Nejčastější dotazy ke službě Microsoft StreamMicrosoft Stream FAQ

Tento článek obsahuje odpovědi na nejčastější dotazy.This article gives answers to the frequently asked questions.

Co je Microsoft Stream?What is Microsoft Stream?

Microsoft Stream je podniková služba poskytování videí, ve které můžou lidé z organizace bezpečně nahrávat, zobrazovat, uspořádávat a sdílet videa.Microsoft Stream is an Enterprise Video service where people in an organization can upload, view, organize and share videos securely. Můžete snadno začít se svým pracovním e-mailem.It's easy to get started with your work email. Další informace o procesu registrace do služby Microsoft Stream.Learn more about the Microsoft Stream sign-up process

Pro koho je služba Microsoft Stream určená?Who is Microsoft Stream intended for?

Microsoft Stream je služba pro správu a sdílení videí určená pro zaměstnance na všech úrovních firem všech velikostí, kteří chtějí na pracovišti využít videa k propojení, spolupráci, vzdělávání a sdílení informací.Microsoft Stream is the video management and sharing service for employees at all levels across businesses of all sizes who are interested in using videos in the workplace to connect, collaborate, learn and share information. Kdokoli může kdykoli a kdekoli jednoduše vyhledávat a sledovat videa na vlastním zařízení.Anyone can search for videos easily and consume them on their device, whenever and wherever.

Jaké nástroje jsou potřeba pro použití služby Microsoft Stream?What tools do I need to use Microsoft Stream?

Pro použití služby Microsoft Stream potřebujete jenom webový prohlížeč a pracovní e-mailovou adresu.All you need is a web browser and a work email address to use Microsoft Stream.

Jaké prohlížeče Microsoft Stream podporuje?What browsers does Microsoft Stream support?

Microsoft Stream podporuje Microsoft Edge, Internet Explorer 11 a aktuální verze prohlížečů Chrome a Safari.Microsoft Stream supports Microsoft Edge, Internet Explorer 11, and the current versions of Chrome and Safari.

Proč se musím registrovat pomocí pracovního e-mailu?Why do I have to sign up with my work email?

Nepodporujeme e-mailové adresy od zákaznických e-mailových služeb nebo telekomunikačních poskytovatelů.We don't support email addresses from consumer email services or telecommunications providers. Další informace o procesu registrace do služby Microsoft Stream.Learn more about the Microsoft Stream sign-up process.

Které pracovní e-mailové adresy se podporují?Which work email addresses are supported?

Podporují se pracovní e-mailové adresy s koncovkou .com, .edu a .org.Work email addresses ending in .com, .edu, and .org are supported.

Adresy, které končí na .gov a .mil, se v současnosti nepodporují.Those ending in .gov and .mil aren't currently supported.

Je možné sdílet videa s konkrétní osobou nebo organizací?Can I share videos with a specific person or my organization?

Ano.Yes. Videa můžete sdílet v rámci organizace nebo s konkrétní osobou nebo lidmi pomocí nastavení Kdo uvidí toto video, které je k dispozici během nahrávání nebo úpravy.You can share videos within an organization or with a specific person or people using the "Who can see this video" setting that is available during upload or edit. Další informace o nastavení oprávnění najdete tady.Learn more about setting permissions here.

Bude Microsoft Stream fungovat na mobilních zařízeních?Will Microsoft Stream work on mobile devices?

Microsoft Stream je k dispozici se všemi funkcemi pro mobilní prohlížeče na všech platformách (iOS, Android, Windows Phone).Microsoft Stream is available on mobile browsers with full functionality across all platforms (iOS, Android, Windows Phone).

Je možné ze služby Microsoft Stream živě streamovat?Can I do live streaming from Microsoft Stream?

Ano, v rámci Microsoft Streamu a Microsoftu 365 teď můžete vytvářet živé události.Yes, you can now create live events across Microsoft Stream and Microsoft 365. Další informace najdete v dokumentaci.Check out the documentation to learn more

Jaké jazyky Microsoft Stream podporuje?What languages does Microsoft Stream support?

V tématu Lokalizace služby Microsoft Stream najdete seznam podporovaných jazyků.See the Localize Microsoft Stream topic for the list of supported languages.

Je u nahraných videí možné automaticky generovat skryté titulky?Can closed captions automatically be generated for uploaded videos?

Ano.Yes. Microsoft Stream aktuálně automaticky vygeneruje skryté titulky pro nahrané video v případě, že je u videa nastavené pole jazyka a jazyk, kterým se ve videu mluví, je angličtina nebo španělština.Microsoft Stream currently will automatically generate a closed caption for an uploaded video if the video has the language field set and the language spoken in the video is either english or spanish. Další informace najdete v tématu Generování automatických popisků.See the Generate automatic captions topic for more information.

Je služba Microsoft Stream dostupná celosvětově?Is Microsoft Stream available globally?

Služba Microsoft Stream je dostupná celosvětově.Microsoft Stream is available globally.

Jak ve službě Microsoft Stream funguje úložiště videí?How does video storage work for Microsoft Stream?

Microsoft Stream ukládá videa a metadata ve své vlastní službě postavené na Azure.Microsoft Stream stores videos and metadata in it's own service built on top of Azure. Jako taková má vlastní kvótu úložiště pro nahraná videa.As such it's own storage quota for videos uploaded. Do kvóty se budou započítávat pouze původní nahraná videa; převedené kopie pro adaptivní streamování se do kvóty nezapočítávají.Only the original videos uploaded will count against the quota, transcoded copies for adaptive streaming do not count against your quota. Další informace o úložišti najdete v tématu Přehled licencování.See the Licensing overview topic for more information on storage.

Jaká je kategorie dodržování předpisů Office 365 pro Microsoft Stream?What is the Office 365 Compliance Category for Microsoft Stream?

Od února 2018 je Microsoft Stream klasifikovaný jako služba úrovně C v rámci dodržování předpisů Office 365.As of February 2018, Microsoft Stream is classified as a tier C service within the Office 365 Compliance Framework.

Další informace najdete v dokumentaci k rámci dodržování předpisů Office 365. Můžete si také projít standardy a certifikáty na jednotlivých úrovních:Learn more from the Office 365 Compliance framework documentation and see which certifications and standards are in each tier:

Časté otázky k živým událostem (Preview)Live event FAQ (preview)

Co je kodér?What is an encoder?

Jednoduše řečeno kodér komprimuje zvuk a video z různých vstupů a výstup odesílá do streamovací služby, jako je Microsoft Stream.Simply put, an encoder compresses audio and video from various inputs and sends that output to a streaming service, such as Microsoft Stream. Obvykle můžete použít hardwarové nebo softwarové kodéry a mobilní aplikace.Typically, there are hardware, software and mobile apps that you can use. Přečtěte si další informace o kodérech, které jsou otestované s Microsoft Streamem.Learn more about the encoders that have been tested with Microsoft Stream.

Proč nevidím možnost „vytvořit živou událost“?Why can't I see the "create a live event" option?

Živé události můžou vytvářet uživatelé, kteří mají přípustné licence (uvedené v přehledu) a kterým to povolil správce Microsoft Streamu.Users with the allowable licenses (listed in the overview), and who are enabled by the Microsoft Stream administrator can create live events. Zkontrolujte, jestli máte platnou licenci, nebo kontaktujte správce Microsoft Streamu, abyste k této funkci získali přístup.Please check that you have a valid license, or contact your Microsoft Stream administrator to get access to this feature.

Kdo může sledovat živou událost?Who can watch a live event?

Oprávnění ke sledování živých událostí fungují stejně jako u všech ostatních videí v Microsoft Streamu.Live events viewership permissions work just like all other videos in Microsoft Stream. Přístup ke sledování se dá omezit na jednotlivce nebo skupiny nebo může být k dispozici pro celou organizaci.Viewership access can be limited to individuals or groups, or available to the entire organization.

Můžou moji živou událost sledovat lidé mimo moji organizaci?Can people outside of my org watch my live event?

V současné době jsou události streamované prostřednictvím Microsoft Streamu k dispozici jenom interně divákům ve vaší organizaci.Currently, events streamed through Microsoft Stream are only available to internally to viewers within your organization.

Jaký druh analýz můžu zobrazit?What kind of analytics can I see?

Tvůrci událostí můžou zobrazit celkový počet sledujících, když je událost živě vysílaná.Event producers can see the total number of watchers when the event is live. Po skončení události může tvůrce zobrazit celkový počet zobrazení za celou životnost videa v souladu s algoritmem pro počet zobrazení.Once the event is completed, the producer can see the total number of views across the lifetime of the video subject to the view count algorithm.

Jaké protokoly ingestace podporujete?What ingest protocols do you support?

Microsoft Stream podporuje ingestaci RTMP a RTMPS z většiny kodérů.Microsoft Stream supports RTMP and RTMPS ingest from most encoders. Implementace protokolu RTMP a RTMPS v kodéru se může lišit, proto se doporučuje používat otestovaný kodér se známou funkční konfigurací.Encoder implementation of RTMP and RTMPS protocol can vary, so it is recommended to use a tested encoder with a good known configuration.

Co je stav Připraveno?What is the pre-live state?

Stav Připraveno pomáhá tvůrcům nastavit živé události.The pre-live state helps producers to set up their live event. V tomto stavu členové cílové skupiny nevidí živý stream, ale zobrazuje se jim slate, dokud se nerozhodnete živou událost spustit.When in this state, audience members will not see your live stream, but will be shown a slate until you choose to start the live event. V tomto stavu se můžete rozhodnout nastavení události odpojit a vrátit se později.In this state, you can choose to disconnect the setup to come back at a later time. To je užitečné při nacvičování na živou událost.This is useful when practicing for your live event.

Můžu živou událost zastavit a restartovat?Can I stop and restart my event?

Pokud jste ve stavu události Připraveno, můžete událost odpojit.If you are in the pre-live state of your event, you can disconnect the event. V takovém případě budete muset proces nastavení restartovat.By doing so, you will need to restart the set-up process. To se hodí pro testování nastavení události před skutečnou událostí.This is useful for testing the setup of your event before the actual event. Pokud je už událost živě vysílaná, nejde vysílání restartovat. Při ukončení se událost dokončí.If your event is already live, you cannot restart the broadcast; once stopped, the event will be completed.

Můžu kodér znovu připojit?Can I reconnect my encoder?

Ano, pokud kodér z nějakého důvodu odpojíte, můžete ho znovu připojit v případě, že kodér tuto funkci podporuje, a za předpokladu, že použijete stejný profil výstupu pro dané nastavení.Yes, if you disconnect your encoder for some reason, you can reconnect if the encoder supports this functionality, so long as you use the same output profile for a given setup. Pokud jste v režimu Připraveno, můžete nastavení odpojit v rámci Microsoft Streamu, abyste odeslali nový výstup, ale je nutné znovu spustit nastavení.If you are in pre-live, you may disconnect your setup from within Microsoft Stream to send a new output, but you must start the setup again. Není to možné, pokud je už událost dokončená.It is not possible if your event is already completed. Pokud je kodér odpojený příliš dlouho, událost buď automaticky přejde z režimu Připraveno do režimu offline (můžete nastavení znovu spustit), nebo z živého režimu do ukončeného (v tu dobu bude událost dokončená a nejde ji restartovat).If your encoder is disconnected for too long, the event will either automatically transition from pre-live to offline (you can start setup again), or from live to ended (the event will be complete at this point and cannot be restarted). Pokud kodér není správně připojený, vaší cílové skupině se může video špatně zobrazovat nebo může docházet k chybám.Note, your audience may have a bad viewing experience or see errors if your encoder is not connected properly.

Co se s videem stane po skončení události?What happens to my video after the event ends?

Když tvůrce událost zastaví, je v Microsoft Streamu hned k dispozici ke zhlédnutí na vyžádání.Once the event is stopped by the producer, it is immediately available for viewing on-demand in Microsoft Stream. Pokud jsou vybrané příslušné možnosti, začne se zpracovávat automatické rozpoznávání řeči na text a rozpoznávání obličejů.If the options are selected, the automatic speech-to-text and facial detection will start processing. Video bude také vlastníkovi dostupné ke stažení.The video will also be downloadable by an owner. K použití teď budou dostupné komentáře z Microsoft Streamu.Microsoft Stream comments will now be available for use.

Jak dlouhá může moje živá událost být?How long can my live event be?

Maximální délka živé události v režimu Preview je 4 hodiny.At preview, the maximum length of a live event is 4 hours.

Moje událost se automaticky zastavila, co se děje?My event automatically stopped, what's going on?

Po dosažení maximální délky živé události se událost automaticky zastaví a bude k dispozici pro použití na vyžádání.After the maximum length of a live event has been reached, it will automatically stop the event and will become available for on-demand consumption.

Je mezi reálnou a online živou událostí prodleva?Is there a lag between real life and the online live event?

Ano, u online živé události se projevuje zpoždění.Yes, there is a time delay that will be seen on the online live event.

Můžu živou událost vložit na jiný web?Can I embed the live event in another site?

Ano, stejně jako všechna ostatní videa v Microsoft Streamu můžete živou událost snadno vložit na libovolný web pomocí kódu pro vložení.Yes, just like all other videos in Microsoft Stream, you can easily embed the live event on any website using the embed code. Existují také hlubší integrace s Microsoft Teams, Yammerem a SharePointem, které umožňují jednoduché vkládání.There are also deeper integrations with Microsoft Teams, Yammer, and SharePoint that allow simple embedding. Sledovat ji můžou jenom uživatelé, kteří mají oprávnění k zobrazení živé události.Only viewers who have permissions to view the live event will be able to watch it.

U mého živého streamu zřejmě došlo k potížím, co mám dělat?There seems to be an issue with my live stream, what do I do?

Obecně platí, že pokud se k živé události můžete správně připojit, může být problém v kodéru.Commonly, if you are able to correctly connect to the live event, there may be an issue with the encoder. Nejdřív zkontrolujte, jestli je váš kodér připojený a správně streamuje.Start by checking that your encoder is connected and streaming correctly. Problémy s živou událostí můžou být způsobené vysokým zatížením procesoru nebo omezením šířky pásma.High CPU load or bandwidth constraints can cause issues with your live event.

Proč v Microsoft Streamu nevidím události Rychlého startu vytvořené v Microsoft Teams?Why can't I see the Quick start events that I created in Microsoft Teams in Microsoft Stream?

Microsoft Stream tento postup v současnosti nepodporuje.Currently, this producer flow is not powered by Microsoft Stream. Pokud chcete události ve Streamu zobrazit, po dokončení události jednoduše nahrajte stažený záznam do Microsoft Streamu.To see your events in Stream, after the event is completed, simply upload the downloaded recording into Microsoft Stream.

Jaký formát živých titulků je podporovaný?What live captions format do you support?

Stream podporuje vložené titulky CEA 708.Stream supports CEA 708 embedded captions

Jak můžu ke svým událostem přidat živé titulky?How can I add live captions to my events?

Pokud používáte kodér, který podporuje vložené titulky CEA 708 a generujete titulky pomocí stenografa nebo jiné metody, detekuje Stream tyto titulky automaticky a divákům, kteří tuto událost sledují, umožní titulky zapnout nebo vypnout a nakonfigurovat jejich vzhled a chování, stejně jako u titulků videa na vyžádání.If you're using an encoder that supports embedded CEA 708 captions and are generating captions using a stenographer or other method, Stream will automatically detect the captions and allow the people watching the event to toggle them on or off as well as configure the look and feel of them, same as the on demand video captions. Když živá událost skončí, můžete vygenerované živé titulky ponechat v původní podobě nebo nahrát upravenou verzi titulků ve formátu VTT, která přepíše originál.When your live event is over, you can chose to keep the generated live captions as is or upload a cleaned up version of the captions as a VTT which will overwrite the original.

Další krokyNext steps

Následující zdroje vám pomůžou začít se službou Microsoft Stream:Use the following resources to get started with Microsoft Stream: