IDebugExpressionEvaluator::Parse

Tato metoda převede řetězec výrazu na parsovaný výraz.

Syntaxe

HRESULT Parse( 
  LPCOLESTR        upstrExpression,
  PARSEFLAGS        dwFlags,
  UINT           nRadix,
  BSTR*          pbstrError,
  UINT*          pichError,
  IDebugParsedExpression** ppParsedExpression
);
int Parse(
  string           upstrExpression,
  enum_PARSEFLAGS      dwFlags,
  uint            nRadix,
  out string         pbstrError,
  out uint          pichError,
  out IDebugParsedExpression ppParsedExpression
);

Parametry

upstrExpression
[v] Řetězec výrazu, který se má analyzovat.

dwFlags
[v] Kolekce konstant PARSEFLAGS, které určují, jak se má výraz parsovat.

nRadix
[v] Radix, který se použije k interpretaci jakýchkoli číselných informací.

pbstrError
[out] Vrátí chybu jako čitelný text.

pichError
[out] Vrátí pozici znaku začátku chyby v řetězci výrazu.

ppParsedExpression
[out] Vrátí analyzovaný výraz v objektu IDebugParsedExpression.

Návratová hodnota

V případě úspěchu vrátí S_OK ; v opačném případě vrátí kód chyby.

Poznámky

Tato metoda vytvoří parsovaný výraz, nikoli skutečnou hodnotu. Analyzovaný výraz je připravený k vyhodnocení, to znamená převedení na hodnotu.

Viz také