Instalace nové instance serveru SQL Server 2008

Platí pro: Windows SBS 2008

Instalace nové instance serveru SQL Server 2008

 1. Do jednotky DVD vložte disk se systémem Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business a pak spusťte soubor D:\SQL2008\x64\Servers\setup.exe nebo D:\SQL2008\x86\Servers\setup.exe, kde D je písmeno vaší jednotky DVD.

  Důležité

  Pokud instalujete SQL Server 2008 do 32bitové verze systému Windows Server 2008, je třeba použít program D:\SQL2008\x86\Servers\setup.exe.

  Poznámka

  Jestliže SQL Server 2008 instalujete pro použití s obchodní aplikací, ujistěte se v dokumentaci k dané aplikaci, zda je se serverem SQL Server 2008 kompatibilní a zda platí nějaké specifické požadavky na konfiguraci.

 2. Pokud se zobrazí instalační dialogové okno rozhraní .NET Framework 2.0, přečtěte si licenční smlouvu na stránce Licenční smlouva s koncovým uživatelem. Chcete-li pokračovat, přijměte tuto smlouvu a klepněte na tlačítko Další.

 3. Po dokončení instalace rozhraní .NET Framework 2.0 klepněte na tlačítko Dokončit.

 4. Přečtěte si licenční smlouvu na stránce End User License Agreement (Licenční smlouva s koncovým uživatelem). Chcete-li pokračovat, je třeba tuto smlouvu přijmout.

 5. Na stránce Installation Prerequisites (Předpoklady pro instalaci) klepněte na tlačítko Install (Instalovat).

 6. Po instalaci požadovaných položek se v novém okně otevře SQL Server Installation Center (Instalační centrum serveru SQL). V seznamu úkolů klepněte na položku New Installation (Nová instalace). Otevře se okno Install SQL Server 2008 (Instalace serveru SQL Server 2008).

 7. Na stránce System Configuration Check (Kontrola konfigurace systému) ověřte, zda se nevyskytují žádné potenciální problémy s instalací, a klepněte na tlačítko Next (Další).

 8. Na stránce Feature Selection (Výběr funkcí) zaškrtněte políčko Database Engine Services (Služby databázového stroje). Pokud vaše obchodní aplikace vyžaduje instalaci součásti Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services, zaškrtněte políčko Reporting Services (Služba Reporting Services). Můžete také zaškrtnout libovolné další políčko a nainstalovat další funkce. Klepněte na tlačítko Next (Další).

 9. Na stránce Instance Configuration (Konfigurace instance) klepněte na přepínač Default (Výchozí) a potom klepněte na tlačítko Next (Další).

  Důležité

  Pokud SQL Server 2008 instalujete jako součást instalace obchodní aplikace, zkontrolujte v dokumentaci k dané obchodní aplikaci, zda potřebujete vytvořit pojmenovanou instanci serveru SQL Server 2008 jinou než instance Default.

 10. Na stránce Server Configuration (Konfigurace serveru) proveďte tyto akce:

  1. Zadejte účet a heslo služby pro každou službu. Druhou možností je zadat sdílený účet a heslo do pole Use the same account for all fields (Použít pro všechna pole stejný účet) a potom klepnout na tlačítko Apply to all (Použít na vše).

   Důležité

   Jako účty služeb můžete používat místní nebo doménové uživatelské účty. Jestliže použijete doménový uživatelský účet, musí být server, na který instalujete SQL Server 2008, připojen k doméně.

  2. Na kartě Collation (Kolace) můžete zadat jiné než výchozí kolace pro služby databázového stroje a analytické služby. Další informace naleznete v tématu Určení nastavení řazení na serveru SQL Server.

  3. Klepněte na tlačítko Next (Další).

 11. Na stránce Database Engine Configuration (Konfigurace databázového stroje) proveďte tyto akce:

  1. Klepněte na položku Windows Authentication Mode (Režim ověřování systému Windows).

  2. V seznamu Specify SQL Server administrators (Zadejte správce serveru SQL) můžete vybrat uživatelské účty pomocí tlačítek Add (Přidat) a Remove (Odebrat).

  3. Klepnutím na možnost Add Current User (Přidat aktuálního uživatele) můžete také do seznamu správců přidat aktuálního uživatele.

  4. Klepněte na tlačítko Next (Další).

 12. Pokud instalujete funkci Analysis Services (Služba Analysis Services), zobrazí se stránka Analysis Services Configuration (Konfigurace služby Analysis Services). Postupujte takto:

  1. Klepněte na položku Windows Authentication Mode (Režim ověřování systému Windows).

  2. V seznamu Specify SQL Server administrators (Zadejte správce serveru SQL) můžete vybrat uživatelské účty pomocí tlačítek Add (Přidat) a Remove (Odebrat).

  3. Klepnutím na možnost Add Current User (Přidat aktuálního uživatele) můžete také do seznamu správců přidat aktuálního uživatele.

  4. Klepněte na tlačítko Next (Další).

 13. Na stránce Reporting Services Configuration (Konfigurace služby Reporting Services) klepněte na možnost Install the Native mode default configuration (Nainstalovat výchozí konfiguraci nativního režimu) a potom klepněte na tlačítko Next (Další).

 14. Na stránce Error and Usage Reporting (Hlášení o chybách a využití) můžete nastavit automatické odesílání hlášení o chybách společnosti Microsoft nebo na váš podnikový server pro hlášení chyb. Můžete také povolit odesílání dat o využití funkcí serveru SQL Server 2008 společnosti Microsoft. Klepněte na tlačítko Next (Další).

 15. Na stránce Ready to Install (Připraveno k instalaci) klepněte na tlačítko Next (Další).

 16. Jakmile bude na stránce Setup Progress (Postup instalace) dostupné tlačítko Next (Další), klepněte na něj.

 17. Na stránce Complete (Dokončeno) klepněte na tlačítko Close (Zavřít).

Důležité

Po dokončení instalace služby Reporting Services je třeba spustit nástroj Reporting Services Configuration Manager (Správce konfigurace služby Reporting Services), aby mohla být služba Reporting Services plně nakonfigurována a povolena. Specifická nastavení konfigurace najdete v dokumentaci ke své obchodní aplikaci.

Další informace o serveru SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business najdete na webu společnosti Microsoft na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=120782 (stránka může být v angličtině).