Výčt applicationstatusApplicationStatus enum

typ: řetězectype: string

Stav aplikace.The status of the application.

Možné hodnoty:Possible values are:

  • Invalid- Označuje, že stav aplikace je neplatný.Invalid - Indicates the application status is invalid. Všechny výčty prostředků infrastruktury služeb mají neplatný typ.All Service Fabric enumerations have the invalid type. Hodnota je nula.The value is zero.
  • Ready- Označuje, že stav aplikace je připraven.Ready - Indicates the application status is ready. Hodnota je 1.The value is 1.
  • Upgrading- Označuje, že stav aplikace se inovuje.Upgrading - Indicates the application status is upgrading. Hodnota je 2.The value is 2.
  • Creating- Označuje stav aplikace, který se vytváří.Creating - Indicates the application status is creating. Hodnota je 3.The value is 3.
  • Deleting- Označuje, že se smí se smí se smí se spouštět stav aplikace.Deleting - Indicates the application status is deleting. Hodnota je 4.The value is 4.
  • Failed- Označuje, že vytvoření nebo odstranění aplikace bylo ukončeno z důvodu trvalých selhání.Failed - Indicates the creation or deletion of application was terminated due to persistent failures. Další požadavek na vytvoření nebo odstranění lze přijmout k obnovení neúspěšné aplikace.Another create/delete request can be accepted to resume a failed application. Hodnota je 5.The value is 5.