Managed Databases - Create Or Update

Vytvoří novou databázi nebo aktualizuje stávající databázi.

PUT https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.Sql/managedInstances/{managedInstanceName}/databases/{databaseName}?api-version=2020-08-01-preview

Parametry identifikátoru URI

Name In Required Type Description
databaseName
path True
 • string

Název databáze.

managedInstanceName
path True
 • string

Název spravované instance.

resourceGroupName
path True
 • string

Název skupiny prostředků, která obsahuje prostředek. Tuto hodnotu můžete získat z rozhraní Azure Resource Manager API nebo na portálu.

subscriptionId
path True
 • string

ID předplatného, které identifikuje předplatné Azure.

api-version
query True
 • string

Verze rozhraní API, která se má použít pro požadavek

Text požadavku

Name Required Type Description
location True
 • string

Umístění prostředku.

properties.autoCompleteRestore
 • boolean

Zda se má automaticky dokončit obnovení této spravované databáze.

properties.catalogCollation

Kolace katalogu metadat.

properties.collation
 • string

Kolace spravované databáze.

properties.createMode

Režim vytváření spravované databáze PointInTimeRestore: vytvoření databáze obnovením bodu v čase zálohy existující databáze. Je třeba zadat SourceDatabaseName, SourceManagedInstanceName a PointInTime. RestoreExternalBackup: vytvoření databáze obnovením z externích záložních souborů. Je třeba zadat kolaci, StorageContainerUri a StorageContainerSasToken. Obnovení: vytvoří databázi obnovením geograficky replikované zálohy. RecoverableDatabaseId se musí zadat jako obnovitelné ID databázového prostředku, který se má obnovit. RestoreLongTermRetentionBackup: vytvořte databázi obnovením ze zálohy pro dlouhodobé uchovávání dat (vyžaduje se longTermRetentionBackupResourceId).

properties.lastBackupName
 • string

Název souboru poslední zálohy pro obnovení této spravované databáze.

properties.longTermRetentionBackupResourceId
 • string

Název zálohy pro dlouhodobé uchovávání dat, která se má použít k obnovení této spravované databáze.

properties.recoverableDatabaseId
 • string

Identifikátor prostředku obnovitelné databáze přidružené k operaci vytvoření této databáze.

properties.restorableDroppedDatabaseId
 • string

Obnovitelné vynechané ID databázového prostředku, který se má obnovit při vytváření této databáze.

properties.restorePointInTime
 • string

Podmíněného. Pokud je createMode PointInTimeRestore, tato hodnota je povinná. Určuje bod v čase (formát ISO8601) zdrojové databáze, která se obnoví, aby se vytvořila nová databáze.

properties.sourceDatabaseId
 • string

Identifikátor prostředku zdrojové databáze přidružené k operaci vytvoření této databáze.

properties.storageContainerSasToken
 • string

Podmíněného. Pokud je createMode RestoreExternalBackup, tato hodnota je povinná. Určuje token SAS kontejneru úložiště.

properties.storageContainerUri
 • string

Podmíněného. Pokud je createMode RestoreExternalBackup, tato hodnota je povinná. Určuje identifikátor URI kontejneru úložiště, ve kterém se ukládají zálohy pro toto obnovení.

tags
 • object

Značky prostředků.

Odpovědi

Name Type Description
200 OK

Databáze se úspěšně aktualizovala.

201 Created

Databáze se úspěšně vytvořila.

202 Accepted

Přijato

Other Status Codes

Chybové odpovědi: * * *

 • 400 PitrPointInTimeInvalid – bod v čase {0} není platný. Platný bod v časovém rozsahu od {1} začátku do teď a před časem vytvoření zdrojového serveru.

 • 400 CannotUseTrailingWhitespacesInDatabaseName-ověření názvu databáze se nezdařilo.

 • 400 InvalidBackupRetentionPeriod-počet dnů uchování pro {0} není platná konfigurace. Platné uchovávání záloh ve dnech musí být mezi {1} a. {2}

 • 400 ManagedDatabaseNameInUse-databáze {0} již existuje. Zvolte jiný název databáze.

 • 400 NoMoreSpaceInManagedInstance – spravovaná instance dosáhla svého limitu úložiště. Využití úložiště pro spravovanou instanci nemůže přesáhnout (% d) MB.

 • 400 ManagedInstanceUpdateSloInProgress-"operaci nelze dokončit, protože probíhá změna vrstvy služeb pro spravovanou instanci" {0} . ' Vyčkejte, než se operace dokončí, a zkuste to znovu.“

 • 400 SourceDatabaseNotFound-zdrojová databáze neexistuje.

 • 400 RegionDoesNotSupportVersion-uživatel se pokusil vytvořit server zadané verze v umístění, kde není tato verze serveru podporována.

 • 400 PasswordNotComplex – zadané heslo není dostatečně složité.

 • 400 CannotUseReservedDatabaseName-v této operaci nelze použít rezervovaný název databáze.

 • 400 SubscriptionNotFound – požadované předplatné nebylo nalezeno.

 • 400 InvalidServerName – byl zadán neplatný název serveru.

 • 400 SourceServerNotFound-část serveru v ID zdrojové databáze, kterou jste zadali v volání rozhraní API CreateDatabaseAsCopy, se nemapuje na existující server.

 • 400 TokenTooLong-poskytnutý token je příliš dlouhý.

 • 400 CurrentDatabaseSizeExceedsMaxSize-uživatel se pokusil o snížení maximální velikosti databáze na velikost menší, než je aktuální využití.

 • 400 InvalidCollation-kolace není rozpoznána serverem.

 • 400 ServerNotFound – požadovaný server nebyl nalezen.

 • 400 UnsupportedServiceName-zadaný název není platný název, protože obsahuje jeden nebo více nepodporovaných znaků Unicode.

 • 400 CurrentDatabaseLogSizeExceedsMaxSize-uživatel se pokusil změnit databázi na SKU s nižší maximální velikostí protokolu, než je aktuální využití.

 • 400 DatabaseNumberLimitReached-dosáhlo se maximálního počtu databází pro SQL Database spravovanou instanci.

 • 400 InvalidDatabaseCreateOrUpdateRequest – tělo žádosti pro operaci vytvoření nebo aktualizace databáze je neplatné.

 • 400 InvalidResourceId-neplatný identifikátor prostředku

 • 400 InvalidSourceDatabaseId-neplatný identifikátor zdrojové databáze

 • 400 InvalidRestorableDroppedDatabaseId-neplatný identifikátor obnovitelné vynechané databáze

 • 400 MismatchingResourceGroupNameWithUrl – zadaný název skupiny prostředků se neshodoval s názvem v adrese URL.

 • 400 MismatchingServerNameWithUrl – zadaný název serveru se neshodoval s názvem v adrese URL.

 • 400 MismatchingSubscriptionWithUrl – zadaný odběr neodpovídá předplatnému v adrese URL.

 • 400 MissingCollation – vyžaduje se kolace.

 • 400 MissingSourceDatabaseId-chybí identifikátor zdrojové databáze.

 • 400 MissingRestorePointInTime – chybějící bod obnovení v čase

 • 400 MissingStorageContainerSasToken – chybějící token SAS kontejneru úložiště

 • 400 MissingStorageContainerUri – chybějící identifikátor URI kontejneru úložiště

 • 400 RestorableDroppedDatabaseIdGivenForRestoreWithSourceDatabaseId – nelze zadat restorableDroppedDatabaseId, pokud je sourceDatabaseId již uveden v režimu obnovení vytvoření

 • 400 CannotUseReservedDatabaseName-v této operaci nelze použít rezervovaný název databáze.

 • 400 InvalidLongTermRetentionManagedInstanceBackupId – neplatný identifikátor zálohy pro dlouhodobé uchovávání pro spravované instance.

 • 400 MiGeoRestoreWithWrongBackupStorageRedundancy-Geo-Restore není povolená pro spravované instance s redundancí úložiště LRS/ZRS Backup.

 • 400 ProvisioningDisabled-zobrazí chybovou zprávu od autorizačního nástroje prostředků, protože je beze změn

 • 400 AadOnlyAuthenticationIsEnabled-pouze ověřování je povoleno pouze Azure Active Directory. Obraťte se na správce systému.

 • 400 ManagementServiceFeatureDisabled-uživatel se pokusil použít funkci, která je zakázána.

 • 400 AutoCompleteMissingLastBackupName – požadavek na automatické dokončení obnovení musí mít zadaný parametr lastBackupName.

 • 400 MissingThumbprint – nelze najít certifikát serveru.

 • 400 BlobStorageServerFailure – došlo k chybě serveru BLOB Storage.

 • 400 BackupSetNotFound – pro obnovení databáze nebyly nalezeny žádné zálohy. Pokud chcete databázi obnovit, obraťte se na podporu.

 • 400 FullBackupNotFound – nelze nalézt úplné zálohování.

 • 400 RestoreFromStripedBackupsNotEnabled-obnovení ze prokládaných záloh není podporováno.

 • 400 BrokenRestorePlanNoFullBackup – plán obnovení je porušený, protože neexistuje žádná úplná záloha.

 • 400 BrokenRestorePlanWrongLogBackupLSN – plán obnovení je porušený, protože firstLsn aktuálního zálohování protokolu není <= lastLsn další zálohy protokolu.

 • 400 BrokenRestorePlanWrongDiffBackupLSN – plán obnovení je přerušený, protože firstLsn rozdílové zálohy není >= firstLsn úplného zálohování.

 • 400 BrokenRestorePlanGapInLogBackups – plán obnovení je poškozený, protože firstLsn aktuálního zálohování protokolu se nerovná lastLsn předchozí zálohy protokolu.

 • 400 XtpInitializedDuringRestore-paměťově optimalizovaná skupina souborů musí být prázdná, aby ji bylo možné obnovit na Pro obecné účely vrstvě SQL Database spravované instance.

 • 400 FullBackupMissingChecksum-poskytnutá úplná záloha neobsahuje kontrolní součet.

 • 400 FullBackupDamaged-poskytnutá úplná záloha je poškozená.

 • 400 PartiallyContainedDatabaseUnsupported-zálohování částečně obsažené databáze se nepodporuje.

 • 400 RequiredBackupIsNotLastRestored-migraci nelze dokončit, protože zadaný název záložního souboru není název posledního záložního souboru, který se obnovil.

 • 400 ManagedInstanceStorageLimitHit – spravovaná instance dosáhla svého limitu úložiště.

 • 400 IncompatiblePhysicalLayoutTooFewDataFiles-záloha databáze obsahuje nekompatibilní fyzické rozložení. V záloze se nenašly žádné datové soubory.

 • 400 IncompatiblePhysicalLayoutNonOnlineDataFilesExist-záloha databáze obsahuje nekompatibilní fyzické rozložení. Existují datové soubory, které nejsou online.

 • 400 IncompatiblePhysicalLayoutWrongNumberOfLogFiles-záloha databáze obsahuje nekompatibilní fyzické rozložení. Více souborů protokolu není podporováno.

 • 400 IncompatiblePhysicalLayoutNonOnlineLogFilesExist-záloha databáze obsahuje nekompatibilní fyzické rozložení. Existují soubory protokolů, které nejsou online.

 • 400 IncompatiblePhysicalLayoutTooManyNonDataLogFiles-záloha databáze obsahuje nekompatibilní fyzické rozložení. Příliš mnoho souborů, které nejsou typu data nebo protokolu.

 • 400 ExternalBackupAlreadySignaledToComplete – požadavek na obnovení již byl signálem dokončen.

 • 400 ExternalBackupRestoreHasNotBeenStarted – žádost o obnovení se dá dokončit až po zahájení obnovení.

 • 400 ExternalBackupUpgradeInProgress-požadavek na obnovení nelze dokončit, protože probíhá upgrade.

 • 400 IncompatiblePhysicalLayoutTooManyXTPFiles-záloha databáze obsahuje nekompatibilní fyzické rozložení. Ve skupině souborů, která obsahuje MEMORY_OPTIMIZED_DATA, bylo nalezeno více souborů.

 • 400 BlobStorageFailure – došlo k chybě úložiště objektů BLOB.

 • 404 SubscriptionDoesNotHaveServer – požadovaný server nebyl nalezen.

 • 404 ServerNotInSubscriptionResourceGroup-zadaný server neexistuje v zadané skupině prostředků a předplatném.

 • 404 ResourceNotFound-požadovaný prostředek nebyl nalezen.

 • 404 CannotFindServerCertificateWithThumbprint – nejde najít certifikát serveru s kryptografickým otiskem {0} . K vytvoření certifikátu použijte prosím rutinu PowerShellu Add-AzureRmSqlManagedInstanceTransparentDataEncryptionCertificate.

 • 404 CannotFindObject – objekt nelze najít, protože neexistuje nebo nemáte oprávnění.

 • 404 DatabaseDoesNotExist-uživatel zadal název databáze, který v této instanci serveru neexistuje.

 • 404 ServerNotInSubscription-zadaný server v zadaném předplatném neexistuje.

 • 404 RestoreSourceDatabaseNotFound – nepodařilo se najít databázi ' {0} ' v čase ' {1} ', kterou je možné obnovit.

 • 404 ServerNotInSubscriptionResourceGroup-zadaný server neexistuje v zadané skupině prostředků a předplatném.

 • 409 RemoteDatabaseExists – název cílové databáze již na cílovém serveru existuje.

 • 409 ConflictingDatabaseOperation-v databázi již existuje nějaká operace a aktuální operace by měla čekat, než se dokončí.

 • 409 SubscriptionDisabled-předplatné je zakázané.

 • 409 ManagementServiceDatabaseBusy-databáze {0} je zaneprázdněna jinou operací. Zkuste prosím tuto operaci později.

 • 409 ConflictingSystemOperationInProgress-v databázi probíhá operace údržby systému a další operace musí čekat na dokončení.

 • 409 ConflictingManagedInstanceOperation – pro spravovanou instanci aktuálně probíhá operace.

 • 409 MiDropFailedOnAuthLocks-uživatel se pokusil o vyřazení poslední spravované instance v podsíti, která má u prostředků použit zámek.

 • 409 MiCreateFailedNonDelegatedSubnet-uživatel se pokusil nasadit spravovanou instanci nebo fond spravované instance v podsíti, která není delegována do Microsoft. SQL/managedInstances.

 • 429 SubscriptionTooManyCreateUpdateRequests-požadavky nad rámec maximálního počtu požadavků, které mohou být zpracovány dostupnými prostředky.

 • 429 SubscriptionTooManyRequests-požadavky nad rámec maximálního počtu požadavků, které mohou být zpracovány dostupnými prostředky.

 • 429 SubscriptionTooManyCreateUpdateRequests-požadavky nad rámec maximálního počtu požadavků, které mohou být zpracovány dostupnými prostředky.

 • 429 SubscriptionTooManyRequests-požadavky nad rámec maximálního počtu požadavků, které mohou být zpracovány dostupnými prostředky.

 • 429 ConflictingSubscriptionOperation – pro předplatné aktuálně probíhá operace.

 • 500 ActivateOrDeactivateWorkflowThrottling – pracovní postup aktivace nebo deaktivace se nezdařil, protože existuje příliš mnoho souběžných pracovních postupů.

 • 503 DatabaseUnavailable-operace se nezdařila, protože databáze není k dispozici.

 • 503 TooManyRequests-požadavky nad rámec maximálního počtu požadavků, které mohou být zpracovány dostupnými prostředky.

 • 503 TooManyRequests-požadavky nad rámec maximálního počtu požadavků, které mohou být zpracovány dostupnými prostředky.

 • 504 RequestTimeout – požadavek služby překročil povolený časový limit.

 • 504 RequestTimeout – požadavek služby překročil povolený časový limit.

Příklady

Creates a new managed database by restoring from an external backup
Creates a new managed database from restoring a geo-replicated backup
Creates a new managed database from restoring a long term retention backup
Creates a new managed database using point in time restore
Creates a new managed database with maximal properties
Creates a new managed database with minimal properties

Creates a new managed database by restoring from an external backup

Sample Request

PUT https://management.azure.com/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default-SQL-SouthEastAsia/providers/Microsoft.Sql/managedInstances/managedInstance/databases/managedDatabase?api-version=2020-08-01-preview
{
 "properties": {
  "createMode": "RestoreExternalBackup",
  "storageContainerUri": "https://myaccountname.blob.core.windows.net/backups",
  "storageContainerSasToken": "sv=2015-12-11&sr=c&sp=rl&sig=1234",
  "collation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
  "autoCompleteRestore": true,
  "lastBackupName": "last_backup_name"
 },
 "location": "southeastasia"
}

Sample Response

{
 "tags": {
  "tagKey1": "TagValue1"
 },
 "location": "southeastasia",
 "id": "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default-SQL-SouthEastAsia/providers/Microsoft.Sql/managedInstances/testsvr/databases/testdb1",
 "name": "testdb1",
 "properties": {
  "collation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
  "status": "Online",
  "creationDate": "2017-06-07T04:41:33.937Z",
  "defaultSecondaryLocation": "North Europe"
 },
 "type": "Microsoft.Sql/managedInstances/databases"
}
{
 "tags": {
  "tagKey1": "TagValue1"
 },
 "location": "southeastasia",
 "id": "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default-SQL-SouthEastAsia/providers/Microsoft.Sql/managedInstances/testsvr/databases/testdb2",
 "name": "testdb2",
 "properties": {
  "collation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
  "status": "Online",
  "creationDate": "2017-06-07T04:41:33.937Z",
  "defaultSecondaryLocation": "North Europe"
 },
 "type": "Microsoft.Sql/managedInstances/databases"
}

Creates a new managed database from restoring a geo-replicated backup

Sample Request

PUT https://management.azure.com/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default-SQL-SouthEastAsia/providers/Microsoft.Sql/managedInstances/server1/databases/testdb_recovered?api-version=2020-08-01-preview
{
 "location": "southeastasia",
 "properties": {
  "createMode": "Recovery",
  "recoverableDatabaseId": "/subscriptions/11111111-2222-3333-4444-555555555555/resourceGroups/Default-SQL-WestEurope/providers/Microsoft.Sql/managedInstances/testsvr/recoverableDatabases/testdb"
 }
}

Sample Response

{
 "tags": {
  "tagKey1": "TagValue1"
 },
 "location": "southeastasia",
 "id": "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default-SQL-SouthEastAsia/providers/Microsoft.Sql/managedInstances/server1/recoverableDatabases/testdb_recovered",
 "name": "testdb_recovered",
 "properties": {
  "collation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
  "status": "Online",
  "creationDate": "2018-11-07T04:41:33.937Z"
 },
 "type": "Microsoft.Sql/managedInstances/databases"
}
{
 "tags": {
  "tagKey1": "TagValue1"
 },
 "location": "southeastasia",
 "id": "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default-SQL-SouthEastAsia/providers/Microsoft.Sql/managedInstances/testsvr/recoverableDatabases/testdb_recovered",
 "name": "testdb_recovered",
 "properties": {
  "collation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
  "status": "Online",
  "creationDate": "2018-11-07T04:41:33.937Z"
 },
 "type": "Microsoft.Sql/managedInstances/databases"
}

Creates a new managed database from restoring a long term retention backup

Sample Request

PUT https://management.azure.com/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default-SQL-SouthEastAsia/providers/Microsoft.Sql/managedInstances/managedInstance/databases/managedDatabase?api-version=2020-08-01-preview
{
 "properties": {
  "createMode": "RestoreExternalBackup",
  "storageContainerUri": "https://myaccountname.blob.core.windows.net/backups",
  "storageContainerSasToken": "sv=2015-12-11&sr=c&sp=rl&sig=1234",
  "collation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS"
 },
 "location": "southeastasia"
}

Sample Response

{
 "tags": {
  "tagKey1": "TagValue1"
 },
 "location": "southeastasia",
 "id": "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default-SQL-SouthEastAsia/providers/Microsoft.Sql/managedInstances/testsvr/databases/testdb1",
 "name": "testdb1",
 "properties": {
  "collation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
  "status": "Online",
  "creationDate": "2017-06-07T04:41:33.937Z",
  "defaultSecondaryLocation": "North Europe"
 },
 "type": "Microsoft.Sql/managedInstances/databases"
}
{
 "tags": {
  "tagKey1": "TagValue1"
 },
 "location": "southeastasia",
 "id": "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default-SQL-SouthEastAsia/providers/Microsoft.Sql/managedInstances/testsvr/databases/testdb2",
 "name": "testdb2",
 "properties": {
  "collation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
  "status": "Online",
  "creationDate": "2017-06-07T04:41:33.937Z",
  "defaultSecondaryLocation": "North Europe"
 },
 "type": "Microsoft.Sql/managedInstances/databases"
}

Creates a new managed database using point in time restore

Sample Request

PUT https://management.azure.com/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default-SQL-SouthEastAsia/providers/Microsoft.Sql/managedInstances/managedInstance/databases/managedDatabase?api-version=2020-08-01-preview
{
 "location": "southeastasia",
 "properties": {
  "createMode": "PointInTimeRestore",
  "sourceDatabaseId": "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default-SQL-SouthEastAsia/providers/Microsoft.Sql/managedInstances/testsvr/databases/testdb",
  "restorePointInTime": "2017-07-14T05:35:31.503Z"
 }
}

Sample Response

{
 "tags": {
  "tagKey1": "TagValue1"
 },
 "location": "southeastasia",
 "id": "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default-SQL-SouthEastAsia/providers/Microsoft.Sql/managedInstances/testsvr/databases/testdb1",
 "name": "testdb1",
 "properties": {
  "collation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
  "status": "Online",
  "creationDate": "2017-06-07T04:41:33.937Z",
  "defaultSecondaryLocation": "North Europe"
 },
 "type": "Microsoft.Sql/managedInstances/databases"
}
{
 "tags": {
  "tagKey1": "TagValue1"
 },
 "location": "southeastasia",
 "id": "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default-SQL-SouthEastAsia/providers/Microsoft.Sql/managedInstances/testsvr/databases/testdb2",
 "name": "testdb2",
 "properties": {
  "collation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
  "status": "Online",
  "creationDate": "2017-06-07T04:41:33.937Z",
  "defaultSecondaryLocation": "North Europe"
 },
 "type": "Microsoft.Sql/managedInstances/databases"
}

Creates a new managed database with maximal properties

Sample Request

PUT https://management.azure.com/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default-SQL-SouthEastAsia/providers/Microsoft.Sql/managedInstances/managedInstance/databases/managedDatabase?api-version=2020-08-01-preview
{
 "tags": {
  "tagKey1": "TagValue1"
 },
 "location": "southeastasia"
}

Sample Response

{
 "tags": {
  "tagKey1": "TagValue1"
 },
 "location": "southeastasia",
 "id": "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default-SQL-SouthEastAsia/providers/Microsoft.Sql/managedInstances/testsvr/databases/testdb1",
 "name": "testdb1",
 "properties": {
  "collation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
  "status": "Online",
  "creationDate": "2017-06-07T04:41:33.937Z",
  "defaultSecondaryLocation": "North Europe"
 },
 "type": "Microsoft.Sql/managedInstances/databases"
}
{
 "tags": {
  "tagKey1": "TagValue1"
 },
 "location": "southeastasia",
 "id": "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default-SQL-SouthEastAsia/providers/Microsoft.Sql/managedInstances/testsvr/databases/testdb2",
 "name": "testdb2",
 "properties": {
  "collation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
  "status": "Online",
  "creationDate": "2017-06-07T04:41:33.937Z",
  "defaultSecondaryLocation": "North Europe"
 },
 "type": "Microsoft.Sql/managedInstances/databases"
}

Creates a new managed database with minimal properties

Sample Request

PUT https://management.azure.com/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default-SQL-SouthEastAsia/providers/Microsoft.Sql/managedInstances/managedInstance/databases/managedDatabase?api-version=2020-08-01-preview
{
 "location": "southeastasia"
}

Sample Response

{
 "location": "southeastasia",
 "id": "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default-SQL-SouthEastAsia/providers/Microsoft.Sql/managedInstances/testsvr/databases/testdb1",
 "name": "testdb1",
 "properties": {
  "collation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
  "status": "Online",
  "creationDate": "2017-06-07T04:41:33.937Z",
  "defaultSecondaryLocation": "North Europe"
 },
 "type": "Microsoft.Sql/managedInstances/databases"
}
{
 "location": "southeastasia",
 "id": "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default-SQL-SouthEastAsia/providers/Microsoft.Sql/managedInstances/testsvr/databases/testdb2",
 "name": "testdb2",
 "properties": {
  "collation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
  "status": "Online",
  "creationDate": "2017-06-07T04:41:33.937Z",
  "defaultSecondaryLocation": "North Europe"
 },
 "type": "Microsoft.Sql/managedInstances/databases"
}

Definice

CatalogCollationType

Kolace katalogu metadat.

ManagedDatabase

Prostředek spravované databáze.

ManagedDatabaseCreateMode

Režim vytváření spravované databáze PointInTimeRestore: vytvoření databáze obnovením bodu v čase zálohy existující databáze. Je třeba zadat SourceDatabaseName, SourceManagedInstanceName a PointInTime. RestoreExternalBackup: vytvoření databáze obnovením z externích záložních souborů. Je třeba zadat kolaci, StorageContainerUri a StorageContainerSasToken. Obnovení: vytvoří databázi obnovením geograficky replikované zálohy. RecoverableDatabaseId se musí zadat jako obnovitelné ID databázového prostředku, který se má obnovit. RestoreLongTermRetentionBackup: vytvořte databázi obnovením ze zálohy pro dlouhodobé uchovávání dat (vyžaduje se longTermRetentionBackupResourceId).

ManagedDatabaseStatus

Stav databáze.

CatalogCollationType

Kolace katalogu metadat.

Name Type Description
DATABASE_DEFAULT
 • string
SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
 • string

ManagedDatabase

Prostředek spravované databáze.

Name Type Description
id
 • string

ID prostředku

location
 • string

Umístění prostředku.

name
 • string

Název prostředku

properties.autoCompleteRestore
 • boolean

Zda se má automaticky dokončit obnovení této spravované databáze.

properties.catalogCollation

Kolace katalogu metadat.

properties.collation
 • string

Kolace spravované databáze.

properties.createMode

Režim vytváření spravované databáze PointInTimeRestore: vytvoření databáze obnovením bodu v čase zálohy existující databáze. Je třeba zadat SourceDatabaseName, SourceManagedInstanceName a PointInTime. RestoreExternalBackup: vytvoření databáze obnovením z externích záložních souborů. Je třeba zadat kolaci, StorageContainerUri a StorageContainerSasToken. Obnovení: vytvoří databázi obnovením geograficky replikované zálohy. RecoverableDatabaseId se musí zadat jako obnovitelné ID databázového prostředku, který se má obnovit. RestoreLongTermRetentionBackup: vytvořte databázi obnovením ze zálohy pro dlouhodobé uchovávání dat (vyžaduje se longTermRetentionBackupResourceId).

properties.creationDate
 • string

Datum vytvoření databáze

properties.defaultSecondaryLocation
 • string

Geograficky spárované oblasti.

properties.earliestRestorePoint
 • string

Nejstarší bod obnovení v čase pro obnovení bodu v čase.

properties.failoverGroupId
 • string

Identifikátor prostředku skupiny převzetí služeb při selhání instance, ke kterému patří tato spravovaná databáze.

properties.lastBackupName
 • string

Název souboru poslední zálohy pro obnovení této spravované databáze.

properties.longTermRetentionBackupResourceId
 • string

Název zálohy pro dlouhodobé uchovávání dat, která se má použít k obnovení této spravované databáze.

properties.recoverableDatabaseId
 • string

Identifikátor prostředku obnovitelné databáze přidružené k operaci vytvoření této databáze.

properties.restorableDroppedDatabaseId
 • string

Obnovitelné vynechané ID databázového prostředku, který se má obnovit při vytváření této databáze.

properties.restorePointInTime
 • string

Podmíněného. Pokud je createMode PointInTimeRestore, tato hodnota je povinná. Určuje bod v čase (formát ISO8601) zdrojové databáze, která se obnoví, aby se vytvořila nová databáze.

properties.sourceDatabaseId
 • string

Identifikátor prostředku zdrojové databáze přidružené k operaci vytvoření této databáze.

properties.status

Stav databáze.

properties.storageContainerSasToken
 • string

Podmíněného. Pokud je createMode RestoreExternalBackup, tato hodnota je povinná. Určuje token SAS kontejneru úložiště.

properties.storageContainerUri
 • string

Podmíněného. Pokud je createMode RestoreExternalBackup, tato hodnota je povinná. Určuje identifikátor URI kontejneru úložiště, ve kterém se ukládají zálohy pro toto obnovení.

tags
 • object

Značky prostředků.

type
 • string

Typ prostředku.

ManagedDatabaseCreateMode

Režim vytváření spravované databáze PointInTimeRestore: vytvoření databáze obnovením bodu v čase zálohy existující databáze. Je třeba zadat SourceDatabaseName, SourceManagedInstanceName a PointInTime. RestoreExternalBackup: vytvoření databáze obnovením z externích záložních souborů. Je třeba zadat kolaci, StorageContainerUri a StorageContainerSasToken. Obnovení: vytvoří databázi obnovením geograficky replikované zálohy. RecoverableDatabaseId se musí zadat jako obnovitelné ID databázového prostředku, který se má obnovit. RestoreLongTermRetentionBackup: vytvořte databázi obnovením ze zálohy pro dlouhodobé uchovávání dat (vyžaduje se longTermRetentionBackupResourceId).

Name Type Description
Default
 • string
PointInTimeRestore
 • string
Recovery
 • string
RestoreExternalBackup
 • string
RestoreLongTermRetentionBackup
 • string

ManagedDatabaseStatus

Stav databáze.

Name Type Description
Creating
 • string
Inaccessible
 • string
Offline
 • string
Online
 • string
Restoring
 • string
Shutdown
 • string
Updating
 • string