Příklady pro kvantovou chemiiQuantum chemistry examples

Na konceptech kvantové chemie jsme ručně sestavili ukázkové fermionové hamiltoniány.In the quantum chemistry concepts, we manually constructed example fermion Hamiltonians. Nyní kombinujeme algoritmy chemické simulace, které jsou uvedené v popisu simulace hamiltoniánské dynamiky, s odhadem kvantové fáze v knihovně kánonu.We now combine the chemistry simulation algorithms outlined in Simulating Hamiltonian dynamics with quantum phase estimation in the canon library. Tato kombinace nám umožňuje získat odhady energetických úrovní v reprezentované molekule, což je jedna z klíčových aplikací kvantové chemie na kvantových počítačích.This combination allows us to obtain estimates of energy levels in the represented molecule, which is one of the key applications of quantum chemistry on a quantum computer.

Namísto určování jednotlivých termínů hamiltoniánů také pracujeme s několika příklady, které nám umožňují provádět experimenty kvantové chemie ve velkém.Instead of specifying terms of the Hamiltonian one-by-one, we also work through some examples that allow us to perform quantum chemistry experiments at scale. Začneme s příklady, které načítají chemický hamiltonián kódovaný ve schématu Broombridge.We begin with examples that load a chemistry Hamiltonian encoded in the Broombridge schema.

I pro molekuly, které jsou moc velké pro simulaci na simulátoru celkového stavu, se pořád dá dělat zajímavá věda.For molecules that are too large to simulate on the full state simulator, interesting science can still be performed. Například stále jde vyhodnotit náklady na prostředky k provádění velkých chemických simulací zaměřením na simulátor trasování.For instance, the resource costs of performing large chemistry simulations may still be evaluated by targeting the trace simulator.

Podívejme se nyní na zajímavé aplikace chemické simulační knihovny prostřednictvím několika z poskytnutých ukázek.Let us now illustrate interesting applications of the chemistry simulation library through a few of the provided samples.