Slovníček serveru Windows Small Business Server

Platí pro: Windows SBS 2008

Výraz Definice

účet správce

Typ uživatelského účtu, který umožňuje kompletní přístup k počítači. Správci mohou provádět jakékoli požadované změny. Tento typ účtu se nedoporučuje ke každodennímu používání a měl by se používat pouze v případě potřeby.

záloha

Slouží k vytvoření duplicitní kopie souborů ve svazku jednotky pevného disku.

záloha

Duplicitní kopie programu, disku nebo dat, která slouží pro účely archivace nebo zabezpečení cenných souborů před ztrátou v případě, že je aktivní kopie poškozená nebo zničená. Některé aplikace automaticky vytvářejí záložní kopie datových souborů, které zachovávají aktuální verzi a předchozí verzi.

klientský certifikát

Digitální certifikát, který funguje podobným způsobem jako řidičský průkaz nebo pas. Klientské certifikáty mohou obsahovat podrobné identifikační informace o uživateli a organizaci, která certifikát vystavila.

klientský počítač

Jakýkoli počítač, který se připojuje k jinému počítači nebo požaduje jeho služby.

cílový server

Nový server, na který instalujete systém Windows SBS 2008 a migrujete nastavení a data.

zařízení

Jakékoli periferní zařízení, které lze připojit do sítě nebo k počítači, například počítač, tiskárna, joystick, adaptér nebo karta modemu. Zařízení normálně vyžadují ovladač, aby fungovala v operačním systému Windows. U licencování v systému Windows mohou být zařízení elektronické přístroje, jako jsou počítače, pracovní stanice, terminály a handheldy, které mají přístup ke službám v operačním systému Windows nebo tyto služby využívají, včetně sdílení souborů, sdílení tisku, vzdáleného přístupu a ověřování.

Protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Standardní protokol, který umožňuje serveru dynamickou distribuci adres IP a informací o konfiguraci klientům.

událost

Jakýkoli významný výskyt v systému nebo aplikaci, který vyžaduje po uživatelích upozornění nebo přidání položky do protokolu.

brána firewall

Systém zabezpečení založený na hardwaru nebo softwaru, který funguje jako ochranná hranice mezi místní sítí a Internetem.

přesměrování složky

Funkce operačního systému Windows, která umožňuje uživatelům a správcům přesměrování cesty ke složce do nového umístění. Může se jednat o složku v místním počítači nebo v adresáři ve sdílené síťové složce.

plně kvalifikovaný název domény (FQDN)

Název DNS, který byl nastaven tak, aby odkazoval na své absolutní umístění ve stromu prostoru názvů domény. Na rozdíl od relativních názvů má název FQDN koncovou tečku (.) označující jeho pozici v kořeni prostoru názvů (například host.příklad.microsoft.com.).

miniaplikace

Malá aplikace, která nabízí přehledné informace a poskytuje snadný přístup k často používaným nástrojům.

brána

Zařízení (známé také jako základní stanice nebo směrovač), které působí jako centrální bod pro zařízení v síti, přijímá přenášené zprávy a předává je.

účet skupiny

Sada uživatelských účtů. Nastavením uživatelského účtu jako člena skupiny poskytujete příslušnému uživateli všechna práva a oprávnění, která jsou skupině udělena.

název interní domény

Název, který správce udělil skupině počítačů v síti, které sdílejí společný adresář. Názvy interních domén jsou součástí struktury pojmenování DNS a sestávají z posloupnosti popisků názvů oddělených tečkami. K názvu interní domény mohou získat přístup přes Internet pouze oprávnění vzdálení uživatelé.

interní web

Předem konfigurovaný a přizpůsobitelný web, který je založen na službě Microsoft SharePoint Foundation a serverech jako centrálním umístění, kde lze ukládat a sdílet informace.

Internetová adresa

Název domény v Internetu nebo adresa URL.

škodlivý software

Software, jehož cílem je záměrné poškození vašeho počítače. Škodlivý software (známý také jako malware) jsou například viry, červi a trojské koně.

média

Jakékoli pevné nebo vyjímatelné objekty, v nichž jsou uložena data počítače. Příklady jsou pevné disky, kompaktní disky, jednotky USB a diskety.

síť

Skupina počítačů nebo jiných zařízení, jako jsou tiskárny a skenery, které komunikují bezdrátově nebo pomocí fyzického připojení, jako je například kabel Ethernet nebo telefonní linka.

zpráva o síti

Poskytuje informace o výkonu sítě Windows SBS 2008. Server spouští podrobné i souhrnné zprávy každý den a máte také možnost vytvářet a přizpůsobovat další zprávy. Zprávy lze zobrazit v konzole Konzola systému Windows SBS a odeslat je uživatelům v e-mailu.

oznámení

Zpravidla odkazuje na e-mailovou zprávu, která je odeslána zodpovědnému uživateli, když server generuje výstrahu.

oprávnění

Povolení provádět operace spojené s konkrétním sdíleným zdrojem, jako je soubor, adresář nebo tiskárna. Oprávnění musí udělovat správce systému jednotlivým uživatelským účtům nebo skupinám správců.

osobní složka

Složka obsahující nejčastěji používané složky (jako jsou Dokumenty, Obrázky, Hudba, Oblíbené, Kontakty a složky, které jsou specifické pro váš uživatelský účet). Osobní složka je označena jménem, které používáte pro přihlášení k počítači, a je umístěna v horní části nabídky Start.

Outlook Web Access (OWA)

Internetové e-mailové rozhraní, které uživatelům umožňuje přístup do schránek na serveru Exchange pomocí webového prohlížeče.

Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)

Specifikace pro virtuální privátní sítě, v nichž jsou některé uzly místní sítě propojeny přes Internet.

Post Office Protocol (POP3)

Standardní metoda používaná počítači k odesílání a příjímání e-mailových zpráv. Zprávy POP3 jsou zpravidla umístěny na poštovním serveru, dokud je nestáhnete do počítače, pak jsou ze serveru smazány. U ostatních e-mailových protokolů, jako je například IMAP, jsou zprávy uloženy na serveru, dokud je neodstraníte.

konektor POP3

Software používaný systémem Windows SBS 2008 k načítání e-mailů z externích schránek POP3 a následnému doručení příslušným uživatelům serveru Exchange.

port

Rozhraní založené na hardwaru nebo softwaru, které slouží pro přenos informací mezi počítačem a jinými zařízeními. Hardwarové porty představují fyzická připojení viditelná mimo počítač. Softwarové porty jsou očíslované brány v programech, které softwarové programy používají k výměně informací.

Vzdálený webový přístup

Umožňuje uživatelům přístup k informacím v kanceláři, když pracují ze vzdáleného umístění. Uživatelé mohou pomocí webu Vzdálený webový přístup prohlížet e-mail a kalendáře, přecházet na interní web a připojovat se k pracovním počítačům.

obnovení

Návrat serveru nebo klientského počítače do stavu, ve kterém byl před zálohováním. Můžete obnovit jednotlivé soubory nebo celé svazky pevného disku.

směrovač

Zařízení, které spojuje dvě nebo více sítí a provádí předávání dat. Směrovač určuje, kde je umístěný cílový počítač, a najde nejlepší způsob přenosu dat.

secure sockets layer (SSL)

Protokol pro ustanovení kanálu bezpečné komunikace zabraňující zachycení důležitých informací (jako je například číslo kreditní karty) v síti WWW a dalších internetových službách.

certifikát podepsaný svým držitelem

Certifikát podepsaný svým držitelem nebo vystavitelem. Protože neexistuje žádný řetězec autorit k ověření pravosti certifikátu, musí být certifikát podepsaný svým držitelem instalován v klientských počítačích. Tento certifikát poskytuje stejnou úroveň šifrování jako důvěryhodné certifikáty.

server

Počítač, který poskytuje uživatelům v síti sdílené prostředky, jako jsou soubory nebo tiskárny.

úložiště na serveru

Jeden nebo více pevných disků spravovaných systémem Windows SBS 2008 pro ukládání dat.

sdílená složka

Složka v počítači, která je k dispozici uživatelům v síti.

inteligentní hostitel

Vyhrazený server (známý také jako předávací hostitel), jehož prostřednictvím Exchange Server směruje všechny odchozí zprávy.

Zdrojový server

Server, ze kterého migrujete existující nastavení a data.

spam

Nevyžádané komerční e-maily (známé také jako nevyžádaná pošta).

spyware

Software, který může zobrazovat reklamy (například automaticky otevíraná reklamní okna), shromažďovat informace o vás nebo měnit nastavení vašeho počítače, zpravidla bez řádného získání vašeho souhlasu.

silné heslo

Heslo, které nelze snadno uhodnout nebo padělat. Silné heslo je dlouhé nejméně osm znaků, neobsahuje celý název uživatelského účtu ani jeho část a obsahuje nejméně tři z následujících čtyř kategorií znaků: velká písmena, malá písmena, číslice a symboly na klávesnici (například !, @, #).

karta

Navigační prvek v různých součástech uživatelského rozhraní systému Windows. Karta se podobá pořadači z balicího papíru, který slouží k rozdělení obsahu do souvisejících kategorií.

úloha

Akce, která slouží k diagnostice nebo opravě problému. Úloha může také automatizovat proces správy.

podokno úloh

Jedna z hlavních součástí konzoly Konzola systému Windows SBS. Obsahuje odkazy na průvodce a ovládací prvky, které uživatelé používají k provádění úloh správy a administrativních úloh.

důvěryhodný certifikát

Certifikát, který obsahuje známou cestu zpět ke kořenovému certifikátu, jemuž důvěřují klientské počítače.

uživatel

Osoba, která používá počítač. Pokud je počítač připojený k síti, má uživatel přístup k programům a souborům v počítači a souborům a programům, které jsou umístěny v síti (v závislosti na omezeních účtu, která určí správce sítě).

uživatelský účet

Kolekce informací, které operačnímu systému Windows sdělují, jaká uživatelská práva a oprávnění pro přístup má daná osoba v počítači. Uživatelský účet zaznamenává uživatelské jméno, heslo a jedinečné číslo, které tento účet identifikuje.

role uživatele

Šablony uživatelského účtu, které správci umožňují standardizaci běžných uživatelských vlastností, jako je členství ve skupině, místo na disku a kvóty e-mailu, členství ve skupině webů Microsoft SharePoint Foundation, místo v organizační jednotce, oprávnění ke vzdálenému přístupu a informace o adrese společnosti.

virtuální privátní síť (VPN)

Privátní datová síť, která využívá stávající síťové infrastruktury (například Internet) a udržuje soukromí prostřednictvím protokolu tunelování a postupů zabezpečení.

virus

Škodlivý počítačový program navržený tak, aby rozmnožoval sám sebe a šířil se mezi jednotlivými počítači. Virus může poškodit hardware, software nebo data.

svazek

Oblast pro ukládání na pevném disku formátovaná pomocí systému souborů. Svazkům jsou přiřazena písmena jednotky. Jeden pevný disk může mít více svazků. Některé svazky mohou pokrývat více pevných disků.

Přesměrování webu

Schopnost odkazovat nastavení DNS pro jeden název domény na IP adresu jiného názvu domény.

Konzola systému Windows SBS

Centrální umístění na serveru, z něhož spravujete systém Windows SBS 2008 a uživatele a počítače v síti.

Windows Server Update Services (WSUS)

Serverová součást, která se používá ke správě nasazení služby Microsoft Updates.