ReplicaHealthReplicaHealth

Představuje základní třídu pro stav repliky stavové služby nebo stav instance bezstavové služby.Represents a base class for stateful service replica or stateless service instance health. Obsahuje agregovaný stav repliky, události stavu a stavová vyhodnocení.Contains the replica aggregated health state, the health events and the unhealthy evaluations.

DědičnostInheritance

' ReplicaHealth ' je základní typ modelu polymorfního typu.'ReplicaHealth' is the base type of the polymorphic type model. Vlastnost ' ServiceKind ' je diskriminátor pro odvozené typy.The 'ServiceKind' property is the discriminator for the derived types. Hodnota vlastnosti ServiceKind určuje serializovaný obsah na lince (jeden z následujících odvozených typů).The value of the 'ServiceKind' property determines the serialized content on the wire (one of the following derived types). V následující tabulce je uvedena hodnota Kind vlastnosti a odpovídající odvozený typ, který představuje.The following table lists the value of the Kind property and corresponding derived type it represents.

Odvozené typyDerived Types

ServiceKindServiceKind Odvozený typDerived Type
StavovéStateful StatefulServiceReplicaHealthStatefulServiceReplicaHealth
BezstavováStateless StatelessServiceInstanceHealthStatelessServiceInstanceHealth