Žádost o navýšení kvóty s využitím rozhraní REST API podpory AzureRequest a quota increase using the Azure Support REST API

K vyžádání další kvóty pro službu Azure můžete využít rozhraní REST API podpory Azure.You can request additional quota for an Azure service by using the Azure Support REST API. Tento článek ukazuje příklady pro Azure Virtual Machines (jádra/vCPU), Azure Batch, Azure SQL Database a Azure Synapse Analytics.This article shows examples for Azure Virtual Machines (cores/vCPU), Azure Batch, Azure SQL Database, and Azure Synapse Analytics. Všechny žádosti o navýšení kvóty při vytváření lístků vyžadují další informace, například oblast a nové limity.All quota increase requests require details like region and new limits during ticket creation. Pro typy prostředků v našich příkladech Azure vyžaduje další podrobnosti, aby se pro žádost o kvótu zajistilo včasné zpracování.For the resource types in our examples, Azure requires additional details to ensure the quota request is processed in a timely manner.

Další kvótu si také můžete vyžádat také tak, že na webu Azure Portal otevřete lístek podpory typu Limity služeb a předplatných (kvóty).You can also request additional quota by opening a support ticket of type "Service and Subscription limits (quota)" in the Azure portal.

Azure Virtual Machines (jádra/vCPU)Azure Virtual Machines (cores/vCPU)

ObjektyObjects

Pokud si chcete vyžádat navýšení kvóty pro Azure Virtual Machines (jádra/vCPU), poskytněte další údaje prostřednictvím objektu QuotaTicketDetails.To request a quota increase for Azure Virtual Machines (cores/vCPU), provide additional details through the QuotaTicketDetails object.

Objekt QuotaTicketDetails zahrnuje tři vlastnosti:QuotaTicketDetails includes three properties:

Název vlastnostiProperty Name Požaduje seRequired TypType PopisDescription Podporované hodnotySupported Values
quotaChangeRequestSubTypequotaChangeRequestSubType FalseFalse řetězecstring Typ dílčího prostředku, pro který požadujete navýšení kvótySub resource type for which you're requesting a quota increase NeuvedenoNot Applicable
quotaChangeRequestVersionquotaChangeRequestVersion TrueTrue řetězecstring Verze datové části žádosti o změnu kvótyQuota change request payload version 1.0"1.0"
quotaChangeRequestsquotaChangeRequests TrueTrue řetězecstring Seznam objektů QuotaChangeRequestList of QuotaChangeRequest objects List<QuotaChangeRequest>List<QuotaChangeRequest>

QuotaChangeRequest zahrnuje dvě vlastnosti:QuotaChangeRequest includes two properties:

Název vlastnostiProperty Name Požaduje seRequired TypType PopisDescription Podporované hodnotySupported Values
.region TrueTrue řetězecstring Oblast nebo umístění Azure, pro které požadujete navýšení kvótyAzure location or region for which you're requesting the quota increase Získejte seznam oblastí podle služby.Get region list by service.
payloadpayload TrueTrue řetězecstring Serializovaná hodnota objektu PayloadSerialized value of Payload object Jak je popsáno níže.As described below.

Podrobné informace o datové částiPayload details

VlastnostProperty Požaduje seRequired TypType PopisDescription PříkladExample
VmFamilyVmFamily TrueTrue řetězecstring Seznam rodin SKU pro Microsoft.ComputeMicrosoft.Compute SKU family list Řada ESv3ESv3 Series
NewLimitNewLimit TrueTrue celé číslointeger Požadovaný nový limit kvótyDesired new quota limit 200200

PříkladExample

Pokud si chcete vyžádat kvótu pro Azure Virtual Machines (jádra/vCPU), postupujte takto:To request quota for Azure Virtual Machines (cores/vCPU):

"quotaTicketDetails": {
 "quotaChangeRequestVersion": "1.0",
 "quotaChangeRequests": [
  {
   "region": "AustraliaEast",
   "payload": "{\"VMFamily\":ESv3 Series\",\"NewLimit\":200}"
  },
  {
   "region": "AustraliaEast",
   "payload": "{\"VMFamily\":Av2 Series\",\"NewLimit\":20}"
  },
 ]
}

Projděte si kompletní text žádosti a odpovědi pro navýšení kvóty pro Azure Virtual Machines (jádra/vCPU).View the complete request and response body for Quota increase for Azure Virtual Machines (cores/vCPU).

Azure BatchAzure Batch

Pro Azure Batch si můžete vyžádat navýšení kvóty na úrovni předplatného nebo na úrovni účtu Batch.For Azure Batch, you can request a quota increase at the subscription level or at the batch account level.

ObjektyObjects

Pokud si chcete vyžádat navýšení kvóty pro Azure Batch, poskytněte další údaje prostřednictvím objektu QuotaTicketDetails.To request a quota increase for Azure Batch, provide additional details through the QuotaTicketDetails object.

Objekt QuotaTicketDetails zahrnuje tři vlastnosti:QuotaTicketDetails includes three properties:

Název vlastnostiProperty Name Požaduje seRequired TypType PopisDescription Podporované hodnotySupported Values
quotaChangeRequestSubTypequotaChangeRequestSubType FalseFalse řetězecstring Typ dílčího prostředku, pro který požadujete navýšení kvótySub resource type for which you are requesting a quota increase NeuvedenoNot Applicable
quotaChangeRequestVersionquotaChangeRequestVersion TrueTrue řetězecstring Verze datové části žádosti o změnu kvótyQuota change request payload Version 1.0"1.0"
quotaChangeRequestsquotaChangeRequests TrueTrue řetězecstring Seznam objektů QuotaChangeRequestList of QuotaChangeRequest objects List<QuotaChangeRequest>List<QuotaChangeRequest>

QuotaChangeRequest zahrnuje dvě vlastnosti:QuotaChangeRequest includes two properties:

Název vlastnostiProperty Name Požaduje seRequired TypType PopisDescription Podporované hodnotySupported Values
.region TrueTrue řetězecstring Oblast nebo umístění Azure, pro které požadujete navýšení kvótyAzure location or region for which you are requesting a quota increase Získejte seznam oblastí podle služby.Get region list by service.
payloadpayload TrueTrue řetězecstring Serializovaná hodnota objektu PayloadSerialized value of Payload object Jak je popsáno níže.As described below.

Vyžádání kvóty na úrovni předplatnéhoRequest quota at the subscription level

Pokud si chcete vyžádat navýšení kvóty na úrovni předplatného, nastavte quotaChangeRequestSubType na hodnotu Subscription.To request a quota increase at the subscription level, set quotaChangeRequestSubType to "Subscription".

Podrobné informace o datové částiPayload Details

VlastnostProperty Požaduje seRequired TypType PopisDescription PříkladExample
TypType TrueTrue řetězecstring Účet je jediným podporovaným typem na úrovni předplatného."Account" is the only supported type at the subscription level ÚčetAccount
NewLimitNewLimit TrueTrue celé číslointeger Požadovaný nový počet účtůDesired new number of accounts 55

PříkladExample

Pokud si chcete vyžádat navýšení kvóty pro účty Azure Batch na úrovni předplatného, postupujte takto:To request a quota increase for Azure Batch accounts at the subscription level:

"quotaTicketDetails": {
 "quotaChangeRequestVersion": "1.0",
 "quotaChangeRequestSubType": "Subscription",
 "quotaChangeRequests": [
  {
   "region": "EastUS",
   "payload": "{\"NewLimit\":5,\"Type\":\"Account\"}"
  }
 ]
}

Projděte si kompletní text žádosti a odpovědi pro navýšení kvóty pro účet Azure Batch (předplatné).View the complete request and response body for Quota increase for Azure Batch account (subscription).

Vyžádání kvóty na úrovni účtuRequest quota at the account level

Pokud si chcete vyžádat kvótu na úrovni účtu, nastavte quotaChangeRequestSubType na hodnotu Account.To request quota at the account level, set quotaChangeRequestSubType to "Account".

Podrobné informace o datové částiPayload Details

VlastnostProperty Požaduje seRequired TypType PopisDescription PříkladExample
AccountNameAccountName TrueTrue řetězecstring Jedinečný název účtu ve službě BatchUnique account name in the Batch service testBatchAccounttestBatchAccount
TypType řetězecstring TrueTrue Požadovaný typ dílčího prostředkuDesired sub-resource type ÚlohyJobs
Řada virtuálních počítačůVM Family TrueTrue řetězecstring Rodina SKU pro Microsoft.Compute.Microsoft.Compute SKU family. Zadává se jenom pro dílčí prostředek jádra Dedicated.Specify only for Dedicated core sub-resource. standardA0_A7FamilystandardA0_A7Family
NewLimitNewLimit TrueTrue celé číslointeger Požadovaný nový limit kvótyDesired new quota limit 55

Podporované typy dílčích prostředků pro účet Batch:Supported sub-resource types for Batch Account:

TypType PopisDescription
VyhrazenáDedicated Vyhrazený virtuální počítač Azure nebo virtuální počítač cloudové službyDedicated Azure virtual machine (VM) or cloud service VM
LowPriorityLowPriority Postradatelný virtuální počítač Azure nebo virtuální počítač cloudové službyEvictable Azure virtual machine (VM) or cloud service VM
FondyPools Kolekce uzlů, na kterých běží příslušná aplikaceCollection of nodes that your application runs on
ÚlohyJobs Kolekce úkolůCollection of tasks

PříkladyExamples

Pokud si chcete vyžádat navýšení kvóty pro vyhrazená jádra pro účet Azure Batch, postupujte takto:To request a quota increase for Dedicated Cores for an Azure Batch account:

"quotaTicketDetails": {
 "quotaChangeRequestVersion": "1.0",
 "quotaChangeRequestSubType": "Account",
 "quotaChangeRequests": [
  {
   "region": "EastUS",
   "payload": "{\"AccountName\":\"testBatchAccount\",\"VMFamily\":\"standardA0_A7Family\",\"NewLimit\":200,\"Type\":\"Dedicated\"}"
  }
 ]
}

Projděte si kompletní text žádosti a odpovědi pro navýšení kvóty pro účet Batch (účet) a typ Dedicated.View the complete request and response body for Quota increase for Batch account (Account) and Type: Dedicated

Pokud si chcete vyžádat navýšení kvóty pro úlohy pro účet Azure Batch, postupujte takto:To request a quota increase for Jobs for an Azure Batch account:

"quotaTicketDetails": {
 "quotaChangeRequestVersion": "1.0",
 "quotaChangeRequestSubType": "Account",
 "quotaChangeRequests": [
  {
   "region": "EastUS",
   "payload": "{\"AccountName\":\"testBatchAccount\",\"NewLimit\":5,\"Type\":\"Jobs\"}"
  }
 ]
}

Projděte si kompletní text žádosti a odpovědi pro navýšení kvóty pro účet Batch (úlohy).View complete request and response body for Quota increase for Batch account (Jobs)

Azure SQL DatabaseAzure SQL Database

Pro Azure SQL Database si můžete vyžádat navýšení kvóty na základě jednotek propustnosti databáze (DTU) nebo počtu serverů.For Azure SQL Database, you can request a quota increase based on Database Throughput Units (DTUs) or number of servers.

ObjektyObjects

Pokud si chcete vyžádat navýšení kvóty pro Azure SQL Database, poskytněte další údaje prostřednictvím objektu QuotaTicketDetails.To request a quota increase for Azure SQL Database, provide additional details through the QuotaTicketDetails object.

Objekt QuotaTicketDetails zahrnuje tři vlastnosti:The QuotaTicketDetails object includes three properties:

Název vlastnostiProperty Name Požaduje seRequired TypType PopisDescription Podporované hodnotySupported Values
quotaChangeRequestSubTypequotaChangeRequestSubType FalseFalse řetězecstring Typ dílčího prostředku, pro který požadujete navýšení kvótySub resource type for which you are requesting a quota increase NeuvedenoNot Applicable
quotaChangeRequestVersionquotaChangeRequestVersion TrueTrue řetězecstring Verze datové části žádosti o změnu kvótyQuota change request payload Version 1.0"1.0"
quotaChangeRequestsquotaChangeRequests TrueTrue řetězecstring Seznam objektů QuotaChangeRequestList of QuotaChangeRequest objects List<QuotaChangeRequest>List<QuotaChangeRequest>

Objekt QuotaChangeRequest zahrnuje dvě vlastnosti:The QuotaChangeRequest object includes two properties:

Název vlastnostiProperty Name Požaduje seRequired TypType PopisDescription Podporované hodnotySupported Values
.region TrueTrue řetězecstring Oblast nebo umístění Azure pro typ dílčího prostředku, pro které požadujete navýšení kvótyAzure location or region Sub resource type for which you are requesting a quota increase Získejte seznam oblastí podle služby.Get region list by service.
payloadpayload TrueTrue řetězecstring Serializovaná hodnota objektu PayloadSerialized value of Payload object Jak je popsáno níže.As described below.

Navýšení kvóty pro DTUQuota increase for DTUs

Pokud chcete požádat o navýšení kvóty pro DTU, nastavte quotaChangeRequestSubType na hodnotu DTUs.To request a quota increase for DTUs, set quotaChangeRequestSubType to "DTUs".

Podrobné informace o datové částiPayload Details

VlastnostProperty Požaduje seRequired TypType PopisDescription PříkladExample
ServerNameServerName TrueTrue řetězecstring Jedinečný název serveru služby SQL DatabaseUnique name of the SQL Database server testservertestserver
NewLimitNewLimit TrueTrue celé číslointeger Požadovaný nový limit kvóty pro DTUDesired new quota limit for DTUs 50005000

PříkladExample

Pokud chcete požádat o navýšení kvóty pro DTU, postupujte následovně:To request a quota increase for DTUs:

"quotaTicketDetails": {
 "quotaChangeRequestVersion": "1.0",
 "quotaChangeRequestSubType": "DTUs",
 "quotaChangeRequests": [
  {
   "region": "EastUS",
   "payload": "{\"ServerName\":\"testserver\",\"NewLimit\":5000}"
  }
 ]
}

Navýšení kvóty pro serveryQuota increase for servers

Pokud chcete požádat o navýšení kvóty pro servery, nastavte quotaChangeRequestSubType na hodnotu Servers.To request a quota increase for servers, set quotaChangeRequestSubType to "Servers".

Podrobné informace o datové částiPayload Details

VlastnostProperty Požaduje seRequired TypType PopisDescription PříkladExample
NewLimitNewLimit TrueTrue řetězecstring Požadovaný počet serverů služby SQL Database pro předplatnéDesired number of SQL Database servers for the subscription 200200

PříkladExample

Pokud chcete požádat o navýšení kvóty pro servery, postupujte následovně:To request a quota increase for servers:

"quotaTicketDetails": {
   "quotaChangeRequestVersion": "1.0",
   "quotaChangeRequestSubType": "Servers",
   "quotaChangeRequests": [
    {
     "region": "EastUS",
     "payload": "{\"NewLimit\":200}"
    }
   ]
  }

Azure Synapse AnalyticsAzure Synapse Analytics

Pro Azure Synapse Analytics si můžete vyžádat navýšení kvóty na základě jednotek propustnosti databáze (DTU) nebo počtu serverů.For Azure Synapse Analytics, you can request a quota increase based on Database Throughput Units (DTUs) or number of servers.

ObjektyObjects

Pokud si chcete vyžádat navýšení kvóty pro Azure Synapse Analytics, poskytněte další údaje prostřednictvím objektu QuotaTicketDetails.To request a quota increase for Azure Synapse Analytics, provide additional details through the QuotaTicketDetails object.

Objekt QuotaTicketDetails zahrnuje tři vlastnosti:QuotaTicketDetails includes three properties:

Název vlastnostiProperty Name Požaduje seRequired TypType PopisDescription Podporované hodnotySupported Values
quotaChangeRequestSubTypequotaChangeRequestSubType FalseFalse řetězecstring Typ dílčího prostředku, pro který požadujete navýšení kvótySub resource type for which you are requesting a quota increase NeuvedenoNot Applicable
quotaChangeRequestVersionquotaChangeRequestVersion TrueTrue řetězecstring Verze datové části žádosti o změnu kvótyQuota change request payload Version 1.0"1.0"
quotaChangeRequestsquotaChangeRequests TrueTrue řetězecstring Seznam objektů QuotaChangeRequestList of QuotaChangeRequest objects List<QuotaChangeRequest>List<QuotaChangeRequest>

QuotaChangeRequest zahrnuje dvě vlastnosti:QuotaChangeRequest includes two properties:

Název vlastnostiProperty Name Požaduje seRequired TypType PopisDescription Podporované hodnotySupported Values
.region TrueTrue řetězecstring Oblast nebo umístění Azure, pro které požadujete navýšení kvótyAzure location or region for which you are requesting a quota increase Získejte seznam oblastí podle služby.Get region list by service.
payloadpayload TrueTrue řetězecstring Serializovaná hodnota objektu PayloadSerialized value of Payload object Jak je popsáno níže.As described below.

Navýšení kvóty pro DTUQuota increase for DTUs

Pokud chcete požádat o navýšení kvóty pro DTU, nastavte quotaChangeRequestSubType na hodnotu DTUs.To request a quota increase for DTUs, set quotaChangeRequestSubType to "DTUs".

Podrobné informace o datové částiPayload details

VlastnostProperty Požaduje seRequired TypType PopisDescription PříkladExample
ServerNameServerName TrueTrue řetězecstring Jedinečný název serveru služby Azure Synapse AnalyticsUnique name of the Azure Synapse Analytics server testservertestserver
NewLimitNewLimit TrueTrue celé číslointeger Požadovaný nový limit kvóty pro DTUDesired new quota limit for DTUs 50005000

PříkladExample

Pokud chcete požádat o navýšení kvóty pro DTU, postupujte následovně:To request a quota increase for DTUs:

"quotaTicketDetails": {
 "quotaChangeRequestVersion": "1.0",
 "quotaChangeRequestSubType": "DTUs",
 "quotaChangeRequests": [
  {
   "region": "EastUS",
   "payload": "{\"ServerName\":\"testserver\",\"NewLimit\":5000}"
  }
 ]
}

Navýšení kvóty pro serveryQuota increase for servers

Pokud chcete požádat o navýšení kvóty pro servery, nastavte quotaChangeRequestSubType na hodnotu Servers.To request a quota increase for servers, set quotaChangeRequestSubType to "Servers".

Podrobné informace o datové částiPayload Details

VlastnostProperty Požaduje seRequired TypType PopisDescription PříkladExample
NewLimitNewLimit TrueTrue řetězecstring Požadovaný počet serverů služby Azure Synapse Analytics pro předplatnéDesired number of Azure Synapse Analytics servers for the subscription 200200

PříkladExample

Pokud chcete požádat o navýšení kvóty pro servery v oblasti, postupujte následovně:To request a quota increase for servers in a region:

"quotaTicketDetails": {
   "quotaChangeRequestVersion": "1.0",
   "quotaChangeRequestSubType": "Servers",
   "quotaChangeRequests": [
    {
     "region": "EastUS",
     "payload": "{\"NewLimit\":200}"
    }
   ]
  }

Další krokyNext steps

Rozhraní REST API podpory AzureAzure Support REST API