Postupy: Určit plně kvalifikovaný název sestavení

Existuje několik způsobů jak zjistit plně kvalifikovaný název sestavení v globální mezipaměti sestavení (GAC):

Procedury

Chcete-li zobrazit plně kvalifikované názvy sestavení v globální mezipaměti sestavení (GAC) pomocí nástroje pro konfiguraci rozhraní .NET Framework

 1. Klepněte na tlačítko Start, najeďte na položku Nástroje pro správu a potom klepněte na Konfigurace Microsoft .NET Framework.

 2. Klepněte na tlačítko Správa mezipaměti sestavení a potom klepněte na tlačítko Zobrazit seznam sestavení v mezipaměti sestavení.

Informace o použití nástroje globální mezipaměti sestavení (GAC) k zobrazení plně kvalifikovaných názvů sestavení naleznete v tématu Postupy: Zobrazení obsahu globální mezipaměti sestavení (GAC).

Pro sestavení, které nejsou v globální mezipaměti sestavení (GAC), můžete použít kód pro výstup informací na konzolu nebo do proměnné nebo můžete použít Ildasm.exe (MSIL Disassembler) pro přezkoumání metadat sestavení, která obsahují plně kvalifikovaný název.

Další informace o nastavení atributů sestavení, jako je například verze, jazyková verze a název sestavení naleznete v tématu Nastavení atributů sestavení. Další informace o přiřazení silného názvu sestavení naleznete v tématu Vytvoření a použití sestavení se silným názvem.

Příklad

Následující příklad kódu ukazuje, jak zobrazit plně kvalifikovaný název sestavení obsahující určitou třídu na konzolu.

Imports System
Imports System.Reflection

Class asmname
  Public Shared Sub Main()
    Dim t As Type = GetType(System.Data.DataSet)
    Dim s As String = t.Assembly.FullName.ToString()
    Console.WriteLine("The fully qualified assembly name " +
      "containing the specified class is {0}.", s)
  End Sub
End Class
using System;
using System.Reflection;

class asmname
{
  public static void Main()
  {
    Type t = typeof(System.Data.DataSet);
    string s = t.Assembly.FullName.ToString();
    Console.WriteLine("The fully qualified assembly name " +
      "containing the specified class is {0}.", s);
  }
}
#using <System.dll>
#using <System.Data.dll>

using namespace System;
using namespace System::Reflection;

ref class asmname
{
public:
  static void Main()
  {
    Type^ t = System::Data::DataSet::typeid;
    String^ s = t->Assembly->FullName->ToString();
    Console::WriteLine("The fully qualified assembly name " +
      "containing the specified class is {0}.", s);
  }
};

int main()
{
  asmname::Main();
}

Viz také

Koncepty

Názvy sestavení

Vytváření sestavení

Vytvoření a použití sestavení se silným názvem

Globální mezipaměť sestavení (GAC)

How the Runtime Locates Assemblies

Další zdroje

Programování se sestaveními