Přizpůsobení spouštěcích imagí pomocí nástroje System Center Configuration ManagerCustomize boot images with System Center Configuration Manager

Platí pro: System Center Configuration Manager (Current Branch)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

Každá verze nástroje Configuration Manager podporuje určitou verzi sady Windows Assessment and Deployment Kit (Windows ADK).Each version of Configuration Manager supports a specific version of the Windows Assessment and Deployment Kit (Windows ADK). Lze obsluhovat, neboli přizpůsobit, spouštěcí bitové kopie z konzoly nástroje Configuration Manager, pokud jsou založené na verzi prostředí Windows PE z podporované verze sady Windows ADK.You can service, or customize, boot images from the Configuration Manager console when they are based on a Windows PE version from the supported version of Windows ADK. Ostatní spouštěcí bitové kopie je nutné přizpůsobit jiným způsobem, například pomocí nástroje příkazového řádku Obsluha a správa bitových kopií (DISM), který je součástí sad Windows AIK a Windows ADK.For other boot images, you must customize them by using another method, such as using the Deployment Image Servicing and Management (DISM) command-line tool that is part of the Windows AIK and Windows ADK.

Následující body nabízí podporované verze sady Windows ADK, verze prostředí Windows PE na kterém je založená spouštěcí image, kterou lze přizpůsobit z konzoly nástroje Configuration Manager a verze prostředí Windows PE, na kterých je založená spouštěcí image, které lze přizpůsobit podle pomocí nástroje DISM a poté lze přidat image do nástroje Configuration Manager.The following provides the supported version of Windows ADK, the Windows PE version on which the boot image is based that can be customized from the Configuration Manager console, and the Windows PE versions on which the boot image is based that you can customize by using DISM and then add the image to Configuration Manager.

 • Verze sady Windows ADKWindows ADK version

  Sada Windows ADK pro Windows 10Windows ADK for Windows 10

 • Verze prostředí Windows PE pro spouštěcí bitové kopie přizpůsobitelné z konzoly nástroje Configuration ManagerWindows PE versions for boot images customizable from the Configuration Manager console

  Windows PE 10Windows PE 10

 • Podporované verze prostředí Windows PE pro spouštěcí bitové kopie nelze přizpůsobit z konzoly nástroje Configuration ManagerSupported Windows PE versions for boot images not customizable from the Configuration Manager console

  Windows PE 3.11 a Windows PE 5Windows PE 3.11 and Windows PE 5

  1 mohli byste přidávat pouze spouštěcí bitovou kopii do nástroje Configuration Manager při je založené na Windows PE 3.1.1 You can only add a boot image to Configuration Manager when it is based on Windows PE 3.1. Instalováním doplňku Windows AIK Supplement pro Windows 7 SP1 upgradujte Windows AIK pro Windows 7 (na platformě Windows PE 3) s doplňkem Windows AIK Supplement pro Windows 7 SP1 (na platformě Windows PE 3.1).Install the Windows AIK Supplement for Windows 7 SP1 to upgrade Windows AIK for Windows 7 (based on Windows PE 3) with the Windows AIK Supplement for Windows 7 SP1 (based on Windows PE 3.1). Doplněk Windows AIK Supplement pro Windows 7 SP1 lze stáhnout z webu Microsoft Download Center.You can download Windows AIK Supplement for Windows 7 SP1 from the Microsoft Download Center.

  Například pokud máte nástroje Configuration Manager, můžete přizpůsobit spouštěcí bitové kopie z Windows ADK pro Windows 10 (na platformě Windows PE 10) z konzoly nástroje Configuration Manager.For example, when you have Configuration Manager, you can customize boot images from Windows ADK for Windows 10 (based on Windows PE 10) from the Configuration Manager console. Nicméně i když jsou podporované image na platformě Windows PE 5, je potřeba je přizpůsobit z jiného počítače pomocí verze nástroje DISM, která se instaluje se sadou Windows ADK pro Windows 8.However, while boot images based on Windows PE 5 are supported, you must customize them from a different computer and use the version of DISM that is installed with Windows ADK for Windows 8. Potom můžete přidat spouštěcí image do konzoly nástroje Configuration Manager.Then, you can add the boot image to the Configuration Manager console.

  Postupy v tomto tématu ukazují, jak přidat volitelné součásti požadované nástrojem Configuration Manager s použitím následujících balíčků prostředí Windows PE pro spouštěcí image:The procedures in this topic demonstrate how to add the optional components required by Configuration Manager to the boot image by using the following Windows PE packages:

 • WinPE-WMI: Přidá podporu Windows Management Instrumentation (WMI).WinPE-WMI: Adds Windows Management Instrumentation (WMI) support.

 • WinPE-Scripting: Přidá podporu Windows Script Host (WSH).WinPE-Scripting: Adds Windows Script Host (WSH) support.

 • WinPE-WDS-Tools: Instaluje nástroje služby pro nasazení Windows.WinPE-WDS-Tools: Installs Windows Deployment Services tools.

  Dostupné jsou i další balíčky prostředí Windows PE, které lze přidat.There are other Windows PE packages available for you to add. Následující zdroje poskytují další informace o volitelných součástech, které je možné přidat do spouštěcí image.The following resources provide more information about the optional components that you can add to the boot image.

 • Windows PE 5, naleznete v tématu prostředí Windows PE: Přidání balíčků (Reference k volitelným komponentám)For Windows PE 5, see WinPE: Add packages (Optional Components Reference)

 • Pro prostředí Windows PE 3.1 si přečtěte téma Přidání balíčku do image prostředí Windows PE v knihovně dokumentace pro Windows 7 na webu TechNet.For Windows PE 3.1, see the Add a Package to a Windows PE Image topic in the Windows 7 TechNet Documentation Library.

Poznámka

Při spuštění prostředí WinPE z vlastní spouštěcí image, která obsahuje nástroje, které jste přidali, můžete otevřít příkazový řádek z prostředí WinPE a zadáním názvu souboru nástroje ho spustit.When you boot to WinPE from a customized boot image that includes tools that you added, you can open a command prompt from WinPE and type the file name of the tool to run it. Umístění tyto nástroje jsou automaticky přidány do proměnné path.The location of these tools are automatically added to the path variable. Do příkazového řádku lze přidat pouze v případě povolit podporu příkazů (pouze testování) nastavení je vybrané na přizpůsobení karty ve vlastnostech spouštěcí image.The command prompt can only be added if the Enable command support (testing only) setting is selected on the Customization tab in the boot image properties.

Přizpůsobení spouštěcí image používající prostředí Windows PE 5Customize a boot image that uses Windows PE 5

Chcete-li přizpůsobit spouštěcí image používající Windows PE 5, je nutné nainstalovat sadu Windows ADK a pomocí nástroje příkazového řádku DISM připojit spouštěcí image, přidat volitelné komponenty a ovladače, a provést změny ve spouštěcí imagi.To customize a boot image that uses Windows PE 5, you must install Windows ADK and use the DISM command-line tool to mount the boot image, add optional components and drivers, and commit the changes to the boot image. K přizpůsobení spouštěcí bitové kopie použijte následující postup.Use the following procedure to customize the boot image.

Přizpůsobení spouštěcí image používající prostředí Windows PE 5To customize a boot image that uses Windows PE 5

 1. Nainstalovat Windows ADK v počítači, který nemá žádné jiné verzi sady Windows AIK nebo sady Windows ADK a nemá nainstalované žádné součásti nástroje Configuration Manager.Install the Windows ADK on a computer that does not have another version of Windows AIK or Windows ADK, and does not have any Configuration Manager components installed.

 2. Stáhněte si sadu Windows ADK pro Windows 8.1 z webu Microsoft Download Center.Download Windows ADK for Windows 8.1 from the Microsoft Download Center.

 3. Zkopírujte spouštěcí bitovou (kopii wimpe.wim) z instalační složky sady Windows ADK (například <instalační_cesta> \Windows Kits\<verze> \Assessment a Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\<x86 nebo amd64>\<národní prostředí>) do cílové složky v počítači, ze kterého budete přizpůsobovat spouštěcí bitovou kopii.Copy the boot image (wimpe.wim) from the Windows ADK installation folder (for example, <Installation path>\Windows Kits\<version>\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\<x86 or amd64>\<locale>) to a destination folder on the computer from which you will customize the boot image. V tomto postupu slouží označení C:\WinPEWAIK jako název cílové složky.This procedure uses C:\WinPEWAIK as the destination folder name.

 4. Pomocí nástroje DISM připojte spouštěcí image k místní složce prostředí Windows PE.Use DISM to mount the boot image to a local Windows PE folder. Zadejte například následující příkazový řádek:For example, type the following command-line:

  dism.exe /mount-wim /wimfile:C:\WinPEWAIK\winpe.wim /index:1 /mountdir:C:\WinPEMountdism.exe /mount-wim /wimfile:C:\WinPEWAIK\winpe.wim /index:1 /mountdir:C:\WinPEMount

  Kde C:\WinPEWAIK představuje složku obsahující spouštěcí bitovou kopii a C:\WinPEMount představuje připojenou složku.Where C:\WinPEWAIK is the folder that contains the boot image and C:\WinPEMount is the mounted folder.

  Poznámka

  Další informace o nástroji DISM najdete v tématu Technické reference k nástroji DISM (Deployment Image Servicing and Management) v knihovně dokumentace pro Windows 8.1 a Windows 8 na webu TechNet.For more information about DISM, see the DISM - Deployment Image Servicing and Management Technical Reference topic in the Windows 8.1 and Windows 8 TechNet Documentation Library.

 5. Po připojení spouštěcí bitové kopie do ní pomocí nástroje Obsluha a správa bitových kopií přidejte volitelné součásti.After you mount the boot image, use DISM to add optional components to the boot image. V prostředí Windows PE 5 jsou 64bitové volitelné komponenty umístěny ve složce <Instalační_cesta>\Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs.In Windows PE 5, the 64-bit optional components are located in <Installation path>\Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs.

  Poznámka

  Tento postup se pro volitelné součásti používá toto umístění: Soubory (x86) \Windows Kits\8.1\Assessment C:\Program a Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs.This procedure uses the following location for the optional components: C:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs. Použitá cesta se může lišit v závislosti na verzi a možnostech instalace vybraných pro sadu Windows ADK.The path you use might be different depending on the version and installation options you choose for the Windows ADK.

  Volitelné součásti instalujete zadáním následujících řádků:Type the following to install the optional components:

  DISM.exe /image:C:\WinPEMount/Add-Package/PackagePath: "C:\Program Files (x86) \Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\winpe-wmi.cab"dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\winpe-wmi.cab"

  DISM.exe /image:C:\WinPEMount/Add-Package/PackagePath: "C:\Program Files (x86) \Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\winpe-scripting.cab"dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\winpe-scripting.cab"

  DISM.exe /image:C:\WinPEMount/Add-Package/PackagePath: "C:\Program Files (x86) \Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\winpe-wds-tools.cab"dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\winpe-wds-tools.cab"

  DISM.exe /image:C:\WinPEMount/Add-Package/PackagePath: "C:\Program Files (x86) \Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\WinPE-SecureStartup.cab"dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\WinPE-SecureStartup.cab"

  dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\ <národní prostředí> \WinPE-SecureStartup_ <národní prostředí> .cab"dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\ <locale> \WinPE-SecureStartup_ <locale> .cab"

  dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\ <národní prostředí> \WinPE-WMI_ <národní prostředí> .cab"dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\ <locale> \WinPE-WMI_ <locale> .cab"

  dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\ <národní prostředí> \WinPE-Scripting <národní prostředí> .cab"dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\ <locale> \WinPE-Scripting <locale> .cab"

  dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\ <národní prostředí> \WinPE-WDS-Tools_ <národní prostředí> .cab"dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\ <locale> \WinPE-WDS-Tools_ <locale> .cab"

  Kde C:\WinPEMount je připojená složka a národní prostředí je národní prostředí pro komponenty.Where C:\WinPEMount is the mounted folder and locale is the locale for the components. Například pro národní prostředí en-us zadejte:For example, for the en-us locale, you would type:

  DISM.exe /image:C:\WinPEMount/Add-Package/PackagePath: "C:\Program Files (x86) \Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\en-us\WinPE-SecureStartup_en-us.cab"dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\en-us\WinPE-SecureStartup_en-us.cab"

  DISM.exe /image:C:\WinPEMount/Add-Package/PackagePath: "C:\Program Files (x86) \Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\en-us\WinPE-WMI_en-us.cab"dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\en-us\WinPE-WMI_en-us.cab"

  DISM.exe /image:C:\WinPEMount/Add-Package/PackagePath: "C:\Program Files (x86) \Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\en-us\WinPE-Scripting_en-us.cab"dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\en-us\WinPE-Scripting_en-us.cab"

  DISM.exe /image:C:\WinPEMount/Add-Package/PackagePath: "C:\Program Files (x86) \Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\en-us\WinPE-WDS-Tools_en-us.cab"dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\en-us\WinPE-WDS-Tools_en-us.cab"

  Tip

  Další informace o volitelných komponentách, které je možné přidat do spouštěcí image, najdete v tématu Reference k volitelným komponentám prostředí Windows PE v knihovně dokumentace pro Windows 8.1 a Windows 8 na webu TechNet.For more information about the optional components that you can add to the boot image, see the Windows PE Optional Components Reference topic in the Windows 8.1 and Windows 8 TechNet Documentation Library.

 6. Pomocí nástroje Obsluha a správa bitových kopií (DISM) přidejte do spouštěcí bitové kopie konkrétní ovladače, pokud je to třeba.Use DISM to add specific drivers to the boot image, when required. Ovladače přidáte do spouštěcí bitové kopie zadáním následujícího řádku:Type the following to add drivers to the boot image:

  dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-driver /driver:< cesta k souboru .inf ovladače >dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-driver /driver:< path to driver .inf file >

  Kde C:\WinPEMount představuje připojenou složku.Where C:\WinPEMount is the mounted folder.

 7. Zadáním následujícího řádku odpojte spouštěcí bitovou kopii a proveďte změny.Type the following to unmount the boot image file and commit the changes.

  dism.exe /unmount-wim /mountdir:C:\WinPEMount /commitdism.exe /unmount-wim /mountdir:C:\WinPEMount /commit

  Kde C:\WinPEMount představuje připojenou složku.Where C:\WinPEMount is the mounted folder.

 8. Přidejte aktualizovanou spouštěcí bitovou kopii ke Configuration Manageru a zpřístupní ji pro použití v pořadí úloh.Add the updated boot image to Configuration Manager to make it available to use in your task sequences. K importu aktualizované spouštěcí bitové kopie použijte následující postup:Use the following steps to import the updated boot image:

  1. V konzole Správce konfigurace klikněte na možnost Knihovna softwarů.In the Configuration Manager console, click Software Library.

  2. V pracovním prostoru Softwarová knihovna rozbalte Operační systémy, a poté klikněte na Spouštěcí image.In the Software Library workspace, expand Operating Systems, and then click Boot Images.

  3. Kliknutím na možnost Přidat spouštěcí image na kartě Domů ve skupině Vytvořit spusťte Průvodce přidáním spouštěcí image.On the Home tab, in the Create group, click Add Boot Image to start the Add Boot Image Wizard.

  4. Na stránce Zdroj dat zadejte následující možnosti, a poté klikněte na Další.On the Data Source page, specify the following options, and then click Next.

   • Do pole Cesta zadejte cestu k souboru aktualizované spouštěcí image.In the Path box, specify the path to the updated boot image file. Zadaná cesta musí být platná síťová cesta ve formátu UNC.The specified path must be a valid network path in the UNC format. Příklad: \ \ < servername > \ < Sdílená složka WinPEWAIK> \winpe.wim.For example: \\<servername>\<WinPEWAIK share>\winpe.wim.

   • Vyberte spouštěcí image z rozevíracího seznamu Spouštěcí image.Select the boot image from the Boot Image drop-down list. Jestliže soubor WIM obsahuje více spouštěcích bitových kopií, budou v seznamu uvedeny všechny.If the WIM file contains multiple boot images, each image is listed.

  5. Na stránce Obecné zadejte následující možnosti, a poté klikněte na Další.On the General page, specify the following options, and then click Next.

   • Do pole Název zadejte jedinečný název spouštěcí image.In the Name box, specify a unique name for the boot image.

   • Do pole Verze zadejte číslo verze spouštěcí image.In the Version box, specify a version number for the boot image.

   • Do pole Komentář zadejte stručný popis, jak bude spouštěcí image používána.In the Comment box, specify a brief description of how the boot image is used.

  6. Dokončete průvodce.Complete the wizard.

 9. Ve spouštěcí imagi lze povolit příkazové okno umožňující její ladění a odstraňování potíží v prostředí Windows PE.You can enable a command shell in the boot image to debug and troubleshoot it in Windows PE. Příkazové prostředí povolíte pomocí následujícího postupu.Use the following steps to enable the command shell.

  1. V konzole Správce konfigurace klikněte na možnost Knihovna softwarů.In the Configuration Manager console, click Software Library.

  2. V pracovním prostoru Softwarová knihovna rozbalte Operační systémy, a poté klikněte na Spouštěcí image.In the Software Library workspace, expand Operating Systems, and then click Boot Images.

  3. V seznamu vyhledejte novou spouštěcí bitovou kopii a určete ID balíčku této bitové kopie.Find the new boot image in the list and identify the package ID for the image. ID balíčku najdete ve sloupci ID image této spouštěcí image.You can find the package ID in the Image ID column for the boot image.

  4. Do příkazového řádku zadejte wbemtest a otevřete nástroj Testování služby WMI.From a command prompt, type wbemtest to open the Windows Management Instrumentation Tester.

  5. Typ \ \ < počítač poskytovatele serveru SMS> \root\sms\site_ <kód_lokality > v Namespacea potom klikněte na tlačítko připojit.Type \\<SMS Provider Computer>\root\sms\site_<sitecode> in Namespace, and then click Connect.

  6. Klikněte na Otevřít instanci, zadejte sms_bootimagepackage.packageID="<ID_balíčku>", a poté klikněte na OK.Click Open Instance, type sms_bootimagepackage.packageID="<packageID>", and then click OK. Místo ID_balíčku zadejte hodnotu určenou v kroku 3.For packageID, enter the value that you identified in step 3.

  7. Klikněte na Aktualizovat objekt, a poté v podokně Vlastnosti klikněte na EnableLabShell.Click Refresh Object, and then click EnableLabShell in the Properties pane.

  8. Klikněte na Upravit vlastnost, změňte hodnotu na TRUE, a klikněte na Uložit vlastnost.Click Edit Property, change the value to TRUE, and click Save Property.

  9. Klikněte na Uložit objekt, a poté ukončete nástroj Testování služby WMI.Click Save Object, and then exit the Windows Management Instrumentation Tester.

 10. Spouštěcí bitovou kopii je nutné nejprve distribuovat do distribučních bodů, do skupin distribučních bodů nebo do kolekcí přidružených ke skupinám distribučních bodů, aby ji bylo možné použít v pořadí úloh.You must distribute the boot image to distribution points, distribution point groups, or to collections that are associated with distribution point groups before you can use the boot image in a task sequence. K distribuci spouštěcí bitové kopie použijte následující postup.Use the following steps to distribute the boot image.

  1. V konzole Správce konfigurace klikněte na možnost Knihovna softwarů.In the Configuration Manager console, click Software Library.

  2. V pracovním prostoru Softwarová knihovna rozbalte Operační systémy, a poté klikněte na Spouštěcí image.In the Software Library workspace, expand Operating Systems, and then click Boot Images.

  3. Klikněte na spouštěcí image určenou v kroku 3.Click the boot image identified in step 3.

  4. Na kartě Domů ve skupině Nasazení klikněte na Aktualizovat distribuční body.On the Home tab, in the Deployment group, click Update Distribution Points.

Přizpůsobení spouštěcí image používající prostředí Windows PE 3.1Customize a boot image that uses Windows PE 3.1

Chcete-li přizpůsobit spouštěcí image používající prostředí WinPE 3.1, je nutné nainstalovat sadu Windows AIK, nainstalovat doplněk Windows AIK Supplement pro Windows 7 SP1, a pomocí nástroje příkazového řádku DISM připojit spouštěcí image, přidat volitelné komponenty a ovladače, a provést změny ve spouštěcí imagi.To customize a boot image that uses WinPE 3.1, you must install Windows AIK, install the Windows AIK supplement for Windows 7 SP1, and use the DISM command-line tool to mount the boot image, add optional components and drivers, and commit the changes to the boot image. K přizpůsobení spouštěcí bitové kopie použijte následující postup.Use the following procedure to customize the boot image.

Přizpůsobení spouštěcí image používající prostředí Windows PE 3.1To customize a boot image that uses Windows PE 3.1

 1. Nainstalovat Windows AIK v počítači, který nemá žádné jiné verzi sady Windows AIK nebo sady Windows ADK a nemá nainstalované žádné součásti nástroje Configuration Manager.Install the Windows AIK on a computer that does not have another version of Windows AIK or Windows ADK, and does not have any Configuration Manager components installed. Stáhněte si sadu Windows AIK z webu Microsoft Download Center.Download Windows AIK from the Microsoft Download Center.

 2. Nainstalujte doplněk Windows AIK Supplement pro Windows 7 s aktualizací SP1 do počítače z kroku 1.Install the Windows AIK Supplement for Windows 7 with SP1 on the computer from step 1. Doplněk Windows AIK Supplement for Windows 7 SP1 si můžete stáhnout z webu Microsoft Download Center.Download Windows AIK Supplement for Windows 7 SP1 from the Microsoft Download Center.

 3. Zkopírujte spouštěcí image (soubor wimpe.wim) z instalační složky sady Windows AIK (například <instalační_cesta>\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\) do složky v počítači, ze kterého budete přizpůsobovat spouštěcí image.Copy the boot image (wimpe.wim) from the Windows AIK installation folder (for example, <InstallationPath>\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\) to a folder on the computer from which you will customize the boot image. V tomto postupu slouží označení C:\WinPEWAIK jako název složky.This procedure uses C:\WinPEWAIK as the folder name.

 4. Pomocí nástroje DISM připojte spouštěcí image k místní složce prostředí Windows PE.Use DISM to mount the boot image to a local Windows PE folder. Zadejte například následující příkazový řádek:For example, type the following command-line:

  dism.exe /mount-wim /wimfile:C:\WinPEWAIK\winpe.wim /index:1 /mountdir:C:\WinPEMountdism.exe /mount-wim /wimfile:C:\WinPEWAIK\winpe.wim /index:1 /mountdir:C:\WinPEMount

  Kde C:\WinPEWAIK představuje složku obsahující spouštěcí bitovou kopii a C:\WinPEMount představuje připojenou složku.Where C:\WinPEWAIK is the folder that contains the boot image and C:\WinPEMount is the mounted folder.

  Poznámka

  Další informace o nástroji DISM najdete v tématu Technické reference k nástroji Deployment Image Servicing and Management v knihovně dokumentace pro Windows 7 na webu TechNet.For more information about DISM, see the Deployment Image Servicing and Management Technical Reference topic in the Windows 7 TechNet Documentation Library.

 5. Po připojení spouštěcí bitové kopie do ní pomocí nástroje Obsluha a správa bitových kopií přidejte volitelné součásti.After you mount the boot image, use DISM to add optional components to the boot image. Například v prostředí Windows PE 3.1 jsou volitelné komponenty umístěny ve složce <instalační_cesta>\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\WinPE_FPs\.In Windows PE 3.1, for example, the optional components are located in <InstallationPath>\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\WinPE_FPs\.

  Poznámka

  Tento postup se pro volitelné součásti používá toto umístění: C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\WinPE_FPs.This procedure uses the following location for the optional components: C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\WinPE_FPs. Použitá cesta se může lišit v závislosti na verzi a možnostech instalace vybraných pro sadu Windows AIK.The path you use might be different depending on the version and installation options you choose for the Windows AIK.

  Volitelné součásti instalujete zadáním následujících řádků:Type the following to install the optional components:

  dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\WinPE_FPs\winpe-wmi.cab"dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\WinPE_FPs\winpe-wmi.cab"

  dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\WinPE_FPs\winpe-scripting.cab"dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\WinPE_FPs\winpe-scripting.cab"

  dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\WinPE_FPs\winpe-wds-tools.cab"dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\WinPE_FPs\winpe-wds-tools.cab"

  dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\WinPE_FPs\ <národní prostředí> \winpe-wmi_ <národní prostředí> .cab"dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\WinPE_FPs\ <locale> \winpe-wmi_ <locale> .cab"

  dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\WinPE_FPs\ <národní prostředí> \winpe-scripting_ <národní prostředí> .cab"dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\WinPE_FPs\ <locale> \winpe-scripting_ <locale> .cab"

  dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\WinPE_FPs\ <národní prostředí> \winpe-wds-tools_ <národní prostředí> .cab"dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\WinPE_FPs\ <locale> \winpe-wds-tools_ <locale> .cab"

  Kde C:\WinPEMount je připojená složka a národní prostředí je národní prostředí pro komponenty.Where C:\WinPEMount is the mounted folder and locale is the locale for the components. Například pro národní prostředí en-us zadejte:For example, for the en-us locale, you would type:

  dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\WinPE_FPs\en-us\winpe-wmi_en-us.cab"dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\WinPE_FPs\en-us\winpe-wmi_en-us.cab"

  dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\WinPE_FPs\en-us\winpe-scripting_en-us.cab"dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\WinPE_FPs\en-us\winpe-scripting_en-us.cab"

  dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\WinPE_FPs\en-us\winpe-wds-tools_en-us.cab"dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-package /packagepath:"C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\WinPE_FPs\en-us\winpe-wds-tools_en-us.cab"

  Tip

  Další informace o různých balíčcích, které můžete přidat ke spouštěcí imagi, najdete v tématu Přidání balíčku do image prostředí Windows PE v knihovně dokumentace pro Windows 7 na webu TechNet.For more information about the different packages that you can add to the boot image, see the Add a Package to a Windows PE Image topic in the Windows 7 TechNet Documentation Library.

 6. Pomocí nástroje Obsluha a správa bitových kopií (DISM) přidejte do spouštěcí bitové kopie konkrétní ovladače, pokud je to třeba.Use DISM to add specific drivers to the boot image, when required. Ovladače přidáte do spouštěcí bitové kopie zadáním následujícího řádku, pokud je to třeba:Type the following to add drivers to the boot image, if required:

  dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-driver /driver:< cesta k souboru .inf ovladače >dism.exe /image:C:\WinPEMount /add-driver /driver:< path to driver .inf file >

  Kde C:\WinPEMount představuje připojenou složku.Where C:\WinPEMount is the mounted folder.

 7. Zadáním následujícího řádku odpojte spouštěcí bitovou kopii a proveďte změny.Type the following to unmount the boot image file and commit the changes.

  dism.exe /unmount-wim /mountdir:C:\WinPEMount /commitdism.exe /unmount-wim /mountdir:C:\WinPEMount /commit

  Kde C:\WinPEMount představuje připojenou složku.Where C:\WinPEMount is the mounted folder.

 8. Přidejte aktualizovanou spouštěcí bitovou kopii ke Configuration Manageru a zpřístupní ji pro použití v pořadí úloh.Add the updated boot image to Configuration Manager to make it available to use in your task sequences. K importu aktualizované spouštěcí bitové kopie použijte následující postup:Use the following steps to import the updated boot image:

  1. V konzole Správce konfigurace klikněte na možnost Knihovna softwarů.In the Configuration Manager console, click Software Library.

  2. V pracovním prostoru Softwarová knihovna rozbalte Operační systémy, a poté klikněte na Spouštěcí image.In the Software Library workspace, expand Operating Systems, and then click Boot Images.

  3. Kliknutím na možnost Přidat spouštěcí image na kartě Domů ve skupině Vytvořit spusťte Průvodce přidáním spouštěcí image.On the Home tab, in the Create group, click Add Boot Image to start the Add Boot Image Wizard.

  4. Na stránce Zdroj dat zadejte následující možnosti, a poté klikněte na Další.On the Data Source page, specify the following options, and then click Next.

   • Do pole Cesta zadejte cestu k souboru aktualizované spouštěcí image.In the Path box, specify the path to the updated boot image file. Zadaná cesta musí být platná síťová cesta ve formátu UNC.The specified path must be a valid network path in the UNC format. Příklad: \ \ < servername > \ < Sdílená složka WinPEWAIK> \winpe.wim.For example: \\<servername>\<WinPEWAIK share>\winpe.wim.

   • Vyberte spouštěcí image z rozevíracího seznamu Spouštěcí image.Select the boot image from the Boot Image drop-down list. Jestliže soubor WIM obsahuje více spouštěcích bitových kopií, budou v seznamu uvedeny všechny.If the WIM file contains multiple boot images, each image is listed.

  5. Na stránce Obecné zadejte následující možnosti, a poté klikněte na Další.On the General page, specify the following options, and then click Next.

   • Do pole Název zadejte jedinečný název spouštěcí image.In the Name box, specify a unique name for the boot image.

   • Do pole Verze zadejte číslo verze spouštěcí image.In the Version box, specify a version number for the boot image.

   • Do pole Komentář zadejte stručný popis, jak bude spouštěcí image používána.In the Comment box, specify a brief description of how the boot image is used.

  6. Dokončete průvodce.Complete the wizard.

 9. Ve spouštěcí imagi lze povolit příkazové okno umožňující její ladění a odstraňování potíží v prostředí Windows PE.You can enable a command shell in the boot image to debug and troubleshoot it in Windows PE. Příkazové prostředí povolíte pomocí následujícího postupu.Use the following steps to enable the command shell.

  1. V konzole Správce konfigurace klikněte na možnost Knihovna softwarů.In the Configuration Manager console, click Software Library.

  2. V pracovním prostoru Softwarová knihovna rozbalte Operační systémy, a poté klikněte na Spouštěcí image.In the Software Library workspace, expand Operating Systems, and then click Boot Images.

  3. V seznamu vyhledejte novou spouštěcí bitovou kopii a určete ID balíčku této bitové kopie.Find the new boot image in the list and identify the package ID for the image. ID balíčku najdete ve sloupci ID image této spouštěcí image.You can find the package ID in the Image ID column for the boot image.

  4. Do příkazového řádku zadejte wbemtest a otevřete nástroj Testování služby WMI.From a command prompt, type wbemtest to open the Windows Management Instrumentation Tester.

  5. Typ \ \ < počítač poskytovatele serveru SMS> \root\sms\site_ <kód_lokality > v Namespacea potom klikněte na tlačítko připojit.Type \\<SMS Provider Computer>\root\sms\site_<sitecode> in Namespace, and then click Connect.

  6. Klikněte na Otevřít instanci, zadejte sms_bootimagepackage.packageID="<ID_balíčku>", a poté klikněte na OK.Click Open Instance, type sms_bootimagepackage.packageID="<packageID>", and then click OK. Místo ID_balíčku zadejte hodnotu určenou v kroku 3.For packageID, enter the value that you identified in step 3.

  7. Klikněte na Aktualizovat objekt, a poté v podokně Vlastnosti klikněte na EnableLabShell.Click Refresh Object, and then click EnableLabShell in the Properties pane.

  8. Klikněte na Upravit vlastnost, změňte hodnotu na TRUE, a klikněte na Uložit vlastnost.Click Edit Property, change the value to TRUE, and click Save Property.

  9. Klikněte na Uložit objekt, a poté ukončete nástroj Testování služby WMI.Click Save Object, and then exit the Windows Management Instrumentation Tester.

 10. Spouštěcí bitovou kopii je nutné nejprve distribuovat do distribučních bodů, do skupin distribučních bodů nebo do kolekcí přidružených ke skupinám distribučních bodů, aby ji bylo možné použít v pořadí úloh.You must distribute the boot image to distribution points, distribution point groups, or to collections that are associated with distribution point groups before you can use the boot image in a task sequence. K distribuci spouštěcí bitové kopie použijte následující postup.Use the following steps to distribute the boot image.

  1. V konzole Správce konfigurace klikněte na možnost Knihovna softwarů.In the Configuration Manager console, click Software Library.

  2. V pracovním prostoru Softwarová knihovna rozbalte Operační systémy, a poté klikněte na Spouštěcí image.In the Software Library workspace, expand Operating Systems, and then click Boot Images.

  3. Klikněte na spouštěcí image určenou v kroku 3.Click the boot image identified in step 3.

  4. Na kartě Domů ve skupině Nasazení klikněte na Aktualizovat distribuční body.On the Home tab, in the Deployment group, click Update Distribution Points.