Nahrání videaUpload a video

Nahrávání videí pomocí služby Microsoft Stream je snadné a dokáže to kdokoli.Uploading videos with Microsoft Stream is easy and anyone can do it.

Zahájení nahrávání videíStart uploading videos

Tlačítko pro nahrání najdete v horní části každé stránky, případně můžete nová videa přetáhnout do některé z vašich skupin nebo kanálů.You can find the upload button at the top of any page or just drag and drop new videos to one of your groups or channels. Můžete nahrát několik videí současně a dokonce můžete procházet službu Microsoft Stream, zatímco se vaše videa nahrávají na pozadí.You can upload multiple videos at the same time and even browse Microsoft Stream while your videos are uploading in the background.

Pro nahrávání videí existuje několik možností.There are a couple of options for uploading videos. V závislosti na tom, odkud nahrávání zahájíte, se u videí nastaví různá výchozí oprávnění, ale ta můžete kdykoli později změnit.Depending on where you start your uploads from, different default permissions will be set on the videos, but you can always change them afterwards.

Podrobné informace najdete v článku o oprávněních k videu.See this article for in-depth information on video permissions.

Nahrání z jakékoli stránkyUpload from any page

Nahrání z jakékoli stránky:To upload from any page:

 1. Na portálu Microsoft Stream v horním navigačním panelu vyberte Vytvořit > Nahrát video nebo ikonu nahrání.In the Microsoft Stream portal, select Create > Upload a video or the upload icon from the top navigation bar.
 2. Přetáhněte nebo vyberte soubory ze svého počítače nebo zařízení.Drag and drop or select files from your computer or device.

  Vytvořit – Nahrát videoCreate - Upload a video

Nahrání ze stránky Moje videa:To upload from My videos page:

 1. Na portálu Microsoft Stream v horním navigačním panelu vyberte Můj obsah > Moje videa.In the Microsoft Stream portal, select My content > My videos from the top navigation bar.
 2. Přetáhněte nebo vyberte soubory ze svého počítače nebo zařízení.Drag and drop or select files from your computer or device.

  Moje videa – nahráníMy Videos - upload

Nahrání přímo do skupiny nebo kanáluUpload directly to a group or channel

Nahrání do skupiny:To upload to a group:

 1. Na portálu Microsoft Stream přejděte do skupiny, do které chcete přispět.In the Microsoft Stream portal, navigate to a group that you can contribute to.
 2. Vyberte tlačítko Nahrát video na navigačním panelu skupiny nebo přetáhněte videa na kartě Stručný přehled nebo Videa skupiny. Nahrání videa do skupinySelect the Upload video button on the group's navigation bar or drag and drop videos when on the group's Highlights or Videos tab. Upload a video to a group

Nahrání do kanálu:To upload to a channel:

 1. Na portálu Microsoft Stream přejděte do kanálu, do kterého chcete přispět.In the Microsoft Stream portal, navigate to a channel that you can contribute to.
 2. Stiskněte vyberte další soubory nebo přetáhněte videa přímo na stránku kanálu.Press select more files or drag and drop videos directly to the channel page.

  Nahrání videa do kanáluUpload a video to a channel

Úprava metadatEdit metadata

Zatímco se vaše video nahrává a zpracovává, můžete pro něj vyplnit metadata, aby bylo snazší ho najít.While your video is uploading and processing, you can fill out metadata for the video to make it easier to find.

PodrobnostiDetails

Název a popisTitle & Description

Vyplňte název a popis vašeho videa, abyste divákům poskytli kontext tohoto videa.Fill out the title and description for your video to give your viewers context for the video. Do pole popisu můžete přidat následující prvky, aby video bylo interaktivnější:In the description field you can add the following to make your video more interactive:

 • Časové kódy (H:MM:SS) – Zadáním časových kódů zajímavých okamžiků ve videu můžete sestavit interaktivní obsah videa.Time codes (H:MM:SS) - You can build an interactive table of contents for the video by typing in the time codes of interesting points in the video. Diváci budou moci kliknutím na tyto časové kódy přejít k příslušnému okamžiku videa.Viewers will be able to click on these time codes to jump to that point of the video.
 • #Hashtagy – Přidejte do popisu svého videa #hashtagy, pomocí kterých může komunita snadno seskupovat dohromady podobná videa.#Hashtags - Add #hashtags to your video description as a lightweight community way to group similar videos together. Diváci budou moci na #hashtagy kliknout a zobrazit další videa se stejnou značkou.Viewers will be able to click on the #hashtags and see other videos with the same tag.
 • Odkazy – Vložte do popisu webovou adresu a diváci budou moci při sledování videa kliknout na odkaz a otevřít vaši adresu na nové stránce.Links - Paste in a web address in the description and viewers will be able to click the link to open your address in a new page when viewing the video.

POZNÁMKA: Délka názvu je omezená na 30 znaků. Délka popisu je omezená na 4 000 znaků.NOTE: The title is limited to 30 characters. The description is limited to 4,000 characters.

Jazyk videaVideo language

Vyberte jazyk, kterým se ve videu mluví.Select the language spoken in the video. Tato akce povolí automatické vygenerování souboru titulků pro podporované jazyky.This will enable a closed caption file for supported languages to be automatically generated. Kromě toho budou moci lidé se správnou licencí vaše video vyhledat podle textu v tomto přepisu.In addition, people with the correct license will be able to discover your video based on the text in this transcript.

Další informace najdete v tématech:For more information see:

Miniatury videaThumbnails

Po nahrání se pro video automaticky vygenerují miniatury.Automatic thumbnails are generated for the video after it's uploaded. Jakmile se vygenerují snímky z videa, vyberte jeden z nich, který bude představovat vaše video, nebo nahrajte vlastní obrázek.When the frames from the video are generated, choose one to represent your video or upload your own custom image.

Podokno Podrobnosti během nahrávání videa

OprávněníPermissions

V části Oprávnění můžete řídit, komu se vaše video zobrazí, kdo ho může vlastnit a upravovat, a ve kterých skupinách a kanálech se zobrazí.In the permissions section, you can control who can see your video, who can own and edit it, and which groups and channels it’s displayed in.

Podrobnější informace najdete v článku o oprávněních k videu.See this article for more in-depth information on video permissions.

Umožnit všem uživatelům v organizaci zobrazit toto videoAllow everyone in your company to view this video

Pokud je toto políčko zaškrtnuté, video se zobrazí všem ve vaší organizaci a ti budou mít možnost si video přidat do svých skupin a kanálů.When checked everyone in your organization can see the video and is able to add it to their groups and channels. Ve skutečnosti se tím vaše video zpřístupní ke zhlédnutí pro celou organizaci.This in effect makes your video available for viewing companywide. Abyste mohli přidat video do kanálu pro celou organizaci, toto políčko musí být zaškrtnuté.To be able to add a video to a companywide channel this check box must be checked.

Pokud není zaškrtnuté, vaše video budou moci zhlédnout pouze lidé a skupiny, které jste nastavili jako diváky.When not checked your video will only be viewable by those people and groups you've made viewers.

Sdílí se sShared with

Pomocí rozevírací nabídky Sdílí se s můžete zúžit rozsah hledání a vybrat, s kým chcete video sdílet.Use the Shared with drop down to narrow your search scope and pick who you want to share your video with.

 • Moje skupiny – rozsah hledání, který vaše video přidá do skupiny, do které můžete přispívat.My groups - search scope to add your video to a group that you can contribute to
 • Kanály – rozsah hledání, který vaše video přidá přímo do kanálu, včetně kanálů pro celou organizaci.Channels - search scope to add your video to a channel directly, including companywide channels
 • Lidé – rozsah hledání, který udělí oprávnění jednotlivým lidem, skupinám zabezpečení AD nebo skupinám Office 365, do kterých nemáte právo přispívat.People - search scope to grant permission to individual people, AD Security Groups, and/or Office 365 Groups that you don't have contribute rights to.

Každé přidané osobě nebo skupině se automaticky udělí oprávnění k zobrazení vašeho videa.Any person or group added will automatically be granted view permission to your video. Pokud chcete, aby někteří z těchto diváků mohli video také aktualizovat, zaškrtnutím políčka vedle jejich záznamu ve sloupci Vlastník zvyšte jejich oprávnění.If you want any of these Viewers to also be able to update your video, check the box next to their entry in the Owner column to upgrade their permission.

U skupin, ve kterých jste přispěvatelem, se zobrazí zaškrtávací políčko Zobrazit.The Display check box shows up for groups where you are a contributor. Tato možnost řídí, jestli se video zobrazí na stránkách skupiny ve službě Stream.This controls if the video shows up in the group's pages in Stream. Pokud tato možnost není zaškrtnutá, znamená to, že členové skupiny budou mít k videu přístup, pokud jim odešlete odkaz nebo pokud video najdou přes vyhledávání, ale přímo na stránkách jejich skupiny se video nezobrazí.If it's not checked it means that the group has access if you send them a link or they found the video in search, but it won't show up on their group's pages directly.

Podrobnější informace najdete v článku o oprávněních k videu.See this article for more in depth information on video permissions.

Podokno Oprávnění během nahrávání

MožnostiOptions

V části Možnosti můžete ovládat různá nastavení pro video.In the options section you can control various settings for the video.

KomentářeComments

Nastavte Komentáře na vypnuté, pokud nechcete uživatelům umožnit komentovat přímo na stránce přehrávače videa.Set the Comments to off if you don't want users to be able to add comments directly on the video player page.

PopiskyCaptions

Popisky jsou textovou verzí toho, co je slyšet ve videu, v původním jazyce.Closed captions are a text version, in the original language, of what's spoken in the video. Pokud video obsahuje sadu popisků, diváci můžou při sledování videa kliknout v přehrávači na tlačítko CC a zobrazit popisky pod videem.When a video has a caption set viewers can click the CC button on the player while watching a video to show the captions under the video.

Pokud jste v podokně Podrobnosti videa vybrali podporovaný Jazyk videa, bude zaškrtávací políčko Automaticky vygenerovat soubor titulků zaškrtnuté.If you've selected a supported Video language in the Details pane for the video then the Autogenerate a caption file check box will be checked. To znamená, že se automaticky vygeneruje soubor titulků.This means a caption file will be automatically generated. Kromě toho budou moci lidé se správnou licencí vaše video vyhledat podle textu v tomto přepisu nebo ve vašem vlastním nahraném souboru titulků.In addition, people with the correct license will be able to discover your video based on the text in this transcript or your own uploaded closed caption file.

Pokud zaškrtnutí políčka Automaticky vygenerovat soubor titulků zrušíte, můžete nahrát vlastní soubor titulků ve formátu WebVTT.If you uncheck Autogenerate a caption file then you can upload your own closed caption file in the WebVTT format.

Další informace najdete v tématech:For more information see:

TitulkySubtitles

Titulky jsou do různých jazyků přeloženou textovou verzí toho, co je slyšet ve videu.Subtitles are a text version, translated into different languages, of what's spoken in the video. Pokud video obsahuje jednu nebo několik sad titulků, diváci můžou při sledování videa povolit titulky v přehrávači.When a video has one or more subtitles set viewers can enable the the subtitles on the player while watching the video.

Pro každý jazyk můžete nahrát jeden soubor titulků.You may upload one subtitle file per language.

 1. Stiskněte Odeslat soubor titulků.Press Upload a subtitle file.
 2. Vyberte jazyk, pro který je soubor titulků určený.Select the language the subtitle file is for.
 3. Stiskněte Vybrat soubor nebo přetáhněte svůj soubor titulků ve formátu WebVTT.Press Select file or drag and drop your subtitle file in the WebVTT format.
 4. Vyberte OK.Select OK.

Další informace najdete v článku o titulcích a popiscích.For more information see the subtitle and captions article

Podokno Možnosti během nahrávání

Publikování a přehráváníPublish and playback

Jakmile se vaše video nahraje a vy budete hotovi s jeho nastavováním, můžete stisknout tlačítko Publikovat v dolní části karty Nahrát.Once your video has been uploaded, and you are done setting up your video, you can press the Publish now button at the bottom of the upload card. Tím se video ihned po dokončení zpracování zpřístupní pro ty, se kterými jste ho sdíleli.This will make the video available to those you've shared it with as soon as it's done processing. Stiskněte název videa v horní části karty Nahrát a zobrazte stránku přehrávání pro toto video.Press the title of the video on the top of the upload card to see the playback page for the video.

Tlačítko Publikovat

Pokud po publikování chcete cokoli o videu upravit, přejděte do Můj obsah > Moje videa > ... > Upravit.If you want to modify anything about the video after you've published it go to My content > My videos > ... > Edit

Doba zpracování se bude lišit v závislosti na délce a rozlišení videa.Processing time will vary based on the length and resolution of your video. Video nebude možné přehrát, dokud se zpracování nedokončí.You won't be able to play the video untill it's done processing. Další informace najdete v tématu věnovaném podrobnostem o zpracování nahrávání.See upload processing details for more information.

SdíleníShare

Pomocí tlačítka Sdílet v dolní části karty Nahrát můžete vybrat odkaz na video, sdílet video na Yammer nebo získat kód pro vložení videa.Use the Share button on the bottom of the upload card to grab a link to the video, share on Yammer, or get the embed code for the video. Další informace najdete v tématu věnovaném sdílení.See sharing for more information.

Tlačítko Sdílet

Podporované formáty pro nahráváníSupported upload formats

V tématu věnovaném podporovaným formátům souborů najdete další informace o tom, jaké druhy videí je možné nahrávat.See supported file formats for more information on what kinds of videos can be uploaded.

Kvóty a omezeníQuotas and limitations

V tématu věnovaném kvótám a omezením nahrávání najdete další informace o omezeních videa, uživatele a organizace.See upload quotas and limitiations for more information on video, user, and company limits.

Řešení potížíTroubleshooting

Informace o běžných chybách nahrávání najdete v tomto tématu.For common upload errors, see this topic.

Viz takéSee also