Technical preview pro nástroj Configuration ManagerTechnical preview for Configuration Manager

Platí pro: System Center Configuration Manager (Technical Preview)Applies to: System Center Configuration Manager (Technical Preview)

Tento článek obsahuje podrobnosti o měsíčních větev technical preview nástroje Configuration Manager.This article provides details about the monthly technical preview branch of Configuration Manager. Technical preview zavádí nové funkce, které společnost Microsoft pracuje na.The technical preview introduces new functionality that Microsoft is working on. Přináší nové funkce, které ještě nejsou zahrnuté v aktuální větvi nástroje Configuration Manager.It introduces new features that aren't yet included in the current branch of Configuration Manager. Tyto funkce možná časem zahrneme do aktualizace aktuální větve.These features might eventually be included in an update to the current branch. Předtím, než jsme dokončení funkce, budeme rádi, když je vyzkoušeli a sdělte nám svůj názor.Before we finalize the features, we want you to try them out and give us feedback.

Protože tato verze technical preview, podrobnosti a funkce se mohou změnit.Because this release is a technical preview, details and functionality are subject to change.

Tyto informace platí pro všechny verze technical preview branch Configuration Manageru.This information applies to all versions of the Configuration Manager technical preview branch. Tento článek uvádí jednotlivé nové funkce spolu s verze technical preview, ve kterém se nejdřív zobrazí.This article lists each new feature along with the technical preview version in which it first appears. Například verze 1809 pro září (09) 2018 (18).For example, version 1809 for September (09) of 2018 (18). Samostatné články vyhrazený pro každý podrobnosti ve verzi preview verze jednotlivých funkcí.Separate articles dedicated to each preview version detail the individual features.

Informace o tom, co je nového v aktuální větev Configuration Manageru, najdete v článku co je nového v přírůstkových verzích nástroje Configuration Manager.For information about what's new in the current branch of Configuration Manager, see What's new in Configuration Manager incremental versions.

Požadavky a omezeníRequirements and limitations

Důležité

Technical preview je licencovaná pro použití pouze v testovacím prostředí.The technical preview is licensed for use only in a lab environment. Poskytovat služby podpory společnosti Microsoft a některé funkce nemusí být k dispozici v softwaru ve verzi preview.Microsoft may not provide support services and certain features may not be available in the preview software. Kromě toho může mít software verze preview nižší nebo jiné standardy zabezpečení, ochrany osobních údajů, usnadnění, dostupnosti a spolehlivosti vzhledem k komerčně dostupný software.Additionally, the preview software may have reduced or different security, privacy, accessibility, availability, and reliability standards relative to commercially provided software.

Pro většinu požadovaných součástí, pomocí informací v podporované konfigurace.For most product prerequisites, use the information in the Supported configurations. Větev technical preview se vztahují tyto výjimky:The following exceptions apply to the technical preview branch:

 • Každá instalace je aktivní po dobu 90 dnů předtím, než se změní na neaktivní.Each install is active for 90 days before it becomes inactive.

 • Jediným podporovaným jazykem je angličtina.English is the only language supported.

 • Podporuje pouze následující parametry příkazového řádku instalace:It only supports the following setup command-line parameters:

  • /silent
  • /testdbupgrade
 • Spojovací bod služby se nainstaluje do režimu online.The service connection point installs to online mode. Nepodporuje v režimu offline.It doesn't support offline mode.

 • Samostatné články u každé konkrétní verze technical Preview zahrnují další omezení a požadavky, podle potřeby.The separate articles for each specific version of the technical preview include additional limitations or requirements, as applicable.

 • Větev technical preview nejsou podporovány následující funkce:The following features aren't supported with the technical preview branch:

 • Není dostupná podpora pro aktualizaci do aktuální větve z této větve ve verzi preview.There's no support for updating to current branch from this preview branch.

  Poznámka

  Jakmile jsou aktualizace k dispozici pro verzi preview, stále najít a nainstalovat z aktualizace a údržba uzlu konzoly Configuration Manageru.When updates are available for a preview version, you still find and install them from the Updates and Servicing node of the Configuration Manager console. Video o procesu upgradu v konzole, najdete v článku balíčky aktualizací instalace nástroje Configuration Manager na webu youtube.com.For a video of the in-console upgrade process, see Installing Configuration Manager update packages on youtube.com.

 • Podporuje jenom samostatnou primární lokalitou.It only supports a standalone primary site. Není dostupná podpora pro lokalitu centrální správy více primárních lokalit a sekundárních lokalit.There's no support for a central administration site, multiple primary sites, or secondary sites.

Větev technical preview nástroje Configuration Manager podporuje následující produkty a technologie:The technical preview branch of Configuration Manager supports the following products and technologies:

 • Podporuje pouze následující verze systému SQL Server:It only supports the following versions of SQL Server:

  • SQL Server 2017 (s kumulativní aktualizací 2 a novější) od verze nástroje Configuration Manager verzi 1710SQL Server 2017 (with cumulative update 2, and later) beginning in Configuration Manager version 1710
  • SQL Server 2016 (bez aktualizace Service Pack a novější)SQL Server 2016 (with no Service Pack, and later)
  • SQL Server 2014 (s aktualizací Service Pack 1 a novější)SQL Server 2014 (with Service Pack 1, and later)
  • SQL Server 2012 (s aktualizací Service Pack 3, nebo novější)SQL Server 2012 (with Service Pack 3, or later)
 • Lokalita podporuje nejvýš 10 klientů, které se musí spustit jednu z následujících verzí systému Windows:The site supports up to 10 clients, which must run one of the following versions of Windows:

  • Windows 10Windows 10
  • Windows 8.1Windows 8.1
  • Windows 7Windows 7

Poznámka

Zahrnutí těchto produktů v tomto obsahu není implikují rozšíření podpory pro verzi, která je nad rámec jeho životní cyklus odborné pomoci.The inclusion of these products in this content doesn't imply an extension of support for a version that's beyond its support lifecycle. Nástroj Configuration Manager nepodporuje produkty, u kterých už uplynul životní cyklus podpory.Configuration Manager doesn't support products that are beyond their support lifecycle. Další informace najdete v tématu Microsoft Lifecycle Policy.For more information, see Microsoft Lifecycle Policy.

Instalace a aktualizaceInstall and update

Větev technical preview nástroje Configuration Manager pro použití testovacího prostředí se liší od aktuální větve nástroje Configuration Manager pro použití v produkčním prostředí.The Configuration Manager technical preview branch for lab use is distinct from the Configuration Manager current branch for production use.

Nejdřív nainstalujte základní verzi větev technical preview.First install a baseline version of the technical preview branch. Po instalaci základní verze, pak pomocí konzolových aktualizací aktuální pomocí nejnovější verze preview vaše instalace odpovídala.After installing a baseline version, then use in-console updates to bring your installation up-to-date with the most recent preview version. Zpravidla nové verze technical Preview jsou k dispozici každý měsíc.Typically, new versions of the technical preview are available each month.

Společnost Microsoft podporuje jednotlivých verzí technical preview až do tří po sobě jdoucích verze jsou k dispozici.Microsoft supports each technical preview version up until three successive versions are available. Například při verzi 1708 vydané verzi 1704 již není v podpoře.For example, when version 1708 released, version 1704 was no longer in support. Verze 1705, 1706 a verzi 1707 zůstala v technické podpory.Versions 1705, 1706, and 1707 remained in support. Směrný plán nespadala podpory, je stále podporována pro instalaci nové lokality technical preview, za předpokladu, že okamžitě aktualizovat na podporovanou verzi.When a baseline falls out of support, it's still supported for installing a new technical preview site, assuming you immediately update to a supported version. Starší směrného plánu se podporuje, dokud nebude k dispozici nová základní verze.The older baseline is supported until a new baseline version is available. Aktualizovat na nejnovější dostupnou verzi ze standardních hodnot a následně zopakovat tento proces aktualizace, dokud nenainstalujete nejnovější verzi technical preview.Update to the latest available version from the baseline, and then repeat the update process until you install the latest technical preview version.

Tip

Při instalaci aktualizace na verzi technical preview, aktualizujete svou instalaci preview na tuto novou verzi technical preview.When you install an update to the technical preview, you update your preview installation to that new technical preview version. Instalace verze technical preview nikdy má povolenou možnost upgradovat na instalaci aktuální větve.A technical preview installation never has the option to upgrade to a current branch installation. Taky nikdy obdrží aktualizace z verzi aktuální větve.It also never receives updates from the current branch release.

Několikrát po celý rok jsou větev technical preview a aktuálních verzí větve se stejným číslem verze.Several times throughout the year, there are technical preview branch and current branch versions with the same version number. Například je 1802 verzi technical preview a verzi current branch 1802.For example, there is a technical preview version 1802 and a current branch version 1802.

Aktivní základní verzeActive baseline versions

Nejdřív nainstalujte základní verzi dobu až jednoho roku od jeho vydání.Install a baseline version for up to one year after its release. Když instalujete novou lokalitu technical preview, je-li více než jedné základní verzi aktuálně k dispozici, použijte nejnovější základní verzi.When you install a new technical preview site, if more than one baseline version is currently available, use the latest baseline version.

 • Verze Technical preview 1810.2: Configuration Manager technical preview verze 1810.2 je k dispozici jako aktualizace v konzole oba a jako nová základní verze.Technical preview version 1810.2: The Configuration Manager technical preview version 1810.2 is available as both an in-console update and as a new baseline version. Stáhněte si základní verze z TechNet Evaluation Center.Download baseline versions from the TechNet Evaluation Center.

Poskytnutí názoruProviding feedback

Jsme rádi bychom znali váš názor o nové funkce ve verzi technical preview.We love to hear your feedback about the new features in the technical preview. Další informace najdete v tématu názor na produkt.For more information, see Product feedback.

Pokud máte nápady o nových funkcích, že které byste si rádi chcete vědět, že i.If you have ideas about new features you would like to see, we want to know that as well. K odeslání nových nápadů a hlasovat o nápadech ostatních, Navštivte naši stránku UserVoice.To submit new ideas and to vote on the ideas submitted by others, visit our UserVoice page.

Funkce v nejnovější verziFeatures in the most recent version

Nejnovější verzi nástroje Configuration Manager technical preview k dispozici jsou následující funkce:The following features are available with the most recent Configuration Manager technical preview version:

Technical Preview verze 1811Technical Preview version 1811

Poznámka

Funkce, které byly k dispozici v předchozí verzi technical preview zůstanou dostupné i v novějších verzích.Features that were available in a previous version of the technical preview remain available in later versions. Podobně funkce, které se přidají do aktuální větve nástroje Configuration Manager zůstanou dostupné i v větev technical preview.Similarly, features that are added to the Configuration Manager current branch remain available in the technical preview branch.

Funkce v poslední podporované verze technical PreviewFeatures in recent supported technical previews

Následující funkce byly vydány v předchozích verzích technical preview branch Configuration Manageru, které jsou stále podporovány:The following features were released with previous versions of the Configuration Manager technical preview branch that are still supported:

FunkceFeature Verze Technical previewTechnical preview version Aktuální verzeCurrent branch version
Vylepšení vyhodnocování kolekce Improvements to collection evaluation Technický náhled 1810.2Tech Preview 1810.2 Verze 1810Version 1810
Ověřování u správců nástroje Configuration Manager Configuration Manager administrator authentication Technický náhled 1810.2Tech Preview 1810.2 Verze 1810Version 1810
Přehledy správy pravidlo pro verze klienta zdroje sdílené mezipaměti Management insights rule for peer cache source client version Technický náhled 1810.2Tech Preview 1810.2 Verze 1810Version 1810
Vylepšení nastavení internetových klientů Improvements to internet-based client setup Technický náhled 1810.2Tech Preview 1810.2 Verze 1810Version 1810
Převést aplikace MSIX Convert applications to MSIX Technický náhled 1810.2Tech Preview 1810.2 Verze 1810Version 1810
Vylepšení instalace klienta Improvement to client installation Technický náhled 1810Tech Preview 1810 Verze 1810Version 1810
Požadované aplikace zásady dodržování předpisů pro spoluspravovaná zařízení Required app compliance policy for co-managed devices Technický náhled 1810Tech Preview 1810 Verze 1810Version 1810
Vylepšení řídicí panel pro spolusprávu Improvement to co-management dashboard Technický náhled 1810Tech Preview 1810 Verze 1810Version 1810
Nové možnosti pro skupiny hranic New boundary group options Technický náhled 1810Tech Preview 1810 Verze 1810Version 1810
Systém lokality na uzlu clusteru Windows Site system on Windows cluster node Technický náhled 1810Tech Preview 1810 Verze 1810Version 1810
Vylepšení CMPivot Improvements to CMPivot Technický náhled 1810Tech Preview 1810 Verze 1810Version 1810
Vylepšení do skriptů Improvements to scripts Technický náhled 1810Tech Preview 1810 Verze 1810Version 1810
Nová akce oznámení klienta k probuzení zařízení New client notification action to wake up device Technický náhled 1810Tech Preview 1810 Verze 1810Version 1810
Podpora pořadí úkolů pro skupiny hranic Task sequence support for boundary groups Technický náhled 1810Tech Preview 1810 Verze 1810Version 1810
Řídicí panel přehledů správy Management insights dashboard Technický náhled 1810Tech Preview 1810 Verze 1810Version 1810
Dokumentace ke službě řídicí panel v konzole In-console documentation dashboard Technický náhled 1810Tech Preview 1810 Nepřidáno
Vylepšení údržby ovladače Improvements to driver maintenance Technický náhled 1810Tech Preview 1810 Verze 1810Version 1810
Podpora pořadí úloh systému Windows Autopilot existujících zařízení pracujících s Task sequence support of Windows Autopilot for existing devices Technický náhled 1810Tech Preview 1810 Verze 1810Version 1810
Vylepšení CMPivot Improvements to CMPivot Technický náhled 1809Tech Preview 1809 Verze 1810Version 1810
Zlepšení na řídicí panel životní cyklus Improvement to lifecycle dashboard Technický náhled 1809Tech Preview 1809 Verze 1810Version 1810
Vylepšení datového skladu Improvement to data warehouse Technický náhled 1809Tech Preview 1809 Verze 1810Version 1810
Vylepšení časová období údržby pro aktualizace softwaru Improvement to maintenance windows for software updates Technický náhled 1809Tech Preview 1809 Verze 1810Version 1810

Funkce v předchozích verzích technical PreviewFeatures in previous technical previews

Následující funkce byly vydány v předchozích verzích technical preview branch Configuration Manageru.The following features were released with previous versions of the Configuration Manager technical preview branch. Tyto funkce zůstanou dostupné i v novějších verzích, ale zatím nejsou k dispozici v aktuální větvi.These features remain available in later versions, but aren't yet available in the current branch.

FunkceFeature Verze Technical previewTechnical preview version
Centrum komunity Community Hub Technický náhled 1807Tech Preview 1807
Aktivita synchronizace spoluspravovaná zařízení s Intune Co-managed device sync activity with Intune Technický náhled 1807Tech Preview 1807
Na základě klienta službu respondéru technologie PXE Client-based PXE responder service Technický náhled 1712Tech Preview 1712
Podpora spouštěcí sítě pomocí technologie PXE pro protokol IPv6 PXE network boot support for IPv6 Technický náhled 1706Tech Preview 1706
Použití Azure Active Directory Use Azure Active Directory Technický náhled 1702Tech Preview 1702
Vyhodnocení shody pro Windows Update pro firmy aktualizace Compliance assessment for Windows Update for Business updates Technický náhled 1702Tech Preview 1702
Vylepšení funkce Asset Intelligence Improvements to Asset Intelligence Odborný Preview 1608Tech Preview 1608
Koncoví uživatelé můžou instalovat aplikace z portálu společnosti End users can install apps from the Company Portal Odborný Preview 1605Tech Preview 1605

Související témataSee also

Další informace najdete v následujících článcích:For more information, see the following articles:

Tip

Další informace o aktuální větve funkcí, které vyžadují souhlas povolit, najdete v článku předběžné verze funkcí.For more information on current branch features that require consent to enable, see pre-release features.

Další informace o aktuální větve funkcí, které je nutné nejprve povolit, najdete v části povolení volitelných funkcí z aktualizací.For more information on current branch features that you must enable first, see Enable optional features from updates.