Vytvoření skupiny v Microsoft StreamCreate a group in Microsoft Stream

Skupiny v Microsoft Stream umožňují zvolit sadu osobách, s nimiž chcete spolupracovat a nastavit kolekce prostředků pro tyto osoby ke sdílení.Groups in Microsoft Stream let you choose a set of people that you want to collaborate with and set up a collection of resources for those people to share. Přidání členů do skupiny, automaticky uděluje uživateli přístup k videa a kanály v rámci skupiny.Adding members to the group automatically gives them the access to the videos and channels within the group.

Skupiny v Microsoft Stream jsou sestaveny pomocí skupiny Office 365.Groups in Microsoft Stream are built using Office 365 Groups. Když skupina v Stream Microsoft vytvoří skupinu Office 365, která lze použít v rámci služeb Office 365 poskytuje e-mailovou adresu skupiny, kalendář, webu apod.When you make a group in Microsoft Stream it creates an Office 365 Group that can be used across Office 365, giving the group an email address, calendar, site, etc.

Další informace o skupinách naleznete v tématu Přehled s příklady skupin a kanály.For more information on how groups work, see Overview with examples of groups and channels.

Vytvoření nové skupinyCreate a new group

 1. V proudu, přejděte na příkaz vytvořit > skupiny.In Stream, go to Create > Group.

  Vytvoření nabídky skupiny

 2. V dialogovém okně vytvořit skupinu zadejte název a Popis skupiny.In the Create group page, provide a Name and Description for your group.

 3. V aplikaci Accessvyberte soukromé skupiny nebo veřejné určit, kdo má přístup k obsahu uvnitř skupiny.In Access, select Private group or Public group to determine who has access to the content inside your group.

  • Veřejná skupina znamená skupinu a videa / kanály, můžete přidat do něj viditelný všem uživatelům v organizaci.Public group means the group and videos / channels you add to it to be viewable by everyone in your organization.
  • Soukromá skupina znamená vaše skupina bude soukromý a pouze členové skupiny budou moci zobrazit obsah skupiny.Private group means your group will be private and only the members of the group will be able to see the contents of the group.

  Vytvoření skupiny stránek

 4. Vyhledávání osob v poli Přidat členy skupiny inculde uživatelé ve vaší skupině.Look up people in the Add group members field to inculde people in your group. Jednotliví uživatelé mohou pouze přidávat do skupin.You can only add individual users to groups. Budete-li člen být vlastníkem skupiny, zaškrtněte políčko ve sloupci vlastník k upgradu jejich oprávnění.If you would like a member to be an owner of the group check the box in the Owner column to upgrade their permission.

 5. Určit členy skupiny by měly být schopny přispívat do skupiny přidání úprava videa a kanály, nebo se jen třeba diváky jen skupiny zapněte Povolit všechny členy přispět k Zapnutí nebo vypnutí .Turn Allow all members to contribute to On or Off to determine if the members of the group should be able to contribute to the group by adding/modify videos and channels, or if they should just be viewers of the group only.

  Poznámka

  Toto nastavení platí pouze pro Microsoft Stream, nevztahuje se na skupiny Office 365, při použití v ostatních služeb Office 365.This setting only applies to Microsoft Stream, it does not apply to the Office 365 Group when used in the rest of Office 365.

 6. Vyberte možnost vytvořit.Select Create.

Viz takéSee also