Ladění nativního kóduDebugging Native Code

V části jsou popsané některé běžné problémy ladění a techniky pro nativní aplikace.The section covers some common debugging problems and techniques for native applications. Techniky popsané v této části jsou nejdůležitější techniky.The techniques covered in this section are high-level techniques. Mechanismů používání ladicího programu sady Visual Studio, najdete v části ladicí program plán.For the mechanics of using the Visual Studio debugger, see Debugger Roadmap.

V tomto oddíluIn This Section

Postupy: ladění optimalizovaného kóduHow to: Debug Optimized Code
Poskytuje tipy k ladění optimalizovaného kódu, konkrétně, proč ladíte neoptimalizované verzi vašeho programu, výchozí nastavení optimalizace pro konfigurace Debug a Release a tipy pro vyhledávání chyb, které se zobrazují pouze v (zapnete optimalizovaný kód Optimalizace v konfiguraci sestavení ladění).Gives tips for debugging optimized code, specifically, why you should debug an unoptimized version of your program, default optimization settings for Debug and Release configurations, and tips for finding bugs that only appear in optimized code (turning on optimization in a Debug build configuration).

DebugBreak a __debugbreakDebugBreak and __debugbreak
Popisuje Win32 DebugBreak funkce a obsahuje odkaz na jeho referenční téma v sadě SDK pro platformu.Describes the Win32 DebugBreak function and provides a link to its reference topic in the Platform SDK. Také popisuje __debugbreak vnitřní.Also describes the __debugbreak intrinsic.

Kontrolní výrazy jazyka C/C++C/C++ Assertions
Popisuje assertion příkazy, funkce, výhody použití je (zachycení logické chyby, Kontrola výsledků operace a testování chybové stavy), jejich interakci s _DEBUGa typy kontrolních výrazů v podporované Visual StudioVisual Studio.Discusses assertion statements, how they work, the benefits of using them (catching logic errors, checking results of an operation, and testing error conditions), their interaction with _DEBUG, and the types of assertions supported in Visual StudioVisual Studio.

Postupy: ladění vnořeného kódu sestaveníHow to: Debug Inline Assembly Code
Poskytuje možnosti pro krátké pokyny týkající se použití okna zpětného překladu Chcete-li zobrazit pokyny sestavení a okna registry, chcete-li zobrazit obsah registru a poskytuje odkazy na témata týkající se těchto windows.Provides short instructions on using the Disassembly window to view the assembly instructions and the Registers window to view register contents and provides links to topics regarding those windows.

Techniky ladění MFCMFC Debugging Techniques
Odkazy na ladění techniky pro MFC programy, včetně: nevracení afxdebugbreak –, makro trasování, zjišťování paměti v prostředí MFC MFC kontrolní výrazy a zmenšení velikosti MFC ladění sestavení.Links you to debugging techniques for MFC programs, including: afxDebugBreak, the TRACE macro, detecting memory leaks in MFC, MFC assertions, and reducing the size of MFC Debug builds.

Techniky ladění CRTCRT Debugging Techniques
Halda ladění odkazy k ladění techniky pro knihovnu C Run-Time, včetně pomocí ladění knihovny CRT, makra pro vytváření sestav, rozdíly mezi malloc – a _malloc_dbg –, zápis ladění funkce háku a CRT.Links you to debugging techniques for the C Run-Time Library, including using the CRT Debug Library, macros for reporting, differences between malloc and _malloc_dbg, writing debug hook functions, and the CRT debug heap.

Nativní kód nejčastější dotazy k laděníDebugging Native Code FAQs
Poskytuje odpovědi na nejčastější dotazy týkající se ladění programy Visual C++Provides answers to frequently asked questions about debugging Visual C++ programs

COM a prvků ActiveX laděníCOM and ActiveX Debugging
Obsahuje informace o ladění aplikací modelu COM a prvků ActiveX, včetně nástrojů, které můžete použít pro model COM a prvků ActiveX ladění.Provides information on debugging COM and ActiveX applications, including tools you can use for COM and ActiveX debugging.

Postupy: ladění vloženého kóduHow to: Debug Injected Code
Obsahuje pokyny k ladění kódu, který používá atributy.Provides guidance on debugging code that uses attributes. Pokyny zahrnují zapnutí zdrojové poznámky, jak zobrazit vloženého kódu a jak zobrazit zpětný překlad kódu k aktuálnímu bodu provádění.Instructions include how to turn on Source Annotation, how to view injected code, and how to view the disassembly code at the current execution point.

Návod: Ladění paralelní aplikaceWalkthrough: Debugging a Parallel Application
Popisuje postup použití paralelních úloh a paralelní zásobníky nástroje systému windows k ladění paralelní aplikace.Describes how to use the Parallel Tasks and Parallel Stacks tool windows to debug a parallel application.

Typy projektů Visual C++Visual C++ Project Types
Obsahuje odkazy na témata, které popisují, jak k ladění nativního projektu typy vytvořené šablony projektů Visual C++.Provides links to topics that describe how to debug the native project types created by the Visual C++ project templates.

Ladění projektů knihovny DLL poskytuje informace o tom, jak ladit nativní a spravovaná knihovny DLL.Debugging DLL Projects Provides information on how to debug native and managed DLLs.

Prohlídka funkce ladicí programDebugger Feature Tour
Obsahuje odkazy na větší části ladění dokumentaci.Provides links to the larger sections of the debugging documentation. Obsahuje informace, co je nového v ladicí program, nastavení a příprava, zarážky, zpracování výjimek, upravit a pokračovat, ladění spravovaného kódu, ladění nativního kódu, ladění SQL a odkazy na uživatelské rozhraní.Information includes what's new in the debugger, settings and preparation, breakpoints, handling exceptions, edit and continue, debugging managed code, debugging native code, debugging SQL, and the user interface references.

Viz takéSee Also

Zabezpečení ladicího programuDebugger Security
Ladění v sadě Visual Studio prohlídka funkce ladicího programuDebugging in Visual Studio Debugger Feature Tour