Postup použití časových období údržby v nástroji System Center Configuration ManagerHow to use maintenance windows in System Center Configuration Manager

Platí pro: System Center Configuration Manager (Current Branch)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

Časová období údržby umožňují definovat čas, kdy lze provádět činnosti nástroje Configuration Manager na kolekci zařízení.Maintenance windows enable you to define a time when Configuration Manager operations can be carried out on a device collection. Použití časových období údržby zajistit, aby změny probíhaly v obdobích, které nemají vliv na produktivitu konfigurace klienta.You use maintenance windows to help ensure that client configuration changes occur during periods that don't affect productivity. Od Configuration Manageru verze 1806 se vaši uživatelé je můžou zobrazit při jejich další časové období údržby je z stav instalace kartu centra softwaru.Starting in Configuration Manager version 1806, your users can see when their next maintenance window is from the Installation status tab in the Software Center.

Tyto operace podporují časová období údržby:The following operations support maintenance windows:

 • Nasazení softwaruSoftware deployments

 • Nasazení aktualizací softwaruSoftware update deployments

 • Nasazení a vyhodnocení nastavení dodržování předpisůCompliance settings deployment and evaluation

 • Nasazení operačního systémuOperating system deployments

 • Nasazení pořadí úlohTask sequence deployments

  Konfigurace časových období údržby s počátečním datem, spuštění a dokončení čas a způsob opakování.Configure maintenance windows with a start date, a start and finish time, and a recurrence pattern. Maximální doba trvání okna musí být kratší než 24 hodin.The maximum duration of a window has to be less than 24 hours. Ve výchozím nastavení restartování počítačů vyžadovaná nasazením nejsou povoleny mimo časové období údržby, ale můžete přepsat výchozí nastavení.By default, computer restarts caused by a deployment aren't allowed outside of a maintenance window, but you can override the default. Období údržby mají vliv jenom spuštění při spuštění programu nasazení; aplikace nastavené pro místní stahování a spouštění mohou stahovat obsah i mimo okno.Maintenance windows affect only the time when the deployment program runs; applications configured to download and run locally can download content outside of the window.

  Když klientský počítač je členem kolekce zařízení, která má časové období údržby, program zajišťující nasazení spouští pouze v případě, že maximální povolená doba spuštění nepřekračuje trvání pro okno.When a client computer is a member of a device collection that has a maintenance window, a deployment program runs only if the maximum allowed run time doesn't exceed the duration configured for the window. Pokud se spuštění programu nepovede, vygeneruje se výstraha a nasazení se znova spustí v dalším plánovaném časovém období údržby, ve kterém bude dost času.If the program fails to run, an alert is generated and the deployment is rerun during the next scheduled maintenance window that has available time.

Použití více časových období údržbyUsing multiple maintenance windows

Když klientský počítač členem více kolekcí zařízení, které mají časová období údržby, platí tato pravidla:When a client computer is a member of multiple device collections that have maintenance windows, these rules apply:

 • Pokud se časové intervaly nepřekrývaly, má zato, že dva nezávislé časové intervaly.If the maintenance windows don't overlap, they're treated as two independent maintenance windows.

 • Pokud se časové intervaly pro překrývají, už má zato jednom časovém období údržby zahrnující období vztahuje i časová období údržby.If the maintenance windows overlap, they're treated as a single maintenance window encompassing the time period covered by both maintenance windows. Například, pokud dva windows, každou hodinu a překrývají se 30 minutami, účinné trvání časového období údržby, bude 90 minut.For example, if two windows, each an hour in duration overlap by 30 minutes, the effective duration of the maintenance window would be 90 minutes.

  Když uživatel zahájí instalaci aplikace z centra softwaru, aplikace se nainstaluje hned, bez ohledu na oknech údržby.When a user initiates an application installation from Software Center, the application is installed immediately, regardless of any maintenance windows.

  Pokud nasazení aplikace s účelem Požadované dosáhne konečného termínu mimo pracovní dobu nastavenou uživatelem v Centru softwaru, aplikace se nainstaluje.If an application deployment with a purpose of Required reaches its installation deadline during the nonbusiness hours configured by a user in Software Center, the application will be installed.

Konfigurace časových období údržbyHow to configure maintenance windows

 1. V konzole nástroje Configuration Manager, zvolte prostředky a Kompatibilita> kolekce zařízení.In the Configuration Manager console, choose Assets and Compliance> Device Collections.

 2. V kolekce zařízení vyberte kolekce, ze seznamu.In the Device Collections list, select a collection. Nelze vytvořit časová období údržby pro všechny systémy kolekce.You can't create maintenance windows for the All Systems collection.

 3. Na Domů kartě vlastnosti skupině, zvolte vlastnosti.On the Home tab, in the Properties group, choose Properties.

 4. V údržby Windows karty <název kolekce> vlastnosti dialogového okna zvolte nový ikonu.In the Maintenance Windows tab of the <collection name> Properties dialog box, choose the New icon.

 5. Dokončení <nové> plán dialogového okna.Complete the <new> Schedule dialog.

 6. Proveďte výběr z použít tento plán pro rozevíracího seznamu.Make a selection from the Apply this schedule to drop-down list.

 7. Zvolte OK a ukončete <název kolekce> vlastnosti dialogové okno.Choose OK and then close the <collection name> Properties dialog box.

Pomocí PowershelluUsing PowerShell

PowerShell je možné provádět konfiguraci oken údržby.PowerShell can be used to configure maintenance windows. Víc informací najdete v následujících tématech:For more information, see: