Monitorování aplikací pomocí konzoly System Center Configuration ManagerMonitor applications from the System Center Configuration Manager console

Platí pro: System Center Configuration Manager (Current Branch)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

V nástroji System Center Configuration Manager, můžete monitorovat nasazení veškerého softwaru, včetně aktualizací softwaru, nastavení dodržování předpisů, aplikací, pořadí úloh a balíčky a programy.In System Center Configuration Manager, you can monitor the deployment of all software, including software updates, compliance settings, applications, task sequences, and packages and programs. Nasazení můžete monitorovat pomocí monitorování pracovního prostoru v konzole nástroje Configuration Manager, nebo pomocí sestav.You can monitor deployments by using the Monitoring workspace in the Configuration Manager console or by using reports.

Aplikace v nástroji Configuration Manager podporují monitorování na základě stavu, která umožňuje sledovat poslední stav nasazení aplikací pro uživatele a zařízení.Applications in Configuration Manager support state-based monitoring, which enables you to track the last application deployment state for users and devices. Tyto stavové zprávy obsahují informace o jednotlivých zařízeních.These state messages display information about individual devices. Například pokud je aplikace nasazená na kolekci uživatelů, můžete zobrazit stav dodržování předpisů, nasazení a účel nasazení v konzole nástroje Configuration Manager.For example, if an application is deployed to a collection of users, you can view the compliance state of the deployment and the deployment purpose in the Configuration Manager console.

Další informace o stavech dodržování předpisů v nástroji System Center Configuration ManagerLearn about compliance states in System Center Configuration Manager

Stav nasazení aplikace může mít některý z následujících stavů shody:An application deployment state has one of the following compliance states:

 • Úspěch – Nasazení aplikace bylo úspěšné nebo bylo zjištěno, že instalace proběhla již dříve.Success – The application deployment succeeded or was found to be already installed.

 • Probíhá – Nasazení aplikace probíhá.In Progress – The application deployment is in progress.

 • Neznámé – Stav nasazení aplikace nelze určit.Unknown – The state of the application deployment could not be determined. Tento stav se netýká nasazení s účelem K dispozici.This state is not applicable for deployments with a purpose of Available. Tento stav obvykle bývá zobrazen, pokud od klienta dosud nebyly přijaty stavové zprávy.This state is typically displayed when state messages from the client are not yet received.

 • Požadavky nesplněny – Aplikace nebyla nasazena, protože neodpovídá některé závislosti nebo požadavku pravidla, případně proto, že cílový operační systém nasazení není použitelný.Requirements Not Met – The application was not deployed because it was not compliant with a dependency or a requirement rule, or because the operating system to which it was deployed was not applicable.

 • Chyba – Nasazení aplikace se nezdařilo z důvodu chyby.Error – The application failed to deploy because of an error.

Můžete zobrazit další informace o jednotlivých stavech dodržování předpisů, včetně podkategorií stavu shody a počet uživatelů a zařízení v této kategorii.You can view additional information for each compliance state, including subcategories within the compliance state and the number of users and devices in this category. Například stav shody Chyba obsahuje následující podkategorie:For example, the Error compliance state includes the following subcategories:

 • Chyby při vyhodnocování požadavkůError evaluating requirements

 • Chyby související s obsahemContent related errors

 • Chyby při instalaciInstallation errors

  Pokud nasazení aplikace odpovídá více stavů shody, můžete vidět celkový stav, který představuje nejnižší úroveň shody.When more than one compliance state applies for an application deployment, you can see the aggregate state that represents the lowest compliance. Příklad:For example:

  • Pokud se uživatel přihlásí ke dvěma zařízením a aplikace je úspěšně nainstalována do jednoho z nich, avšak u druhého se instalace nezdaří, celkový stav nasazení aplikace pro tohoto uživatele bude chyba.If a user signs in to two devices and the application is successfully installed on one device but fails to install on the second device, the aggregate deployment state of the application for that user displays as Error.

  • Pokud je aplikace nasazená pro všechny uživatele, kteří se přihlaste k počítači, zobrazí se více výsledků nasazení pro tento počítač.If an application is deployed to all users that sign in to a computer, you receive multiple deployment results for that computer. Pokud se jedno z nasazení nezdaří, celkový stav nasazení pro tento počítač bude Chyba.If one of the deployments fails, the aggregate deployment state for the computer displays as Error.

Stavy nasazení balíčku a programu nejsou agregovány.The deployment state for package and program deployments is not aggregated.

Pomocí těchto podkategorií můžete rychle zjistit jakékoli závažné potíže s nasazením aplikace.Use these subcategories to help you to quickly identify any important issues with an application deployment. Můžete si také zobrazit další informace o zařízeních spadajících do určité podkategorie stavu shody.You can also view additional information about the devices that fall into a particular subcategory of a compliance state.

Správa aplikací v nástroji Configuration Manager obsahuje několik předdefinovaných sestav, které umožňují monitorovat informace o aplikacích a nasazeních.Application management in Configuration Manager includes a number of built-in reports that enable you to monitor information about applications and deployments. Tyto sestavy mají kategorii sestav Distribuce softwaru – monitorování aplikací.These reports have the report category of Software Distribution – Application Monitoring.

Další informace o postupu konfigurace generování sestav v nástroji Configuration Manager najdete v tématu vytváření sestav v nástroji System Center Configuration Manager.For more information about how to configure reporting in Configuration Manager, see Reporting in System Center Configuration Manager.

Monitorování stavu aplikace v konzole nástroje Configuration ManagerMonitor the state of an application in the Configuration Manager console

 1. V konzole nástroje Configuration Manager, zvolte monitorování > nasazení.In the Configuration Manager console, choose Monitoring > Deployments.

 2. Chcete-li zkontrolovat podrobnosti nasazení pro každý stav shody a zařízení s tímto stavem, vyberte nasazení a potom na Domů kartě nasazení skupině, zvolte zobrazit stav otevřít stav nasazení podokně.To review deployment details for each compliance state and the devices in that state, select a deployment, and then, on the Home tab, in the Deployment group, choose View Status to open the Deployment Status pane. V tomto podokně si můžete zobrazit položky s jednotlivými stavy shody.In this pane, you can view the assets with each compliance state. Zvolte prostředek zobrazíte podrobnější informace o stavu nasazení tohoto prostředku.Choose any asset to view more detailed information about the deployment status to that asset.

  Poznámka

  Počet položek, které se dají zobrazit v podokně Stav nasazení , je omezený na 20 000.The number of items that can be displayed in the Deployment Status pane is limited to 20,000. Pokud potřebujete zobrazit víc položek, slouží k zobrazení údajů o stavu aplikací sestavy nástroje Configuration Manager.If you need to see more items, use Configuration Manager reports to view application status data.

  Stav typů nasazení je agregován v podokně Stav nasazení .The status of deployment types is aggregated in the Deployment Status pane. Chcete-li si zobrazit podrobnější informace o typech nasazení, použijte sestavu Chyby infrastruktury aplikace v kategorii sestav Distribuce softwaru – monitorování aplikací.To view more detailed information about the deployment types, use the report Application Infrastructure Errors in the report category Software Distribution – Application Monitoring.

 3. Chcete-li zkontrolovat obecné informace o nasazení aplikace stavu, vyberte nasazení a klikněte na tlačítko Souhrn kartu vybrané nasazení okna.To review general status information about an application deployment, select a deployment, and then choose the Summary tab in the Selected Deployment window.

 4. Zkontrolovat informace o typu nasazení aplikací, vyberte nasazení a klikněte na tlačítko typy nasazení kartu vybrané nasazení okna.To review information about the applications deployment type, select a deployment, and then choose the Deployment Types tab in the Selected Deployment window.

Informace, které se zobrazí v stav nasazení podokně po zvolení zobrazit stav představují dynamická data z databáze nástroje Configuration Manager.The information that's shown in the Deployment Status pane after you choose View Status is live data from the Configuration Manager database. Informace, které se zobrazí v Souhrn kartu a typy nasazení kartu představují souhrnná data.The information that's shown in the Summary tab and the Deployment Types tab is summarized data.

Pokud data zobrazená v Souhrn kartu a typy nasazení kartu se neshoduje s daty zobrazenými v stav nasazení podokně zvolte Spustit souhrn k aktualizaci dat na těchto kartách.If the data that is shown in the Summary tab and the Deployment Types tab does not match the data that's shown in the Deployment Status pane, choose Run Summarization to update the data in these tabs. Výchozí interval shrnutí nasazení aplikací můžete nastavit následovně:You can configure the default application deployment summarization interval as follows:

 1. V konzole nástroje Configuration Manager, zvolte správu > konfigurace lokality > lokality.In the Configuration Manager console, choose Administration > Site Configuration > Sites.

 2. Z lokality vyberte lokalitu, pro který chcete nastavit interval shrnutí a poté v Domů kartě nastavení skupině, zvolte Shrnutí stavu.From the Sites list, select the site for which you want to configure the summarization interval, and then in the Home tab, in the Settings group, choose Status Summarizers.

 3. V shrnutí stavu dialogového okna zvolte shrnutí nasazení aplikacea klikněte na tlačítko upravit.In the Status Summarizers dialog box, choose Application Deployment Summarizer, and then choose Edit.

 4. V shrnutí nasazení aplikace – vlastnosti dialogovém okně nakonfigurovat požadované intervaly shrnutí a klikněte na tlačítko OK.In the Application Deployment Summarizer Properties dialog box, configure the required summarization intervals, and then choose OK.