Oprávnění a soukromíPermissions and privacy

Microsoft Stream umožňuje zabezpečení videí pomocí kombinace oprávnění na úrovni videa, členství ve skupinách a nastavení skupiny.Microsoft Stream allows for videos to be secured with a combination of permissions at the video level, group membership, and settings of a group.

Oprávnění k videuVideo permissions

Oprávnění na úrovni videa umožňují řídit, komu se vaše video zobrazí, kdo ho může vlastnit a upravovat, a ve kterých skupinách a kanálech se zobrazí.Permissions at the video level allow you to control who can see your video, who can own and edit it, and which groups and channels it’s displayed in.

Příklad oprávnění k videu

Umožnit všem uživatelům v organizaci zobrazit toto videoAllow everyone in your company to view this video

Pokud je toto políčko zaškrtnuté, video se zobrazí všem ve vaší organizaci a ti budou mít možnost si video přidat do svých skupin a kanálů.When checked everyone in your organization can see the video and is able to add it to their groups and channels. Ve skutečnosti se tím vaše video zpřístupní ke zhlédnutí pro celou organizaci.This in effect makes your video available for viewing companywide. Abyste mohli přidat video do kanálu pro celou organizaci, toto políčko musí být zaškrtnuté.To be able to add a video to a companywide channel this check box must be checked.

Sdílí se sShared with

V poli Sdílí se s určujete, kdo může zobrazit nebo vlastnit vaše video a do kterých skupin a kanálů toto video patří.The Shared with field is where you determine who can view/own your video and which groups/channels the video is a part of.

Pomocí rozevírací nabídky vyhledávání můžete zúžit rozsah hledání a vybrat, s kým chcete video sdílet.Use the search drop down to narrow your search scope and pick who you want to share your video with.

 • Moje skupiny – rozsah hledání, který vaše video přidá do skupiny, do které můžete přispívat.My groups - search scope to add your video to a group that you can contribute to
 • Kanály – rozsah hledání, který vaše video přidá přímo do kanálu, včetně kanálů pro celou organizaci.Channels - search scope to add your video to a channel directly, including companywide channels
 • Lidé – rozsah hledání, který udělí oprávnění jednotlivým lidem, skupinám zabezpečení AD nebo skupinám Office 365, do kterých nemáte právo přispívat.People - search scope to grant permission to individual people, AD Security Groups, and/or Office 365 Groups that you don't have contribute rights to

DiváciViewers

Každé osobě nebo skupině, kterým jste v části Sdílí se s přidali oprávnění k videu, se automaticky udělí oprávnění k zobrazení vašeho videa.Any person or group added under Shared with for a video's permissions will automatically be granted view permission to your video.

Pokud ze skupiny nebo skupiny zabezpečení AD uděláte diváka, znamená to, že všichni členové této skupiny budou moci zobrazit vaše video.If you make a group or AD security group a viewer it means that all the members of that group will be able to view your video.

VlastníciOwners

Zaškrtnutím políčka ve sloupci Vlastníci uděláte z diváka také vlastníka videa.By checking the box in the Owners column you will be making the viewer also an owner of the video.

Vlastníci videa získají následující možnosti:Owners of a video get the following abilities:

 • Úprava nastavení videaEdit video settings
 • Odstranění videaDelete video
 • Přidání videa do dalších skupin a kanálůAdd video to other groups and channels
Skupiny služby Microsoft StreamMicrosoft Stream groups

Pokud se vlastníkem videa stane skupina služby Stream (ne skupina zabezpečení AD), při určování, kdo ze skupiny se stane vlastníkem, se bude brát ohled na nastavení a členství v této skupině.If a Stream group (not an AD Security group) is made an owner of a video the settings and membership of the group will be respected in determining who from the group is made an owner.

V nastavení skupiny služby Stream:In the Stream group settings:

 • Možnost Umožnit všem členům přispívat je zapnutá: Členové skupiny jsou přispěvatelé, takže vlastnictví videa budou mít vlastníci i členové skupiny.Allow all members to contribute is On: Members of the group are contributors, so owners and members of the group will have ownershiop of the video.
 • Možnost Umožnit všem členům přispívat není zapnutá: Členové skupiny jsou jen diváci, takže vlastnictví videa budou mít pouze vlastníci skupiny.Allow members to contribute is Off: Members of the group are viewers only, so only the owners of the group will have ownership of the video.
Skupiny zabezpečení ADAD Security groups

Pokud se vlastníkem videa stane skupina zabezpečení AD, vlastnictví videa budou mít všichni lidé v rámci této skupiny zabezpečení.If an AD Security group is made an owner of a video, all people within the security group will have ownership of the video.

ZobrazitDisplay

U skupin služby Stream, ve kterých jste přispěvatelem, se zobrazí zaškrtávací políčko Zobrazit.The Display check box shows up for Stream groups where you are a contributor. Tato možnost řídí, jestli se video zobrazí na stránkách skupiny ve službě Stream.This controls if the video shows up in the group's pages in Stream. Pokud tato možnost není zaškrtnutá, znamená to, že členové skupiny budou mít k videu přístup, pokud jim odešlete odkaz nebo pokud video najdou přes vyhledávání, ale přímo na stránkách jejich skupiny se video nezobrazí.If it's not checked it means that the group has access if you send them a link or they found the video in search, but it won't show up on their group's pages directly.

Výchozí nastavení při nahrávání videíDefaults when uploading videos

Pro nahrávání videí existuje několik možností.There are a couple of options for uploading videos. V závislosti na tom, odkud nahrávání zahájíte, se u videí nastaví různá výchozí oprávnění, ale ta můžete kdykoli později změnit.Depending on where you start your uploads from, different default permissions will be set on the videos, but you can always change them afterwards.

Nahrání z jakékoli stránkyUpload from any page

Když ve službě Microsoft Stream nahrajete videa z horního navigačního panelu nebo stránky Moje videa, automaticky se pro tato videa nastaví následující výchozí hodnoty:When you upload videos from the top navigation bar in Microsoft Stream or the My videos page your videos will have the following defaults set automatically:

 • Zaškrtávací políčko „Umožnit všem uživatelům v organizaci zobrazit toto video“ bude zaškrtnuté. Vaše video se tak zpřístupní pro celou organizaci a kdokoli ho bude moci zobrazit nebo zahrnout do svých skupin a kanálů."Allow everyone in your company to view this video" check box will be checked, making your video available companywide for anyone to view and include in their groups and channels
 • Vlastníkem videa budete vy.You will be the owner of the video

Nahrání přímo do skupiny nebo kanáluUpload directly to a group or channel

Když nahrajete videa přímo do skupiny nebo kanálu, budou mít vaše videa nastavené různé výchozí hodnoty v závislosti na typu skupiny nebo kanálu.When you upload videos directly to a group or channel your videos will have different defaults set depending on the group or channel type.

Pro kanály pro celou organizaci se nastaví následující výchozí hodnoty:For companywide channels the following defaults will be set:

 • Zaškrtávací políčko „Umožnit všem uživatelům v organizaci zobrazit toto video“ bude zaškrtnuté. Vaše video se tak zpřístupní pro celou organizaci a kdokoli ho bude moci zobrazit nebo zahrnout do svých skupin a kanálů."Allow everyone in your company to view this video" check box will be checked, making your video available companywide for anyone to view and include in their groups and channels
 • Video se automaticky zahrne do kanálu, do kterého nahráváte.The video will automatically be included in the channel you are uploading to
 • Vlastníkem videa budete vy.You will be the owner of the video

Pro skupiny nebo kanály skupiny se nastaví následující výchozí hodnoty:For groups or group channels the following defaults will be set:

 • Zaškrtávací políčko „Umožnit všem uživatelům v organizaci zobrazit toto video“ NEBUDE zaškrtnuté a oprávnění k zobrazení videa tak bude omezené na tuto skupinu."Allow everyone in your company to view this video" check box will NOT be checked, limiting the view permissions of the video to that of the group
 • Video se automaticky zahrne a zobrazí ve skupině nebo kanálu, do kterého nahráváte.The video will automatically be included in and displayed in the group and/or channel you are uploading to
 • Vlastníky videa budete vy a tato skupina, což znamená, že kdokoli, kdo je přispěvatelem skupiny, bude moci upravovat vaše video.You and the group will be the owners of the video, meaning anyone who is a contributor to the group will be able to modify your video

Oprávnění skupinyGroup permissions

Skupiny mají následující vlastnosti přístupu a soukromí:Groups have the following access and privacy characteristics:

 • Můžou být veřejné pro celou organizaci nebo soukromé jen pro členy skupiny.Can be public to entire organizaton or private to members of the group only
 • Skládají se z vlastníků a členů.Are made up of owners and members
 • Obsahují nastavení, které řídí, jestli jsou členové diváky nebo přispěvateli.Has a setting to control if members are viewers or contributors

Když tedy ze skupiny služby Microsoft Stream uděláte diváka nebo vlastníka videa, při určování, kdo získá k videu přístup, se vezme v úvahu vše výše uvedené.As such, when you make a Microsoft Stream group a viewer or owner of a video, all of the above is taken into account to determine who will get access to the video.

Další informace: Nastavení přístupu ke skupiněFor more information: Group access settings.

Příklad oprávnění k videu

Oprávnění ke kanáluChannel permissions

Kanály představují způsob uspořádání videí, ale ne metodu udělování oprávnění.Channels are an organization method for videos, but not a permission method. Kanály jako takové žádná oprávnění nemají, pokud nepatří do nějaké skupiny.Channels don’t have any permissions on their own, unless they are contained in a group. Pokud patří do nějaké skupiny, zdědí nastavení oprávnění a přístupu od této skupiny.When they are contained in a group they inherit the permission and access settings of the group.

Další informace: KanályFor more information: Channels

Viz takéSee also