Technical Preview pro System Center Configuration ManageraTechnical Preview for System Center Configuration Manager

Platí pro: System Center Configuration Manager (Technical Preview)Applies to: System Center Configuration Manager (Technical Preview)

Vítá vás System Center Configuration Manager Technical Preview.Welcome to the System Center Configuration Manager Technical Preview. Tento článek obsahuje podrobné informace o vývoji verze preview zavádí nové funkce a možnosti, které právě pracujeme.This article provides details about the evolving preview release that introduces new functionality and capabilities we are working on. Každá verze technical Preview zavádí nové funkce, které nejsou zahrnuté v aktuální větvi nástroje Configuration Manager v době, kdy verze technical preview je k dispozici.Each version of the technical preview introduces new features that are not included in the current branch of Configuration Manager at the time the technical preview version is made available. Tyto funkce možná časem zahrneme do aktualizace aktuální větve, ale než funkce dovedeme do konečné podoby a přidáme, chceme vám dát šanci, abyste si je vyzkoušeli a řekli nám, jaký na ně máte názor.These features might eventually be included in an update to the current branch release, but before we finalize the features and add them, we want you to have a chance to try them out and give us feedback.

Protože tato verze technical preview, podrobnosti a funkce se mohou změnit.Because this release is a technical preview, details and functionality are subject to change.

Tento článek obsahuje informace, které platí pro všechny verze Technical Preview.This article contains information that applies to all versions of the Technical Preview. Společně s verzi Technical Preview, ve kterém daná funkce objevuje poprvé, jako je verze 1805 pro může 2018 také uvádí každý novou funkci (nebo funkce).It also lists each new capability (or feature) along with the Technical Preview version in which the capability first appears, like version 1805 for May of 2018. Tyto možnosti jsou podrobně popsané v samostatných tématech věnovaných jednotlivým verzím preview.These capabilities are detailed in separate topics dedicated to each preview version.

Informace o tom, co je nového v aktuální větvi nástroje Configuration Manager najdete v tématu co je nového v nástroji System Center Configuration Manager.For information about what's new in the current branch of Configuration Manager, see What's new in System Center Configuration Manager.

Požadavky a omezení pro Technical PreviewRequirements and limitations for the Technical Preview

Důležité

Verze Technical Preview je licencovaná jenom pro použití v testovacím prostředí.The Technical Preview is licensed for use only in a lab environment. Poskytovat služby podpory společnosti Microsoft a některé funkce nemusí být k dispozici v software verze preview.Microsoft may not provide support services and certain features may not be available in the preview software. Kromě toho může mít software verze preview nižší nebo jiné standardy zabezpečení, ochrany osobních údajů, usnadnění, dostupnosti a spolehlivosti vzhledem k komerčně dostupný software.Additionally, the preview software may have reduced or different security, privacy, accessibility, availability, and reliability standards relative to commercially provided software.

Pro většinu požadovaných pomocí informací v podporované konfigurace pro nástroj System Center Configuration Manager.For most product prerequisites, use the information in the Supported configurations for System Center Configuration Manager. Na vydání Technical Preview se vztahují tyto výjimky:The following exceptions apply to the Technical Preview releases:

 • Každá instalace zůstane aktivní po dobu 90 dnů a pak se změní na neaktivní.Each install remains active for 90 days before it becomes inactive.

 • Jediným podporovaným jazykem je angličtina.English is the only language supported.

 • Podporují se jen následující instalační příznaky (přepínače):Only the following install flags (switches) are supported:

  • /silent/silent
  • /testdbupgrade/testdbupgrade
 • Ve výchozím nastavení Pokud používáte verzi technical preview, nainstaluje spojovacího bodu služby do režimu online.By default, when you use the technical preview, the service connection point installs to online mode. Nepodporuje změnu do režimu offline.It does not support changing to offline mode.

 • Samostatné články pro každou konkrétní verzi technical preview zahrnují požadavky, podle vhodnosti nebo další omezení.The separate articles for each specific version of the technical preview include additional limitations or requirements, as applicable.

 • Nepodporuje se migrace na tento build Preview nebo z něj.There is no support for migration to or from this preview build.

 • Není dostupná podpora pro upgrade na tento build Preview.There is no support for upgrade to this preview build.

 • Neexistuje žádná podpora pro obnovení lokality ze složky cd.latest.There is no support for site recovery from the cd.latest folder.

 • Není dostupná podpora upgradu na produkční build (aktuální větev) z tohoto buildu Preview.There is no support for upgrade to a production build (current branch) from this preview build. Ale pokud jsou aktualizace dostupné pro verzi preview, můžete najít a nainstalovat je z aktualizace a údržba uzlu konzoly nástroje Configuration Manager.However, when updates are available for a preview version, you can find and install them from the Updates and Servicing node of the Configuration Manager console. Video o procesu upgradu v konzole najdete v příspěvku Installing ConfigMgr Update Packages (Instalace balíčků aktualizací ConfigMgr) na webu youtube.com.For a video of the in-console upgrade process, see Installing ConfigMgr Update Packages on youtube.com.

 • Podporují se jen samostatné primární lokality.Only a stand-alone primary site is supported. Není dostupná žádná podpora pro lokalitu centrální správy, pro několik primárních lokalit ani pro sekundární lokality.There is no support for a central administration site, multiple primary sites, or secondary sites.

Tuto větev nástroje Configuration Manager jsou podporovány následující produkty a technologie.The following products and technologies are supported by this branch of Configuration Manager. Jejich zahrnutí do tohoto obsahu však neznamená rozšíření podpory pro konkrétní produkt nebo verzi, která je nad rámec životní cyklus jednotlivé podpory tohoto produktu.However, their inclusion in this content does not imply an extension of support for a product or version that is beyond that product's individual support lifecycle. Produkty, které jsou nad rámec životní cyklus podpory nejsou podporovány pro použití s nástrojem Configuration Manager.Products that are beyond their support lifecycle are not supported for use with Configuration Manager. Další informace o životních cyklech podpory společnosti Microsoft najdete na webu o fázích životního cyklu podpory společnosti Microsoft .For more information about Microsoft Support Lifecycles, visit the Microsoft Support Lifecycle website.

 • Podporují se jenom tyto verze systému SQL Server:Only the following versions of SQL Server are supported:

  • SQL Server 2017 (s kumulativní aktualizací 2 nebo novější) počínaje 1710 verze nástroje Configuration ManagerSQL Server 2017 (with cumulative update 2, and later) beginning in Configuration Manager version 1710
  • SQL Server 2016 (bez aktualizace Service Pack a novější)SQL Server 2016 (with no Service Pack, and later)
  • SQL Server 2014 (s aktualizací Service Pack 1 nebo novější)SQL Server 2014 (with Service Pack 1, and later)
  • SQL Server 2012 (s aktualizací Service Pack 3, nebo novější)SQL Server 2012 (with Service Pack 3, or later)
 • Lokalita podporuje nejvýš 10 klientů, které musí být spuštěný jeden z následujících verzí systému Windows:The site supports up to 10 clients, which must run one of the following versions of Windows:

  • Windows 10Windows 10
  • Windows 8.1Windows 8.1
  • Windows 7Windows 7

Instalace a aktualizace Technical PreviewInstall and update the Technical Preview

System Center Configuration Manager Technical Preview se liší od aktuální verze nástroje System Center Configuration Manager.The System Center Configuration Manager Technical Preview is distinct from the current release of System Center Configuration Manager.

Pokud chcete používat verzi technical preview, musíte nejdřív nainstalovat základní verzi z buildu technical preview.To use the technical preview, you must first install a baseline version of the technical preview build. Po instalaci základní verze, pak použijete aktualizací v konzole , aby vaše instalace aktuální pomocí nejnovější verzi preview.After installing a baseline version, you then use in-console updates to bring your installation up-to-date with the most recent preview version. Nové verze Technical Preview jsou většinou k dispozici každý měsíc.Typically, new versions of the Technical Preview are available each month.

Každou verzi preview je podporována, dokud jsou k dispozici tři následující verze.Each preview release is supported up until three successive releases are available. To znamená, když verze. 1708 vydané verze 1704 byla již v podpoře, ale verze 1705, 1706 a. 1707 zůstává v technické podpory.Meaning, when version 1708 released, version 1704 was no longer in support, but versions 1705, 1706, and 1707 remained in support. Směrný plán spadá mimo podpory, je nadále podporován pro instalaci nové lokality Technical Preview, dokud nová základní verze je k dispozici, tak dlouho, dokud pak aktualizujte instalaci na podporovanou verzi.When a baseline falls out of support, it is still supported for installing a new Technical Preview site until a new baseline version is available, so long as you then update that install to a supported version. Aktualizovat na nejnovější dostupnou verzi a následně zopakovat tento proces, dokud nenainstalujete nejnovější verzi technical preview.Update to the latest available version and then repeat that process until you can install the most current version of the technical preview.

Tip

Když nainstalujete aktualizaci technical Preview, aktualizujete svou instalaci preview na příslušnou novou verzi technical preview.When you install an update to the technical preview, you update your preview installation to that new technical preview version. Instalace verze technical preview nemá nikdy možnost upgradovat na instalaci aktuální větve ani nepřijímá aktualizace z vydání aktuální větve.A technical preview installation never has the option to upgrade to a current branch installation, nor receive updates from the current branch release.

Aktivní základní verze Technical Preview:Active baseline versions of the Technical Preview:

Základní verzi si můžete nainstalovat až jeden rok po jeho vydání.You can install a baseline version for up to one year after its release. Když instalujete novou lokalitu technical preview, doporučujeme však, že používáte nejnovější základní verzi, která je k dispozici.However, when you install a new technical preview site, we recommend you use the latest baseline version that is available.

 • Technical Preview 1804 -Configuration Manager Technical Preview 1804 je k dispozici jako aktualizaci v konzole a jako nová základní verze.Technical Preview 1804 - The Configuration Manager Technical Preview 1804 is available as both an in-console update and as a new baseline version. Stáhněte si základní verze z webu TechNet Evaluation Center.Download baseline versions from the TechNet Evaluation Center.

Poskytnutí názoruProviding feedback

Jsme rádi uslyšíme vaše názory na naše verze technical Preview možnosti.We love to hear your feedback about the capabilities in our technical previews. Další informace najdete v tématu názor produkt.For more information, see Product feedback.

Pokud máte návrhy o nových funkcích, které chcete zobrazit, chceme vědět, že také.If you have ideas about new features you would like to see, we want to know that as well. K odeslání nových nápadů a ke hlasování o nápadech ostatních uživatelů využijte naši stránku věnovanou názorům uživatelů.To submit new ideas and to vote on the ideas submitted by others, visit our user voice page.

Funkce poskytnuté ve nejnovější verzi technical previewCapabilities delivered in the most recent technical preview

Níže jsou funkcí s nejnovější verzí technical preview nástroje Configuration Manager.The following are the capabilities delivered with the most recent Configuration Manager technical preview release. Možnosti, které byly k dispozici v předchozí verzi technical preview zůstanou dostupné i v novějších verzích.Capabilities that were available in a previous version of the technical preview remain available in later versions. Podobně funkce, které byly přidány do nástroje Configuration Manager aktuální větve zůstanou dostupné i v verze technical preview.Similarly, capabilities that have been added to the Configuration Manager current branch remain available in technical preview releases. Klikáním na obsah jednotlivých verzí Preview získáte další informace o konkrétních možnostech.Click through to the content for each preview version to learn more about a specific capability.

Technical Preview verze 1805Technical Preview version 1805

Funkce poskytnuté ve poslední podporované verze technical PreviewCapabilities delivered in recent supported technical previews

Níže jsou funkcí v dřívějších verzích verzí nástroje Configuration Manager technical preview, které jsou stále podporovány.The following are the capabilities delivered with previous versions of the Configuration Manager technical preview release that are still supported.

FunkceCapability Verze Technical PreviewTechnical Preview version Aktuální verze firemní pobočkyCurrent Branch version
Nakonfigurujte knihovnu vzdáleného obsahu pro server lokality Configure a remote content library for the site server Technický náhled 1804Tech Preview 1804 Nebyla přidána
Odeslat zpětnou vazbu z konzoly nástroje Configuration Manager Submit feedback from the Configuration Manager console Technický náhled 1804Tech Preview 1804 Nebyla přidána
Support Center Support Center Technický náhled 1804Tech Preview 1804 Nebyla přidána
Sada nástrojů nástroje Configuration Manager Configuration Manager Toolkit Technický náhled 1804Tech Preview 1804 Nebyla přidána
Odinstalovat aplikaci na schválení odvolání Uninstall application on approval revocation Technický náhled 1804Tech Preview 1804 Nebyla přidána
Vyloučení ze zjišťování kontejnerů služby Active Directory Exclude Active Directory containers from discovery Technický náhled 1804Tech Preview 1804 Nebyla přidána
Určete viditelnost odkaz webu Katalog aplikací v centru softwaru Specify the visibility of the Application Catalog website link in Software Center Technický náhled 1804Tech Preview 1804 Nebyla přidána
Filtrovat pravidla automatického nasazení architektura aktualizace softwaru Filter automatic deployment rules by software update architecture Technický náhled 1804Tech Preview 1804 Nebyla přidána
Vylepšení nasazení operačního systému Improvements to OS deployment Technický náhled 1804Tech Preview 1804 Nebyla přidána
Vyžadování distribučních bodů podporu cloudové distribuční body jako zdroj Pull-distribution points support cloud distribution points as source Technický náhled 1803Tech Preview 1803 Nebyla přidána
Podpora částečné stahování ve sdílené mezipaměti klienta pro omezení využití sítě WAN Partial download support in client peer cache to reduce WAN utilization Technický náhled 1803Tech Preview 1803 Nebyla přidána
Časová období údržby v centru softwaru Maintenance windows in Software Center Technický náhled 1803Tech Preview 1803 Nebyla přidána
Vlastní záložka pro webovou stránku v centru softwaru Custom tab for webpage in Software Center Technický náhled 1803Tech Preview 1803 Nebyla přidána
Povolit podporu aktualizace softwaru třetích stran na klientských počítačích Enable third party software update support on clients Technický náhled 1803Tech Preview 1803 Nebyla přidána
Povolit kopírování a vkládání podrobnosti o aktivech ze zobrazení monitorování Enable copy/paste of asset details from monitoring views Technický náhled 1803Tech Preview 1803 Nebyla přidána
Rozšíření SCAP SCAP Extensions Technický náhled 1803Tech Preview 1803 Nebyla přidána
Přechod Endpoint Protection zatížení pomocí společného správy Intune Transition Endpoint Protection workload to Intune using co-management Technický náhled 1802Tech Preview 1802 Verze 1802Version 1802
Konfigurace Windows doručení optimalizace používat skupiny hranic nástroje Configuration Manager Configure Windows Delivery Optimization to use Configuration Manager boundary groups Technický náhled 1802Tech Preview 1802 Verze 1802Version 1802
Pořadí úkolů upgradu na místě Windows 10 prostřednictvím brány pro správu cloudu Windows 10 in-place upgrade task sequence via cloud management gateway Technický náhled 1802Tech Preview 1802 Verze 1802Version 1802
Vylepšení pořadí úkolů upgradu na místě Windows 10 Improvements to Windows 10 in-place upgrade task sequence Technický náhled 1802Tech Preview 1802 Verze 1802Version 1802
Vylepšení distribučních bodů s podporou technologie PXE Improvements to PXE-enabled distribution points Technický náhled 1802Tech Preview 1802 Nebyla přidána
Šablony nasazení pro pořadí úloh Deployment templates for task sequences Technický náhled 1802Tech Preview 1802 Verze 1802Version 1802
Řídicí panel životního cyklu produktu Product lifecycle dashboard Technický náhled 1802Tech Preview 1802 Nebyla přidána
Vylepšení pro vytváření sestav Improvements to reporting Technický náhled 1802Tech Preview 1802 Verze 1802Version 1802
Vylepšení centra softwaru Improvements to Software Center Technický náhled 1802Tech Preview 1802 Verze 1802Version 1802
Skupiny hranic záložní pro body správy Boundary group fallback for management points Technický náhled 1802Tech Preview 1802 Verze 1802Version 1802
Vylepšená podpora pro certifikáty CNG Improved support for CNG certificates Technický náhled 1802Tech Preview 1802 Verze 1802Version 1802
Podpora brány správy cloud pro Azure Resource Manager Cloud management gateway support for Azure Resource Manager Technický náhled 1802Tech Preview 1802 Verze 1802Version 1802
Schválení žádosti o aplikace pro uživatele na zařízení Approve application requests for users per device Technický náhled 1802Tech Preview 1802 Verze 1802Version 1802
Použití centra softwaru k Procházet a instalovat aplikace dostupné pro uživatele v Azure AD připojené zařízení Use Software Center to browse and install user-available applications on Azure AD-joined devices Technický náhled 1802Tech Preview 1802 Verze 1802Version 1802
Vytvoření sestavy informací o zařízení Windows AutoPilot Report on Windows AutoPilot device information Technický náhled 1802Tech Preview 1802 Verze 1802Version 1802
Vylepšení nástroje Configuration Manager zásady pro Windows Defender před zneužitím ochrana Improvements to Configuration Manager Policies for Windows Defender Exploit Guard Technický náhled 1802Tech Preview 1802 Verze 1802Version 1802
Zásady prohlížeče Microsoft Edge Microsoft Edge browser policies Technický náhled 1802Tech Preview 1802 Verze 1802Version 1802
Sestava pro výchozí prohlížeč počty Report for default browser counts Technický náhled 1802Tech Preview 1802 Verze 1802Version 1802
Podporu pro zařízení s Windows 10 ARM64 Support for Windows 10 ARM64 devices Technický náhled 1802Tech Preview 1802 Verze 1802Version 1802

Funkce poskytnuté v předchozích verzích technical PreviewCapabilities delivered in previous technical previews

Níže jsou uvedeny konkrétní funkce poskytnuté v dřívějších verzích verzí technical preview nástroje Configuration Manager.The following are specific capabilities delivered with previous versions of the Configuration Manager technical preview release. Tyto možnosti zůstanou dostupné i v novějších verzích, ale zatím nejsou dostupné ve verzi aktuální větve.These capabilities remain available in later versions, but are not yet available in a current branch release.

FunkceCapability Verze Technical PreviewTechnical Preview version
Na základě klienta služby PXE respondér Client-based PXE responder service Technický náhled 1712Tech Preview 1712
Vysoká dostupnost role serveru lokality Site server role high availability Technický náhled 1706Tech Preview 1706
Podpora spuštění PXE sítě pro protokol IPv6 PXE network boot support for IPv6 Technický náhled 1706Tech Preview 1706
Pomocí služby Azure Active Directory Use Azure Active Directory Technický náhled 1702Tech Preview 1702
Hodnocení dodržování předpisů pro aktualizaci systému Windows pro obchodní aktualizace Compliance assessment for Windows Update for Business updates Technický náhled 1702Tech Preview 1702
Přístup k datům koncový bod OData OData endpoint data access Technický náhled 1612Tech Preview 1612
Vylepšení funkce Asset Intelligence Improvements to Asset Intelligence Technický náhled 1608Tech Preview 1608
Koncoví uživatelé můžou instalovat aplikace z portálu společnosti End users can install apps from the Company Portal Technický náhled 1605Tech Preview 1605

Viz takéSee Also

Co je nového v nástroji System Center Configuration ManagerWhat's new in System Center Configuration Manager
Úvod do nástroje System Center Configuration ManagerIntroduction to System Center Configuration Manager

Tip

Další informace o aktuální větve funkce, které vyžadují souhlas povolit, najdete v článku předběžné verze funkcí.For more information on current branch features that require consent to enable, see pre-release features.
Další informace o aktuální větve funkce, které musíte nejprve povolit, najdete v části povolení volitelných funkcí z aktualizací.For more information on current branch features that you must enable first, see Enable optional features from updates.