Failover Groups - Create Or Update

Vytvoří nebo aktualizuje skupinu převzetí služeb při selhání.

PUT https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.Sql/servers/{serverName}/failoverGroups/{failoverGroupName}?api-version=2020-08-01-preview

Parametry identifikátoru URI

Name In Required Type Description
failoverGroupName
path True
 • string

Název skupiny převzetí služeb při selhání.

resourceGroupName
path True
 • string

Název skupiny prostředků, která obsahuje prostředek. Tuto hodnotu můžete získat z rozhraní Azure Resource Manager API nebo na portálu.

serverName
path True
 • string

Název serveru, který obsahuje skupinu převzetí služeb při selhání.

subscriptionId
path True
 • string

ID předplatného, které identifikuje předplatné Azure.

api-version
query True
 • string

Verze rozhraní API, která se má použít pro požadavek

Text požadavku

Name Required Type Description
properties.partnerServers True

Seznam informací o partnerském serveru pro skupinu převzetí služeb při selhání.

properties.readWriteEndpoint True

Koncový bod pro čtení i zápis instance skupiny převzetí služeb při selhání.

properties.databases
 • string[]

Seznam databází ve skupině převzetí služeb při selhání.

properties.readOnlyEndpoint

Koncový bod instance skupiny převzetí služeb při selhání určený jen pro čtení.

tags
 • object

Značky prostředků.

Odpovědi

Name Type Description
200 OK

Skupina převzetí služeb při selhání se úspěšně aktualizovala.

201 Created

Skupina převzetí služeb při selhání se úspěšně vytvořila.

202 Accepted

Přijato

Other Status Codes

Chybové odpovědi: * * _

_ 400 FailoverGroupCreateOrUpdateRequestInvalidDatabases – poskytnutá ID databází nejsou správně vytvořená ID prostředků databáze. Příklad správného formátování najdete v tématu. https://docs.microsoft.com/en-us/rest/api/sql/failovergroups/createorupdate

 • 400 FailoverGroupCreateOrUpdateRequestInvalidPartner – tělo požadavku na vytvoření nebo aktualizaci skupiny převzetí služeb při selhání je prázdné nebo není platné. Zadejte prosím platnou hodnotu tohoto pole. Příklady správně formátovaných žádostí najdete v tématu   . https://docs.microsoft.com/en-us/rest/api/sql/failovergroups/createorupdate

 • 400 FailoverGroupCreateOrUpdateRequestDuplicatePartner-jeden nebo více zadaných partnerských serverů je již součástí skupiny převzetí služeb při selhání. Ujistěte se prosím, že je primární server a všechny zadané partnerské servery jedinečné.

 • 400 FailoverGroupCreateOrUpdateRequestInvalidDatabaseServer – jedna nebo více zadaných databází na primárním serveru skupiny převzetí služeb při selhání neexistuje. Ujistěte se prosím, že všechny databáze existují na primárním serveru.

 • 400 FailoverGroupCreateOrUpdateRequestUnsupportedPartnerCount – podporuje se jenom jeden partnerský server pro skupinu převzetí služeb při selhání. Upravte prosím svůj požadavek odpovídajícím způsobem. Příklady platných žádostí najdete v tématu. https://docs.microsoft.com/en-us/rest/api/sql/failovergroups/createorupdate

 • 400 FailoverGroupCreateOrUpdateRequestInvalidReadWriteEndpoint – pro žádosti o vytvoření nebo aktualizaci je vyžadováno pole readWriteEndpoint.

 • 400 FailoverGroupCreateOrUpdateRequestInvalid – tělo požadavku skupiny pro vytvoření nebo aktualizaci převzetí služeb při selhání je prázdné nebo není platné.

 • 400 FailoverGroupUpdateOrDeleteRequestOnSecondary-úpravy skupiny převzetí služeb při selhání nejsou povoleny na sekundárním serveru. Spusťte požadavek na primárním serveru.

 • 400 FailoverGroupCreateOrUpdateRequestNegativeGracePeriodValues – hodnota období odkladu pro koncový bod pro čtení i zápis musí být nezáporná.

 • 400 FailoverGroupCreateOrUpdateRequestInvalidReadWriteEndpointFields – pro koncový bod pro čtení i zápis musí být k dispozici vlastnost failoverWithDataLossGracePeriodMinutes, pokud je vybrána zásada převzetí služeb při selhání automaticky.

 • 400 FailoverGroupCreateOrUpdateRequestInvalidReadWriteFailoverPolicy – pro žádosti o vytvoření nebo aktualizaci je vyžadováno pole failoverPolicy pro koncový bod pro čtení a zápis.

 • 400 FailoverGroupCreateOrUpdateRequestInvalidReadWriteEndpointFieldsForManualPolicy – hodnota období odkladu by neměla být poskytnuta, pokud je pro koncový bod pro čtení a zápis vybrána možnost Ruční nastavení zásad převzetí služeb při selhání. Odeberte ho prosím z požadavku.

 • 400 FailoverGroupCreateOrUpdateRequestReadOnlyPropertyModified – tělo požadavku skupiny pro vytvoření nebo aktualizaci převzetí služeb při selhání nesmí měnit vlastnost jen pro čtení {0} .

 • 400 FailoverGroupFailoverRequestOnPrimary – požadavek na převzetí služeb při selhání je třeba iniciovat na sekundárním serveru skupiny převzetí služeb při selhání.

 • 400 FailoverGroupPartnerServerFromDifferentSubscription-primární server a partnerské servery skupiny převzetí služeb při selhání jsou z různých předplatných. Pro servery skupiny převzetí služeb při selhání není povolené vzájemné předplatné.

 • 400 InvalidAddSecondaryPermission-uživatel nemá dostatečná oprávnění pro přidání sekundárního serveru na určený server.

 • 400 InvalidSku – uživatel zadal neplatnou skladovou položku.

 • 400 ServerNotFound – požadovaný server nebyl nalezen.

 • 400 FeatureDisabledOnSelectedEdition-uživatel se pokusil použít funkci, která je v aktuální edici databáze zakázána.

 • 400 TokenTooLong-poskytnutý token je příliš dlouhý.

 • 400 InvalidTargetSubregion – cílový server nečitelného sekundárního serveru není v párové oblasti Azure v systému DR.

 • 400 PartnerServerNotCompatible – uživatel se pokouší zkopírovat databázi ze serveru SAWA V1 na server Sterling nebo naopak.

 • 400 IncorrectReplicationLinkState – operace očekává, že se databáze nachází v očekávaném stavu na odkazu replikace.

 • 400 ResourcePoolNotFound-zadaný elastický fond neexistuje na určeném logickém serveru.

 • 400 AzureKeyVaultInvalidExpirationDate-operaci nelze dokončit, protože datum vypršení platnosti klíče Azure Key Vault je neplatné.

 • 400 SecurityAzureKeyVaultUrlNullOrEmpty-operaci nelze dokončit, protože identifikátor URI Azure Key Vault má hodnotu null nebo je prázdný.

 • 400 AzureKeyVaultInvalidUri-neplatná odpověď od Azure Key Vault. Použijte prosím platný identifikátor URI Azure Key Vault.

 • 400 SecurityAzureKeyVaultInvalidKeyName – operaci nelze dokončit, protože název klíče serveru je neplatný.

 • 400 PlannedFailoverTimedOutForDatabase-uživatel vyvolal plánované převzetí služeb při selhání, vypršel časový limit a konkrétní databáze se bude viny.

 • 400 PlannedFailoverTimedOut-uživatel vyvolal plánované převzetí služeb při selhání a při pokusu o kontaktování služby správy partnerů vypršel časový limit.

 • 400 AzureKeyVaultMalformedVaultUri – zadaný identifikátor URI Key Vault není platný.

 • 400 CannotUseReservedDatabaseName-v této operaci nelze použít rezervovaný název databáze.

 • 400 InvalidFailoverGroupRegion-servery zadané ve skupině převzetí služeb při selhání se musí nacházet v různých oblastech, aby poskytovaly izolaci.

 • 400 FailoverGroupDoesNotExist-skupina převzetí služeb při selhání na serveru neexistuje.

 • 400 FailoverGroupNotSecondary-převzetí služeb při selhání nelze iniciovat z primárního serveru ve skupině převzetí služeb při selhání.

 • 400 InvalidServerName – byl zadán neplatný název serveru.

 • 400 DatabaseInFailoverGroupNotPrimary-GeoDR propojení databáze již existuje, ale její role není primární, nebo se nejedná o odkaz průběžné kopírování.

 • 400 SecurityAdalPrincipalCertExpiredError-operaci nelze dokončit, protože vypršela platnost certifikátu zabezpečení Azure Key Vault.

 • 400 UnableToCreateFailoverGroupDueToTableAuditing-skupinu převzetí služeb při selhání nelze vytvořit pro server, na kterém je zapnuto auditování tabulky.

 • 400 InvalidIdentifier – identifikátor obsahuje hodnotu NULL nebo neplatný znak Unicode.

 • 400 UnableToAddDbWithTableAuditingToFailoverGroup-databáze s povoleným auditováním tabulky nebude přístupná prostřednictvím koncového bodu skupiny převzetí služeb při selhání.

 • 400 SecurityInvalidAzureKeyVaultRecoveryLevel – zadaný identifikátor URI Key Vault není platný.

 • 400 KeyMaterialNotFoundOnRemoteServer-vzdálený server nemá přístup k klíčovému materiálu, který se používá jako ochrana TDE.

 • 400 LimitOfFailoverGroupsPerServerExceeded-vytváření nové skupiny převzetí služeb při selhání bude přesáhnout povolený počet skupin převzetí služeb při selhání na jeden server.

 • 400 AzureKeyVaultMismatchError-v odpovědi HTTP bylo nalezeno neočekávané Key Vault oblasti.

 • 400 AzureKeyVaultRsaKeyNotSupported – poskytnutý Trezor klíčů používá nepodporovanou velikost klíče RSA nebo typ klíče. Podporovaná velikost klíče RSA je 2048 nebo 3072 a typ klíče je RSA nebo RSA-HSM.

 • 400 GeoReplicationDatabaseNotSecondary – operace očekává, že databáze bude cílem replikace.

 • 400 GeoReplicaLimitReached – dosáhlo se limitu replikace pro repliky.

 • 400 FailoverGroupWithVirtualNetworkRulesNotSupported – skupiny s podporou převzetí služeb při selhání konfigurované se zásadami automatického převzetí služeb při selhání se v tuto chvíli nepodporují na serverech konfigurovaných pomocí pravidel brány Nakonfigurujte prosím skupinu převzetí služeb při selhání zásadami ručního převzetí služeb při selhání.

 • 400 UnableToResolveRemoteServer-název vzdáleného partnerského serveru nebylo možné rozpoznat z důvodu neplatného názvu serveru nebo potíží s připojením služby DNS.

 • 400 RemoteDatabaseCopyPermission-uživatel nemá dostatečná oprávnění k vytvoření kopie databáze na zadaném serveru.

 • 400 SecurityAzureKeyVaultGeoChainError-vytváření sekundárního sekundárního procesu (proces známý jako řetězení) není podporováno při povolování transparentní šifrování dat pomocí Azure Key Vault (BYOK).

 • 400 FailoverGroupCreateOrUpdatePartiallySucceeded-některé databáze nebylo možné přidat nebo odebrat.

 • 401 AzureKeyVaultKeyDisabled-operaci nelze na serveru dokončit, protože klíč Azure Key Vault je zakázán.

 • 401 AzureKeyVaultNoServerIdentity-identita serveru není správně nakonfigurovaná.

 • 401 AzureKeyVaultMissingPermissions-na serveru chybí požadovaná oprávnění pro Azure Key Vault.

 • 401 AdalGenericError-operaci nelze dokončit, protože došlo k chybě Azure Active Directory.

 • 401 AdalServicePrincipalNotFound-operaci nelze dokončit, protože došlo k chybě při nalezení objektu služby knihovny Azure Active Directory.

 • 404 OperationIdNotFound – operace s ID neexistuje.

 • 404 ResourceNotFound-požadovaný prostředek nebyl nalezen.

 • 404 OperationIdNotFound – operace s ID neexistuje.

 • 404 ServerNotInSubscriptionResourceGroup-zadaný server neexistuje v zadané skupině prostředků a předplatném.

 • 404 ServerNotInSubscription-zadaný server v zadaném předplatném neexistuje.

 • 404 SourceDatabaseNotFound-zdrojová databáze neexistuje.

 • 405 UnsupportedReplicationOperation-v databázi byla zahájena Nepodporovaná operace replikace.

 • 409 OperationCancelled-operace byla zrušena uživatelem.

 • 409 OperationInterrupted-operaci na prostředku nelze dokončit, protože byla přerušena jinou operací na stejném prostředku.

 • 409 ConflictingServerOperation – pro server aktuálně probíhá operace.

 • 409 SubscriptionDisabled-předplatné je zakázané.

 • 409 ConflictingSystemOperationInProgress-v databázi probíhá operace údržby systému a další operace musí čekat na dokončení.

 • 409 GeoReplicationCannotBecomePrimaryDuringUndo-uživatel se pokusil o převzetí služeb při selhání nebo vynutit-ukončit geografickou vazbu, zatímco sekundární je ve stavu, ve kterém nemusí být fyzicky konzistentní, a nemůže tedy zadat primární roli.

 • 409 ServerKeyNameAlreadyExists-klíč serveru již na serveru existuje.

 • 409 ServerKeyUriAlreadyExists-identifikátor URI klíče serveru již na serveru existuje.

 • 409 ServerKeyDoesNotExists-klíč serveru neexistuje.

 • 409 UpdateSloInProgress-uživatel se pokusil iniciovat nekompatibilní operaci, když byla spuštěna aktualizace SLO.

 • 409 AzureKeyVaultKeyNameNotFound-operaci nelze dokončit, protože název klíče Azure Key Vault neexistuje.

 • 409 AzureKeyVaultKeyInUse-klíč je aktuálně používán serverem.

 • 409 FailoverGroupAlreadyExists-skupina převzetí služeb při selhání na daném serveru již existuje. Použijte prosím jiný název skupiny převzetí služeb při selhání.

 • 409 FailoverGroupBusy-skupina převzetí služeb při selhání je zaneprázdněná jinou operací.

 • 409 DatabaseBelongsToOtherFailoverGroup-Database patří do jiné skupiny převzetí služeb při selhání a nemůže být považována za součást této.

 • 409 DatabaseBeingAddedToFailoverGroup – databáze se momentálně přidává do skupiny převzetí služeb při selhání. Zákazník musí počkat, než se tato operace dokončí, aby se vydávala chyba odebrání.

 • 409 DatabaseBeingRemovedFromFailoverGroup – databáze se v tuto chvíli odebírá ze skupiny převzetí služeb při selhání. Zákazník musí počkat, než se tato operace dokončí, aby se problém Přidal.

 • 409 FailoverGroupDnsRecordInUse – pro požadovaný koncový bod existuje duplicitní záznam DNS.

 • 409 InvalidFailoverGroupName – byl zadán neplatný název skupiny převzetí služeb při selhání.

 • 409 InvalidOperationForDatabaseNotInReplicationRelationship-operace osazení replikace byla provedena v databázi, která je již v relaci replikace.

 • 409 InvalidDatabaseStateForOperation – operace není v aktuální stavu replikace povolena v databázi.

 • 409 DuplicateGeoDrRelation – databáze jsou již v relaci replikace. Toto je duplicitní požadavek.

 • 409 RemoteDatabaseExists – název cílové databáze již na cílovém serveru existuje.

 • 409 FailoverGroupUnableToPerformGroupOperationOnDatabases-seznam databází pro přidání nebo odebrání do skupiny převzetí služeb při selhání obsahuje chyby, které brání dokončení operace.

 • 429 SubscriptionTooManyCreateUpdateRequests-požadavky nad rámec maximálního počtu požadavků, které mohou být zpracovány dostupnými prostředky.

 • 429 SubscriptionTooManyRequests-požadavky nad rámec maximálního počtu požadavků, které mohou být zpracovány dostupnými prostředky.

 • 500 OperationTimedOut – vypršel časový limit operace a automaticky se vrátila zpět. Opakujte operaci.

 • 503 TooManyRequests-požadavky nad rámec maximálního počtu požadavků, které mohou být zpracovány dostupnými prostředky.

 • 503 AzureKeyVaultConnectionFailed – operaci nešlo dokončit na serveru, protože se nezdařily pokusy o připojení k Azure Key Vault.

 • 503 AzureKeyVaultGenericConnectionError – operaci nelze dokončit, protože při pokusu o načtení informací Key Vault došlo k chybě.

 • 503 DatabaseUnavailable-operace se nezdařila, protože databáze není k dispozici.

 • 504 RequestTimeout – požadavek služby překročil povolený časový limit.

Příklady

Create failover group

Sample Request

PUT https://management.azure.com/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default/providers/Microsoft.Sql/servers/failover-group-primary-server/failoverGroups/failover-group-test-3?api-version=2020-08-01-preview
{
 "properties": {
  "readWriteEndpoint": {
   "failoverPolicy": "Automatic",
   "failoverWithDataLossGracePeriodMinutes": 480
  },
  "readOnlyEndpoint": {
   "failoverPolicy": "Disabled"
  },
  "partnerServers": [
   {
    "id": "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default/providers/Microsoft.Sql/servers/failover-group-secondary-server"
   }
  ],
  "databases": [
   "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default/providers/Microsoft.Sql/servers/failover-group-primary-server/databases/testdb-1",
   "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default/providers/Microsoft.Sql/servers/failover-group-primary-server/databases/testdb-2"
  ]
 }
}

Sample Response

{
 "id": "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default/providers/Microsoft.Sql/servers/failover-group-primary-server/failoverGroups/failover-group-test-3",
 "name": "failover-group-test-3",
 "type": "Microsoft.Sql/servers/failoverGroups",
 "location": "Japan East",
 "properties": {
  "readWriteEndpoint": {
   "failoverPolicy": "Automatic",
   "failoverWithDataLossGracePeriodMinutes": 480
  },
  "readOnlyEndpoint": {
   "failoverPolicy": "Disabled"
  },
  "replicationRole": "Primary",
  "replicationState": "CATCH_UP",
  "partnerServers": [
   {
    "id": "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default/providers/Microsoft.Sql/servers/failover-group-secondary-server",
    "location": "Japan West",
    "replicationRole": "Secondary"
   }
  ],
  "databases": [
   "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default/providers/Microsoft.Sql/servers/failover-group-primary-server/databases/testdb-1",
   "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default/providers/Microsoft.Sql/servers/failover-group-primary-server/databases/testdb-2"
  ]
 }
}
{
 "id": "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default/providers/Microsoft.Sql/servers/failover-group-primary-server/failoverGroups/failover-group-test-3",
 "name": "failover-group-test-3",
 "type": "Microsoft.Sql/servers/failoverGroups",
 "location": "Japan East",
 "properties": {
  "readWriteEndpoint": {
   "failoverPolicy": "Automatic",
   "failoverWithDataLossGracePeriodMinutes": 480
  },
  "readOnlyEndpoint": {
   "failoverPolicy": "Disabled"
  },
  "replicationRole": "Primary",
  "replicationState": "CATCH_UP",
  "partnerServers": [
   {
    "id": "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default/providers/Microsoft.Sql/servers/failover-group-secondary-server",
    "location": "Japan West",
    "replicationRole": "Secondary"
   }
  ],
  "databases": [
   "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default/providers/Microsoft.Sql/servers/failover-group-primary-server/databases/testdb-1",
   "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default/providers/Microsoft.Sql/servers/failover-group-primary-server/databases/testdb-2"
  ]
 }
}

Definice

FailoverGroup

Skupina převzetí služeb při selhání.

FailoverGroupReadOnlyEndpoint

Koncový bod instance skupiny převzetí služeb při selhání určený jen pro čtení.

FailoverGroupReadWriteEndpoint

Koncový bod pro čtení i zápis instance skupiny převzetí služeb při selhání.

FailoverGroupReplicationRole

Role místní replikace instance skupiny převzetí služeb při selhání.

PartnerInfo

Informace o partnerském serveru pro skupinu převzetí služeb při selhání.

ReadOnlyEndpointFailoverPolicy

Zásady převzetí služeb při selhání koncového bodu jen pro čtení pro skupinu převzetí služeb při selhání.

ReadWriteEndpointFailoverPolicy

Zásady převzetí služeb při selhání koncového bodu pro čtení i zápis pro skupinu převzetí služeb při selhání. Pokud je failoverPolicy automatické, je nutné failoverWithDataLossGracePeriodMinutes.

FailoverGroup

Skupina převzetí služeb při selhání.

Name Type Description
id
 • string

ID prostředku

location
 • string

Umístění prostředku.

name
 • string

Název prostředku

properties.databases
 • string[]

Seznam databází ve skupině převzetí služeb při selhání.

properties.partnerServers

Seznam informací o partnerském serveru pro skupinu převzetí služeb při selhání.

properties.readOnlyEndpoint

Koncový bod instance skupiny převzetí služeb při selhání určený jen pro čtení.

properties.readWriteEndpoint

Koncový bod pro čtení i zápis instance skupiny převzetí služeb při selhání.

properties.replicationRole

Role místní replikace instance skupiny převzetí služeb při selhání.

properties.replicationState
 • string

Stav replikace instance skupiny převzetí služeb při selhání.

tags
 • object

Značky prostředků.

type
 • string

Typ prostředku.

FailoverGroupReadOnlyEndpoint

Koncový bod instance skupiny převzetí služeb při selhání určený jen pro čtení.

Name Type Description
failoverPolicy

Zásady převzetí služeb při selhání koncového bodu jen pro čtení pro skupinu převzetí služeb při selhání.

FailoverGroupReadWriteEndpoint

Koncový bod pro čtení i zápis instance skupiny převzetí služeb při selhání.

Name Type Description
failoverPolicy

Zásady převzetí služeb při selhání koncového bodu pro čtení i zápis pro skupinu převzetí služeb při selhání. Pokud je failoverPolicy automatické, je nutné failoverWithDataLossGracePeriodMinutes.

failoverWithDataLossGracePeriodMinutes
 • integer

Doba odkladu před převzetím služeb při selhání s ztrátou dat se u koncového bodu pro čtení i zápis pokusí Pokud je failoverPolicy automatické, je nutné failoverWithDataLossGracePeriodMinutes.

FailoverGroupReplicationRole

Role místní replikace instance skupiny převzetí služeb při selhání.

Name Type Description
Primary
 • string
Secondary
 • string

PartnerInfo

Informace o partnerském serveru pro skupinu převzetí služeb při selhání.

Name Type Description
id
 • string

Identifikátor prostředku partnerského serveru

location
 • string

Geografické umístění partnerského serveru

replicationRole

Role replikace partnerského serveru.

ReadOnlyEndpointFailoverPolicy

Zásady převzetí služeb při selhání koncového bodu jen pro čtení pro skupinu převzetí služeb při selhání.

Name Type Description
Disabled
 • string
Enabled
 • string

ReadWriteEndpointFailoverPolicy

Zásady převzetí služeb při selhání koncového bodu pro čtení i zápis pro skupinu převzetí služeb při selhání. Pokud je failoverPolicy automatické, je nutné failoverWithDataLossGracePeriodMinutes.

Name Type Description
Automatic
 • string
Manual
 • string