Výčtu BackupStorageKindBackupStorageKind enum

typ: řetězectype: string

Druh úložiště záloh, kde jsou uloženy zálohy.The kind of backup storage, where backups are saved.

Možné hodnoty:Possible values are:

  • Invalid- Označuje neplatný druh úložiště záloh.Invalid - Indicates an invalid backup storage kind. Všechny výčty prostředků infrastruktury služeb mají neplatný typ.All Service Fabric enumerations have the invalid type.
  • FileShare- Označuje soubor / SMB sdílené složky, které mají být použity jako záložní úložiště.FileShare - Indicates file/ SMB share to be used as backup storage.
  • AzureBlobStore- Označuje úložiště objektů blob Azure, které se má použít jako úložiště záloh.AzureBlobStore - Indicates Azure blob store to be used as backup storage.