Plánování cloudových služeb v nástroji Configuration Manager

 

Rozsah platnosti: System Center 2012 Configuration Manager SP1, System Center 2012 Configuration Manager SP2, System Center 2012 R2 Configuration Manager, System Center 2012 R2 Configuration Manager SP1

Poznámka

Informace v tomto tématu se vztahují na System Center 2012 Configuration Manager SP1 a novější verze a na System Center 2012 R2 Configuration Manager a novější verze.

Počínaje verzí System Center 2012 Configuration Manager SP1 můžete používat cloudové služby, které vám pomohou spravovat prostředky a snížit počet vzdálených distribučních bodů nasazených v hierarchii. Informace v následujících částech vám pomohou při plánování cloudové infrastruktury a rolí systémů lokalit s použitím služby Windows Azure.

Cloudové služby pro role systémů lokalit

Počínaje verzí Configuration Manager SP1 je možné k hostování následujících rolí systémů lokalit použít cloudovou službu ve službě Windows Azure.

Role systémů lokalit hostované službou Windows Azure jsou označovány jako cloudové služby systémů lokalit. Tyto cloudové služby se liší od systémových serverů lokalit, které jsou tvořeny místními počítači spravovanými v prostředí sítě.

Před použitím cloudové služby k hostování role systému lokality musíte získat předplatné služby Windows Azure a nastavit službu Windows Azure, aby podporovala role systémů lokalit. Chcete-li používat službu Windows Azure pro role systémů lokalit, musíte získat certifikát správy a nahrát jej do služby Windows Azure. Certifikát správy umožňuje nástroji Configuration Manager komunikovat s cloudovou službou. Další požadavky naleznete v tématu zabývajícím se plánováním role systému lokality, kterou instalujete jako cloudovou službu.

Když používáte cloudovou službu k hostování role systému lokality, nemusíte plánovat hardware pro instalaci této role. Cloudová služba Windows Azure tento hardware nahrazuje. Například u distribučního bodu definujete kapacitu úložiště, které má distribuční bod používat, a nastavíte výstrahy generované nástrojem Configuration Manager na základě prahových hodnot přenosu dat. Zadáte také oblast služby Windows Azure, kterou každý cloudový distribuční bod obsluhuje. Můžete například nasadit jeden cloudový distribuční bod pro oblast Severní Ameriky a druhý distribuční bod pro Asii.

Nejsledovanějším hlediskem u role systému lokality instalované formou cloudové služby je obvykle správa nákladů souvisejících s účtem služby Windows Azure, který cloudovou službu hostuje. Je proto vhodné u jednotlivých cloudových služeb naplánovat monitorování průběžných nákladů souvisejících s uchováváním dat v cloudu a s přenosy dat od cloudových služeb systémů lokalit používaných nástrojem Configuration Manager. Další informace naleznete v části Náklady na používání cloudové služby v nástroji Configuration Manager. Zkontrolujte také podrobnosti svého předplatného služby Windows Azure.

Náklady na používání cloudové služby v nástroji Configuration Manager

Při používání cloudové služby je třeba počítat s náklady souvisejícími s uchováváním dat a jejich přenosy, které klienti nástroje Configuration Manager provádějí. Nástroj System Center 2012 Configuration Manager nijak neeviduje poplatky za používání cloudové služby. Nástroj Configuration Manager rovněž neúčtuje žádné další poplatky za přístup ke cloudové službě. Veškeré náklady jsou účtovány v rámci vašeho účtu služby Windows Azure v souladu s podrobnostmi předplatného a v závislosti na objemu dat, která uchováváte a umožníte klientům stahovat.

Další informace o službě Windows Azure naleznete v tématu Windows Azure v knihovně MSDN.

Zabezpečení a cloudové služby v nástroji Configuration Manager

Configuration Manager používá při zajišťování a zpřístupňování vašeho obsahu ve službě Windows Azure a při správě používaných služeb certifikáty. Configuration Manager šifruje data uchovávaná ve službě Windows Azure, nezavádí však další funkce zabezpečení nebo ochrany dat nad rámec těch, které služba Windows Azure poskytuje. Další informace o zabezpečení služby Windows Azure naleznete v dokumentaci ke službě Windows Azure.

Následující témata na webu knihovny TechNet vám mohou pomoci porozumět zabezpečení služby Windows Azure:

Viz také

Plánování lokalit a hierarchie nástroje Configuration Manager