommand, Windows PowerShell creates a job for the disconnected session to make it easier to reconnect and resume execution.

Tyto funkce poskytují spolehlivější a obnovitelné možnosti vzdálené komunikace a umožňují uživatelům provádět dlouhotrvající úlohy, které vyžadují robustní relace, například pracovní postupy.These features provide a more reliable and recoverable remoting experience and allow users to perform long-running tasks that require robust sessions, such as workflows.

Aktualizovatelný systém HelpUpdatable Help System

Teď si můžete stáhnout aktualizované soubory s nápovědu pro rutiny ve svých modulech.You can now download updated help files for the cmdlets in your modules. Update-HelpRutina identifikuje nejnovější soubory s podporou, stáhne je z Internetu, rozbalí je, ověří je a nainstaluje je do správného adresáře pro konkrétní jazyk pro modul.The Update-Help cmdlet identifies the newest help files, downloads them from the Internet, unpacks them, validates them, and installs them in the correct language-specific directory for the module.

Chcete-li použít aktualizované soubory aplikace Help, stačí zadat Get-Help .To use the updated help files, just type Get-Help. Nemusíte restartovat Windows ani Windows PowerShell.You do not need to restart Windows or Windows PowerShell. Chcete-li aktualizovat nápovědu pro moduly v adresáři $pshome, spusťte prostředí Windows PowerShell s možností spustit jako správce.To update help for modules in the $pshome directory, start Windows PowerShell with the "Run as administrator" option.

Pokud chcete zajistit podporu pro uživatele, kteří nemají přístup k Internetu a uživatelé za branami firewall, nová Save-Help rutina stáhne soubory s pomoc do adresáře systému souborů, jako je třeba sdílení souborů.To support users who don't have Internet access and users behind firewalls, the new Save-Help cmdlet downloads help files to a file system directory, such as a file share. Uživatelé pak můžou použít Update-Help rutinu k získání aktualizovaných souborů Nápověda ze sdílené složky.Users can then use the Update-Help cmdlet to get updated help files from the file share.

Pomocí Update-Help rutiny můžete aktualizovat soubory s nápovědu pro všechny nebo konkrétní moduly ve všech podporovaných jazykových verzích uživatelského rozhraní.You can use the Update-Help cmdlet to update help files for all or particular modules in all supported UI cultures. Můžete dokonce vložit Update-Help příkaz do profilu Windows PowerShellu.You can even put an Update-Help command in your Windows PowerShell profile. Ve výchozím nastavení stahuje Windows PowerShell soubory s nápovědu pro modul na více než jednou denně.By default, Windows PowerShell downloads the help files for a module no more than once each day.

Moduly Windows 8 a Windows Server 2012 neobsahují soubory s příponou help.Windows 8 and Windows Server 2012 modules do not include help files. Chcete-li stáhnout nejnovější soubory s nápovědě, zadejte Update-Help .To download the latest help files, type Update-Help. Další informace získáte zadáním Get-Help (bez parametrů) nebo zobrazením about_Updatable_Help.For more information, type Get-Help (without parameters) or see about_Updatable_Help.

Když v počítači nejsou nainstalované soubory s nápovědu pro rutinu, Get-Help rutina teď zobrazí automaticky generovanou nápovědu.When the help files for a cmdlet are not installed on the computer, the Get-Help cmdlet now displays auto-generated help. Automaticky generovaná nápovědu obsahuje syntaxi příkazů a pokyny k používání Update-Help rutiny ke stahování souborů aplikace Help.The auto-generated help includes the command syntax and instructions for using the Update-Help cmdlet to download help files.

Libovolný autor modulu může podporovat aktualizovatelnou nápovědu pro jejich modul.Any module author can support Updatable Help for their module. Do modulu můžete zahrnout soubory s nápovědě a pomocí aktualizovatelných pomocníků je aktualizovat nebo vynechat soubory s potřebami, abyste je mohli nainstalovat pomocí aktualizovatelné.You can include help files in the module and use Updatable Help to update them or omit the help files and use Updatable Help to install them. Další informace o podpoře aktualizovatelné nápovědu najdete v tématu Podpora aktualizovatelnépodpory.For more information about supporting Updatable Help, see Supporting Updatable Help.

Rozšířená Online HelpEnhanced Online Help

Online nápovědu k prostředí Windows PowerShell je cenným prostředkem pro všechny uživatele, ale je zvláště důležité pro uživatele, kteří nepoužívají nebo nemůžou instalovat aktualizované soubory s nápovědu.Windows PowerShell online help is a valuable resource for all users, but it is especially important to users who do not or cannot install updated help files.

Pokud chcete získat online nápovědu pro všechny rutiny prostředí Windows PowerShell, zadejte:To get online help for any Windows PowerShell cmdlet, type:

Get-Help <cmdlet-name> -Online

Prostředí Windows PowerShell otevře online verzi tématu nápovědy ve výchozím internetovém prohlížeči.Windows PowerShell opens the online version of the help topic in your default Internet browser.

Funkce Get-Help-online ve Windows powershellu 3,0 je teď ještě výkonnější, protože funguje i v případě, že v počítači nejsou nainstalované soubory s nápovědu pro tuto rutinu.The Get-Help -Online feature in Windows PowerShell 3.0 is now even more powerful because it works even when help files for the cmdlet are not installed on the computer. Funkce Get-Help-online Získá identifikátor URI pro téma online nápovědy z vlastnosti HelpUri rutin a pokročilých funkcí.The Get-Help -Online feature gets the URI for online help topic from the HelpUri property of cmdlets and advanced functions.

PS C:\>(Get-Command Get-ScheduledJob).HelpUri
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=223923

Počínaje prostředím Windows PowerShell 3,0 mohou autoři rutin jazyka C# naplnit vlastnost HelpUri vytvořením atributu HelpUri ve třídě rutiny.Beginning in Windows PowerShell 3.0, authors of C# cmdlets can populate the HelpUri property by creating a HelpUri attribute on the cmdlet class. Autoři pokročilých funkcí mohou definovat vlastnost HelpUri v atributu CmdletBinding .Authors of advanced functions can define a HelpUri property on the CmdletBinding attribute. Hodnota vlastnosti HelpUri musí začínat na "http" nebo "https".The value of the HelpUri property must begin with "http" or "https".

Do prvního souvisejícího odkazu v souboru s podporou rutiny založeného na jazyce XML můžete také zahrnout hodnotu HelpUri . Odkazová direktiva v rámci funkce na základě komentářůYou can also include a HelpUri value in the first related link of an XML-based cmdlet help file or the .Link directive of comment-based help in a function.

Další informace o podpoře online podpory najdete v tématu Podpora online podpory v Microsoft docs.For more information about supporting online help, see Supporting Online Help in the Microsoft Docs.

Integrace CIMCIM integration

Prostředí Windows PowerShell 3,0 zahrnuje podporu model CIM (Common Information Model) (CIM), která poskytuje společné definice informací o správě pro systémy, sítě, aplikace a služby, což jim umožňuje výměnu informací o správě mezi heterogenními systémy.Windows PowerShell 3.0 includes support for the Common Information Model (CIM), which provides common definitions of management information for systems, networks, applications, and services, allowing them the exchange of management information between heterogeneous systems. Podpora modelu CIM v prostředí Windows PowerShell 3,0, včetně možnosti vytvářet rutiny prostředí Windows PowerShell založené na nových nebo existujících třídách CIM, příkazy založené na souborech XML definice rutiny, podpora CIM .NET Framework.Support for CIM in Windows PowerShell 3.0, including the ability to author Windows PowerShell cmdlets based on new or existing CIM classes, commands based on cmdlet definition XML files, support for CIM .NET Framework. Rozhraní API, rutiny správy CIM a poskytovatelé rozhraní WMI 2,0.API, CIM management cmdlets and WMI 2.0 providers.

Soubory konfigurace relaceSession Configuration Files

Od verze Windows PowerShell 3,0 můžete navrhnout vlastní konfiguraci relace pomocí souboru.Beginning in Windows PowerShell 3.0, you can design a custom session configuration by using a file. Nový konfigurační soubor relace umožňuje určit prostředí relací, které používají konfiguraci relace, včetně toho, které moduly, skripty a soubory formátu se načítají do relací, které rutiny a prvky jazyka můžou používat, které moduly a skripty můžou spouštět a které proměnné uvidí.The new session configuration file lets you determine the environment of sessions that use the session configuration, including which modules, scripts, and format files are loaded into sessions, which cmdlets and language elements users can use, which modules and scripts they can run, and which variables they can see.

Můžete navrhnout relaci, ve které mohou uživatelé spustit pouze rutiny z jednoho konkrétního modulu, nebo relaci, ve které uživatelé mají plný jazyk, přístup ke všem modulům a přístup ke skriptům, které provádějí pokročilé úlohy.You can design a session in which users can only run the cmdlets from one particular module, or a session in which users have full language, access to all modules, and access to scripts that perform advanced tasks.

V předchozích verzích Windows PowerShellu byl ovládací prvek na této úrovni dostupný jenom pro ty, kteří by mohli psát program v C# nebo složitý spouštěcí skript.In previous versions of Windows PowerShell, control at this level was available only to those who could write a C# program or a complex start-up script. Nyní mohou všichni členové skupiny Administrators v počítači přizpůsobit konfiguraci relace pomocí konfiguračního souboru.Now, any member of the Administrators group on the computer can customize a session configuration by using a configuration file.

Pokud chcete vytvořit konfigurační soubor relace, použijte New-PSSessionConfigurationFile rutinu.To create a session configuration file, use the New-PSSessionConfigurationFile cmdlet. Pokud chcete konfigurační soubor relace použít pro konfiguraci relace, použijte Register-PSSessionConfiguration rutiny Set-PSSessionConfiguration.To apply the session configuration file to a session configuration, use the Register-PSSessionConfiguration or `Set-PSSessionConfiguration cmdlets.

Další informace najdete v tématu about_Session_Configuration_Files a New-PSSessionConfigurationFile .For more information, see about_Session_Configuration_Files and New-PSSessionConfigurationFile.

Naplánované úlohy a Plánovač úloh integraceScheduled Jobs and Task Scheduler Integration

Teď můžete naplánovat úlohy na pozadí Windows PowerShellu a spravovat je v prostředí Windows PowerShell a v Plánovač úloh.You can now schedule Windows PowerShell background jobs and manage them in Windows PowerShell and in Task Scheduler.

Naplánované úlohy Windows PowerShellu jsou užitečné pro úlohy na pozadí Windows PowerShellu a Plánovač úloh úlohy.Windows PowerShell scheduled jobs are a useful hybrid of Windows PowerShell background jobs and Task Scheduler tasks.

Podobně jako úlohy na pozadí Windows PowerShellu se naplánované úlohy spouštějí asynchronně na pozadí.Like Windows PowerShell background jobs, scheduled jobs run asynchronously in the background. Instance naplánovaných úloh, které se dokončily, se dají spravovat pomocí rutin úloh, jako jsou Start-Job a Get-Job .Instances of scheduled jobs that have completed can be managed by using the job cmdlets, such as Start-Job and Get-Job.

Stejně jako úlohy Plánovač úloh můžete spouštět naplánované úlohy jednorázovým nebo opakujícím se plánem nebo v reakci na akci nebo událost.Like Task Scheduler tasks, you can run scheduled jobs on a one-time or recurrent schedule, or in response to an action or event. Naplánované úlohy můžete zobrazit a spravovat v Plánovač úloh, podle potřeby je povolit a zakázat, spustit je nebo použít jako šablony a nastavit podmínky, za kterých se úlohy spouštějí.You can view and manage scheduled jobs in Task Scheduler, enable and disable them as needed, run them or use them as templates, and set conditions under which the jobs start.

Kromě toho najdou naplánované úlohy s přizpůsobenou sadou rutin pro jejich správu.In addition, scheduled jobs come with a customized set of cmdlets for managing them. Rutiny umožňují vytvářet, upravovat, spravovat, zakázat a znovu povolit naplánované úlohy, vytvářet aktivační události naplánované úlohy a nastavovat možnosti naplánovaných úloh.The cmdlets let you create, edit, manage, disable, and re-enable scheduled jobs, create scheduled job triggers and set scheduled job options.

Další informace o plánovaných úlohách najdete v tématu about_Scheduled_Jobs.For more information about scheduled jobs, see about_Scheduled_Jobs.

Vylepšení jazyka Windows PowerShellWindows PowerShell Language Enhancements

Prostředí Windows PowerShell 3,0 obsahuje mnoho funkcí, které jsou navržené tak, aby byly jednodušší a jednodušší a nedocházelo k běžným chybám.Windows PowerShell 3.0 includes many features that are designed to make its language simpler, easier to use, and to avoid common errors. Mezi vylepšení patří výčet vlastností, počet a délka vlastnosti u skalárních objektů, nové operátory přesměrování, modifikátor $Using rozsahu, PSItem Automatická proměnná, flexibilní formátování skriptu, atributy proměnných, zjednodušené argumenty atributů, názvy číselných příkazů, operátor zastavení analýzy, vylepšené pole seskupováním, nové bitové operátory, seřazené slovníky, přetypování PSCustomObject a vylepšenou podporu na základě komentářů.The improvements include property enumeration, count and length properties on scalar objects, new redirection operators, the $Using scope modifier, PSItem automatic variable, flexible script formatting, attributes of variables, simplified attribute arguments, numeric command names, the Stop-Parsing operator, improved array splatting, new bit operators, ordered dictionaries, PSCustomObject casting, and improved comment-based help.

Nové základní rutinyNew Core Cmdlets

Do instalace jádra Windows PowerShellu se přidaly nové rutiny, včetně rutin pro správu plánovaných úloh, odpojených relací, integrace CIM a aktualizovatelného systému.New cmdlets were added to the Windows PowerShell Core installation, including cmdlets to manage scheduled jobs, disconnected sessions, CIM integration and the Updatable Help System.

Add-JobTriggerAdd-JobTrigger New-JobTriggerNew-JobTrigger
Connect – PSSessionConnect-PSSession New-PSSessionConfigurationFileNew-PSSessionConfigurationFile
ConvertFrom – JSONConvertFrom-Json New-PSTransportOptionNew-PSTransportOption
ConvertTo-JsonConvertTo-Json New-PSWorkflowExecutionOption (New-PSWorkflowExecutionOption
Disable-JobTriggerDisable-JobTrigger New-PSWorkflowSessionNew-PSWorkflowSession
Disable-ScheduledJobDisable-ScheduledJob New-ScheduledJobOptionNew-ScheduledJobOption
Odpojit – PSSessionDisconnect-PSSession New-WinEventNew-WinEvent
Enable – JobTriggerEnable-JobTrigger Přijmout – PSSessionReceive-PSSession
Enable – ScheduledJobEnable-ScheduledJob Registrovat – CimIndicationEventRegister-CimIndicationEvent
Get-CimAssociatedInstanceGet-CimAssociatedInstance Registrovat – ScheduledJobRegister-ScheduledJob
Get-CimClassGet-CimClass Remove-CimInstanceRemove-CimInstance
Get-CimInstanceGet-CimInstance Remove-CimSessionRemove-CimSession
Get-CimSessionGet-CimSession Remove-TypeDataRemove-TypeData
Get-ControlPanelItemGet-ControlPanelItem Přejmenovat – počítačRename-Computer
Get-IseSnippetGet-IseSnippet Pokračování – úlohaResume-Job
Get-JobTriggerGet-JobTrigger Uložit – HelpSave-Help
Get-ScheduledJobGet-ScheduledJob Set-CimInstanceSet-CimInstance
Get-ScheduledJobOptionGet-ScheduledJobOption Set-JobTriggerSet-JobTrigger
Get-TypeDataGet-TypeData Set-ScheduledJobSet-ScheduledJob
Import – IseSnippetImport-IseSnippet Set-ScheduledJobOptionSet-ScheduledJobOption
Invoke – AsWorkflowInvoke-AsWorkflow Zobrazit – příkazShow-Command
Invoke – CimMethodInvoke-CimMethod Zobrazit – ControlPanelItemShow-ControlPanelItem
Invoke – RestMethodInvoke-RestMethod Pozastavit – úlohaSuspend-Job
Invoke – WebRequestInvoke-WebRequest Test – PSSessionConfigurationFileTest-PSSessionConfigurationFile
New-CimInstanceNew-CimInstance Odblokovat souborUnblock-File
New-CimSessionNew-CimSession Zrušit registraci – ScheduledJobUnregister-ScheduledJob
New-CimSessionOptionNew-CimSessionOption Aktualizace – HelpUpdate-Help
New-IseSnippetNew-IseSnippet

Vylepšení stávajících základních rutin a zprostředkovatelůImprovements to Existing Core Cmdlets and Providers

Prostředí Windows PowerShell 3,0 obsahuje nové funkce pro existující rutiny, včetně zjednodušené syntaxe. a nové parametry pro následující rutiny: počítačové rutiny, rutiny CSV, GET-ChildItem, Get-Command, Get-Content, Get-History, Measure-Object, rutiny zabezpečení, Select-Object, Select-String, Split-Path, Start-Process, Tee-Object, test-Connection, Add-Member a rutiny WMI.Windows PowerShell 3.0 includes new features for existing cmdlets including the simplified syntax, and new parameters for the following cmdlets: Computer cmdlets, CSV cmdlets, Get-ChildItem, Get-Command, Get-Content, Get-History, Measure-Object, Security cmdlets, Select-Object, Select-String, Split-Path, Start-Process, Tee-Object, Test-Connection, Add-Member, and WMI cmdlets.

Poskytovatelé Windows PowerShellu se taky významně zvýšili, včetně podpory poskytovatele certifikátů pro správu certifikátů SSL (Secure Socket Layer) pro webové hostování, podpory přihlašovacích údajů, trvalých síťových jednotek a alternativních datových proudů v jednotkách systému souborů.The Windows PowerShell providers were also improved significantly, including Certificate provider support for managing Secure Socket Layer (SSL) certificates for web hosting, support for credential, persistent network drives, and alternate data streams in file system drives.

Import a zjišťování vzdáleného moduluRemote module import and discovery

Prostředí Windows PowerShell 3,0 rozšiřuje funkce zjišťování modulů, import a implicitní vzdálené komunikace na vzdálených počítačích.Windows PowerShell 3.0 extends module discovery, importing, and implicit remoting capabilities on remote computers. Rutiny modulu získávají moduly na vzdálených počítačích a naimportují moduly do vzdáleného nebo místního počítače pomocí vzdálené komunikace Windows PowerShellu.The Module cmdlets get modules on remote computers and import the modules to the remote or local computer by using Windows PowerShell remoting. Nová podpora relace CIM umožňuje používat CIM a WMI ke správě počítačů s jiným systémem než Windows importem příkazů do místního počítače, který se spouští implicitně na vzdáleném počítači.New CIM session support allows you to use CIM and WMI to manage non-Windows computers by importing commands to the local computer that run implicitly on the remote computer.

Další informace najdete v tématech nápovědy k Get-Module Import-Module rutinám a.For more information, see the help topics for the Get-Module and Import-Module cmdlets.

Vylepšené dokončování karetEnhanced Tab Completion

Dokončení tabulátoru v konzole Windows PowerShellu teď dokončí názvy rutin, parametrů, hodnot parametrů, výčtů, typů rozhraní .NET Framework, objektů COM, skrytých adresářů a dalších.Tab completion in the Windows PowerShell console now completes the names of cmdlets, parameters, parameter values, enumerations, .NET Frameworks types, COM objects, hidden directories, and more. Funkce dokončování karet je zcela přepsána na základě nového analyzátoru a abstraktního stromu syntaxe pro podporu více scénářů, včetně stromů analýzy v paměti a dokončování karet midline.The tab completion feature is completely rewritten based on a new parser and abstract syntax tree to support more scenarios, including in-memory parsing trees and midline tab completion.

Automatické načítání moduluModule Auto-Loading

Get-CommandRutina teď získá všechny rutiny a funkce ze všech modulů, které jsou nainstalované v počítači, a to i v případě, že modul není naimportovaný do aktuální relace.The Get-Command cmdlet now gets all cmdlets and functions from all modules that are installed on the computer, even if the module is not imported into the current session.

Když dostanete rutinu, kterou potřebujete, můžete ji hned použít bez importu jakýchkoli modulů.When you get the cmdlet that you need, you can use it immediately without importing any modules. Moduly prostředí Windows PowerShell se teď importují automaticky při použití jakékoli rutiny v modulu.Windows PowerShell modules are now imported automatically when you use any cmdlet in the module. Už nemusíte hledat modul a naimportovat ho, aby se použily jeho rutiny.You no longer need to search for the module and import it to use its cmdlets.

Automatický import modulů se aktivuje pomocí rutiny v příkazu, spuštěný Get-Command pro rutinu bez zástupných znaků nebo spuštěný Get-Help pro rutinu bez zástupných znaků.Automatic importing of modules is triggered by using the cmdlet in a command, running Get-Command for a cmdlet without wildcards, or running Get-Help for a cmdlet without wildcards.

Můžete povolit, zakázat a nakonfigurovat automatický import modulů pomocí proměnné předvoleb $PSModuleAutoLoadingPreference .You can enable, disable, and configure automatic importing of modules by using the $PSModuleAutoLoadingPreference preference variable.

Další informace najdete v tématech about_Modules, about_Preference_Variablesa nápovědy k Get-Command Import-Module rutinám a.For more information, see about_Modules, about_Preference_Variables, and the help topics for the Get-Command and Import-Module cmdlets.

Vylepšení prostředí moduluModule Experience Improvements

Prostředí Windows PowerShell 3,0 přináší rozšířenou podporu funkcí do modulů, včetně následujících nových funkcí.Windows PowerShell 3.0 brings advanced feature support to modules, including the following new features.

 1. Protokolování modulů pro jednotlivé moduly (LogPipelineExecutionDetails) a nové nastavení "zapnout protokolování modulu" Zásady skupinyModule logging for individual modules (LogPipelineExecutionDetails) and the new "Turn on Module Logging" Group Policy setting
 2. Objekty rozšířených modulů, které zveřejňují hodnoty z manifestu moduluExtended module objects that expose the values from the module manifest
 3. Nová vlastnost ExportedCommands modulů, včetně vnořených modulů, které kombinuje příkazy všech typůNew ExportedCommands property of modules, including nested modules, that combines commands of all types
 4. Vylepšené zjišťování dostupných (neimportovaných) modulů, včetně povolení cest a parametrů ListAvailable ve stejném příkazuImproved discovery of available (un-imported) modules, including allowing the Path and ListAvailable parameters in the same command
 5. Nový klíč DefaultCommandPrefix v manifestech modulů, který brání konfliktům názvů bez změny kódu modulu.New DefaultCommandPrefix key in module manifests that avoids name conflicts without changing module code.
 6. Vylepšené požadavky na modul, včetně plně kvalifikovaných požadovaných modulů s verzí a GUID a automatickým importem požadovaných modulůImproved module requirements, including fully-qualified required modules with version and GUID and automatic importing of required modules
 7. Tišší, zjednodušená operace New-ModuleManifest rutiny.Quieter, streamlined operation of the New-ModuleManifest cmdlet.
 8. Nový parametr modulu pro #RequiresNew Module parameter for #Requires
 9. Vylepšená Import-Module rutina s parametry MinimumVersion nešlo a RequiredVersion .Improved Import-Module cmdlet with both MinimumVersion and RequiredVersion parameters.

Zjednodušené zjišťování příkazůSimplified Command Discovery

Už nemusíte importovat všechny moduly, abyste zjistili příkazy dostupné pro vaši relaci.You no longer need to import all modules to discover the commands available to your session. V prostředí Windows PowerShell 3,0 Get-Command rutina načte všechny příkazy ze všech instalovaných modulů.In Windows PowerShell 3.0, the Get-Command cmdlet gets all commands from all installed modules. A pokud použijete příkaz, modul, který exportuje příkaz, se automaticky naimportuje do vaší relace.And, if you use a command, the module that exports the command is automatically imported into your session.

Nová Show-Command rutina je navržena hlavně pro začátečníky.The new Show-Command cmdlet is designed especially for beginners. Příkazy můžete hledat v okně.You can search for commands in a window. Můžete zobrazit všechny příkazy nebo filtrovat podle modulu, importovat modul kliknutím na tlačítko, pomocí textových polí a rozevíracích seznamů vytvořit platný příkaz a pak ho zkopírovat nebo spustit, aniž byste museli opustit okno.You can view all commands or filter by module, import a module by clicking a button, use text boxes and drop-down lists to construct a valid command, and then copy or run the command without ever leaving the window.

Vylepšená podpora protokolování, diagnostiky a Zásady skupinyImproved Logging, Diagnostics, and Group Policy Support

Prostředí Windows PowerShell 3,0 vylepšuje podporu protokolování a trasování pro příkazy a moduly s podporou pro trasování událostí v protokolech Windows (ETW), upravitelnou vlastnost LogPipelineExecutionDetails modulů a nastavení "zapnout protokolování modulu" Zásady skupiny.Windows PowerShell 3.0 improves the logging and tracing support for commands and modules with support for Event Tracing in Windows (ETW) logs, an editable LogPipelineExecutionDetails property of modules, and the "Turn on Module Logging" Group Policy setting. Hodnoty parametrů teď můžete získat z podrobností protokolu zobrazením vlastností protokolu.You can now get parameter values from log details by displaying the log properties.

Vylepšení formátování a výstupuFormatting and Output Improvements

Nová vylepšení formátování a výstupu zlepšují efektivitu všech uživatelů Windows PowerShellu.New formatting and output improvements improve the efficiency of all Windows PowerShell users. Mezi tato vylepšení patří přesměrování výstupu pro všechny datové proudy, vylepšená rutina typu aktualizace, která přidává typy dynamicky bez formátování. soubory. ps1xml, zalamování řádků ve výstupu, výchozí vlastnosti formátování vlastních objektů, typ PSCustomObject , vylepšené formátování objektů WMI a heterogenních objektů a podpora zjišťování přetížení metod.The improvements include output redirection for all streams, an enhanced Update-Type cmdlet that adds types dynamically without Format.ps1xml files, word wrap in output, default formatting properties of custom objects, the PSCustomObject type, improved formatting for WMI objects and heterogeneous objects, and support for discovering method overloads.

Vylepšené prostředí pro hostování konzolyEnhanced Console Host Experience

Hostitelský program konzoly Windows PowerShellu má ve výchozím nastavení ve Windows PowerShellu 3,0 nové funkce, včetně izolovaného izolovaného vlákna.The Windows PowerShell console host program has new features in Windows PowerShell 3.0 including single threaded apartment by default. Nová možnost spustit s prostředím PowerShell v Průzkumníkovi souborů vám umožní spouštět skripty v neomezené relaci pouhým kliknutím pravým tlačítkem myši.The new "Run with PowerShell" option in File Explorer lets you run scripts in a unrestricted session just by right-clicking. Nová konzola spustit logiku hostitele spouští Windows PowerShell rychleji a nová písma vám umožní přizpůsobit známé prostředí okna konzoly.New console host launch logic starts Windows PowerShell faster and new fonts allow you to personalize the familiar console window experience.

Nová rutina a hostující rozhraní APINew Cmdlet and Hosting APIs

Nové rozhraní API rutiny a hostující rozhraní API zahrnují veřejné rozhraní API pro rozšířené stromové struktury (AST) a rozhraní API pro stránkování kanálu, vnořené kanály, dokončování karet fondů prostředí runspace, Windows RT, zastaralý atribut rutiny a vlastnosti operací a podstatného atributu pro objekt FunctionInfo.The new Cmdlet API and Hosting API include public advanced syntax tree (AST) APIs, and APIs for pipeline paging, nested pipelines, runspace pools tab completion, Windows RT, the Obsolete cmdlet attribute, and Verb and Noun properties of the FunctionInfo object.

Zvýšení výkonuPerformance Improvements

Významná vylepšení výkonu v prostředí Windows PowerShell pocházejí z nového jazykového analyzátoru, který je postaven na jazyce dynamického modulu runtime (DLR) v .NET Framework 4. společně s kompilací skriptu modulu runtime, vylepšeními spolehlivosti stroje a změnami algoritmu Get-ChildItem , který vylepšuje jeho výkon, zejména při hledání síťových sdílených složek.Significant performance improvements in Windows PowerShell come from the new language parser, which is built on Dynamic Runtime Language (DLR) in .NET Framework 4., along with runtime script compilation, engine reliability improvements, and changes to the algorithm of the Get-ChildItem that improve its performance, especially when searching network shares.

Podpora RunAs a sdíleného hostiteleRunAs and Shared Host Support

Prostředí Windows PowerShell 3,0 zahrnuje podporu funkcí RunAs a sdíleného hostitele.Windows PowerShell 3.0 includes support for RunAs and Shared Host features.

Funkce runas navržená pro pracovní postup prostředí Windows PowerShell umožňuje uživatelům konfigurovat relaci vytváření relací, které se spouštějí s oprávněním sdíleného uživatelského účtu.The RunAs feature, designed for Windows PowerShell Workflow, lets users of a session configuration create sessions that run with the permission of a shared user account. Díky tomu můžou méně privilegovaných uživatelů spouštět konkrétní příkazy a skripty s oprávněními správce a omezují nutnost přidání méně vyšších uživatelů do skupiny Administrators.This enables less privileged users to run particular commands and scripts with administrator permissions, and reduces the need for adding less senior users to the Administrators group.

Funkce SharedHost umožňuje více uživatelům ve více počítačích připojit se k relaci pracovního postupu souběžně a monitorovat průběh pracovního postupu.The SharedHost feature allows multiple users on multiple computers to connect to a workflow session concurrently and monitor the progress of a workflow. Uživatelé mohou spustit pracovní postup na jednom počítači a pak se připojit k relaci pracovního postupu v jiném počítači bez odpojení relace od původního počítače.Users can start a workflow on one computer and then connect to the workflow session on another computer without disconnecting the session from the original computer. Uživatelé musí mít stejná oprávnění a používat stejnou konfiguraci relace.Users must have the same permissions and be using the same session configuration. Další informace najdete v části "spuštění pracovního postupu prostředí Windows PowerShell" v tématu Začínáme s pracovním postupem prostředí Windows PowerShell.For more information, see "Running a Windows PowerShell Workflow" in Getting Started with Windows PowerShell Workflow.

Vylepšení zpracování speciálních znakůSpecial Character Handling Improvements

Pro zlepšení schopnosti prostředí Windows PowerShell 3,0 interpretace a správné zpracování speciálních znaků, parametr LiteralPath , který zpracovává speciální znaky v cestách, je platný pro téměř všechny rutiny, které mají parametr cesty , včetně nových Update-Help Save-Help rutin.To improve the ability of Windows PowerShell 3.0 to interpret and correctly handle special characters, the LiteralPath parameter, which handles special characters in paths, is valid on almost all cmdlets that have a Path parameter, including the new Update-Help and Save-Help cmdlets. Analyzátor obsahuje také speciální logiku pro zlepšení manipulace se znakem znaku zaškrtnutí ( ` ) a hranatých závorek v názvech souborů a cestách.The parser also includes special logic to improve handling of the backtick character (`) and square brackets in file names and paths.

Viz takéSee Also