VyhledáváníSearch and find

Ve službě Microsoft Stream můžete vyhledávat obsah pomocí pole Hledat na panelu aplikace v horní části každé stránky.You can search for content in Microsoft Stream from the top of any page with the Search box in the application bar. Služba Stream umožňuje vyhledávat videa, kanály, lidi a procházet skupiny.Stream allows you to search for videos, channels, people, and browse groups.

Veškerý obsah ve službě Microsoft Stream je upravený s oříznutím zabezpečení, takže pokud nemáte přístup k videu, kanálu nebo skupině, nezobrazí se ve službě Stream ani ve výsledcích hledání.All content in Microsoft Stream is security trimmed, so if you don't have access to a video, channel, or group it won't show up in Stream or your search results.

Vyhledávání v celé službě StreamSearch across Stream

  1. Zadejte slovo nebo frázi do pole Hledat v horní části služby Microsoft Stream.Type in a word or phrase into the Search box at the top of Microsoft Stream. Stiskněte Enter nebo klikněte na lupu.Press enter or click the magnifying glass. Tlačítko hledání na horním paneluSearch button on top bar
  2. V závislosti na tom, co hledáte, můžete výsledky hledání soustředit na Videa, Kanály nebo Lidi.Pivot your search results by either Videos, Channels, or People depending on what you are looking for. Soustředění výsledků hledáníSearch results pivots
  3. V případě videí a kanálů můžete výsledky seřadit, abyste ještě snadněji našli to, co hledáte.For videos and channels you can sort the results to further make it easier to find what you are looking for. Řazení výsledků hledáníSearch results sort by

V současné době nepodporujeme vyhledávání skupin, ale v rámci služby Microsoft Stream můžete skupiny procházet a řadit je, abyste snadněji našli to, co hledáte.We currently do not support searching for groups but you can browse groups within Microsoft Stream and sort them to better find the group you are looking for.

Hloubkové prohledávání podle toho, co se ve videu říkáDeep search on what's said in the video

Pokud máte správnou licenci služby Microsoft Stream, při vyhledávání videí bude Microsoft Stream hledat videa nejen podle názvu a popisu, ale také podle toho, co se ve videu říká.If you have the right Microsoft Stream license, when searching for videos Microsoft Stream will find videos based not only on the title and description, but also based on what's being said in the video. Výsledky hledání založené na přepisu videa umožňují ve videu přejít přímo k okamžiku, kde jsou informace, které hledáte.Search results based on the transcript of the video allow you to jump to the exact point in the video that has the information you are looking for.

  1. V části Procházet > Videa > Hledat videa nebo do pole Hledat v horní části služby Microsoft Stream zadejte slovo nebo frázi, které chcete vyhledat.From Browse > Videos > Search for videos or the Search box at the top of Microsoft stream, type in a word or phrase to search for.
  2. Když se zobrazí výsledky hledání videí s časovými kódy (@00:10), můžete kliknout na libovolný řádek a spustit video od tohoto konkrétního bodu v čase.When you see video search results with time codes (@00:10) you can click on any of the lines to start playing the video from that specific point in time. Časové kódy výsledků hledáníSearch results timecodes

Vyhledávání v rámci kanáluSearch within a channel

Pokud hledáte video v konkrétním kanálu, můžete omezit rozsah hledání pouze na tento kanál.If you are looking for a video in a specific channel you can scope your search just to that channel.

  1. Přejděte do kanálu, ve kterém chcete vyhledávat.Go to the channel you want to search within.
  2. Na stránce kanálu použijte vyhledávací pole Hledat videa.Use the Search for videos search box on the channel page. Vyhledávání v rámci kanáluSearch within channel

Vyhledávání v rámci skupinySearch within a group

Pokud hledáte video v konkrétní skupině, můžete omezit rozsah hledání pouze na tuto skupinu.If you are looking for a video in a specific group you can scope your search just to that group.

  1. Přejděte do skupiny, ve které chcete vyhledávat.Go to the group you want to search within.
  2. Klikněte na kartu Videa.Click the Videos tab.
  3. Na stránce videí skupiny použijte vyhledávací pole Hledat videa.Use the Search for videos search box on the group video page. Vyhledávání v rámci skupinySearch within group

Viz takéSee also