ProvisionApplicationTypeDescriptionBaseProvisionApplicationTypeDescriptionBase

Představuje typ registrace nebo požadovaného zřízení a v případě, že operace musí být asynchronní nebo ne.Represents the type of registration or provision requested, and if the operation needs to be asynchronous or not. Podporované typy operací zřizování jsou buď z úložiště imagí, nebo z externího úložiště.Supported types of provision operations are from either image store or external store.

DědičnostInheritance

' ProvisionApplicationTypeDescriptionBase ' je základní typ modelu polymorfního typu.'ProvisionApplicationTypeDescriptionBase' is the base type of the polymorphic type model. Vlastnost Kind je diskriminátorem pro odvozené typy.The 'Kind' property is the discriminator for the derived types. Hodnota vlastnosti Kind určuje serializovaný obsah na lince (jeden z následujících odvozených typů).The value of the 'Kind' property determines the serialized content on the wire (one of the following derived types). V následující tabulce je uvedena hodnota Kind vlastnosti a odpovídající odvozený typ, který představuje.The following table lists the value of the Kind property and corresponding derived type it represents.

Odvozené typyDerived Types

DruhKind Odvozený typDerived Type
ImageStorePathImageStorePath ProvisionApplicationTypeDescriptionProvisionApplicationTypeDescription
ExternalStoreExternalStore ExternalStoreProvisionApplicationTypeDescriptionExternalStoreProvisionApplicationTypeDescription