Nastavení atributů sestavení

Atributy sestavení jsou hodnoty, které poskytují informace o sestavení. Atributy jsou rozděleny do následujících skupin informací:

  • Atributy identity sestavení.

  • Informační atributy.

  • Atributy manifestu sestavení.

  • Atributy silného názvu.

Atributy identity sestavení

Tři atributy společně se silným názvem (pokud lze použít) určují identitu sestavení: název, verze a jazyková verze. Tyto atributy utváří úplné jméno sestavení a jsou vyžadovány při odkazování na sestavení v kódu. Atributy slouží k nastavení verze a jazykové verze sestavení. Kompilátor nebo Propojovací program sestavení (Al.exe) nastaví hodnotu názvu při vytváření sestavení na základě souboru, který obsahuje manifest sestavení.

Následující tabulka popisuje atributy verze a jazykové verze.

Atribut identity sestavení

Popis

AssemblyCultureAttribute

položka výčtu označující jazykové verze podporované daným sestavením. Sestavení může být také nezávislé na jazykové verzi, čímž naznačuje, že obsahuje prostředky pro výchozí jazykovou verzi.

PoznámkaPoznámka
Modul runtime zachází s jakýmkoli sestavením, které nemá atribut jazykové verze nastaven na hodnotu null, jako se satelitním sestavením.Takové sestavení podléhají pravidlům pro vazby satelitních sestavení.Další informace naleznete v tématu Jak modul runtime vyhledává sestavení.

AssemblyFlagsAttribute

Hodnota, která určuje sestavení atributy, například zda sestavení lze spustit souběžně. 

AssemblyVersionAttribute

Číselná hodnota ve formátu hlavní.vedlejší.sestavení.revize (například 2.4.0.0). Modul CLR (Common Language Runtime) tuto hodnotu používá k provedení operací vazeb u sestavení se silným názvem.

PoznámkaPoznámka
Pokud atribut AssemblyInformationalVersionAttribute není na sestavení aplikován, číslo verze určené atributem AssemblyVersionAttribute je používáno vlastnostmi Application.ProductVersion, Application.UserAppDataPath a Application.UserAppDataRegistry.

V následujícím příkladu kódu je ukázáno, jak aplikovat atributy verze a jazykové verze na sestavení.

' Set version number for the assembly.
<Assembly:AssemblyVersionAttribute("4.3.2.1")>
' Set culture as German.
<Assembly:AssemblyCultureAttribute("de")>
// Set version number for the assembly.
[assembly:AssemblyVersionAttribute("4.3.2.1")]
// Set culture as German.
[assembly:AssemblyCultureAttribute("de")]
// Set version number for the assembly.
[assembly:AssemblyVersionAttribute("4.3.2.1")];
// Set culture as German.
[assembly:AssemblyCultureAttribute("de")];

Informační atributy

Informační atributy lze použít k poskytnutí dodatečných informací o společnosti či produktu danému sestavení. Následující tabulka popisuje informační atributy, které lze aplikovat na sestavení.

Informační atribut

Popis

AssemblyCompanyAttribute

Hodnota typu řetězec, která udává název společnosti.

AssemblyCopyrightAttribute

Hodnota typu řetězec, která udává informace o autorských právech.

AssemblyFileVersionAttribute

Hodnota typu řetězec, která určuje číslo verze souboru Win32. Ta je obvykle ve výchozím nastavení stejná jako verze sestavení.

AssemblyInformationalVersionAttribute

Hodnota typu řetězec udávající informace o verzi, které nepoužívá modul CLR (Common Language Runtime), jako je například úplné číslo verze produktu.

PoznámkaPoznámka
Jestliže je tento atribut aplikován na sestavení, určující řetězec lze získat v době běhu pomocí vlastnosti Application.ProductVersion.Řetězec je také použit v cestě a klíči registru poskytovaných vlastnostmi Application.UserAppDataPath a Application.UserAppDataRegistry.

AssemblyProductAttribute

Hodnota typu řetězec, která udává informace o produktu.

AssemblyTrademarkAttribute

Hodnota typu řetězec, která udává informace o ochranné známce.

Tyto atributy lze zobrazit na stránce vlastností sestavení nebo je lze přepsat pomocí možnosti kompilátoru /win32res pro zadání vlastního souboru prostředků Win32.

Atributy manifestu sestavení

Atributy manifestu sestavení lze použít pro poskytování informací v manifestu sestavení, včetně titulu, popisu, výchozího zástupného názvu a konfigurace. Následující tabulka popisuje atributy manifestu sestavení.

Atribut manifestu sestavení

Popis

AssemblyConfigurationAttribute

Hodnota typu řetězec, která určuje konfiguraci sestavení, jako například prodej nebo ladění. Modul runtime tuto hodnotu nepoužívá.

AssemblyDefaultAliasAttribute

Hodnota typu řetězec, která určuje výchozí zástupný název pro použití při odkazování na sestavení. Tato hodnota poskytuje popisný název, pokud název samotného sestavení není popisný (například hodnota GUID). Tuto hodnotu lze také použít jako krátkou verzi úplného názvu sestavení.

AssemblyDescriptionAttribute

Hodnota typu řetězec, která udává krátký popis shrnující povahu a účel sestavení.

AssemblyTitleAttribute

Hodnota typu řetězec, která udává popisný název sestavení. Sestavení nazvané comdlg může mít například titulek Microsoft Common Dialog Control.

Atributy silného názvu

Atributy silného názvu lze použít k nastavení silného názvu sestavení. Následující tabulka popisuje atributy silného názvu.

Atributy silného názvu

Popis

AssemblyDelaySignAttribute

Logické hodnota označující, že je používáno zpožděné podepisování.

AssemblyKeyFileAttribute

Hodnota typu řetězec určující název souboru, který obsahuje veřejný klíč (pokud je použito zpožděné podepisování) nebo veřejný a soukromý klíč, předávána jako parametr konstruktoru tohoto atributu. Všimněte si, že název souboru je relativní k cestě výstupního souboru (.exe nebo .dll), nikoli k cestě zdrojových souborů.

AssemblyKeyNameAttribute

Označuje kontejner klíčů, který obsahuje pár klíčů a je předáván jako parametr konstruktoru tohoto atributu.

V následujícím příkladu kódu je ukázáno použití atributů pro zpožděné podepisování a vytvoření sestavení se silným názvem a se souborem veřejného klíče s názvem myKey.snk.

<Assembly:AssemblyKeyFileAttribute("myKey.snk")>
<Assembly:AssemblyDelaySignAttribute(True)>
[assembly:AssemblyKeyFileAttribute("myKey.snk")]
[assembly:AssemblyDelaySignAttribute(true)]
[assembly:AssemblyKeyFileAttribute("myKey.snk")];
[assembly:AssemblyDelaySignAttribute(true)];

Viz také

Koncepty

Vytváření sestavení

Další zdroje

Programování se sestaveními