Technical Preview pro System Center Configuration ManageraTechnical Preview for System Center Configuration Manager

Platí pro: System Center Configuration Manager (Technical Preview)*Applies to: System Center Configuration Manager (Technical Preview)

Vítá vás System Center Configuration Manager Technical Preview.Welcome to the System Center Configuration Manager Technical Preview. Tento článek obsahuje podrobné informace o vývoji verze preview zavádí nové funkce a možnosti, které právě pracujeme.This article provides details about the evolving preview release that introduces new functionality and capabilities we are working on. Každá verze technical Preview zavádí nové funkce, které nejsou zahrnuté v aktuální větvi nástroje Configuration Manager v době, kdy verze technical preview je k dispozici.Each version of the technical preview introduces new features that are not included in the current branch of Configuration Manager at the time the technical preview version is made available. Tyto funkce možná časem zahrneme do aktualizace aktuální větve, ale než funkce dovedeme do konečné podoby a přidáme, chceme vám dát šanci, abyste si je vyzkoušeli a řekli nám, jaký na ně máte názor.These features might eventually be included in an update to the current branch release, but before we finalize the features and add them, we want you to have a chance to try them out and give us feedback.

Protože tato verze technical preview, podrobnosti a funkce se mohou změnit.Because this release is a technical preview, details and functionality are subject to change.

Tento článek obsahuje informace, které platí pro všechny verze Technical Preview.This article contains information that applies to all versions of the Technical Preview. Společně s verzi Technical Preview, ve kterém daná funkce objevuje poprvé, jako je verze 1802 pro února 2018 také uvádí každý novou funkci (nebo funkce).It also lists each new capability (or feature) along with the Technical Preview version in which the capability first appears, like version 1802 for February of 2018. Tyto možnosti jsou podrobně popsané v samostatných tématech věnovaných jednotlivým verzím preview.These capabilities are detailed in separate topics dedicated to each preview version.

Informace o tom, co je nového v aktuální větvi nástroje Configuration Manager najdete v tématu co je nového v nástroji System Center Configuration Manager.For information about what's new in the current branch of Configuration Manager, see What's new in System Center Configuration Manager.

Požadavky a omezení pro Technical PreviewRequirements and limitations for the Technical Preview

Důležité

Verze Technical Preview je licencovaná jenom pro použití v testovacím prostředí.The Technical Preview is licensed for use only in a lab environment. Poskytovat služby podpory společnosti Microsoft a některé funkce nemusí být k dispozici v software verze preview.Microsoft may not provide support services and certain features may not be available in the preview software. Kromě toho může mít software verze preview nižší nebo jiné standardy zabezpečení, ochrany osobních údajů, usnadnění, dostupnosti a spolehlivosti vzhledem k komerčně dostupný software.Additionally, the preview software may have reduced or different security, privacy, accessibility, availability, and reliability standards relative to commercially provided software.

Pro většinu požadovaných pomocí informací v podporované konfigurace pro nástroj System Center Configuration Manager.For most product prerequisites, use the information in the Supported configurations for System Center Configuration Manager. Na vydání Technical Preview se vztahují tyto výjimky:The following exceptions apply to the Technical Preview releases:

 • Každá instalace zůstane aktivní po dobu 90 dnů a pak se změní na neaktivní.Each install remains active for 90 days before it becomes inactive.

 • Jediným podporovaným jazykem je angličtina.English is the only language supported.

 • Podporují se jen následující instalační příznaky (přepínače):Only the following install flags (switches) are supported:

  • /silent/silent
  • /testdbupgrade/testdbupgrade
 • Ve výchozím nastavení Pokud používáte verzi technical preview, nainstaluje spojovacího bodu služby do režimu online.By default, when you use the technical preview, the service connection point installs to online mode. Nepodporuje změnu do režimu offline.It does not support changing to offline mode.

 • Samostatné články pro každou konkrétní verzi technical preview zahrnují požadavky, podle vhodnosti nebo další omezení.The separate articles for each specific version of the technical preview include additional limitations or requirements, as applicable.

 • Nepodporuje se migrace na tento build Preview nebo z něj.There is no support for migration to or from this preview build.

 • Není dostupná podpora pro upgrade na tento build Preview.There is no support for upgrade to this preview build.

 • Neexistuje žádná podpora pro obnovení lokality ze složky cd.latest.There is no support for site recovery from the cd.latest folder.

 • Není dostupná podpora upgradu na produkční build (aktuální větev) z tohoto buildu Preview.There is no support for upgrade to a production build (current branch) from this preview build. Ale pokud jsou aktualizace dostupné pro verzi preview, můžete najít a nainstalovat je z aktualizace a údržba uzlu konzoly nástroje Configuration Manager.However, when updates are available for a preview version, you can find and install them from the Updates and Servicing node of the Configuration Manager console. Video o procesu upgradu v konzole najdete v příspěvku Installing ConfigMgr Update Packages (Instalace balíčků aktualizací ConfigMgr) na webu youtube.com.For a video of the in-console upgrade process, see Installing ConfigMgr Update Packages on youtube.com.

 • Podporují se jen samostatné primární lokality.Only a stand-alone primary site is supported. Není dostupná žádná podpora pro lokalitu centrální správy, pro několik primárních lokalit ani pro sekundární lokality.There is no support for a central administration site, multiple primary sites, or secondary sites.

Tuto větev nástroje Configuration Manager jsou podporovány následující produkty a technologie.The following products and technologies are supported by this branch of Configuration Manager. Jejich zahrnutí do tohoto obsahu však neznamená rozšíření podpory pro konkrétní produkt nebo verzi, která je nad rámec životní cyklus jednotlivé podpory tohoto produktu.However, their inclusion in this content does not imply an extension of support for a product or version that is beyond that product's individual support lifecycle. Produkty, které jsou nad rámec životní cyklus podpory nejsou podporovány pro použití s nástrojem Configuration Manager.Products that are beyond their support lifecycle are not supported for use with Configuration Manager. Další informace o životních cyklech podpory společnosti Microsoft najdete na webu o fázích životního cyklu podpory společnosti Microsoft .For more information about Microsoft Support Lifecycles, visit the Microsoft Support Lifecycle website.

 • Podporují se jenom tyto verze systému SQL Server:Only the following versions of SQL Server are supported:

  • SQL Server 2017 (s kumulativní aktualizací 2 nebo novější) počínaje 1710 verze nástroje Configuration ManagerSQL Server 2017 (with cumulative update 2, and later) beginning in Configuration Manager version 1710
  • SQL Server 2016 (bez aktualizace Service Pack a novější)SQL Server 2016 (with no Service Pack, and later)
  • SQL Server 2014 (s aktualizací Service Pack 1 nebo novější)SQL Server 2014 (with Service Pack 1, and later)
  • SQL Server 2012 (s aktualizací Service Pack 3, nebo novější)SQL Server 2012 (with Service Pack 3, or later)
 • Lokalita podporuje nejvýš 10 klientů, které musí být spuštěný jeden z následujících verzí systému Windows:The site supports up to 10 clients, which must run one of the following versions of Windows:

  • Windows 10Windows 10
  • Windows 8.1Windows 8.1
  • Windows 7Windows 7

Instalace a aktualizace Technical PreviewInstall and update the Technical Preview

System Center Configuration Manager Technical Preview se liší od aktuální verze nástroje System Center Configuration Manager.The System Center Configuration Manager Technical Preview is distinct from the current release of System Center Configuration Manager.

Pokud chcete používat verzi technical preview, musíte nejdřív nainstalovat základní verzi z buildu technical preview.To use the technical preview, you must first install a baseline version of the technical preview build. Po instalaci základní verze, pak použijete aktualizací v konzole , aby vaše instalace aktuální pomocí nejnovější verzi preview.After installing a baseline version, you then use in-console updates to bring your installation up-to-date with the most recent preview version. Nové verze Technical Preview jsou většinou k dispozici každý měsíc.Typically, new versions of the Technical Preview are available each month.

Každou verzi preview je podporována, dokud jsou k dispozici tři následující verze.Each preview release is supported up until three successive releases are available. To znamená, když verze. 1708 vydané verze 1704 byla již v podpoře, ale verze 1705, 1706 a. 1707 zůstává v technické podpory.Meaning, when version 1708 released, version 1704 was no longer in support, but versions 1705, 1706, and 1707 remained in support. Směrný plán spadá mimo podpory, je nadále podporován pro instalaci nové lokality Technical Preview, dokud nová základní verze je k dispozici, tak dlouho, dokud pak aktualizujte instalaci na podporovanou verzi.When a baseline falls out of support, it is still supported for installing a new Technical Preview site until a new baseline version is available, so long as you then update that install to a supported version. Aktualizovat na nejnovější dostupnou verzi a následně zopakovat tento proces, dokud nenainstalujete nejnovější verzi technical preview.Update to the latest available version and then repeat that process until you can install the most current version of the technical preview.

Tip

Když nainstalujete aktualizaci Technical Preview, aktualizujete tím svou instalaci Preview na příslušnou novou verzi Technical Preview.When you install an update to the technical preview, you update your preview installation to that new technical preview version. Instalace verze Technical Preview nemá nikdy možnost upgradovat na instalaci aktuální větve ani nepřijímá aktualizace z vydání aktuální větve.A technical preview installation never has the option to upgrade to a current branch installation, nor receive updates from the current branch release.

Aktivní základní verze Technical Preview:Active baseline versions of the Technical Preview:

Základní verzi si můžete nainstalovat až jeden rok po jeho vydání.You can install a baseline version for up to one year after its release. Když instalujete novou lokalitu technical preview, doporučujeme však, že používáte nejnovější základní verzi, která je k dispozici.However, when you install a new technical preview site, we recommend you use the latest baseline version that is available.

 • Technical Preview 1711 -Configuration Manager Technical Preview 1711 je k dispozici jako aktualizaci v konzole a jako nová základní verze.Technical Preview 1711 - The Configuration Manager Technical Preview 1711 is available as both an in-console update and as a new baseline version. Stáhněte si základní verze z webu TechNet Evaluation Center.Download baseline versions from the TechNet Evaluation Center.

Poskytnutí názoruProviding feedback

Jsme rádi uslyšíme vaše názory na naše verze technical Preview možnosti.We love to hear your feedback about the capabilities in our technical previews. Další informace najdete v tématu názor produkt.For more information, see Product feedback.

Pokud máte návrhy o nových funkcích, které chcete zobrazit, chceme vědět, že také.If you have ideas about new features you would like to see, we want to know that as well. K odeslání nových nápadů a ke hlasování o nápadech ostatních uživatelů využijte naši stránku věnovanou názorům uživatelů.To submit new ideas and to vote on the ideas submitted by others, visit our user voice page.

Funkce poskytnuté ve nejnovější verzi technical previewCapabilities delivered in the most recent technical preview

Níže jsou funkcí s nejnovější verzí technical preview nástroje Configuration Manager.The following are the capabilities delivered with the most recent Configuration Manager technical preview release. Možnosti, které byly k dispozici v předchozí verzi technical preview zůstanou dostupné i v novějších verzích.Capabilities that were available in a previous version of the technical preview remain available in later versions. Podobně funkce, které byly přidány do nástroje Configuration Manager aktuální větve zůstanou dostupné i v verze technical preview.Similarly, capabilities that have been added to the Configuration Manager current branch remain available in technical preview releases. Klikáním na obsah jednotlivých verzí Preview získáte další informace o konkrétních možnostech.Click through to the content for each preview version to learn more about a specific capability.

Technical Preview verze 1802Technical Preview version 1802

Funkce poskytnuté ve poslední podporované verze technical PreviewCapabilities delivered in recent supported technical previews

Níže jsou funkcí v dřívějších verzích verzí nástroje Configuration Manager technical preview, které jsou stále podporovány.The following are the capabilities delivered with previous versions of the Configuration Manager technical preview release that are still supported.

FunkceCapability Verze Technical PreviewTechnical Preview version Aktuální verze firemní pobočkyCurrent Branch version
Vytvoření postupné nasazení Create phased deployments Tech Preview 1801Tech Preview 1801 Nebyla přidána
Společné Správa vytváření sestav Co-management reporting Tech Preview 1801Tech Preview 1801 Nebyla přidána
Vylepšení plán vyhodnocení pravidla automatického nasazení Improvements to automatic deployment rule evaluation schedule Tech Preview 1801Tech Preview 1801 Nebyla přidána
Změna přiřazení distribučního bodu Reassign distribution point Tech Preview 1801Tech Preview 1801 Nebyla přidána
Vylepšení do inventáře hardwaru Improvements to hardware inventory Tech Preview 1801Tech Preview 1801 Nebyla přidána
Vylepšení nastavení klienta pro centra softwaru Improvements to client settings for Software Center Tech Preview 1801Tech Preview 1801 Nebyla přidána
Nové nastavení pro Windows Defender aplikace ochrana New settings for Windows Defender Application Guard Tech Preview 1801Tech Preview 1801 Nebyla přidána
Vylepšení spouštět skripty. Improvements to Run Scripts Tech Preview 1801Tech Preview 1801 Nebyla přidána
Automaticky neupgradovat nahrazených aplikací Do not automatically upgrade superseded applications Tech Preview 1712Tech Preview 1712 Nebyla přidána
Instalace více aplikací v centru softwaru Install multiple applications in Software Center Tech Preview 1712Tech Preview 1712 Nebyla přidána
Na základě klienta služby PXE respondér Client-based PXE responder service Tech Preview 1712Tech Preview 1712 Nebyla přidána
Nainstalujte změnu v hodnotě klienta nástroje Configuration Manager Change in the Configuration Manager client install Tech Preview 1712Tech Preview 1712 Nebyla přidána
Změnit na řídicím panelu upozornit zařízení Change to the Surface device dashboard Tech Preview 1712Tech Preview 1712 Nebyla přidána
Vylepšení správy klientů Office 365 řídicí panel Improvements to Office 365 Client Management dashboard Tech Preview 1712Tech Preview 1712 Nebyla přidána
Vylepšení konzoly nástroje Configuration Manager Improvements to the Configuration Manager console Tech Preview 1712Tech Preview 1712 Nebyla přidána
Vylepšení nasazení operačního systému Improvements to operating system deployment Tech Preview 1712Tech Preview 1712 Nebyla přidána
Spustit krok pořadí úkolů Run task sequence step Tech Preview 1711Tech Preview 1711 Verze 1710Version 1710
Povolit interakci s uživatelem, při instalaci aplikace Allow user interaction when installing an application Tech Preview 1711Tech Preview 1711 Nebyla přidána

Funkce poskytnuté v předchozích verzích technical PreviewCapabilities delivered in previous technical previews

Níže jsou uvedeny konkrétní funkce poskytnuté v dřívějších verzích verzí technical preview nástroje Configuration Manager.The following are specific capabilities delivered with previous versions of the Configuration Manager technical preview release. Tyto možnosti zůstanou dostupné i v novějších verzích, ale zatím nejsou dostupné ve verzi aktuální větve.These capabilities remain available in later versions, but are not yet available in a current branch release.

FunkceCapability Verze Technical PreviewTechnical Preview version
Vylepšené VPN profil prostředí v konzole Configuration Manager Improved VPN Profile Experience in Configuration Manager Console Tech Preview 1709Tech Preview 1709
Přehled správy Management insights Tech Preview 1708Tech Preview 1708
Řídicí panel plochy zařízení Surface Device dashboard Tech Preview 1707Tech Preview 1707
Vysoká dostupnost role serveru lokality Site server role high availability Tech Preview 1706Tech Preview 1706
Podpora spuštění PXE sítě pro protokol IPv6 PXE network boot support for IPv6 Tech Preview 1706Tech Preview 1706
Vyhodnocení ověření stavu zařízení zásady dodržování předpisů pro podmíněný přístup Device Health Attestation assessment for compliance policies for conditional access Tech Preview 1706Tech Preview 1706
Pomocí služby Azure Active Directory Use Azure Active Directory Tech Preview 1702Tech Preview 1702
Hodnocení dodržování předpisů pro aktualizaci systému Windows pro obchodní aktualizace Compliance assessment for Windows Update for Business updates Tech Preview 1702Tech Preview 1702
Přístup k datům koncový bod OData OData endpoint data access Tech Preview 1612Tech Preview 1612
Vylepšení funkce Asset Intelligence Improvements to Asset Intelligence Tech Preview 1608Tech Preview 1608
Koncoví uživatelé můžou instalovat aplikace z portálu společnosti End users can install apps from the Company Portal Tech Preview 1605Tech Preview 1605

Viz takéSee Also

Co je nového v nástroji System Center Configuration ManagerWhat's new in System Center Configuration Manager
Úvod do nástroje System Center Configuration ManagerIntroduction to System Center Configuration Manager