Získat velikost složky Image StoreGet Image Store Folder Size

Získání velikosti složky v úložišti imagíGet the size of a folder in image store

Získá celkovou velikost souboru ve složce úložiště imagí, kterou určuje contentPath.Gets the total size of file under a image store folder, specified by contentPath. Modul contentPath je relativní vzhledem ke kořenovému adresáři úložiště imagí.The contentPath is relative to the root of the image store.

ŽádostRequest

MetodaMethod Identifikátor URI žádostiRequest URI
GETGET /ImageStore/{contentPath}/$/FolderSize?api-version=6.5&timeout={timeout}

ParametryParameters

NázevName TypType VyžadovánoRequired UmístěníLocation
contentPath stringstring AnoYes CestaPath
api-version stringstring AnoYes DotazQuery
timeout celé číslo (Int64)integer (int64) NeNo DotazQuery

contentPath

Typ : řetězecType : string
Požadováno : AnoRequired : Yes

Relativní cesta k souboru nebo složce v úložišti imagí ze svého kořeneRelative path to file or folder in the image store from its root.


api-version

Typ : řetězecType : string
Požadováno : AnoRequired : Yes
Výchozí : 6.5Default : 6.5

Verze rozhraní API.The version of the API. Tento parametr je povinný a jeho hodnota musí být 6,5.This parameter is required and its value must be '6.5'.

Verze Service Fabric REST API je založena na verzi modulu runtime, ve které bylo rozhraní API zavedeno nebo bylo změněno.Service Fabric REST API version is based on the runtime version in which the API was introduced or was changed. Service Fabric runtime podporuje více než jednu verzi rozhraní API.Service Fabric runtime supports more than one version of the API. Tato verze je nejnovější podporovanou verzí rozhraní API.This version is the latest supported version of the API. Pokud je předána nižší verze rozhraní API, vrácená odpověď může být jiná než ta popsaná v této specifikaci.If a lower API version is passed, the returned response may be different from the one documented in this specification.

Kromě toho modul runtime akceptuje všechny verze, které jsou vyšší než nejnovější podporovaná verze, až do aktuální verze modulu runtime.Additionally the runtime accepts any version that is higher than the latest supported version up to the current version of the runtime. Takže pokud je nejnovější verze rozhraní API 6,0 a modul runtime je 6,1, bude modul runtime pro toto rozhraní API akceptovat verzi 6,1.So if the latest API version is 6.0 and the runtime is 6.1, the runtime will accept version 6.1 for that API. Chování rozhraní API ale bude podle zdokumentované verze 6,0.However the behavior of the API will be as per the documented 6.0 version.


timeout

Typ : Integer (Int64)Type : integer (int64)
Požadováno : neRequired : No
Výchozí : 60Default : 60
InclusiveMaximum : 4294967295InclusiveMaximum : 4294967295
InclusiveMinimum : 1InclusiveMinimum : 1

Časový limit serveru pro provedení operace během několika sekund.The server timeout for performing the operation in seconds. Tento časový limit určuje dobu, po kterou bude klient ochotn počkat na dokončení požadované operace.This timeout specifies the time duration that the client is willing to wait for the requested operation to complete. Výchozí hodnota pro tento parametr je 60 sekund.The default value for this parameter is 60 seconds.

OdpovědiResponses

Stavový kód HTTPHTTP Status Code PopisDescription Schéma odpovědiResponse Schema
200 (OK)200 (OK) Úspěšná operace vrátí stavový kód 200 a požadovanou velikost složky v úložišti imagí.A successful operation will return 200 status code and the requested folder size in image store.
FolderSizeInfoFolderSizeInfo
Všechny ostatní stavové kódyAll other status codes Podrobná chybová odpověď.The detailed error response.
FabricErrorFabricError