@ Control

Definuje atributy, které jsou specifické pro uživatelské ovládací prvky (soubory ASCX), které používá analyzátor stránky technologie ASP.NET a kompilátor. Tato direktiva může být použita pouze s těmito prvky (jejich zdrojový kód je obsažen v souborech ASCX). Další informace o uživatelských ovládacích prvcích naleznete v tématu Uživatelské ovládací prvky technologie ASP.NET.

<%@ Control attribute="value" [attribute="value" ... ] %>

v případě vícehodnotových atributů

 • AutoEventWireup
  Označuje, zda jsou události ovládacího prvku automaticky napojovány. true značí zda je povoleno automatického napojení události, v opačném případě false. Výchozí hodnota je true. Další informace naleznete v tématu Model událostí ovládacích prvků webového serveru technologie ASP.NET.

 • ClassName
  Řetězec, který určuje název třídy ovládacího prvku, který bude dynamicky kompilován při požadavku na ovládací prvek. Tato hodnota může být jakýkoli platný název třídy a může zahrnovat úplný obor názvů třídy (plně kvalifikovaný název třídy). Pokud hodnota pro tento atribut není zadána, je název třídy kompilovaného ovládacího prvku založen na názvu souboru ovládacího prvku.

  Jiná stránka nebo ovládací prvek může odkazovat na název třídy přiřazený k ovládacímu prvku pomocí direktivy @ Reference.

 • ClientIDMode
  Určuje algoritmus použitý ke generování hodnot ClientID pro ovládací prvky. Výchozí hodnota pro stránku je AutoID.

  Výchozí hodnota ovládacích prvků je Inherit. Proto výchozí algoritmus pro ovládací prvky v uživatelském ovládacím prvku je určen nastavením ClientID uživatelského ovládacího prvku. Různá výchozí hodnota může být nastavena na úrovni stránky v direktivě @ Page nebo v prvku pages souboru Web.config. Další informace o těchto algoritmech naleznete v tématu ClientIDMode.

 • CodeBehind
  Určuje název kompilovaného souboru, který obsahuje třídu přidruženou k ovládacímu prvku. Tento atribut není použit v době běhu.

  PoznámkaPoznámka

  Tento atribut je zahrnut kvůli kompatibilitě s předchozími verzemi technologie ASP.NET pro implementaci funkce kódu na pozadí.V technologii ASP.NET verze 2.0 byste měli namísto něj použít atribut CodeFile k určení zdrojového souboru, spolu s atributem Inherits k určení plně kvalifikovaného názvu třídy.

 • CodeFile
  Určuje cestu k odkazovanému souboru s kódem na pozadí ovládacího prvku. Tento atribut je použit společně s atributem Inherits pro přiřazení zdrojového souboru s kódem na pozadí k uživatelskému ovládacímu prvku. Atribut je platný pouze pro kompilované ovládací prvky.

 • CodeFileBaseClass
  Určuje cestu k základní třídě pro ovládací prvek a jeho přidruženou třídu s kódem na pozadí. Tento atribut je volitelný, ale v případě použití atributu CodeFile musí být také přítomen. Použijte tento atribut, pokud chcete implementovat sdílený scénář, kde můžete definovat společná pole (a volitelně přidružené události) v základní třídě, chcete-li odkazovat na ovládací prvky deklarované v uživatelském ovládacím prvku. Z důvodu modelu generování kódu technologie ASP.NET, v případě definice pole v základní třídě bez použití tohoto atributu, by mohla být v čase kompilace generována nová definice členu pro ovládací prvky deklarované v uživatelském ovládacím prvku (v rámci prázdného kódu zvláštní částečné třídy) a váš požadovaný scénář nebude fungovat. Avšak v případě, že používáte atribut CodeFileBaseClass k přidružení základní třídy k uživatelskému ovládacímu prvku a Vaše dílčí třída (její název je přiřazen atributem Inherits a její zdrojový soubor je odkazován atributem CodeFile) dědí ze základní třídy, budou se pak pole v základní třídě schopna odkazovat na ovládací prvky v uživatelském ovládacím prvku po generování kódu.

 • CompilationMode
  Nastaví, zda je třeba sestavit ovládací prvek s pomocí řetězce, který určuje jednu z několika možností výčtu. Výchozí hodnota je Always, takže ve výchozím nastavení jsou ovládací prvky .aspx kompilovány. Další informace naleznete ve výčtu CompilationMode.

 • CompilerOptions
  Řetězec obsahující možnosti kompilátoru používané ke kompilování ovládacího prvku. V jazyce C# a Visual Basic je to sekvence přepínačů příkazového řádku kompilátoru. Více informací o možnostech kompilátoru naleznete v Možnosti C# kompilátoru nebo Visual Basic Compiler.

 • Debug
  Označuje, zda má být ovládací prvek sestaven se symboly ladění. true zda má být ovládací prvek kompilován se symboly ladění; v opačném případě false. Protože toto nastavení ovlivňuje výkon, měli byste vždy během vývoje nastavit atribut na true.

 • Description
  Obsahuje textový popis ovládacího prvku. Tato hodnota je ignorována analyzátorem technologie ASP.NET.

 • EnableTheming
  Označuje, zda jsou v ovládacím prvku použity motivy. true pokud se používají motivy; v opačném případě false. Výchozí hodnota je true.

 • EnableViewState
  Označuje, zda je stav zobrazení zachován mezi požadavky na ovládací prvek. true, pokud je udržován stav zobrazení, v opačném případě false. Výchozí hodnota je true.

 • Explicit
  Určuje, zda je ovládací prvek zkompilován pomocí režimu Option Explicit jazyka Visual Basic. true označuje, že je povolena explicitní volba kompilace jazyka Visual Basic a že všechny proměnné musí být deklarovány pomocí Dim, Private, Public nebo ReDim, jinak false. Výchozí hodnota je false.

  PoznámkaPoznámka

  Tento atribut je ignorován v jiných jazycích než je jazyk Visual Basic.Také tato možnost je nastavena na hodnotu true v konfiguračním souboru Machine.config. Další informace naleznete v tématu Configuration Files a Konfigurační soubory technologie ASP.NET.

 • Inherits
  Definuje pro ovládací prvek třídu s kódem na pozadí ke zdědění. Může to být libovolná třída odvozená ze třídy UserControl. Používá se s atributem CodeFile, který obsahuje cestu ke zdrojovému souboru pro třídu s kódem na pozadí. Další informace o třídách s kódem na pozadí v tématu Model kódu webové stránky ASP.NET.

 • Language
  Určuje jazyk použitý při kompilaci všech vložených vykreslení (<% %> a <%= %>) a bloky s deklarací kódu v uživatelském ovládacím prvku. Hodnoty mohou představovat jakékoli podporované jazyky platformou .NET Framework včetně Visual Basic, C# nebo JScript. Lze použít a specifikovat pouze jeden jazyk v ovládacím prvku.

 • LinePragmas
  Určuje, zda by měl modul runtime generovat direktivy řádku do zdrojového kódu. Toto jsou možnosti kompilátoru, které jsou často používány ladicími nástroji k označení určitého místa ve zdrojovém souboru. true, zda má být direktiva řádku vygenerována; v opačném případě false.

 • Src
  Určuje cestu ke zdrojovému souboru obsahující kód, který je spojen s ovládacím prvkem. Do propojených zdrojových souborů je možné zahrnout logiku programování pro ovládací prvek buď ve třídě, nebo v blocích deklarace kódu.

  Můžete použít atribut Src k propojení poskytovatelů sestavení k ovládacímu prvku. Další informace naleznete v tématu o třídě BuildProvider. Také ve verzi technologie ASP.NET předcházející 2.0, se atribut Src používal jako alternativní způsob propojení souboru s kódem na pozadí a ovládacího prvku. V technologii ASP.NET verze 2.0 je upřednostňovaný přístup k propojení zdrojových souborů s kódem na pozadí s ovládacím prvkem použití atributu Inherits pro určení třídy, spolu s atributem CodeFile pro určení cesty ke zdrojovému souboru pro třídu.

 • Strict
  Označuje, že by se ovládací prvek měl kompilovat pomocí módu Option Strict jazyka Visual Basic. true, pokud je Option Strict povoleno; jinak false. Výchozí hodnota je false.

  PoznámkaPoznámka

  Tento atribut je ignorován v jiných jazycích než je jazyk Visual Basic.

 • TargetSchema
  Určuje název schématu, který ověřuje obsah ovládacího prvku. Toto slouží pouze k popisnému účelu; není provedeno žádné skutečné ověřování a atribut je analyzátorem ignorován.

 • WarningLevel
  Označuje úroveň pro upozornění kompilátoru, na které chcete, aby kompilátor zacházel s upozorněními jako s chybami, tedy přerušení sestavování ovládacího prvku. Možné úrovně pro upozornění jsou 0 až 4. Další informace naleznete v tématu o vlastnosti WarningLevel.

Poznámky

Tato směrnice může být použita pouze v uživatelském ovládacím prvku. Uživatelské ovládací prvky jsou definovány v souborech s příponou ASCX. Každý soubor .ascx může obsahovat pouze jednu direktivu @ Control. Dále můžete definovat pouze jeden atribut Language pro direktivu @ Control vzhledem k tomu, že v ovládacím prvku může být použit pouze jeden jazyk.

PoznámkaPoznámka

Direktiva @ Control má několik atributů společných s jinými direktivami, které se aplikují na celý zdrojový soubor. Například direktiva @ Page (použitá v souborech .aspx webových stránek) a direktiva @ Master (použitá v souborech .master stránek předlohy).

Chcete-li definovat více atributů pro direktivu @ Control, oddělte každý pár atribut/hodnota mezerou. Pro určitý atribut nezahrnujte mezeru na obou stranách symbolu rovná se (=), který spojuje atribut s jeho hodnotou. Příklad naleznete v oddílu Příklad tohoto tématu.

Příklad

Následující příklad kódu dává pokyn kompilátoru stránky technologie ASP.NET pro použití jazyka Visual Basic jako vloženého kódu jazyka a zakáže ukládání stavu zobrazení napříč požadavky protokolu HTTP využívajícího atribut EnableViewState.

<%@ Control Language="VB" EnableViewState="false" %>

Viz také

Odkaz

Syntaxe šablony textu směrnice

@ Page

Další zdroje

Syntaxe stránky [ASP.NET]

Uživatelské ovládací prvky technologie ASP.NET