Začínáme se sadou Quantum Development Kit (QDK)Get started with the Quantum Development Kit (QDK)

Vítejte u sady Microsoft Quantum Development Kit!Welcome to the Microsoft Quantum Development Kit! Najdete tady všechny nástroje, které budete potřebovat ke studiu kvantového programování s použitím jazyka Q#.Here, you will find all the tools you need to learn about quantum programming with Q#. Jako pomůcku při seznamování s kvantovými výpočty v jazyku Q# vám nabízíme tuto příručku Začínáme – průvodce pro ty, kdo chtějí začít psát kvantové programy, i pro ty, kdo na to ještě nejsou připravení, ale chtějí se dozvědět víc o jazyku Q# a kvantovém programování.To guide you in learning quantum computing with Q#, we provide this Getting Started Guide, a journey guide for both those of you who want to start coding quantum programs, and people who are not yet ready to start coding but want to learn more about Q# and quantum programming.

Otázky ke kvantovým výpočtůmQuestions about quantum computing

Začneme sérií krátkých článků, ve kterých jsou shrnuté otázky ke kvantovým výpočtům.We begin with a series of short articles that summarize the questions about quantum computing. Tyto krátké články nabízejí rychlý přehled v oblasti kvantových výpočtů pro nového studenta.These short articles offer a quick overview of quantum computing for the new learner.

Co jsou kvantové výpočty?What is quantum computing?

Co dokážou kvantové počítače?What can quantum computers do?

Proč se učit provádět kvantové výpočty?Why learn quantum computing?

Co je Q#?What is Q#?

Jak se naučit provádět kvantové výpočty s využitím jazyka Q#?How to learn quantum computing with Q#?

Jazyk Q# a sada Quantum Development Kit vám poskytují nástroje potřebné k vývoji programů pro kvantové výpočty, které vyřeší vaše nejsložitější výpočetní problémy.Q# and the Quantum Development Kit gives you the tools you need to develop programs for quantum computing that will solve our most challenging problems in computing.

Co se týká páté otázky: Jak se naučit provádět kvantové výpočty s využitím jazyka Q#? , začneme poskytnutím těchto přehledů:For the fifth question: "How to learn quantum computing with Q#?", we begin by providing these overviews:

  • úvodní příručka k sestavení kvantového generátoru náhodných čísel vás seznámí s instalací sady QDK a napsáním prvního programu v Q# spolu se stručným úvodem do kvantových konceptů.a Getting Started guide on how to build a quantum random number generator guides you on installing the QDK and writing your first Q# program along with a brief introduction to quantum concepts. Generátor náhodných čísel je aplikace stylu „Q# Hello World“, která vám umožní sestavit a spustit kvantovou aplikaci během pár minut.The random number generator is a "Q# Hello World" style application, letting you build and run a quantum application in minutes.

  • úvodní příručka ke kvantovým základům v jazyce Q# vás provede napsáním programu v Q#, který předvádí některé z základních konceptů kvantového programování.a Getting Started guide on quantum basics with Q# guides you on writing a Q# program that demonstrates some of the foundational concepts of quantum programming. Pokud na programování nejste připravení, můžete pokračovat i bez instalace sady QDK. Získáte přehled o programovacím jazyku Q# a základních koncepcích kvantových výpočtů.If you are not ready to start coding, you can still follow along without installing the QDK and get an overview of the Q# programming language and the first concepts of quantum computing.

  • úvodní příručka ke Groverově vyhledávání nabízí příklad programu v Q#, který vám dá představu o síle jazyka Q# při vyjádření kvantového algoritmu způsobem, který abstrahuje od kvantových operací nízké úrovně.a Getting Started guide, Grover’s search, offers an example of a Q# program to get an idea of the power of Q# for expressing the quantum algorithm in a way that abstracts the low-level quantum operations. Rychlý start ke Groverově vyhledávání vás provede vývojem programu s využitím mnoha programovacích prostředí (s hostitelem jazyka Python nebo s hostitelem jazyka .NET a sadou Visual Studio nebo editorem Visual Studio Code).The Grover's search quickstart guides you in developing the program using a variety of programming environments (with a Python host or with .NET language host and with Visual Studio or Visual Studio Code).

  • video, kde najdete další informace o sestavování kvantových programů pomocí knihoven jazyka Q#.a video to learn more about building quantum programs with the Q# libraries. Sada QDK se dodává se standardní knihovnou jazyka Q# a s knihovnou numerics. Tyto knihovny umožňují provádět výkonné výpočetní abstrakce, které vám pomůžou při vývoji řešení.The QDK comes with Q# standard and numerics libraries that provide powerful computational abstractions that help you develop these solutions. Nabízíme také knihovnu Quantum Chemistry Library, což je knihovna jazyka Q# pro modelování chemických procesů na kvantové úrovni.We also provide the Quantum Chemistry Library, a Q# a library for modeling chemical processes at the quantum level.

Další krokyNext steps

Uvedené úvodní příručky a články mají sloužit jako průvodce programátorů i neprogramátorů úvodem do kvantových výpočtů a jazyka Q#.The Getting Started guides and articles above are meant to guide both the coder and non-coder through an introduction to quantum computing and Q#. Pokud chcete pokračovat ve studiu, jak programovat kvantové počítače pomocí Q#, máte tyto možnosti:To continue to learn how to program quantum computers with Q#: