CD. Nejnovější složky pro nástroj Configuration ManagerThe CD.Latest folder for Configuration Manager

Platí pro: System Center Configuration Manager (Current Branch)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

Nástroj Configuration Manager má proces poskytovat aktualizace produktu z v rámci konzoly nástroje Configuration Manager.Configuration Manager has a process to deliver updates to the product from within the Configuration Manager console. Pro podporu této nové metody aktualizace nástroje Configuration Manager je vytvořena nová složka s názvem CD. Nejnovější.To support this new method of updating Configuration Manager, a new folder is created named CD.Latest. Tato složka obsahuje kopii instalačních souborů nástroje Configuration Manager pro aktualizovanou verzi vaší lokality.This folder contains a copy of the Configuration Manager installation files for the updated version of your site.

CD. Nejnovější složky obsahuje složku s názvem Redist, která obsahuje distribuovatelné soubory nastavující položky ke stažení a použití.The CD.Latest folder contains a folder named Redist, which contains the redistributable files that setup downloads and uses. Tyto soubory odpovídají verzi souborů nástroje Configuration Manager nalezených v této složce CD.Latest.These files are matched to the version of Configuration Manager files found in that CD.Latest folder. Pokud spouštíte instalační program ze složky CD.Latest, musíte použít soubory odpovídající dané verzi instalačního programu.When you run Setup from a CD.Latest folder, you must use files that are matched to that version of Setup. Můžete s přímým přístupem instalační program pro stažení nových a aktuálních souborů od Microsoftu nebo přímé instalace použít soubory ze složky Redist obsažené v disku CD-ROM. Nejnovější složky.You can either direct Setup to download new and current files from Microsoft, or direct Setup to use the files from the Redist folder included in the CD.Latest folder.

Nezahrnuje média základní verze Redist složky.Baseline media doesn't include a Redist folder. Webu nevytváří složky Redist až po instalaci aktualizace v konzole.The site doesn't create a Redist folder until you install an in-console update. Do té doby použijte složku balíčku, který jste použili při instalaci lokality z média základní verze.In the meantime, use the Redist folder that you used when installing sites from the baseline media.

Tip

Zajistěte, aby se aktuální redistribuovatelné soubory, které používáte.Make sure the redistributable files you use are current. Pokud jste nestáhli nedávno distribuovatelné soubory, naplánujte mohl instalační program k tomu od Microsoftu.If you haven't recently downloaded redistributable files, plan to allow Setup to do so from Microsoft.

Následující scénáře vytvořit nebo aktualizovat disk CD. Nejnovější složky na serveru primární lokality nebo lokality centrální správy:The following scenarios create or update the CD.Latest folder on a central administration site or primary site server:

 • Když nainstalujete aktualizaci nebo opravu hotfix z v rámci konzoly nástroje Configuration Manager, web vytvoří nebo aktualizuje složku v instalační složce nástroje Configuration Manager.When you install an update or hotfix from within the Configuration Manager console, the site creates or updates the folder in the Configuration Manager installation folder.

 • Když spustíte integrovanou úlohu zálohování nástroje Configuration Manager, web vytvoří nebo aktualizuje složku pod umístěním vyhrazené zálohovací složky.When you run the built-in Configuration Manager backup task, the site creates or updates the folder under the designated backup folder location.

 • Při instalaci nové lokality pomocí média základní verze webu vytvoří disku CD-ROM. Nejnovější složky.When you install a new site using baseline media, the site creates the CD.Latest folder.

Podporované scénářeSupported scenarios

Zdrojové soubory z disku CD-ROM. Nejnovější složky jsou podporovány následující scénáře:The source files from the CD.Latest folder are supported for the following scenarios:

Zálohování a obnovaBackup and recovery

K obnovení lokality pomocí zdrojových souborů z disku CD-ROM. Nejnovější složky, která odpovídá vaší lokality.To recover a site, use the source files from a CD.Latest folder that matches your site. Při spuštění zálohování lokality pomocí integrované úlohy zálohování lokality, disku CD. Nejnovější složky je součástí zálohy.When you run a site backup using the built-in site backup task, the CD.Latest folder is included as part of the backup.

 • Při přeinstalaci lokality v rámci služby site recovery, lokalitu nainstalujete z disku CD-ROM. Nejnovější složky obsažené v záloze.When you reinstall a site as part of a site recovery, you install the site from the CD.Latest folder included in your backup. Tím nainstalujete lokalitu pomocí verzí souborů, které odpovídají záloze lokality a databázi lokality.This action installs the site using the file versions that match your site backup and site database.

  • Pokud nemáte přístup ke správné CD. Nejnovější verze složky získat disku CD-ROM. Nejnovější složky s verzemi správný soubor pomocí instalace lokality v testovacím prostředí.If you don't have access the correct CD.Latest folder version, get the CD.Latest folder with the correct file versions by installing a site in a lab environment. Aktualizujte lokality tak, aby odpovídala verzi, kterou chcete obnovit.Then update that site to match the version you want to recover.

  • Pokud nemáte správný disk CD. Nejnovější složku a její obsah k dispozici, nemůžete obnovit lokalitu.If you don't have the correct CD.Latest folder and its contents available, you can't recover a site. V této situaci musíte lokalitu přeinstalovat.In this circumstance, you need to reinstall the site.

 • Pokud nemáte z disku CD. Nejnovější složky, ale máte funkční podřízenou primární lokalitu nebo lokalitu centrální správy, lokality můžete použít jako referenční lokalitu pro obnovení lokality.When you don't have a CD.Latest folder, but do have a working child primary site or central administration site, you can use that site as a reference site for a site recovery.

Instalace podřízené primární lokalityInstall a child primary site

Pokud chcete nainstalovat novou podřízenou primární lokalitu pod lokalitu centrální správy, která má nainstalovaná jedna nebo více aktualizací v konzole, použijte instalační program a zdrojové soubory z disku CD-ROM. Nejnovější složky z lokality centrální správy.When you want to install a new child primary site below a central administration site that has installed one or more in-console updates, use Setup and the source files from the CD.Latest folder from the central administration site. Tento proces používá zdrojové instalační soubory, které odpovídají verzi lokality centrální správy.This process uses installation source files that match the version of the central administration site. Další informace najdete v tématu instalace lokalit pomocí Průvodce instalací.For more information, see Use the Setup Wizard to install sites.

Rozšíření samostatné primární lokalityExpand a stand-alone primary site

Když rozšiřujete samostatnou primární lokalitu pomocí instalace nové lokality centrální správy, použijte instalační program a zdrojové soubory z disku CD-ROM. Nejnovější složky z primární lokality.When you expand a stand-alone primary site by installing a new central administration site, use Setup and the source files from the CD.Latest folder from the primary site. Tento proces používá zdrojové instalační soubory, které odpovídají verzi primární lokality.This process uses installation source files that match the version of the primary site. Další informace najdete v tématu rozšířit samostatnou primární lokalitu.For more information, see Expand a stand-alone primary site.

Instalace sekundární lokalityInstall a secondary site

Pokud chcete k instalaci nové sekundární lokality pod primární lokalitou, která má nainstalovanou jednu nebo více konzolových aktualizací, použijte zdrojové soubory z disku CD-ROM. Nejnovější složky z primární lokality.When you want to install a new secondary site below a primary site that has installed one or more in-console updates, use the source files from the CD.Latest folder from the primary site.

Další informace najdete v tématu instalace sekundární lokality.For more information, see Install a secondary site.

Nepodporované scénářeUnsupported scenarios

Aktualizované CD. Nejnovější zdrojových souborů nejsou podporovány:The updated CD.Latest source files aren't supported for:

 • Instalaci nové lokality nové hierarchieInstalling a new site for a new hierarchy
 • Upgrade serveru Microsoft System Center 2012 Configuration Manager pro System Center Configuration Manager, aktuální větveUpgrading a Microsoft System Center 2012 Configuration Manager site to System Center Configuration Manager, current branch
 • Instalace klientů nástroje Configuration ManagerInstalling Configuration Manager clients
 • Instalace konzol nástroje Configuration ManagerInstalling Configuration Manager consoles