IDebugClassField::EnumConstructors

Vytvoří enumerátor pro konstruktory pro tuto třídu.

Syntaxe

HRESULT EnumConstructors( 
   CONSTRUCTOR_ENUM   cMatch,
   IEnumDebugFields** ppEnum
);
int EnumConstructors(
   CONSTRUCTOR_ENUM     cMatch,
   out IEnumDebugFields ppEnum
);

Parametry

cMatch
[v] Hodnota z CONSTRUCTOR_ENUM, která určuje typ konstruktorů pro výčet.

ppEnum
[out] Vrátí objekt IEnumDebugFields představující seznam konstruktorů. Vrátí hodnotu null, pokud neexistují žádné konstruktory.

Návratová hodnota

V případě úspěchu vrátí S_OK nebo vrátí S_FALSE, pokud neexistují žádné konstruktory. V opačném případě vrátí kód chyby.

Poznámky

Každý prvek výčtu je objekt IDebugMethodField popisující metodu konstruktoru.

Seznam konstruktorů obvykle neobsahuje výchozí konstruktory dodané kompilátorem.

Viz také