Zkušební plánTrial plan

90denní zkušební verze Microsoft Streamu zahrnuje veškeré možnosti zahrnuté v plánu Stream Plan 2 s výjimkou vytváření živých událostí.The Microsoft Stream 90-day trial includes all the capabilities included in Stream Plan 2, except live event creation. Uživatelé budou moci nahrávat videa během prvních 3 měsíců zkušební verze. Poté bude funkce nahrávání omezená, ale prohlížení a další funkce zůstanou po omezenou dobu aktivní.Users will be able to upload videos during the first 3 months of the trial, after that, the upload feature will be restricted but viewing and other features will remain active for a limited time.

Na konci 90denního období zkušební verze bude mít uživatel možnost upgradovat na placené předplatné a pokračovat v používání služby Microsoft Stream, nebo požádat o odstranění nahraných videí.At the end of the 90-day trial, the customer will be presented with an option to either upgrade to a paid subscription to continue using Microsoft Steam or request your uploaded videos be deleted. Informace o tom, jak se zaregistrovat, najdete v tématu Samoobslužná registrace do služby Stream.For information about how to sign up, see Self-service signup for Stream.

Po vypršení zkušební verze mají uživatelé tyto možnosti:When the trial expires, users have these options:

  • Uživatel, kteří mají přístup ke službě Microsoft Stream přes Office 365, mají i nadále přístup ke službě Stream.Users who have access to Microsoft Stream through Office 365 can still access Stream. Tito uživatelé však ztratí přístup ke všem funkcím zahrnutým výhradně v plánu Plan 2, jak je popsáno na stránce Ceny služby Microsoft Stream.However, those users will lose access to any features that are exclusive to Plan 2, as outlined on the Microsoft Stream pricing page.
  • Uživatelé, kteří nemají přístup přes Office 365, si můžou zakoupit samostatný plán.Users who don't have access through Office 365 can purchase a standalone plan. Další informace najdete v tématu Zakoupení služby Microsoft Stream pro organizaci.For more information, see Purchase Microsoft Stream for your organization.

Poznámka

Pokud chcete zakoupit Microsoft Stream pro organizaci, musíte být globálním správcem Office 365 nebo správcem pro fakturaci tenanta, případně musíte tenanta vytvořit.To purchase Microsoft Stream for an organization, you must be an Office 365 Global or Billing Admin of a tenant, or you must create a tenant.

Kvóty a omezení zkušební verzeQuotas and Limitations on a Trial

Omezení tenantaTenant Limits

OperaceOperation Omezení tenantaTenant Limits
Celkový počet videíTotal Videos 10 00010,000
Celkový počet kanálůTotal Channels 200200

Omezení skupinyGroup Limits

OperaceOperation Omezení skupinyGroup Limits
Počet kanálů na skupinu OfficeChannels per Office Group 100100

Omezení kanáluChannel limits

OperaceOperation Omezení kanáluChannel Limits
Počet přiřazených uživatelů nebo skupin zabezpečení služby AD na kanálUsers/AD security groups assigned per channel 5050
Počet videí na kanálVideos per channel 200200

Omezení videaVideo limits

OperaceOperation Omezení videaVideo Limits
Počet přiřazených uživatelů nebo skupin zabezpečení služby AD na videoUsers/AD security groups assigned per video 5050
Počet stop titulků nebo popisků na videoSubtitle/captions tracks per video 2020
Celkový počet miniatur na videoThumbnails total per video 55
Počet komentářů na videoComments per video 1 0001000

Omezení velikosti souborůFile Size limits

EntitaEntity Omezení velikostiSize Limits
Maximální velikost videosouboruMax Video File 1 GB1 GB
Maximální velikost miniatur na souborMax Thumbnail size per file 4 MB4 MB
Maximální velikost textové stopy nebo stopy titulkůMax Text Track / Subtitle size 2 MB2 MB

Omezení uživateleUser limits

EntitaEntity Omezení velikostiSize Limits
Počet nahraných videí na uživateleUploaded videos per user 1010
Počet vytvořených kanálů na uživateleChannels created per user 2020
Celkový počet komentářůTotal Comments 1 0001,000
EntitaEntity Omezení velikostiSize Limits
Počet nahraných videí na uživateleUploaded videos per user 1010
Počet vytvořených kanálů na uživateleChannels created per user 2020
Celkový počet komentářůTotal Comments 1 0001,000

Další krokyNext steps

Přečtěte si o funkcích služby Microsoft Stream.Review Microsoft Stream features and functionalities.