Ověření konfigurace sítě

Platí pro: Windows SBS 2008

Změna konfigurace existující sítě

Dříve než budete moci přenést síť do rozhraní Windows SBS 2008, je nutné nainstalovat a nakonfigurovat v síti směrovač a poté je třeba nakonfigurovat zdrojový server pro použití jednoho síťového adaptéru. Po dokončení konfigurace bude síť vypadat jako na Obrázku 1.

Místní síť se širokopásmovým připojením

Konfigurace zdrojového serveru pro použití jednoho síťového adaptéru

 1. Odpojte síťový adaptér od širokopásmového připojení.

  Poznámka

  Další informace naleznete v části Připojení počítačů v síti v článku Plánování sítě systému Windows Small Business Server 2008 na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104282).

 2. Nainstalujte směrovač do sítě podle Obrázku 1.

  Poznámka

  Další informace o instalaci směrovače naleznete v části Ověření nastavení směrovače v článku Plánování sítě systému Windows Small Business Server 2008 na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104282).

 3. Zkontrolujte, zda průvodce instalací rozhraní Windows SBS 2008 může nalézt v síti směrovač. Dále zajistěte, aby adresa IP síťového adaptéru, který je ve směrovači a který je připojen k síti LAN, byla nastavena na hodnotu 192.168.x.1 nebo 192.168.x.254, kde x je číslo od 1 do 254. Tato IP adresa bude výchozí adresou brány sítě.

  Poznámka

  Další informace o instalaci a konfiguraci směrovače naleznete v dokumentaci od výrobce směrovače.

 4. Na zdrojovém serveru spusťte průvodce konfigurací e-mailu a připojením k Internetu a nastavte zdrojový server pro jeden síťový adaptér podle následujícího postupu:

  1. Klepněte na tlačítko Start a poté na položku Správa serveru.

  2. V podokně konzoly klepněte na položku Seznam úkolů.

  3. V podokně podrobností klepněte na položku Připojit k Internetu.

  4. Dokončete průvodce.

 5. Používáte-li na zdrojovém serveru síť VPN, zakažte ji. Chcete-li zakázat na zdrojovém serveru síť VPN, spusťte průvodce vzdáleným přístupem podle následujícího postupu:

  1. Klepněte na tlačítko Start a poté na položku Správa serveru.

  2. V podokně konzoly klepněte na položku Internet a e-mail.

  3. V podokně podrobností klepněte na položku Konfigurovat vzdálený přístup.

  4. Dokončete průvodce a zkontrolujte, zda jste na stránce Metoda ověřování vzdáleného přístupu klepli na položku Zakázat vzdálený přístup.

 6. Pokud používáte počítače nebo zařízení, která jsou nakonfigurována se statickými IP adresami nebo rezervacemi DHCP, je třeba ručně aktualizovat každou z nich novou výchozí IP adresou brány.

Směrovač je bránou do sítě Internet. Z tohoto důvodu musí směrovač poskytovat službu brány firewall nebo je třeba přidat zařízení brány firewall, které umožňuje chránit síť LAN před neoprávněným přístupem.

Pokud směrovač podporuje architekturu UPnPTM , platí také následující podmínky:

 • Průvodce instalací automaticky nakonfiguruje u rozhraní Windows SBS 2008 připojení k Internetu.

 • Průvodce instalací nastaví na směrovači výjimky předávání portů.

 • Po instalaci rozhraní Windows SBS 2008 Konzola systému Windows SBS shromáždí a zobrazí informace o směrovači v okně Připojení k Internetu na kartě Síť.

Použití serveru ISA (Internet Security and Acceleration) 2004 při migraci

Migraci serveru ISA (Microsoft Internet Security and Acceleration Server) 2004 ze systému Windows SBS 2003 Premium Edition do systému Windows SBS 2008 Premium Edition nelze provádět přímo. V systému Windows SBS 2003 však můžete během migrace nadále používat server ISA Server 2004. Dříve než začnete, zkontrolujte, zda je nainstalován a nakonfigurován server ISA Server 2004 s aktualizací Service Pack 3 (SP3). Server ISA Server 2004 s aktualizací SP3 můžete stáhnout z webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104551).

Po instalaci a konfiguraci serveru ISA Server 2004 s aktualizací SP3 nakonfigurujte filtrování vzdáleného volání procedur (RPC).

Konfigurace filtrování vzdáleného volání procedur (RPC)

 1. Chcete-li otevřít nástroj ISA Server Management (Správa serveru ISA Server), klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programy, Microsoft ISA Server a klepněte na možnost ISA Server Management (Správa serveru ISA Server).

 2. Ve stromu konzoly nástroje ISA Server Management (Správa serveru ISA Server) rozbalte položku Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004, rozbalte položku ServerName (Název serveru) a klepněte na položku Firewall Policy (Zásady brány firewall).

 3. V podokně podrobností klepněte na položku SBS Protected Networks Access Rule (Pravidlo přístupu k chráněným sítím systému SBS).

 4. Na kartě Tasks (Úlohy) klepněte na položku Edit Selected Rule (Upravit vybrané pravidlo).

 5. Na kartě Protocols (Protokoly) (pro pravidlo přístupu) klepněte na položku Filtering (Filtrování) a poté na položku Configure RPC protocol (Konfigurovat protokol RPC).

 6. Na katě Protocol (Protokol) zrušte zaškrtnutí políčka Enforce strict RPC compliance (Vynutit striktní dodržování RPC) a klepněte na tlačítko Apply (Použít).

  Poznámka

  Po zrušení zaškrtnutí políčka Enforce strict RPC compliance (Vynutit striktní dodržování RPC) budou povoleny přenosy modelu DCOM a ostatní protokoly RPC.

  Poznámka

  Při publikaci rozhraní RPC, u něhož je mezi sítěmi vztah trasa:síť, bude přepisování portů ignorováno. Pravidlo publikování používá původní adresu IP nebo port.