IDebugArrayField::GetRank

Získá pořadí nebo počet dimenzí pole.

Syntaxe

HRESULT GetRank( 
   DWORD* pdwRank
);
int GetRank(
   out uint pdwRank
);

Parametry

pdwRank
[out] Vrátí pořadí.

Návratová hodnota

V případě úspěchu vrátí S_OK. V opačném případě vrátí kód chyby.

Poznámky

Pořadí pole odpovídá počtu dimenzí. V jazyce C++ a C# jsou vícerozměrná pole ve skutečnosti pole polí, a proto je možné je považovat za jednorozměrné pole (a metoda GetRank vždy vrátí hodnotu 1). V ostatních případech se vícerozměrná pole zpracovávají odlišně a pořadí takového pole odráží počet dimenzí (a metoda vždy vrací počet Visual Basic GetRank dimenzí).

Viz také