Vytváření skupinCreate groups

Skupiny ve službě Microsoft Stream umožňují zvolit skupinu lidí, se kterými chcete spolupracovat, a nastavit kolekci prostředků, které budou tito lidé sdílet.Groups in Microsoft Stream let you choose a set of people that you wish to collaborate with and set up a collection of resources for those people to share. Přidáním do skupiny uživatelé automaticky získají přístup k videím a kanálům v rámci skupiny.Adding members to the group automatically gives them the access to the videos and channels within the group.

Skupiny ve službě Microsoft Stream se sestavují s využitím skupin Office 365.Groups in Microsoft Stream are built using Office 365 Groups. Když vytvoříte skupinu ve službě Microsoft Stream, vytvoří se skupina Office 365, kterou je možné používat v rámci celého Office 365, a skupina získá e-mailovou adresu, kalendář, web atd.When you make a group in Microsoft Stream it creates an Office 365 Group that can be used across Office 365, giving the group an email address, calendar, site, etc.

Další informace o fungování skupin najdete v tématu Přehled skupin a kanálů.For more information on how groups work: Overview of groups & channels

Vytvoření nové skupinyCreate a new group

 1. Přihlaste se na portál Microsoft Stream.Sign in to the Microsoft Stream portal.

 2. V horním navigačním panelu vyberte Vytvořit > Skupina.Select Create > Group from the top navigation bar.

  Nabídka pro vytvoření skupiny

 3. V dialogovém okně pro vytvoření skupiny zadejte název a popis skupiny.In the create group dialog, give a Name and Description to your group.

 4. V rozevíracím seznamu Přístup vyberte, jestli chcete vytvořit soukromou, nebo veřejnou skupinu. Tím určíte, kdo bude mít k obsahu uvnitř skupiny přístup.In the Access drop down pick if you want a Private group or Public group to determine who has access to the content inside your group.

  • Veřejná skupina znamená, že si jak skupinu, tak videa a kanály, která do ní přidáte, budou moci zobrazit všichni uživatelé ve vaší organizaci.Public group means the group and videos / channels you add to it to be viewable by everyone in your organization.
  • Soukromá skupina znamená, že daná skupina bude soukromá a že si její obsah budou moci zobrazit jen členové skupiny.Private group means your group will be private and only the members of the group will be able to see the contents of the group.

  Dialogové okno pro vytvoření skupiny

 5. V poli Přidat členy skupiny vyhledejte uživatele, které chcete do skupiny přidat.Look up people in the Add group members field to inculde people in your group. Do skupin můžete přidávat pouze jednotlivé uživatele.You can only add individual users to groups. Pokud chcete, aby byl nějaký člen vlastníkem skupiny, zaškrtnutím políčka ve sloupci Vlastník zvyšte jeho oprávnění.If you would like a member to be an owner of the group check the box in the Owner column to upgrade their permission.

 6. Možnost Umožnit všem členům přispívat můžete zapnout nebo vypnout – tím určíte, jestli mají mít členové skupiny možnost přispívat do skupiny přidáváním nebo úpravami videí a kanálů, nebo jestli mají být pouze diváky skupiny.Turn Allow all members to contribute to On or Off to determine if the members of the group should be able to contribute to the group by adding/modify videos and channels, or if they should just be viewers of the group only.

  Poznámka

  Toto nastavení platí pouze pro službu Microsoft Stream, při použití v ostatních službách Office 365 se na skupinu O365 nevztahuje.This setting only applies to Microsoft Stream, it does not apply to the O365 Group when used in the rest of Office 365.

 7. Vyberte Vytvořit.Select Create.

Viz takéSee also