Sestavení v modulu CLR (Common Language Runtime)

Sestavení jsou stavebními bloky aplikací rozhraní .NET Framework; tvoří základní jednotku nasazení, správy verzí, opětovného použití, zabezpečení a definují rozsah platnosti při aktivaci. Sestavení je kolekce typů a prostředků, které jsou vytvořeny tak, aby vzájemně spolupracovaly a tvořily logickou jednotku funkčnosti. Sestavení poskytuje modul CLR (Common Language Runtime) s informacemi, které potřebuje pro zjištění typu implementace. V runtime modulu neexistuje typ mimo kontext sestavení.

Sestavení plní následující funkce:

  • Obsahuje kód, který modul CLR (Common Language Runtime) vykonává. Kód jazyka MSIL (Microsoft Intermediate Language) v přenositelném spustitelném souboru (PE) nebude spouštěn pokud nemá asociovaný manifest sestavení. Je potřeba si uvědomit, že každé sestavení může mít pouze jeden vstupní bod (to je DllMain, WinMain nebo Main).

  • Vymezuje hranice u zabezpečení. Sestavení je jednotka, ve které jsou oprávnění požadována a udělena. Další informace o bezpečnostních hranicích, jak jsou aplikována v sestaveních, naleznete v Assembly Security Considerations.

  • Definuje omezení pro typy. Každý identita typu zahrnuje název sestavení, ve kterém se nachází. Typ s názvem MyType který je načten v rozsahu platnosti jednoho sestavení není stejný jako typ s názvem MyType který je načten v rozsahu platnosti jiného sestavení.

  • Definuje hranici oboru referencí. Manifest sestavení obsahuje metadata sestavení, která se používají pro rozlišení typů a plní požadavky prostředků. Určuje typy a prostředky, které jsou vystaveny mimo sestavení. Manifest také jmenovitě uvádí jiná sestavení, na kterých závisí.

  • Definuje omezení pro verze. Sestavení je nejmenší jednotka schopná verzování v modulu CLR (Common Language Runtime), všechny typy a prostředky ve stejném sestavení jsou označeny stejnou verzí jako jednotka. Manifest sestavení popisuje verzi závislostí, kterou specifikujete pro všechna závislá sestavení. Další informace o správě verzí naleznete v tématu Assembly Versioning.

  • Vytváří jednotku nasazení. Při spuštění aplikace, je nutné, aby byla k dispozici pouze ta sestavení, která aplikace zpočátku volá. Jiná sestavení, jako například prostředky lokalizace nebo sestavení obsahující obslužné třídy mohou být načtena na požádání. To umožňuje aplikacím při prvním stažení zůstat jednoduché a malé. Další informace o zavedení sestavení naleznete v tématu Deploying Applications.

  • Je to jednotka, ve které je podporováno souběžné spouštění. Další informace o spuštění více verzí sestavení naleznete v tématu Assemblies and Side-by-Side Execution.

Sestavení mohou být statická nebo dynamická. Statická sestavení mohou zahrnovat typy rozhraní .NET Frameworku (rozhraní a třídy), stejně jako prostředky pro sestavení (rastrové obrázky, JPEG soubory, soubory prostředků atd.). Statická sestavení jsou uložena na disku v přenosných spustitelných souborech (PE). Také je možné použít rozhraní .NET Framework k vytvoření dynamických sestavení, která jsou spouštěna přímo z paměti a před spuštěním nejsou uložena na disku. Na disk můžete dynamická sestavení uložit až poté, co jsou spuštěny.

Existuje několik způsobů jak vytvořit sestavení. Můžete použít vývojářské nástroje, například Visual Studio 2005, který jste v minulosti použili k vytvoření DLL nebo exe souborů. Také je možné použít nástroje, které poskytuje Windows Software Development Kit (SDK) k vytvoření sestavení s moduly vytvořenými v jiných vývojových prostředích. Pro vytvoření dynamického sestavení lze rovněž použít API rozhraní modulu CLR (Common Language Runtime), například Reflection.Emit

Příbuzná témata

Title

Popis

Výhody sestavení

Popisuje jak sestavení pomáhá řešit problémy se správou verzí a konflikty DLL knihoven.

Obsah sestavení

Popisuje prvky, které vytváří sestavení.

Manifest sestavení

Popisuje jak data v manifestu sestavení, tak to, jsou data v sestaveních uložena.

Globální mezipaměť sestavení (GAC)

Popisuje globální mezipaměť sestavení (GAC) a způsob, jak se používá spolu se sestaveními.

Sestavení se silným názvem

Popisuje charakteristiky silně pojmenovaných sestavení.

Důležité informace o zabezpečení sestavení

Popisuje fungování zabezpečení u sestavení.

Správa verzí sestavení

Poskytuje přehled zásad správy verzí v rozhraní .NET Framework.

Umístění sestavení

Popisuje umístění sestavení.

Sestavení a souběžné spouštění

Poskytuje přehled o použití více verzí modulu runtime nebo sestavení současně.

Programování se sestaveními

Popisuje jak vytvořit, podepsat a nastavit atributy u sestavení.

Emitting Dynamic Methods and Assemblies

Popisuje jak vytvořit dynamická sestavení.

How the Runtime Locates Assemblies

Popisuje jak rozhraní .NET Frameworku řeší odkazy na sestavení v době běhu.

Odkaz

System.Reflection.Assembly