Vytváření kanálůCreate channels

Přispěvatelé Microsoft Stream můžou vytvářet kanály pro kategorizaci a uspořádání videí.Microsoft Stream contributors can create channels to categorize and organize videos. Další informace o fungování kanálů najdete v tématu Přehled skupin a kanálů.For more infomation how channels work: Overview of groups & channels

Důležité informaceConsiderations

 • Kanály pro celou organizaci musí mít jedinečný název v rámci celé organizace.Companywide channels must have a unique name across your organization.
 • Kanály skupiny musí mít jedinečný název v rámci příslušné skupiny.Group channels must have a unique name within a group.
 • Měli byste přidat popis a obrázek kanálu, aby pro ostatní bylo snazší vyhledat a rozpoznat váš kanál.A description and channel image should be added to make it easier for people to find and recognize your channel.
 • Vlastní obrázky kanálu by měly mít tvar čtverce.Custom channel images should be a square. Pokud má obrázek jiný tvar, automaticky se ořízne na čtverec.If the image has another shape, it will be cropped to a square automatically.

Vytvoření nového kanáluCreate a new channel

 1. Na portálu Microsoft Stream v horním navigačním panelu vyberte Vytvořit > Vytvořit kanál.In the Microsoft Stream portal, select Create > Create a channel from the top navigation bar. Vytvoření kanáluCreate Channel

 2. V dialogovém okně Vytvořit kanál zadejte jedinečný název a popis kanálu.In the Create Channel dialog, give a unique name and description for your channel. Názvy kanálů můžou obsahovat maximálně 30 znaků.Channel names are limited to 30 characters. Popisy kanálů můžou obsahovat maximálně 2 000 znaků.Channel descriptions are limited to 2,000 characters. Dialogové okno Vytvořit kanálCreate Channel Dialog

 3. V poli Přístup ke kanálu vyberte, jestli chcete, aby váš kanál byl kanál pro celou organizaci nebo kanál skupiny.In the Channel access field select if you want your channel to be a companywide channel or a group channel. Pokud vyberete kanál skupiny, zadejte skupinu, do které má kanál patřit.If you select group channel enter the group you want the channel to be contained in. Snímek obrazovky s nastavením kanálu skupinyGroup channel setting screenshot

  Poznámka

  Typ kanálu po vytvoření není možné změnit.You can't change the channel type after the channel is created.

 4. Přidejte Vlastní obrázek kanálu, abyste svůj kanál odlišili od ostatních.Add a Custom channel image to make your channel look unique.

 5. Stiskněte Vytvořit.Press Create.

Nyní do svého kanálu můžete začít přidávat videa.You can now start adding videos to your chanel. Můžete také upravit metadata vašeho kanálu a upřesnit tak informace o kanálu.You can also edit your channel's metadata so that your channel's information could be more accurate.

Návrat ke kanálůmGet back to your channels

Po vytvoření kanálu se můžete vrátit ke svým kanálům v části Můj obsah > Moje kanály. Zobrazit kanályOnce the channel is created, you can get back to your channels under My content > My channels View Channels

Viz takéSee also