Správa možností pro Unified Service Desk

 

Publikováno: listopad 2016

Platí pro: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM 2016

Nastavení Možnosti v aplikaci Unified Service Desk (Nastavení > Unified Service Desk > Možnosti) umožňuje spravovat globální páry název/hodnota, které jsou používány součástmi aplikace Unified Service Desk.

V této části

Konfigurace mezipaměti klienta v Unified Service Desk

Vylepšování řešení Unified Service Desk

Správa možnosti aplikace Unified Service Desk

Správa možností Unified Service Desk:

 1. Přihlaste se ke službě Microsoft Dynamics 365.

 2. Přejděte na Nastavení > Unified Service Desk.

 3. Zvolte položku Možnosti.

 4. Na stránce Aktivní možnosti UII klepněte na tlačítko Nové.

 5. Na stránce Nová možnost zadejte název možnosti a odpovídající hodnotu. Některé možnosti jsou k dispozici v seznamu Globální možnosti. Další globální možnosti pro aplikaci Unified Service Desk, které nejsou zobrazeny v seznamu a musí být zadány správcem, jsou popsány v následující tabulce.

  Název možnosti

  Hodnota a popis

  HideSessionCloseButton

  Nastavte hodnotu na true, chcete-li skrýt tlačítko Zavřít na kartách relace. Pokud použijete tuto možnost, je třeba naplánovat vytvoření tlačítka nebo jiné metody pro ukončení relace. Chcete-li zavřít relaci, můžete volat akci CloseSession na hostovaném ovládacím prvku Karty relace.

  CRM UI Base Url

  Adresa URL pro přístup k webovým službám Dynamics 365 se liší od adresy URL pro přístup k webovému uživatelskému rozhraní. Možná bude nutné použít tuto možnost, abyste určili její přepsání. Při přihlášení uživatele systém používá k určení koncových bodů webových služeb zjišťovací server, ale může obsahovat pouze adresu URL použitou pro uživatelské rozhraní. Tuto možnost lze použít k určení toho, jaká by měla adresa URL být při přístupu ke grafickému uživatelskému rozhraní.

  AutoUseExternalBrowser

  Pokud je tato hodnota nastavena na true, systém použije vložený ovládací prvek WPF WebBrowser, dokud paměť nedosáhne prahové hodnoty, a pak se přepne na spuštění prohlížeče v procesu iexplorer.exe a připojí jej k oknu.

  Varování

  O této možnosti je známo, že vykazuje určité problémy se zabezpečením. Pokud chcete aktivovat tento režim, měli byste jej důkladně vyzkoušet v cílovém prostředí. Tento režim je považován za nepodporovaný.

  MemoryLimit

  Zadejte hodnotu v bajtech. Určuje limit paměti, kterou může proces využít (pracovní sada) předtím, než aplikace odmítne přidělit další instance prohlížeče. Je-li tato hodnota zadána:

  1. Možnost OutOfMemoryThreshold bude ignorována.

  2. Pokud je možnost AutoUseExternalBrowser nastavena na true, hodnota zadaná v možnosti MemoryLimit bude limit paměti, který aktivuje aplikaci, aby spustila prohlížeč externě.

  OutOfMemoryThreshold

  Toto je prahová hodnota, po jejímž překročení aplikace odmítne přidělit další instance prohlížeče. Tato hodnota je uvedena v bajtech a je odečtena z hodnoty maxworkingset, aby bylo možné zjistit, kolik paměti je pro proces povoleno. Pokud je možnost AutoUseExternalBrowser nastavena na true, bude to limit paměti, který aktivuje aplikaci, aby spustila prohlížeč externě.

  MaxReplacementParameterDepth

  Určuje hloubku, do které lze ve výrazu provést vnoření parametrů nahrazení. Zadejte celočíselnou hodnotu pro tuto možnost.

  Zvažte následující příklad, kde jsou k dispozici následující parametry nahrazení:

  Str3 = "Level 3"

  Str2 = "Level 2 – [[Str3]v]"

  Str1 = "TopLevel – [[Str2]v]"

  Pokud zvažujete, následující výraz:

  Value = [[Str1]]

  Value bude mít za následek "TopLevel - Level 2 - Level 3".

  Ve výše uvedeném výrazu je hloubka vnoření parametrů nahrazení 2.

  Další informace: MSDN: Použití parametrů nahrazení ke konfiguraci aplikace Unified Service Desk

  GenericListener

  Zadejte vlastní adresu URL pro port obecného naslouchacího procesu.Další informace:MSDN: Změna portu obecného naslouchacího procesu

  ShowScriptErrors

  Určete, zda chcete zobrazit (True) nebo potlačit (False) chyby skriptů na webových stránkách zobrazených v aplikaci Unified Service Desk. Pokud nezadáte možnost ShowScriptErrors pro instanci aplikace Dynamics 365, bude hodnota považována za False, což naznačuje, že chyby skriptů nebudou v klientské aplikaci zobrazeny.

  EntitySearchPageCount

  Zadejte celočíselnou hodnotu, která přepíše výchozí hodnotu počtu stránek (záznamů zobrazených na jedné stránce – 50) pro akci DoSearch.

  ClientCacheVersionNumber

  Umožňuje ukládání do mezipaměti klienta v aplikaci Unified Service Desk.Další informace:Konfigurace mezipaměti klienta v Unified Service Desk

  maxNumberOfSessions

  Určuje maximální počet současných relací, které může každý uživatel otevřít pomocí klienta aplikace Unified Service Desk. Po překročení zadaného limitu současných relací se uživatelům zobrazí chybová zpráva. Další informace: MSDN: Správa relací v aplikaci Unified Service Desk

  ProcessTerminationThreshold

  Určuje časový interval (v milisekundách), po který monitorovací proces aplikace Unified Service Desk (usdmp.exe) čeká, než ukončí neodpovídající proces prohlížeče Internet Explorer, jenž rovněž způsobuje, že aplikace Unified Service Desk také přestane odpovídat. Platný rozsah je 0 až 30 000. Při nastavení na hodnotu 0 se monitorovací proces aplikace Unified Service Desk nespustí a nebude sledováno chování aplikace Unified Service Desk pro případ, že by přestala odpovídat. Při nastavení na jakoukoli jinou hodnotu v rámci rozsahu spustí aplikace Unified Service Desk automaticky monitorovací proces. Výchozí hodnota je 5 000 milisekund (5 sekund).Další informace:MSDN: Metoda hostování procesů IE

  HelpImproveUSD

  Povoluje nastavení pro celou organizaci, které umožňuje uživatelským agentům odesílat informace v rámci programu zlepšování do společnosti Microsoft.Další informace:Vylepšování řešení Unified Service Desk

  IEProcessKeyboardShortcut

  Pro součásti Stránka CRM a Standardní webová aplikace používající hostování typu IE Process mohou uživatelé přejít z aktuálního hostovaného ovládacího prvku IE Process stisknutím kombinace kláves CTRL + šipka nahoru. Pokud je kombinace CTRL + šipka nahoru přiřazena jako zkratka v jiné aplikaci, můžete pomocí možnosti IEProcessKeyboardShortcut v prostředí Unified Service Desk přiřadit různé kombinace kláves pro přesun z hostovaného ovládacího prvku aplikace IE Process, například Ctrl+r.

  Poznámka

  Pro použití této funkce musí být nainstalována aktualizace 2.2 pro Unified Service Desk.

  Jiná

  Tato možnost vám umožňuje zadat jednu z globálních možností uvedených v této tabulce, která se nezobrazuje v seznamu Globální možnosti.

 6. Klikněte na tlačítko Uložit.

Poznámka

Kromě výše uvedeného se nastavení Možnosti používá také pro konfiguraci auditování a ukládání do mezipaměti klienta Unified Service Desk.Další informace:Konfigurace auditování a diagnostiky v Unified Service DeskKonfigurace mezipaměti klienta v Unified Service Desk

Viz také

Správa a řízení Unified Service Desk
Migrace konfigurace Unified Service Desk na jiný server Dynamics 365

Unified Service Desk 2.0

© 2016 Microsoft. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva