Příprava na správu aktualizací softwaruPrepare for software updates management

Platí pro: System Center Configuration Manager (aktuální větev)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

Před data vyhodnocení shody aktualizace softwaru se zobrazí v konzole nástroje System Center Configuration Manager a před nasazením aktualizací softwaru do klientských počítačů, je nutné dokončit kroky v následujících částech.Before the compliance assessment data of the software update displays in the System Center Configuration Manager console and before you can deploy software updates to client computers, you must complete the steps in the following sections.

Krok 1: Nainstalujte bod aktualizace softwaruStep 1: Install a software update point

Bod aktualizace softwaru je vyžadován na lokalitu centrální správy nebo samostatná primární lokalita a v primárních lokalitách mohly vyhodnocení kompatibility aktualizací a k nasazení softwaru aktualizace do klientů.The software update point is required on the central administration site, or stand-alone primary site, and on primary sites to enable the software updates compliance assessment and to deploy software updates to clients. Bod aktualizace softwaru je volitelně v sekundárních lokalitách.The software update point is optional on secondary sites. Podrobnosti najdete v tématu instalaci bodu aktualizace softwaruFor details, see Install a software update point

Krok 2: Synchronizace aktualizací softwaruStep 2: Synchronize Software Updates

Synchronizace aktualizací softwaru je proces získání metadat aktualizace softwaru, která splňuje kritéria, která nakonfigurujete.Software updates synchronization is the process of retrieving the software updates metadata that meets the criteria that you configure. Aktualizace softwaru se nezobrazují v konzole nástroje Configuration Manager, dokud neprovedete synchronizaci aktualizací softwaru.Software updates are not displayed in the Configuration Manager console until you synchronize software updates. Podrobnosti najdete v tématu synchronizace aktualizací softwaru.For details, see Synchronize software updates.

Krok 3: Konfigurace klasifikací a produktů k synchronizaciStep 3: Configure classifications and products to synchronize

Tuto konfiguraci proveďte v lokalitě centrální správy nebo v samostatné primární lokalitě.Perform this configuration on the central administration site or stand-alone primary site. Poté, co synchronizuje aktualizace softwaru poprvé, Configuration Manager načte aktualizovaný seznam klasifikací a produktů.After you synchronize software updates the first time, Configuration Manager retrieves an updated list of classifications and products. Teď můžete vybrat z nové možnosti ve vlastnostech komponenty bodu aktualizace softwaru.Now, you can select from the new options in the Software Update Point Component properties. Po dokončení konfigurace nové klasifikace a produkty, opakujte krok 2 spuštění synchronizace aktualizací softwaru získávají metadata aktualizací softwaru pro nová kritéria.After you configure the new classifications and products, repeat step 2 to start software updates synchronization to retrieve software updates metadata for the new criteria. Podrobnosti najdete v tématu konfigurace klasifikací a produktů k synchronizaci.For details, see Configure classifications and products to synchronize.

Krok 4: Správa nastavení aktualizací softwaruStep 4: Manage settings for software updates

Poté, co synchronizuje aktualizace softwaru, ověřte nastavení klienta nástroje Configuration Manager, konfigurace zásad skupiny a nastavení aktualizací softwaru před nasazením aktualizací softwaru.After you synchronize software updates, verify Configuration Manager client settings, group policy configurations, and software updates settings before you deploy software updates. Podrobnosti najdete v tématu spravovat nastavení pro aktualizace softwaru.For details, see Manage settings for software updates.