Instalační list systému Windows Small Business Server 2008

Platí pro: Windows SBS 2008

Informace požadované při instalaci

Informace o jednotce pevného disku

Tyto informace uvádějí, kam instalovat systém Windows SBS 2008, který poskytnete při instalaci.

Poznámka

Pokud jste si zakoupili nový server od výrobce OEM s předem instalovaným systémem Windows SBS 2008, výrobce OEM ověřil informace o jednotce pevného disku.

Položka Vaše informace

Číslo jednotky pevného disku

                                                                                                            

Máte-li na serveru více jednotek pevného disku, je nutné zvolit jednotku, na kterou systém Windows SBS 2008 nainstalujete. Čísla jednotek začínají jednotkou 0. Doporučuje se vybrat jednotku 0, pokud nemáte závažný důvod zvolit jinou jednotku.

Velikost oddílu

                                                                                                            

Velikost oddílu by měla být nejméně 60 GB. Na základě informací v části Přidělení místa na disku dále v tomto dokumentu určete, zda potřebujete větší než 60GB svazek pro systém Windows SBS 2008 a aplikace nezbytné pro vaši společnost.

notePoznámka
Při výpočtu velikosti oddílu zvažte jakékoli aplikace podstatné pro vaši společnost, které chcete nainstalovat do počítače se systémem Windows SBS 2008.

Číslo oddílu

                                                                                                            

Za normálních okolností je vhodné systém Windows SBS 2008 nainstalovat na první svazek na jednotce 0.

Informace o společnosti

Informace o vaší společnosti jsou uloženy a používány několika serverovými aplikacemi. To znamená, že stejné informace nemusíte zadávat vícekrát. Tyto informace se používají pro nastavení na serveru a nejsou odesílány společnosti Microsoft. Poskytnutí informací o vaší společnosti je volitelné.

Informace o společnosti je později možné upravit. Budete-li je chtít upravit, klepněte v nástroji Konzola systému Windows SBS na nabídku Nápověda a potom na příkaz Upravit informace o společnosti.

Položka Vaše informace

Název organizace

                                                                                                            

Ulice 1

                                                                                                            

Ulice 2

                                                                                                            

Město

                                                                                                            

Stát/Provincie

                                                                                                            

Země/oblast

                                                                                                            

PSČ

                                                                                                            

Informace o serveru

Položka Vaše informace

Název serveru

                                                                                                            

Název serveru označuje počítač se systémem Windows SBS 2008 v síti. Název musí být v síti jedinečný.

ImportantDůležité
Po dokončení instalace nelze tento název změnit.

Název interní domény

                                                                                                            

Interní doména, známá také jako název NetBIOS, představuje název místní sítě a jedná se o název, který se uživatelům zobrazí při přihlášení do sítě, například contoso. Musí se jednat o jedinečný název v místní síti. Název domény a název serveru nemohou být stejné.

ImportantDůležité
Po dokončení instalace nelze tento název změnit.

Úplný interní název DNS

                                                                                                            

Úplný interní název DNS představuje název DNS interní (místní) domény. Je nutné zadat nejméně dva popisky úplného názvu DNS. Například contoso není platné, ale můžete použít například contoso.místní.

Nedoporučuje se jako poslední popisek v úplném názvu DNS používat veřejný název domény nejvyšší úrovně, například .com.

Používáte-li v síti klientské počítače Apple Macintosh s operačním systémem Macintosh OS X 10.2.x nebo novějším, získáte další informace na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=121090).

ImportantDůležité
Po dokončení instalace nelze tento název změnit.

Název certifikační autority

                                                                                                            

Název certifikační autority, kterou chcete použít. Pokud toto pole ponecháte prázdné, systém Windows SBS 2008 pomocí názvu interní domény a názvu serveru (se syntaxí <Název_domény>-<Název_serveru>) vygeneruje certifikát podepsaný svým držitelem (například Contoso-Server1-CA). Toto je název, který bude uveden v poli Vystavil při zobrazení certifikátu na Internetu.

ImportantDůležité
Název domény nepoužívejte jako název certifikační autority.

Informace o účtu správce sítě

Systém Windows SBS 2008 přidá účet správce domény během instalace pomocí informací, které zadáte. Po dokončení instalace a restartování serveru se nový účet správce sítě, který byl přidán během instalace, použije pro přihlášení na server. Přidání účtu správce během instalace poskytuje také další zabezpečení, protože se nemusíte poprvé přihlašovat na server pomocí zabudovaného účtu správce. Doporučeným postupem pro ještě vyšší zabezpečení sítě je nepřihlašovat se do sítě pomocí zabudovaného účtu správce.

Položka Vaše informace

Jméno

                                                                                                            

Příjmení

                                                                                                            

Název účtu správce sítě

                                                                                                            

Uživatelské jméno (alias) nového účtu správce sítě. Uživatelské jméno musí být vytvořeno v souladu s těmito pokyny:

 • Může obsahovat pouze platné znaky: A-Z, a-z, 0-9 a symboly _ # $ % & ’ - ^ { } ~ !

 • Nesmí začínat ani končit tečkou.

 • Nemůže obsahovat dvě tečky po sobě.

 • Nemůže se jednat o vyhrazený název (například Administrator).

 • Nemůže být stejné jako název počítače nebo serveru.

Heslo

                                                                                                            

Zadané heslo musí být složité. Složité heslo je nejméně osm znaků dlouhé a obsahuje nejméně tři z následujících voleb:

 • velká písmena,

 • malá písmena,

 • číslice,

 • symboly.

notePoznámka
Heslo je nutné měnit každých 90 dní,

Forefront Security for Exchange Server

Forefront Security for Exchange Server

Můžete nainstalovat zkušební verzi programu Forefront™ Security for Exchange Server. Program Forefront Security for Exchange Server poskytuje službu ochrany před viry pro elektronickou poštu. Zkušební verze je kompletní, plně funkční verze programu Forefront Security for Exchange Server se 120denním zkušebním obdobím, které začíná po dokončení průvodce instalací.

Další informace o programu Forefront Security for Exchange Server naleznete na jeho domovské stránce na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=121103).

Informace k dokončení úloh v části Začínáme

Po dokončení instalace nástroj Konzola systému Windows SBS zobrazí seznam úloh, jejichž pomocí můžete nastavit nový server tak, aby odpovídal požadavkům vaší organizace.

Informace o připojení k Internetu

Pomocí úlohy Připojit k Internetu můžete nastavit připojení k Internetu. Pokud vám váš poskytovatel SP přidělí statickou IP adresu, masku podsítě, výchozí bránu a adresu serveru DNS pro použití při přístupu k Internetu, poznamenejte si tyto informace do instalačního listu. Váš poskytovatel ISP tyto informace neposkytuje, směrovač získává IP adresu ze služby DHCP Server u poskytovatele ISP.

Pokud systém Windows SBS 2008 naváže během instalace připojení s Internetem, není nutné tuto úlohu dokončit.

Širokopásmové připojení

IP adresa, maska podsítě, výchozí brána a adresy DNS IP jsou použity u externího rozhraní vašeho směrovače pouze v případě, že vám poskytovatel ISP udělí statickou IP adresu pro připojení k Internetu. Zdokumentujte informace od poskytovatele ISP v následující tabulce. Směrovač je nutné ručně nakonfigurovat tak, aby používal statickou IP adresu. Informace o nastavení směrovače získáte v dokumentaci od výrobce směrovače.

ccd23036-6b60-4a90-b80b-150f93a63680

Kromě nastavení konfigurace provedeného systémem Windows SBS 2008 během instalace je nutné podle pokynů poskytovatele ISP připojit širokopásmové zařízení k Internetu.

Informace o širokopásmovém připojení Vaše informace

Externí statická IP adresa (pokud se používá)

________ . ________ . ________ . _________

Maska podsítě

________ . ________ . ________ . _________

Výchozí brána

________ . ________ . ________ . _________

Upřednostňovaný server DNS

________ . ________ . ________ . _________

Alternativní server DNS (volitelný)

________ . ________ . ________ . _________

Alternativní server DNS (volitelný)

________ . ________ . ________ . _________

Připojení pomocí protokolu Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE)

Pokud ano, zadejte následující informace:

Ano            Ne

 • Název služby (volitelný)

                                                                                                            

 • Uživatelské jméno poskytovatele ISP

                                                                                                            

 • Heslo

                                                                                                            

Informace o bráně firewall směrovače

Pokud Průvodce připojením k Internetu nemůže během instalace automaticky konfigurovat nastavení v interním rozhraní směrovače, obdržíte chybovou zprávu. Tabulka s informacemi o bráně firewall směrovače pomáhá nastavit ve směrovači porty, které povolují specifické typy dat přes bránu firewall. Pokud je nutné povolit vlastní služby prostřednictvím brány firewall, například služby nezbytné pro obchodní nebo jinou aplikaci, je nutné získat informace z dokumentace k aplikaci.

Do následující tabulky jsou předem zadány informace o portech používaných službami Windows SBS 2008. Do zbývající části tabulky zadejte informace specifické pro síť.

 • Sloupec Povolit obsahuje hodnotu Ano u portů pro standardní služby, které systém Windows SBS 2008 povolí ve výchozím nastavení. Pokud systém Windows SBS 2008 nemůže tyto porty ve vašem směrovači povolit, je možné je pomocí informací v tabulce povolit ručně.

 • Do sloupce Předat na IP adresu zadejte IP adresu místního síťového adaptéru na serveru se systémem Windows SBS 2008 nebo na serveru, na němž je spuštěná aplikace.

 • Další čísla portů můžete získat ze seznamu známých portů nebo z dokumentace pro obchodní nebo jiné aplikace.

Důležité

Doporučuje se otevírat porty ve směrovači pouze v případě, že podporují požadavky vaší společnosti.

Služba nebo aplikace TCP UDP Číslo externího portu Číslo interního portu Předat na IP adresu Povolit?

SMTP

TCP

      25     

      25     

192 . 168 . ________ . ________

Ano

Protokol SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) je protokol TCP/IP pro odesílání zpráv z jednoho počítače do jiného v síti. Tento protokol se používá v síti Internet ke směrování e-mailových zpráv.

HTTP

TCP

      80     

      80     

192 . 168 . ________ . ________

Ano

Protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) slouží k přenášení požadavků z prohlížeče na webový server a k transportu stránek z webových serverů zpět do požadujícího prohlížeče.

HTTPS

TCP

     443     

     443     

192 . 168 . ________ . ________

Ano

Protokol HTTPS (Secure Hypertext Transfer Protocol je verzí protokolu HTTP, která šifruje data pomocí vrstvy SSL (Secure Sockets Layer).

HTTPS pro RWW

TCP

     987     

     987     

192 . 168 . ________ . ________

Tento port HTTPS (Secure Hypertext Transfer Protocol) zajišťuje viditelnost služby Windows SharePoint Services prostřednictvím vzdáleného webového pracoviště.

Virtuální privátní síť (VPN)

TCP

    1723     

    1723     

192 . 168 . ________ . ________

Virtuální privátní síť (VPN) se prostřednictvím Internetu připojuje k jednomu nebo více počítačům ve velké síti, například k obchodní síti. Síť VPN je šifrovaná. To pomáhá zajistit, že k ní mají přístup jen oprávněné osoby.

RDP

TCP

    3389     

    3389     

192 . 168 . ________ . ________

Microsoft Remote Desktop Protocol (RDP) je standardní sada pravidel pro komunikaci, která umožňují využití počítače pro připojení k počítači, který je umístěný někde jinde.

192 . 168 . ________ . ________

192 . 168 . ________ . ________

192 . 168 . ________ . ________

192 . 168 . ________ . ________

192 . 168 . ________ . ________

Informace pro nastavení vaší přítomnosti na Internetu

Systém Průvodce správou internetových adres vám pomůže zakoupit a zaregistrovat název interní domény. Po získání názvu interní domény průvodce nakonfiguruje vzdálené webové pracoviště, Microsoft Exchange Server a internetový směrovač, aby mohly používat název domény.

Průvodce nabízí možnost výběru registrátorů, kteří ve spolupráci se společností Microsoft registrují názvy domén. Pokud si název domény zakoupíte u podporovaného registrátora, průvodce Průvodce správou internetových adres zviditelní název vaší nové domény v Internetu. Můžete také zakoupit název domény samostatně od registrátora, kterého zvolíte, a pak spuštěním průvodce nastavit tento název domény na serveru.

Po spuštění průvodce můžete použít prefix domény. Výchozí prefix je remote a slouží k oddělení vzdáleného přístupu na vzdálené webové pracoviště z veřejného webu. Pro společnost Contoso Pharmacy je plně kvalifikovaný název domény (FQDN) pro vzdálený přístup remote.contoso.com.

Při nákupu názvu domény nemusí být název, který upřednostňujete, k dispozici. Do následující tabulky můžete zapsat alternativní volby, pokud je budete potřebovat. Pokud vaše organizace již název domény vlastní, můžete jej použít místo zakoupení jiného názvu domény.

Upřednostňovaný název domény

                                                                                                            

Druhá volba

                                                                                                            

Třetí volba

                                                                                                            

Prefix domény (výchozí hodnota je remote)

                                                                                                            

Informace pro přidání uživatelských účtů a počítačů

Než se uživatelé budou moci přihlásit do sítě, je nutné každému uživateli přidat účet. Poznamenejte si informace o uživatelských účtech a počítačích. Před přidáním nového uživatelského účtu můžete s účtem spojit existující počítač. K zadání těchto informací budete vyzváni při přidání uživatelských účtů a počítačů. V následující tabulce je prostor pro 10 uživatelských účtů.

Důležité

Všichni uživatelé musí při prvním přihlášení do sítě změnit heslo a heslo je nutné měnit také každých 90 dní.

Jméno

                                                      

Příjmení

                                                      

E-mailový alias

                                                      

Telefonní číslo

                                                      

Heslo

                                                      

Klientský počítač

                                                      

Jméno

                                                      

Příjmení

                                                      

E-mailový alias

                                                      

Telefonní číslo

                                                      

Heslo

                                                      

Klientský počítač

                                                      

Jméno

                                                      

Příjmení

                                                      

E-mailový alias

                                                      

Telefonní číslo

                                                      

Heslo

                                                      

Klientský počítač

                                                      

Jméno

                                                      

Příjmení

                                                      

E-mailový alias

                                                      

Telefonní číslo

                                                      

Heslo

                                                      

Klientský počítač

                                                      

Jméno

                                                      

Příjmení

                                                      

E-mailový alias

                                                      

Telefonní číslo

                                                      

Heslo

                                                      

Klientský počítač

                                                      

Jméno

                                                      

Příjmení

                                                      

E-mailový alias

                                                      

Telefonní číslo

                                                      

Heslo

                                                      

Klientský počítač

                                                      

Jméno

                                                      

Příjmení

                                                      

E-mailový alias

                                                      

Telefonní číslo

                                                      

Heslo

                                                      

Klientský počítač

                                                      

Jméno

                                                      

Příjmení

                                                      

E-mailový alias

                                                      

Telefonní číslo

                                                      

Heslo

                                                      

Klientský počítač

                                                      

Jméno

                                                      

Příjmení

                                                      

E-mailový alias

                                                      

Telefonní číslo

                                                      

Heslo

                                                      

Klientský počítač

                                                      

Jméno

                                                      

Příjmení

                                                      

E-mailový alias

                                                      

Telefonní číslo

                                                      

Heslo

                                                      

Klientský počítač