Výčtu PropertyBatchOperationKindPropertyBatchOperationKind enum

typ: řetězectype: string

Druh operace dávky vlastnosti, určené operací, která má být provedena.The kind of property batch operation, determined by the operation to be performed. Následují možné hodnoty.The following are the possible values.

Možné hodnoty:Possible values are:

  • Invalid- Označuje, že operace vlastnosti je neplatná.Invalid - Indicates the property operation is invalid. Všechny výčty prostředků infrastruktury služeb mají neplatný typ.All Service Fabric enumerations have the invalid type. Hodnota je nula.The value is zero.
  • Put- Operace vytvoří nebo upraví vlastnost.Put - The operation will create or edit a property. Hodnota je 1.The value is 1.
  • Get- Operace získá majetek.Get - The operation will get a property. Hodnota je 2.The value is 2.
  • CheckExists- Operace zkontroluje, zda vlastnost existuje nebo neexistuje, v závislosti na zadaný hodnotu.CheckExists - The operation will check that a property exists or doesn't exists, depending on the provided value. Hodnota je 3.The value is 3.
  • CheckSequence- Operace zajistí, že pořadové číslo se rovná zadaný md.CheckSequence - The operation will ensure that the sequence number is equal to the provided value. Hodnota je 4.The value is 4.
  • Delete- Operace odstraní vlastnost.Delete - The operation will delete a property. Hodnota je 5.The value is 5.
  • CheckValue- Operace zajistí, že hodnota vlastnosti se rovná zadaný hodnotu.CheckValue - The operation will ensure that the value of a property is equal to the provided value. Hodnota je 7.The value is 7.