Nejčastější dotazy ke službě Microsoft StreamMicrosoft Stream FAQ

Tento článek obsahuje odpovědi na nejčastější dotazy.This article gives answers to the frequently asked questions.

Co je Microsoft Stream?What is Microsoft Stream?

Microsoft Stream je podniková služba poskytování videí, ve které můžou lidé z organizace bezpečně nahrávat, zobrazovat, uspořádávat a sdílet videa.Microsoft Stream is an Enterprise Video service where people in an organization can upload, view, organize and share videos securely. Můžete snadno začít se svým pracovním e-mailem.It's easy to get started with your work email. Další informace o procesu registrace do služby Microsoft Stream.Learn more about the Microsoft Stream sign-up process

Pro koho je služba Microsoft Stream určená?Who is Microsoft Stream intended for?

Microsoft Stream je služba pro správu a sdílení videí určená pro zaměstnance na všech úrovních firem všech velikostí, kteří chtějí na pracovišti využít videa k propojení, spolupráci, vzdělávání a sdílení informací.Microsoft Stream is the video management and sharing service for employees at all levels across businesses of all sizes who are interested in using videos in the workplace to connect, collaborate, learn and share information. Kdokoli může kdykoli a kdekoli jednoduše vyhledávat a sledovat videa na vlastním zařízení.Anyone can search for videos easily and consume them on their device, whenever and wherever.

Jaké nástroje jsou potřeba pro použití služby Microsoft Stream?What tools do I need to use Microsoft Stream?

Pro použití služby Microsoft Stream potřebujete jenom webový prohlížeč a pracovní e-mailovou adresu.All you need is a web browser and a work email address to use Microsoft Stream.

Jaké prohlížeče Microsoft Stream podporuje?What browsers does Microsoft Stream support?

Microsoft Stream podporuje Microsoft Edge, Internet Explorer 11 a aktuální verze prohlížečů Chrome a Safari.Microsoft Stream supports Microsoft Edge, Internet Explorer 11, and the current versions of Chrome and Safari.

Proč se musím registrovat pomocí pracovního e-mailu?Why do I have to sign up with my work email?

Nepodporujeme e-mailové adresy od zákaznických e-mailových služeb nebo telekomunikačních poskytovatelů.We don't support email addresses from consumer email services or telecommunications providers. Další informace o procesu registrace do služby Microsoft Stream.Learn more about the Microsoft Stream sign-up process.

Které pracovní e-mailové adresy se podporují?Which work email addresses are supported?

Podporují se pracovní e-mailové adresy s koncovkou .com, .edu a .org.Work email addresses ending in .com, .edu, and .org are supported.

Adresy, které končí na .gov a .mil, se v současnosti nepodporují.Those ending in .gov and .mil aren't currently supported.

Je možné sdílet videa s konkrétní osobou nebo organizací?Can I share videos with a specific person or my organization?

Ano.Yes. Videa můžete sdílet v rámci organizace nebo s konkrétní osobou nebo lidmi pomocí nastavení Kdo uvidí toto video, které je k dispozici během nahrávání nebo úpravy.You can share videos within an organization or with a specific person or people using the "Who can see this video" setting that is available during upload or edit. Další informace o nastavení oprávnění najdete tady.Learn more about setting permissions here.

Bude Microsoft Stream fungovat na mobilních zařízeních?Will Microsoft Stream work on mobile devices?

Microsoft Stream je k dispozici se všemi funkcemi pro mobilní prohlížeče na všech platformách (iOS, Android, Windows Phone).Microsoft Stream is available on mobile browsers with full functionality across all platforms (iOS, Android, Windows Phone).

Je možné ze služby Microsoft Stream živě streamovat?Can I do live streaming from Microsoft Stream?

V současné době nejsou funkce živého streamování dostupné, ale plánujeme je přidat do některé z dalších verzí.Currently, Live streaming capabilities are not available but are planned for a future release.

Jaké jazyky Microsoft Stream podporuje?What languages does Microsoft Stream support?

V tématu Lokalizace služby Microsoft Stream najdete seznam podporovaných jazyků.See the Localize Microsoft Stream topic for the list of supported languages.

Je u nahraných videí možné automaticky generovat skryté titulky?Can closed captions automatically be generated for uploaded videos?

Ano.Yes. Microsoft Stream aktuálně automaticky vygeneruje skryté titulky pro nahrané video v případě, že je u videa nastavené pole jazyka a jazyk, kterým se ve videu mluví, je angličtina nebo španělština.Microsoft Stream currently will automatically generate a closed caption for an uploaded video if the video has the language field set and the language spoken in the video is either english or spanish. Další informace najdete v tématu Generování automatických popisků.See the Generate automatic captions topic for more information.

Je služba Microsoft Stream dostupná celosvětově?Is Microsoft Stream available globally?

Služba Microsoft Stream je dostupná celosvětově.Microsoft Stream is available globally.

Jak ve službě Microsoft Stream funguje úložiště videí?How does video storage work for Microsoft Stream?

Microsoft Stream ukládá videa a metadata ve své vlastní službě postavené na Azure.Microsoft Stream stores videos and metadata in it's own service built on top of Azure. Jako taková má vlastní kvótu úložiště pro nahraná videa.As such it's own storage quota for videos uploaded. Do kvóty se budou započítávat pouze původní nahraná videa; převedené kopie pro adaptivní streamování se do kvóty nezapočítávají.Only the original videos uploaded will count against the quota, transcoded copies for adaptive streaming do not count against your quota. Další informace o úložišti najdete v tématu Přehled licencování.See the Licensing overview topic for more information on storage.

Jaká je kategorie dodržování předpisů Office 365 pro Microsoft Stream?What is the Office 365 Compliance Category for Microsoft Stream?

Od února 2018 je Microsoft Stream klasifikovaný jako služba úrovně C v rámci dodržování předpisů Office 365.As of February 2018, Microsoft Stream is classified as a tier C service within the Office 365 Compliance Framework.

Další informace najdete v dokumentaci k rámci dodržování předpisů Office 365. Můžete si také projít standardy a certifikáty na jednotlivých úrovních:Learn more from the Office 365 Compliance framework documentation and see which certifications and standards are in each tier:

Další krokyNext steps

Následující zdroje vám pomůžou začít se službou Microsoft Stream:Use the following resources to get started with Microsoft Stream: