IDebugArrayObject2::GetBaseIndices

Načte základní indexy (dolní meze) pro každý index na základě počtu dimenzí v poli.

Syntaxe

HRESULT GetBaseIndices (
   DWORD  dwRank,
   DWORD* dwIndices
);
int GetBaseIndices (
   uint       dwRank,
   out uint[] dwIndices
);

Parametry

dwRank
[v] Počet dimenzí (pořadí) pole

dwIndices
[out] Základní indexy (dolní meze) pro pole.

Návratová hodnota

V případě úspěchu vrátí S_OK ; v opačném případě vrátí kód chyby.

Poznámky

Tato funkce například vrátí hodnotu 5 pro pole vytvořené následujícím kódem jazyka C#:

int[] lengths = { 12 };
int[] lowerbounds = { 5 };
Array.CreateInstance(typeof(int), lengths, lowerbounds);

Viz také