Mluvené slovo nebo frázi hledání Microsoft Stream videaFind a spoken word or phrase in Microsoft Stream videos

Přepisy videí, ke kterým máte přístup, můžete hledat.You can search transcripts of videos to which you have access. Můžete najít přesné místo ve videu, kde je uvedeno dané slovo nebo frázi a klepněte na něj přejít ve videu to přímé.You can find the exact point in a video where a given word or phrase is mentioned, and then click it to go to that spot in the video.

Najít mluvené slovo nebo frázi v jednom videuFind a spoken word or phrase in a single video

  1. V prouduklepněte na video, které chcete hledat.In Stream, click the video that you want to search.

  2. Zadejte slovo, které chcete najít ve videu.Type a word that you want to find in the video.

  3. Titulky okno zobrazí všechny výskyty a časy, aby slovo objeví v textu.The captions window will show all occurrences and times that the word appears in the text.

    Hledání

Přes všechna videa najít mluvené slovo nebo fráziFind a spoken word or phrase across all videos

Zobrazí se odpovídající přepis segmenty na stránce výsledků hledání.You'll see matching transcript segments in the search results page. Klepněte specifická přímé v přepisu přejdete k okamžiku, kdy se dané slovo mluví.Click in a specfic spot in a transcript to jump to the moment that the given word is spoken.

Hledání

Viz takéSee also

Automaticky vytvořit titulkyAutogenerate captions