Hierarchy Settings - Delete

Odstraní nastavení hierarchie definovaná na úrovni skupiny pro správu.

DELETE https://management.azure.com/providers/Microsoft.Management/managementGroups/{groupId}/settings/default?api-version=2020-05-01

Parametry identifikátoru URI

Name In Required Type Description
groupId
path True
  • string

ID skupiny pro správu

api-version
query True
  • string

Verze rozhraní API, která se má použít s požadavkem klienta Aktuální verze je 2018-01-01-Preview.

Odpovědi

Name Type Description
200 OK

OK

Other Status Codes

Chyba

Zabezpečení

azure_auth

Azure Active Directory tok OAuth2.

Type: oauth2
Flow: implicit
Authorization URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Scopes

Name Description
user_impersonation zosobnění uživatelského účtu

Příklady

GetGroupSettings

Sample Request

DELETE https://management.azure.com/providers/Microsoft.Management/managementGroups/root/settings/default?api-version=2020-05-01

Sample Response

Definice

ErrorDetails

Podrobnosti o chybě

ErrorResponse

Objekt Error

ErrorDetails

Podrobnosti o chybě

Name Type Description
code
  • string

Jedna ze sady kódů chyb definovaných serverem.

details
  • string

Reprezentace podrobností o chybě, která je čitelná pro člověka.

message
  • string

Reprezentace chyby, která je čitelná pro člověka.

ErrorResponse

Objekt Error

Name Type Description
error

Chyba
Podrobnosti o chybě