Vytváření skupinCreate groups

Skupiny ve službě Microsoft Stream umožňují zvolit skupinu lidí, se kterými chcete spolupracovat, a nastavit kolekci prostředků, které budou tito lidé sdílet.Groups in Microsoft Stream let you choose a set of people that you wish to collaborate with and set up a collection of resources for those people to share. Přidáním do skupiny uživatelé automaticky získají přístup k videím a kanálům v rámci skupiny.Adding members to the group automatically gives them the access to the videos and channels within the group.

Pokud patříte mezi zákazníky s Office 365, skupiny ve službě Microsoft Stream se sestavují s využitím skupin Office 365.If you are an Office 365 customer, groups in Microsoft Stream are built using Office 365 Groups. Když vytvoříte skupinu ve službě Microsoft Stream, vytvoří se skupina Office 365, kterou je možné používat v rámci celého Office 365, a skupina získá e-mailovou adresu, kalendář, web atd.When you make a group in Microsoft Stream it creates an Office 365 Group that can be used across Office 365, giving the group an email address, calendar, site, etc.

Další informace o fungování skupin najdete v tématu Přehled skupin a kanálů.For more information on how groups work: Overview of groups & channels

Vytvoření nové skupinyCreate a new group

 1. Přihlaste se na portál Microsoft Stream.Sign in to the Microsoft Stream portal.

 2. V horním navigačním panelu vyberte Vytvořit > Vytvořit skupinu.Select Create > Create a group from the top navigation bar. Vytvoření skupinyCreate a group

 3. V dialogovém okně Vytvořit skupinu zadejte název a popis skupiny.In the create group dialog, give a name and description for your group.

 4. Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políčka Nastavit tuto skupinu pro celou organizaci určete, kdo má přístup k obsahu v rámci vaší skupiny.Check or uncheck Make this group copmanywide to determine who has access to the content inside your group. Když je toto políčko zaškrtnuté, skupinu a videa, která do ní přidáte, budou moci zobrazit všichni ve vaší organizaci.When this box is checked the group and videos you add to it to be viewable by everyone in your organization. Když toto políčko není zaškrtnuté, vaše skupina bude soukromá a pouze členové skupiny budou moci zobrazit obsah skupiny.When this box is not checked your group will be private and only the members in the group will be able to see the contents of the group. Dialogové okno Vytvořit kanálCreate Channel Dialog

 5. Přidejte do své skupiny skupinu členové.Add group members to your group. Do skupin můžete přidávat pouze jednotlivé uživatele.You can only add individual users to groups. Pokud chcete, aby byl nějaký člen vlastníkem skupiny, zaškrtnutím políčka ve sloupci Vlastník zvyšte jeho oprávnění.If you would like a member to be an owner of the group check the box in the Owner column to upgrade their permission.

 6. Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políčka Umožnit členům přispívat určete, jestli mají mít členové skupiny možnost přispívat do skupiny přidáváním nebo úpravami videí a kanálů, nebo jestli mají být pouze diváky skupiny.Check or uncheck Allow members to contribute to determine if the members of the group should be able to contribute to the group by adding/modify videos and channels, or if they should just be viewers of the group only.

  Poznámka

  Toto nastavení platí pouze pro službu Microsoft Stream, při použití v ostatních službách Office 365 se na skupinu nevztahuje.This setting only applies to Microsoft Stream, it does not apply to the Group when used in the rest of Office 365.

 7. Stiskněte Vytvořit.Press Create.

Viz takéSee also