Volba režimu licencování

Platí pro: Windows SBS 2008

Chcete-li terminálovou službu používat ve své organizaci, potřebujete licenci na systém Windows Server 2008 pro každý server, který máte v organizaci nasazujete, spolu s licencemi CAL Terminálového serveru pro zařízení, která k terminálovému serveru přistupují. Pro terminálový server se systémem Windows Server 2008 jsou k dispozici následující dva typy licencí CAL terminálového serveru:

  • Licence vázaná na zařízení

  • Licence vázaná na uživatele

Zvolená licence CAL závisí na napánovaném použití terminálového serveru. Pokud se používá režim licencování vázaný na zařízení a k terminálovému serveru se poprvé připojí klientský počítač nebo zařízení, ve výchozím nastavení je tomuto klientskému počítači nebo zařízení vydána dočasná licence. Jakmile se klientský počítač nebo zařízení připojí k terminálovému serveru podruhé, licenční server je aktivován a k dispozici je dostatek licencí TS CAL vázaných na zařízení, vydá licenční server tomuto klientskému počítači nebo zařízení trvalou licenci TS CAL vázanou na zařízení.

Licence CAL vázaná na uživatele uděluje jednomu uživateli právo na přístup k terminálovému serveru z neomezeného počtu klientských počítačů nebo zařízení. Licence TS CAL vázané na uživatele nejsou vynucovány službou TS Licensing. K připojení klientů proto může docházet bez ohledu na počet licencí TS CAL vázaných na uživatele, které jsou nainstalovány na licenčním serveru. To správce neosvobozuje od dodržování podmínek Licenční smlouvy s koncovým uživatelem (EULA), které vyžadují, aby byla pro každého uživatele k dispozici platná licence TS CAL vázaná na uživatele. Pokud při použití režimu licencování vázaného na uživatele není pro každého uživatele k dispozici platná licence TS CAL vázaná na uživatele, jedná se o porušení podmínek smlouvy EULA.

Abyste dodrželi licenční podmínky, sledujte počet licencí TS CAL vázaných na uživatele používaných v organizaci a zajistěte, aby byl nainstalován dostatečný počet těchto licencí na licenčním serveru, který je poskytuje jednotlivým uživatelům, jež se potřebují připojit k terminálovému serveru.

V systému Windows Server 2008 můžete pomocí nástroje Správce licencí TS sledovat a vytvářet zprávy o vystavení licencí CAL TS vázaných na uživatele.

Poznámka

Každá služba nebo aplikace, k nimž uživatelé přecházejí prostřednictvím terminálového serveru, musí mít odpovídající licenci. Každé zařízení zpravidla vyžaduje licence na aplikaci a licence CAL s nimi spojené, a to i v případě, že se k aplikaci nebo službě přistupuje nepřímo prostřednictvím terminálového serveru. Další informace získáte v licenční smlouvě s koncovým uživatelem (EULA) nebo jiné dokumentaci, která uvádí práva na používání produktu.

Režim poskytování na zařízení

Licence CAL vázaná na zařízení poskytuje každému klientskému počítači oprávnění na přístup k terminálovému serveru se systémem Windows Server 2008. Licence CAL vázaná na zařízení je uložena v klientském počítači a je termnálovému servru předložena pokaždé, když se klientský počítač připojí k terminálovému serveru.

Režim licencování vázaného na uživatele použijte k provedení těchto akcí:

  • Hostování primárního počítače uživatele pro zařízení, která valši uživatelé vlastní nebo určují.

  • Připojte tenké klienty nebo počítače k terminálovému serveru na značné procento pracovního dne.

Režim licencování vázaný na zařízení se nedoporučuje, pokud neřídíte zařízení přistupující k serveru, jako jsou počítače v Internetové kavárně nebo které patří obchodnímu partnerovi, který se připojuje k terminálovému serveru mimo síť.

Režim licencování vázaný na uživatele

Chcete-li používat licencování vázané na uživatele, potřebujete licenci pro každého uživatele. Uživatel může k terminálovému serveru přistupovat z neomezného počtu zařízení a stačí mu pouze jedna licence CAL (místo licence CAL pro každé zařízení).

Režim licencování vázaného na uživatele použijte k provedení těchto akcí:

  • Poskytnutí přístupu pro uživatele používající službu roaming.

  • Poskytnutí přístupu pro uživatele, kteří používají více počítačů, například přenosný a stolní.

  • Poskytnutí snadné správy pro organizace, které sledují přístup k síti podle uživatelů a ne podle počítačů.

Obecně platí, že pokud má vaše společnost více počítačů než uživatelů, představuje licence vázaná na uživatele nenákladný způsob nasazení Terminálové služby, protože platíte pouze za uživatele přistupujícího na terminálový server, a nikoli za každé zařízení, z něhož uživatel na terminálový server přistupuje. V licenční smlouvě EULA vyhledejte aplikace, které se chystáte hostovat, abyse mohli určit, zda podporují licence vázané na uživatele.