Postupy: Získat informace o členech a typech ze sestavení

Obor názvů System.Reflection obsahuje mnoho metod pro získání informací ze sestavení. V tomto oddílu je znázorněna jedna z těchto metod. Další informace naleznete v tématu Přehled reflexe.

V následujícím příkladu jsou získány informace o typech a členech ze sestavení.

Příklad

Imports System
Imports System.Reflection

Class Asminfo1
  Public Shared Sub Main()
    Console.WriteLine ("\nReflection.MemberInfo")

    ' Get the Type and MemberInfo.
    ' Insert the fully qualified class name inside the quotation marks in the
    ' following statement.
    Dim MyType As Type = Type.GetType("System.IO.BinaryReader")
    Dim Mymemberinfoarray() As MemberInfo = MyType.GetMembers(BindingFlags.Public Or
      BindingFlags.NonPublic Or BindingFlags.Static Or
      BindingFlags.Instance Or BindingFlags.DeclaredOnly)

    ' Get and display the DeclaringType method.
    Console.Write("\nThere are {0} documentable members in ", Mymemberinfoarray.Length)
    Console.Write("{0}.", MyType.FullName)

    For Each Mymemberinfo As MemberInfo in Mymemberinfoarray
      Console.Write("\n" + Mymemberinfo.Name)
    Next
  End Sub
End Class
using System;
using System.Reflection;

class Asminfo1
{
  public static void Main()
  {
    Console.WriteLine ("\nReflection.MemberInfo");

    // Get the Type and MemberInfo.
    // Insert the fully qualified class name inside the quotation marks in the
    // following statement.
    Type MyType = Type.GetType("System.IO.BinaryReader");
    MemberInfo[] Mymemberinfoarray = MyType.GetMembers(BindingFlags.Public |
      BindingFlags.NonPublic | BindingFlags.Static |
      BindingFlags.Instance | BindingFlags.DeclaredOnly);

    // Get and display the DeclaringType method.
    Console.Write("\nThere are {0} documentable members in ", Mymemberinfoarray.Length);
    Console.Write("{0}.", MyType.FullName);

    foreach (MemberInfo Mymemberinfo in Mymemberinfoarray)
    {
      Console.Write("\n" + Mymemberinfo.Name);
    }
  }
}
using namespace System;
using namespace System::Reflection;

ref class Asminfo1
{
public:
  static void Main()
  {
    Console::WriteLine ("\nReflection.MemberInfo");

    // Get the Type and MemberInfo.
    // Insert the fully qualified class name inside the quotation marks in the
    // following statement.
    Type^ MyType = Type::GetType("System.IO.BinaryReader");
    array<MemberInfo^>^ Mymemberinfoarray = MyType->GetMembers(BindingFlags::Public |
      BindingFlags::NonPublic | BindingFlags::Static |
      BindingFlags::Instance | BindingFlags::DeclaredOnly);

    // Get and display the DeclaringType method.
    Console::Write("\nThere are {0} documentable members in ", Mymemberinfoarray->Length);
    Console::Write("{0}.", MyType->FullName);

    for each (MemberInfo^ Mymemberinfo in Mymemberinfoarray)
    {
      Console::Write("\n" + Mymemberinfo->Name);
    }
  }
};

int main()
{
  Asminfo1::Main();
}

Viz také

Koncepty

Hosting Overview

Programování pomocí domén aplikace

Reflection

Další zdroje

Použití domén aplikací