Které větve nástroje Configuration Manager používat?Which branch of Configuration Manager should I use?

Platí pro: System Center Configuration Manager (aktuální větve Long-Term Servicing Branch a Technical Preview)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch, Long-Term Servicing Branch, and Technical Preview)

Nejsou k dispozici tři větve nástroje System Center Configuration Manager: aktuální větev, větve long-term servicing branch a větev technical preview.There are three branches of System Center Configuration Manager available: current branch, long-term servicing branch, and technical preview branch. Pomoc při výběru správné větve můžete použijte v tomto tématu.Use this topic to help choose the right branch for you.

Tip

Všechny lokality v hierarchii musí běžet stejný větve.All sites in a hierarchy must run the same branch. Není možné mít hierarchii s jinou větví v různých lokalitách.It isn't supported to have a hierarchy with different branches at different sites.

Aktuální větevCurrent branch

Tuto větev je licencovaná pro použití v produkčním prostředí.This branch is licensed for use in a production environment. Pomocí této větve můžete získat nejnovější funkce a funkce.Use this branch to get the latest features and functionalities. Pokud některou z těchto licencí, můžete tuto větev:If you have one of the following licenses, you can use this branch:

 • System Center DatacenterSystem Center Datacenter
 • System Center StandardSystem Center Standard
 • System Center Configuration ManagerSystem Center Configuration Manager
 • Ekvivalentní předplatné právaEquivalent subscription rights

Další informace o programu Software Assurance a možností licencování, naleznete v tématu licencování a větve pro System Center Configuration Manager a – nejčastější dotazy pro větve nástroje Configuration Manager a licencování.For more information about Software Assurance and licensing options, see Licensing and branches for System Center Configuration Manager and Frequently asked questions for Configuration Manager branches and licensing.

Microsoft má v plánu vydávat aktualizace pro System Center Configuration Manager aktuální větev párkrát za rok.Microsoft plans to release updates for System Center Configuration Manager current branch a few times per year. Verze nástroje Configuration Manager vydaný před 1710 podpora je po dobu 12 měsíců.For versions of Configuration Manager released prior to 1710, support is for 12 months. Počínaje verzí 1710 každá verze aktualizace bude zůstane v podpoře 18 měsíců od data jejího vydání s obecnou dostupnost (GA).Beginning with the 1710 release, each update version remains in support for 18 months from its general availability (GA) release date. Technická podpora je poskytována celé období podpory.Technical support is provided for the entire period of support. Naše struktura podpory je ale dynamická – rozvíjí se do dvou různých fází údržby, které závisí na dostupnosti nejnovější verzi current branch.However, our support structure is dynamic, evolving into two distinct servicing phases that depend on the availability of the latest current branch version. (Další informace najdete v tématu s názvem podpora aktuálních verzí větve System Center Configuration Manager.(For more information, review the topic titled Support for System Center Configuration Manager current branch versions. Aktualizace na novější verze jsou dostupné jako konzolové aktualizace.Updates to newer versions are available as in-console updates.

Chcete-li nainstalovat aktuální větev jako novou lokalitu, použijte média základní verze.To install the Current Branch as a new site, use baseline media. Média základní verze můžete použijte také k upgradu ze System Center 2012 Configuration Manager s aktualizací Service Pack 2 nebo System Center 2012 R2 Configuration Manager s aktualizací Service Pack 1.Also use baseline media to upgrade from System Center 2012 Configuration Manager with Service Pack 2 or System Center 2012 R2 Configuration Manager with Service Pack 1. Přístup na toto médium závisí na tom, jak vaše organizace licenci System Center Configuration Manager.Access to this media depends on how your organization licensed System Center Configuration Manager.

Média základní verze můžete také použít k instalaci nové lokality, který je ve zkušebním vydání aktuální větve.You can also use the baseline media to install a new site that is an evaluation edition of the current branch. Zkušební edice nevyžaduje licenci.The evaluation edition doesn't require a license. Můžete použít zkušební verze po dobu 180 dnů.You can use the evaluation edition for 180 days. Podporuje upgrade na licencovanou verzi aktuální větve.It supports upgrade to a licensed edition of the current branch. Instalace pouze zkušební verze získat z TechNet Evaluation Center.To install only an evaluation edition, get it from the TechNet Evaluation Center.

Poznámka

Instalace lokalit pro novou hierarchii nástroje Configuration Manager pomocí média základní verze.Use baseline media to install sites for a new Configuration Manager hierarchy. Pokud jste dříve nainstalovali základní verzi, aktualizujte vaše lokality na novou verzi pomocí aktualizací v konzole.If you previously installed a baseline version, use in-console updates to update your sites to a new version.

Servery, které jsou aktualizovány pomocí výsledek aktualizací v lokalitách, které jsou stejné jako pro instalaci z média základní verze nové lokality v konzole.Sites that are updated using in-console updates result in sites that are the same as the new site installed using the baseline media.

Další informace najdete v tématu Aktualizace pro nástroj System Center Configuration Manager.For more information, see Updates for System Center Configuration Manager.

Funkce aktuální větveFeatures of the current branch

 • Přijímá konzolových aktualizací , díky novým funkcím dostupné k použití.Receives in-console updates that make new features available for use.
 • Přijímá konzolových aktualizací, které poskytují zabezpečení a kvalitní opravy stávajících funkcí.Receives in-console updates that deliver security and quality fixes to existing features.
 • Podporuje out-of-band aktualizace, pokud je to nezbytné.Supports out-of-band updates when necessary. Další informace najdete v tématu použít nástroj pro registraci aktualizací nebo pomocí instalačního programu oprav hotfix.For more information, see Use the update registration tool or Use the hotfix installer.
 • Se integruje s Microsoft Intune a další cloudové služby.Integrates with Microsoft Intune and other cloud-based services.
 • Podporuje migraci dat do a z jiné instalace nástroje Configuration Manager.Supports migration of data to and from other Configuration Manager installations.
 • Podporuje upgrade z předchozí verze nástroje Configuration Manager.Supports upgrade from previous versions of Configuration Manager.
 • Podporuje instalaci jako zkušební edice, ze kterého můžete později upgradovat na plně licencovanou instalaci.Supports installation as an evaluation edition, from which you can later upgrade to a fully licensed installation.

Počáteční verzi aktuální větve se verze 1511.The initial release of the Current Branch was version 1511. Následné aktualizace 1606, zahrnují verze 1602 a tak dále.Subsequent updates include versions 1602, 1606, and so on. Každá verze zůstává ve podpory po dobu jednoho roku a společnost Microsoft doporučuje aktualizovat na nejnovější verzi co nejdříve po jeho uvolnění.Each version remains in support for one year, and Microsoft recommends that you update to the newest version soon after its release. Počkejte, až jednoho roku před aktualizací na novější verzi a můžete také přeskočit aktualizaci nainstalujte nejnovější verzi k dispozici.You can wait up to one year before updating to a newer version, and you can also skip an update to install the newest version available. Protože každá verze je kumulativní, je-li přeskočit aktualizaci a nainstalujte nejnovější verzi, pořád získat přístup ke všem funkce a vylepšení z předchozích verzí.Because each version is cumulative, if you skip over an update and install the newest version, you still get access to all features and improvements from previous versions.

Další informace najdete v tématu podpora aktuálních verzí větve.For more information, see Support for current branch versions.

Možnosti aktualizaceUpdate options

 • S aktivním programem Software Assurance můžete nainstalovat aktualizace v konzole aktuálních verzí větve.With active Software Assurance, you can install in-console updates for current branch versions.
 • Neexistuje žádná možnost pro převod na current branch na větev technical preview.There is no option to convert the current branch to a technical preview branch. Technical preview větve jsou samostatné instalace, které nevyžadují licenci.Technical preview branches are separate installations that don't require a license.
 • Neexistuje žádná možnost převodu aktuální větve do větve long-term servicing branch (LTSB).There is no option to convert your current branch to the long-term servicing branch (LTSB). Je nutné odinstalovat aktuální větve a pak nainstalujte LTSB nové instalace.You must uninstall the current branch and then install the LTSB as a new installation.

Větve Long-Term Service branchLong-term servicing branch

Tuto větev je licencovaná pro použití v produkčním prostředí pro zákazníky Configuration Manageru, kteří používají aktuální větve a povolili jejich Configuration Manageru Software Assurance (SA) nebo ekvivalentní předplatné práva vyprší po 1. říjnu 2016.This branch is licensed for use in production for Configuration Manager customers who are using the current branch and have allowed their Configuration Manager Software Assurance (SA) or equivalent subscription rights to expire after October 1, 2016. Další informace o programu Software Assurance a možností licencování, naleznete v tématu licencování a větve pro System Center Configuration Manager a – nejčastější dotazy pro větve nástroje Configuration Manager a licencování.For more about Software Assurance and licensing options, see Licensing and branches for System Center Configuration Manager and Frequently asked questions for Configuration Manager branches and licensing.

LTSB je založená na verzi 1606.The LTSB is based on version 1606. Tuto větev neobdrží konzolových aktualizací, které poskytovat nové funkce nebo aktualizovat existující funkce.This branch doesn't receive in-console updates that deliver new features or update existing capabilities. Ale důležité opravy zabezpečení jsou k dispozici.However, critical security fixes are provided. K instalaci LTSB, musíte použít verzi 1606 média základní verze , kterou můžete získat pomocí nástroje System Center 2016.To install the LTSB, you must use the version 1606 baseline media that you get with System Center 2016. Novější základní verze nepodporují instalaci LTSB.Later baseline versions don't support install of the LTSB.

K instalaci LTSB jako nové lokality nebo jako upgrade z podporované lokality nástroje Configuration Manager 2012, použijte verzi 1606 média základní verze , kterou můžete získat pomocí nástroje System Center 2016.To install the LTSB as a new site or as an upgrade from a supported Configuration Manager 2012 site, use the version 1606 baseline media that you get with System Center 2016. Média základní verze můžete použít k instalaci nové lokality, na kterém běží verze 1606 aktuální větve, nebo o nový web, na kterém běží větve long-term servicing branch.You can use baseline media to install a new site that runs version 1606 of the current branch, or a new site that runs the long-term servicing branch.

Tip

Další informace o nástroji System Center 2016, najdete v článku dokumentace ke službě System Center 2016.To learn about System Center 2016, see System Center 2016 documentation. Tato dokumentace také identifikuje jak získat nástroje System Center 2016, která vyžaduje licenční smlouvy společnosti Microsoft nebo podobná práva.This documentation also identifies how to get System Center 2016, which requires a Microsoft license agreement or similar rights.

System Center Configuration Manageru verze 1606 v Volume Licensing Service Center (VLSC), najdete soubory ke stažení a klíčů karty VLSC, vyhledejte System Center 2016a pak vyberte buď System Center 2016 Datacenter nebo System Center 2016 Standard.To find System Center Configuration Manager version 1606 in the Volume Licensing Service Center (VLSC), go to the Downloads and Keys tab of the VLSC, search for System Center 2016, and then select either System Center 2016 Datacenter or System Center 2016 Standard.

Můžete také získat zkušební verze nástroje System Center 2016 ze TechNet Evaluation Center.You can also get an evaluation edition of System Center 2016 from the TechNet Evaluation Center.

Funkce LTSBFeatures of the LTSB

 • Přijímá konzolových aktualizací, které doručují důležité opravy zabezpečení.Receives in-console updates that deliver critical security fixes.
 • Poskytuje možnost instalace, když SA smlouvy nebo uživatelé s ekvivalentními práva ke Configuration Manageru vypršela.Provides an installation option when your SA agreement or equivalent rights to Configuration Manager have expired.
 • Pokud máte smlouvy SA nebo ekvivalentní oprávnění nástroje Configuration Manager podporuje upgrade (převod) na current Branch.Supports upgrade (conversion) to the current branch when you have a current SA agreement or equivalent rights to Configuration Manager.

OmezeníLimitations

LTSB je založená na aktuální větve verze 1606 a má následující omezení:The LTSB is based on the current branch version 1606 and has the following limitations:

 • LTSB je podporována po dobu 10 let důležité aktualizace zabezpečení po jeho obecné dostupnosti (říjen 2016), po které, podporují pro vypršení platnosti této větve.The LTSB is supported for 10 years of critical security updates after its general availability (October 2016), after which, support for this branch expires. Další informace o životním cyklu podpory najdete v tématu Microsoft Lifecycle Policy.For more information about the support lifecycle, see Microsoft Lifecycle Policy.
 • Podporuje omezenou sadu seznam serverových a klientských operačních systémů a souvisejících technologií, jako je verze systému SQL Server.Supports a limited set list of server and client operating systems and related technologies, like SQL Server versions. Další informace o podporovaných pomocí této větve, najdete v článku podporované konfigurace větve long-term servicing branch.For more about what is supported with this branch, see Supported configurations for the long-term servicing branch.
 • Nebude dostávat aktualizace pro nové funkceDoesn't receive updates for new features
 • Nepodporuje následující funkce:Doesn't support the following capabilities:
  • Přidat předplatné Microsoft Intune, která brání použití:Adding a Microsoft Intune subscription, which prevents the use of:
   • Intune na hybridní konfigurace MDMIntune in a hybrid MDM configuration
   • Místní správy MDMOn-premises MDM
  • Windows 10 pro obsluhu řídicí panel, údržba plány nebo pololetní kanál Windows 10The Windows 10 servicing dashboard, servicing plans, or Windows 10 semi-annual channel
  • Příští verze Windows 10 LTSB a Windows ServerFuture releases of Windows 10 LTSB and Windows Server
  • Funkce Asset intelligenceAsset intelligence
  • Cloudové distribuční bodyCloud-based distribution points
  • Exchange Online jako konektor systému ExchangeExchange Online as an Exchange Connector
  • Všechny předběžné verze funkcíAny pre-release features

Možnosti aktualizaceUpdate options

Větev Technical previewTechnical preview branch

Větev technical preview, platí pro použití v testovacím prostředí.The technical preview branch is for use in a lab environment. Další informace o a vyzkoušejte si nejnovější funkce, a proto produkt Configuration Manager.Learn about and try out the newest features being developed for Configuration Manager. Není podporováno v produkčním prostředí a nevyžaduje, aby vám licenční smlouva Software Assurance.It isn't supported in a production environment, and doesn't require you to have a Software Assurance license agreement.

K instalaci nové lokality, na kterém běží větev technical preview můžete použít nejnovější média základní verze technical preview větev.To install a new site that runs the technical preview branch, use the latest baseline media for the technical preview branch. Po instalaci větev technical preview jsou dostupné jako konzolové aktualizace každý měsíc nové verze.After you install the technical preview branch, new versions are available as in-console updates each month.

Funkce větev technical previewFeatures of the technical preview branch

 • Na základě nedávné základní verze aktuální větveBased on recent baseline versions of the current branch
 • Přijímá konzolových aktualizací, které vaše instalace aktualizace na nejnovější verzi větev technical previewReceives in-console updates that update your installation to the latest technical preview branch version
 • Obsahuje nové funkce, která jsou vytvářena a pro které společnost Microsoft si cení vašich názorůIncludes new features that are being developed, and for which Microsoft wants your feedback
 • Získává aktualizace, které platí pouze pro větev technical previewReceives updates that apply only to the technical preview branch

OmezeníLimitations

 • Podpora je omezená, včetně pouze k jedné primární lokalitě a až 10 klientů.Support is limited, including only a single primary site and up to 10 clients.
 • Nejde upgradovat na current branch nebo LTSB.Can't be upgraded to a current branch or LTSB.
 • Nepodporuje následující chování:Doesn't support the following behaviors:
  • Použití migrace k importu nebo exportu dat do jiné instalace nástroje Configuration ManagerUsing migration to import or export data to another Configuration Manager installation
  • Upgrade z předchozí verze nástroje Configuration ManagerUpgrade from a previous version of Configuration Manager
  • Instalace jako zkušební ediceInstallation as an evaluation edition

Funkce, které jsou uvedeny v větev technical preview se často přidají do aktuální větve v novější aktualizace.Features that are first introduced in a technical preview branch are often added to the current branch in a later update. Každá nová větev verze technical preview zahrnuje funkce z předchozí verze technical preview větví, i když tyto funkce jsou přidané do aktuální větve.Each new technical preview branch version includes the features from previous technical preview branches, even after those features have been added to the current branch.

Další informace najdete v tématu Technical preview pro System Center Configuration Manager.For more information, see the Technical preview for System Center Configuration Manager.

Možnosti aktualizaceUpdate options

 • Můžete nainstalovat všechny aktualizace v konzole pro novou větev verze technical preview.You can install any in-console update for a new technical preview branch version.
 • Neexistuje žádná možnost pro převod na current branch nebo LTSB větev technical preview.There is no option to convert a technical preview branch to the current branch or LTSB.

Určení verze a větveIdentify your version and branch

VerzeVersion

Pokud chcete zkontrolovat verzi vaší lokality v konzole přejděte na o aplikaci System Center Configuration Manager v levém horním rohu konzoly.To check the version of your site, in the console go to About System Center Configuration Manager at the upper-left corner of the console. Zobrazí se toto dialogové okno verze lokality.This dialog displays the Site version. Seznam verzí webu, naleznete v tématu základní a aktualizované verze.For a list of site versions, see Baseline and update versions.

VětevBranch

Potvrďte větev vašeho webu, v konzole přejděte na správu > konfigurace lokality > lokalitya otevřete Nastavení hierarchie.To confirm the branch of your site, in the console go to Administration > Site Configuration > Sites, and open Hierarchy Settings. Pokud je tam možnost pro převod na current Branch a je aktivní, lokalita používá verzi LTSB.If there is an option to convert to the current branch and it is active, the site runs the LTSB version. Když lokalita používá aktuální větve, toto je zobrazena šedě.When the site runs the current branch, this option is grayed out.

Další informace o různých verzích Configuration Manageru najdete v tématu základní a aktualizované verze.For more information about the different versions of Configuration Manager, see Baseline and update versions.