Úvod k Long-Term Servicing Branch nástroje System Center Configuration ManagerIntroduction to the Long-Term Servicing Branch of System Center Configuration Manager

Platí pro: System Center Configuration Manager (Long-Term Servicing Branch)Applies to: System Center Configuration Manager (Long-Term Servicing Branch)

Větev LTSB (Long-Term Servicing) nástroje System Center Configuration Manager je odlišné větve nástroje Configuration Manager, který je navržený jako možnost k dispozici všem zákazníkům.The Long-Term Servicing Branch (LTSB) of System Center Configuration Manager is a distinct branch of Configuration Manager that is designed as an install option available to all customers. Je ale jediná možnost pro zákazníky, kteří umožňují ruší jejich Software Assurance (SA) nebo ekvivalentní předplatné práva pro nástroj Configuration Manager.However, it is the only option for customers who let lapse their Software Assurance (SA) or equivalent subscription rights for Configuration Manager.

Založené na verzi 1606 nástroje Configuration Manager, LTSB snížila funkce porovnání do aktuální větve Configuration Manager.Based on Configuration Manager version 1606, the LTSB has reduced functionality when compared to the Current Branch of Configuration Manager.

Tip

Pokud hledáte informace o větví systému Windows Server, naleznete v tématu Windows serveru 2016 nové Current Branch for Business možnost servisu.If you were looking for information about the branches of Windows Server, see Windows Server 2016 new Current Branch for Business servicing option.

Funkce, které nejsou k dispozici v LTSB Configuration ManageruFeatures that are not available in the LTSB of Configuration Manager

Aktuální větev nástroje Configuration Manager podporuje následující funkce, které nejsou k dispozici při použití LTSB:The Current Branch of Configuration Manager supports the following functionality that is not available when you use the LTSB:

 • Konzolové aktualizace, které přidávají nové funkce a vylepšení.In-console updates that add new features and improvements.
 • Podpora pro nově vydaných operačních systémů použít jako servery lokality a klienty.Support for newly released operating systems to use as site servers and clients.
 • Použití předplatného Microsoft Intune pro podporu:Use of a Microsoft Intune Subscription to support:
  • Intune v hybridní konfiguraci správy mobilních zařízeníIntune in a hybrid mobile device management (MDM) configuration
  • Místní správy MDMOn-premises MDM
 • Panel údržby Windows 10 a plány údržby, včetně podpory pro poslední Windows 10 aktuální větev (CB) a aktuální větev pro firmy (CBB) verze.The Windows 10 Servicing Dashboard and Servicing Plans, including support for recent Windows 10 Current Branch (CB) and Current Branch for Business (CBB) versions.
 • Podpora pro budoucí verze systému Windows Server a Windows 10 LTSBSupport for future releases of Windows Server and Windows 10 LTSB
 • Funkce Asset IntelligenceAsset Intelligence
 • Cloudové distribuční bodyCloud-based distribution points
 • Exchange Online jako konektor systému ExchangeExchange Online as an Exchange Connector

I když podporu pro tyto funkce není k dispozici LTSB, některé funkce zůstávají viditelné v konzole nástroje Configuration Manager, ale nemůže být vybrán nebo použít.Although support for these features is not available with the LTSB, some features remain visible in the Configuration Manager console, but cannot be selected or used.

Vyhledejte si dokumentaci pro LTSBFind documentation for the LTSB

LTSB je založená na Current Branch verzi 1606.The LTSB is based on Current Branch version 1606. Dokumentaci k produktu použijte Current Branch dokumentacis omezením a omezení, které jsou specifické pro LTSB.For product documentation use the Current Branch documentation, with caveats and limitations that are specific to the LTSB. Těmto omezením a omezení jsou uvedené v následujících tématech online:Those caveats and limitations are identified in the following on-line topics:

Při odkazování na aktuální větev dokumentaci LTSB, podrobnosti, které se vztahují na verzi 1606 platí také LTSB.When you reference Current Branch documentation for the LTSB, details that apply to version 1606 also apply to the LTSB. Funkce nebo podrobnosti, které jsou zavedená verze 1610 a vyšší nejsou podporovány LTSB.Features or details that are introduced with version 1610 or later are not supported by the LTSB.

Přehled licencování pro LTSBLicensing overview for the LTSB

Zákazníci s aktivní Software Assurance (SA) na licence pro System Center Configuration Manager, nebo ekvivalentní předplatné práva k 1. říjnu 2016, mají práva k používání vydání verze 1606 nástroje System Center Configuration Manager. říjnu 2016.Customers with active Software Assurance (SA) on System Center Configuration Manager licenses, or with equivalent subscription rights as of October 1, 2016, have rights to use the October 2016 version 1606 release of System Center Configuration Manager. Zákazníci s právy pro System Center Configuration Manager nebo po 1. říjnem 2016, naleznete dvě možnosti licencovaný po instalaci: A aktuální větve Long-Term Servicing Branch (LTSB).Customers with rights to System Center Configuration Manager on or after October 1, 2016, will find two licensed options upon installation: Current Branch and Long-Term Servicing Branch (LTSB).

Zákazníci, které mají trvalá práva k System Center Configuration Manager nebo, která umožňují SA nebo předplatné zaniká po 1. října, můžete nainstalovat verzi System Center Configuration Manager LTSB, které jsou aktuální v době zachytí.Customers that have perpetual rights to System Center Configuration Manager, or that allow SA or subscription to lapse after October 1, can install the version of System Center Configuration Manager LTSB that is current at the time of lapse.

Kompletní podmínky a ujednání pro produkty, které si koupíte prostřednictvím multilicenčních programů společnosti Microsoft najdete tady.Complete terms and conditions for the products you purchase through Microsoft Volume Licensing programs can be found here.

Zobrazit licencování System Center Configuration Manager a větve pro další informace o licencích pro větve nástroje Configuration Manager.See System Center Configuration Manager licensing and branches for more information about licensing for Configuration Manager branches.

Další krokyNext Steps

Pokud se rozhodnete, že LTSB nástroje Configuration Manager je správná větev pro vaše prostředí instalace nové verze LTSB lokality nové hierarchie, v rámci nebo upgrade lokality System Center 2012 Configuration Managera hierarchie.If you decide that the Configuration Manager LTSB is the correct branch for your environment, install a new LTSB site as part of a new hierarchy, or upgrade a System Center 2012 Configuration Manager site and hierarchy.

Pokud nemáte instalačního média, najdete v článku dokumentace ke službě System Center 2016 informace o tom, jak nástroj System Center 2016, což zahrnuje média můžete použít k instalaci LTSB System Center Configuration Manager.If you do not have installation media, see System Center 2016 documentation for information on how to get System Center 2016, which includes media you can use to install the System Center Configuration Manager LTSB.